موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : مبارزه با مواد مخدر در افغانستان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مبارزه با مواد مخدر در افغانستان
تعداد صفحه :
13
قیمت :
6000 تومان

مواد مخدر
افغانستان یکی از بزرگترین تهیه گننده گان افیون در جهان است که به اشکال مختلف چون تریاک، مورفین و هیروئین به بیرون قاچاق میشود و بیشتر از 90 فیصد هیروئین بریتابیه از افغانستان سر چشمه میگرید.با وجود آینکه استفاده از مواد مخدر یک مشکل غربی نیست، ولی بانهم تعداد قابل ملاحظه معتادین مواد مخدر را میتوان در شرق میانه، اسیا جنوبی و درجه افزایش روز افزون آنرا در افغانستان در یافت. قابل یاد آوریست که پیشرفت در تولید و قاچاق مواد مخدر را فقط میتوان در مناطق ناامن با نظارت ضیعف مشاهده کرد. توحید هدف میان آنانیکه در تجارت مواد مخدر سهیم هستند و آنانیکه به شکل همیشگی در فساد و نا امنی دست دارند هویدا میسازد که مبارزه علیه مواد مخدر یک امر جدی و ضروری جهت افزایش مسایل امنیتی و انکشافی است.
یک استراتیژی وسیع
بریتانیه دولت افغانستان را در امر تطبیق استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر ( ANDS ) کمک میکند. این استراتیژی یک پلان هشت رکنی بوده که شامل (1) زیر بنأ سازی (2) کمپاین های آگاهی (3) معشیت بدیل (4) جلو گیری و تنفیذ قانون (5) تعقیب عدلی مجرمین (6) محو مواد مخدر (7) کاهش تقاضا و تداوی معتادین (8) همکاری های منطقوی، میشود.
کار با دولت افغانستان
ارتقای دومدار ظرفیت های نهاد های افغانی اساس موفقیت در دراز مدت است. با از بین رفتن رژیم طالبان در سال 2001 دولت فعال و خدمات مدنی قابل ملاحظه در افغانستان موجود نبود. از همان نقطقه آغازین دولت بریتانیه و جامعه بین المللی همگام با دولت افغانستان کارنمودند تا ظرفیت کارمندان دولت را در طول شش سال گذشته ارتقا دهند.دولت بریتانیه پروگرام های زیربنایی وزارت های کلیدی دولت افغانستان را حمایه مالی مینماید. همچنان این دولت آنها را در ایجاد پالیسی های شان و تطبیق اجزای عملی استراییژی ملی کنترول مبارزه علیه مواد مخدر همکاری مینماید. این همکاری های در بر گیرندۀ ارتقای ظرفیت نهاد های مربوط به مواد مخدر افغانستان از طریق دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد ( UNODC ) و تجدید نظر در استراتیژی کنترول مواد مخدر در سال 2010 است.

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007