موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : مديريت پاداش - رضایت شغلی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مديريت پاداش - رضایت شغلی
تعداد صفحه :
22
قیمت :
12000 تومان

فهرست مطالب
چكيده
مقدمه:
مفهوم شناسي و اهميت پاداش
مدیریت پاداش ؛
معیارهای پاداش
یکی فوریت و دیگری توازن
اهميت پاداش
انواع پاداش
محيط كار:
سيستم هاي پاداش
مباني اعطا ء پاداش
مديريت پاداش
طراحي استراتژي هاي مديريت پاداش
معيارهاي پاداش
منابع و مآخذ:
مقدمه:
سازمانها براين باورند كه نيروي انساني به عنوان منبع اصلي ايجاد ارزش در سازمان و به عنوان مزيت رقابتي مطرح است. درچنين شرايطي حفظ نيروي انساني و ايجاد انگيزه درجهت افزايش روزافزون بهره وري دركار با استفاده از مكانيسم هاي مختلف از جمله پاداش از اهم وظايف هر سازمان است. دراين مقاله سعي مي شود با ارائه مفهوم پاداش، انواع آن و سيستم هاي مختلف پاداش و مديريت پاداش گامي درجهت آشنايي با اين كاركرد مهم برداشته شود.
مفهوم شناسي و اهميت پاداش
در بازار بسيار رقابتي امروز، نيازسازمانها به حفظ نيروي انساني متخصص بيش از پيش آشكار شده و ارائه پاداش راهبردي درجهت وصول به اين مهم است. (ساندرز، 2000)
پاداش (REWARD) عبارتست از: «پيامدهاي ارزشمند مثبت كار براي افراد (شرمرهرن 1993) پاداش ارائه يك پيامد خوشايند براي انجام رفتاري مطلوب از فرد به منظور افزايش احتمال تكرار است. (هلريگل، و ديگران 1995)پاداش از چنان اهميتي در مباحث مربوط به مديريت برخوردار است كه از آن به عنوان يكي از منابع قدرت مدير تحت عنوان «قدرت پاداش» ياد مي شود منظور از قدرت پاداش استفاده از پاداشهاي مختلف دروني و بيروني به منظور كنترل عملكرد افراد است. به عبارتي، مدير از قدرت پاداش به منظور تاثيرگذاري و كنترل رفتار زيردستان استفاده مي كند. (رابينز و كالتر، 1999) اگرچه همه مديران داراي قدرت پاداش مشابه اي هستند اما موفقيت در دسترسي و به كاربردن اثربخش پاداش نيازمند مديريت آن است. به منظور مديريت بهينه پاداش آشنايي با انواع پاداش و سيستم هاي مختلف پرداخت كننده پاداش ضروري به نظر مي رسد كه در قسمتهاي بعد به تشريح اين مطالب پرداخته شود.
مدیریت پاداش ؛
مدیریت پاداش بر نحوه تهیه و طراحی برنامه ها توسط سازمان، به منظور مطمئن شدن از اینکه رفتارها و عملکردهای موثر کارکنان در تحقق اهداف سازمان موردتقدیر قرار می گیرد، تمرکز دارد. اصطلاح مدیریت پاداش نشانگر این است که مزایا و منافعی که به عنوان پاداش به کارکنان اعطا می شود را می توان مدیریت کرد. لذا مدیریت پاداش را می توان این گونه تعریف کرد: «فرایند ایجاد و اجرای استراتژی هــا، خط مشی ها و سیستم ها که به سازمان در نایل شدن به اهدافش ازطریق افزایش انگیزه و تعهد افراد کمک می کند».

تحقیقهای مشابه
مديريت پاداش - رضایت شغلی
22 صفحه - 12000 تومان
رابطه رضایت شغلی و موفقیت
10 صفحه - 4500 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
37 صفحه - 24000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی و سلامت عمومی
4 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه هوش هیجانی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی
12 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث
3 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی و اقدامات ارتباطی
2 صفحه - 9000 تومان
کار آماری بررسی رضایت شغلی با سلامت عمومی معلمان
12 صفحه - 90000 تومان
کار آماری بررسی رضایت شغلی بر اقدامات ارتباطی
12 صفحه - 105000 تومان
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
36 صفحه - 36000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
52 صفحه - 36000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی فیلد وروث
9 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا
3 صفحه - 9000 تومان
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
86 صفحه - 45000 تومان
بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان
85 صفحه - 36000 تومان
پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
67 صفحه - 42000 تومان
رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
64 صفحه - 24000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
62 صفحه - 60000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی (Susan J.linz) (ساسان . لینز)
2 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007