سه شنبه 1 آبان 1397
بازدید امروز : 7785 نفر

موضوع : مکاتب کیفری
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مکاتب کیفری
تعداد صفحه :
31
قیمت :
5000 تومان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
واکاوي مکاتب کيفري
مکتب کلاسيک
مکتب نئوکلاسيک
مکتب تحققي
مکاتب التقاطي
مکتب نئوکلاسیک نوین و احیاء رویکرد سزادهی
نوپدیداری نئوکلاسیسیسم
علل نوپدیداری نئوکلاسیسیسم نوین
مبنای فکری و اصول نئوکلاسیسیسم نوین
الفنئوکلاسیسیسم نوین و حوزه کشورهای غربی
نتیجه
منابع
  واکاوي مکاتب کيفري
حقوق جزا مانند علوم ديگر ترقي و تکامل خود را مديون انديشه ها و ديدگاههاي مطروحه در قلمرو خود مي داند. مکاتب حقوق کيفري سهم بسزايي را در روشنگري اين علم و در نهايت تقنين مواد قانوني مترقي به نفع بشريت را دارا مي باشد. به طور کلّي مکاتب مطروحه در علوم بنائي شامل چهار دستة اصلي کلاسيک - نئوکلاسيک - اثباتي و التقاطي مي باشدکه در ذيل به طور اجمالي تشريح مي گردد:
مکتب کلاسيک
منظور از مکاتب کلاسيک ديدگاههايي است که در قرن 18 ميلادي تشکّل يافته اند. مبناي مسئوليت در مکتب کلاسيک حول اين محور مي باشدکه " مجرميت قائم بر مسئوليت اخلاقي و متضمن قصد يا ناشي از تقصير است و هر فردي ملزم به پاسخگويي آثار و نتايج عمل مجرمانه اش است مگر اينکه در جريان رسيدگي بر مقامات قضائي معلوم شود که کسي شعور درک نيکي و بدي اعمال خود را نداشته و يا اينکه اراده ارتکاب او به قدري تحت انقياد ديگري قرار گرفته که بر خلاف قصد خود به اعمال مجرمانه اي مجبور شده که در اين صورت اخلاقاً غير مسئول بوده و قابل مواخذه نخواهد بود\". انتقاد و ايراد عمده به اين مکتب، عدم توجه به ساير عوامل مؤثر در بزهکاري و تأکيد صرف بر عنصر اراده مي باشد. مکتب فايدة اجتماعي و مکتب عدالت مطلقه دو مکتب کلاسيک اصلي به شمار مي‌آ‌يند.
الف: مکتب فايدة اجتماعي: هر چند برخي منتسکيو را پايه گذار مکتب کلاسيک مي دانند ولي ژان ژاک روسو، سزار بکاريا و ژرمي بنتام از متفکران مکتب فايدة اجتماعي مي باشند. در اين مکتب مبناي مسئوليت کيفري نقص قرارداد اجتماعي بوده و هدف از مجازات نفع يا فايدة اجتماعي آن عنوان گشته. با توجه به برابري همه افراد در مقابل قانون در هنگام تدوين مجازات و تقنين قانون بايد بدون آنکه سن، وضع رواني و مزاجي، شئون اجتماعي يا شرايط ديگر در نظر گرفته شود مجازاتي يکسان و يکنواخت براي همگان اتخاذ گردد که اين مسئله از انتقادهاي وارده به مکتب فايدة اجتماعي و نماد تفسيري نامطلوب از قاعدة تساوي افراد در برابر قانون مي باشد. منتسکيو ضمن محکوم نمودن مجازات هاي شديد معتقد است که علّت به وجود آمدن و افزايش جرم عدم اجراي صحيح مجازات هاست. لذا اگر مجازات ها ثابت و معتدل بوده و نهايتاً به مورد اجرا گذاشته شوند مطمئناً در کاهش جرايم موثر خواهند بود. زيرا هدف از مجازات بيدار کردن وجدان به خواب رفته انسان ها و به وجود آمدن ميل به نيکي و خود داري از ارتکاب جرم و صرفاً به کيفر رسانيدن مجرم است.
ژان ژاک روسو با نگارش کتاب قرارداد اجتماعي هدف از مجازات را حفظ منافع اجتماعي جهت بازگرداندن جامعه به حالت قبل از ارتکاب جرم مي داند. روسو معتقد است بشر آزاد به دنيا آمده و ذاتاً شرور و فاسد نيست. او با تفويض اختيارات خود به جامعه، قراردادي غير مدون با اجتماع داشته که جامعه را مسئول حفظ نظم و به کيفر رسانيدن متمردان و بزهکاران مي داند. بکاريا پر آوازه ترين انديشمند مکتب کلاسيک بود که ديدگاههاي وي تأثير فراواني بر قوانين جامعة فرد و حتّي جوامع ديگر داشت. کتاب جرايم و مجازات هاي بکاريا در بر دارندة انديشه اوست که مخالف مجازات هاي شديد و مخالف حق عفو و طرفدار قاطعيت اجراي مجازات مي باشد:
"1- مجازات مي بايستي ‌باعث ‌آرامش ‌خاطر افراد جامعه و جلوگيري از هرگونه به هيجان آمدن احساسات آن جامعه باشد. 2-‌ مجازات ‌بايد ‌موجب شود که از زيان رسانيدن به افراد جامعه به هر نحو و توسط هر شخص جلوگيري نمايد. 3- ‌براي ‌رسيدن به هدف مطلوب از مجازات مي بايستي کيفرها و شيوه هايي را در برگيرد که با ‌رعايت نسبت ها پايدار ترين و موثر ترين اثر را در ذهن مردمان و کمترين اثر درد را بر جسم بزهکار بر جاي گذارد. 4-‌کيفرها بايد در مرز ضرورت باقي بماند و اگر از اين مرز بيرون رود مطمئنا باعث از بين رفتن سعادت عمومي مي شود که بالطبع ستمگرانه است.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007