موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : کارورزی شهرداری انزلی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
کارورزی شهرداری انزلی
تعداد صفحه :
13
قیمت :
9000 تومان

فهرست مطالب
چارت سازمانی ...............................................................................................3
تعریف سازمان................................................................................................4
ساختار سازمان...............................................................................................5
سازمان تفصیلی...............................................................................................6
شرح وظایف شهرداری.....................................................................................9
شرح وظایف دانشجو........................................................................................13
تعریف سازمان :
سازمان به صورت زیر مورد توجه قرار می گیرد :
1- یک نمای اجتماعی است
2- که مبتنی بر هدف می باشد .
3- ساختار آن به صورت آگاهانه طرح ریزی شده است و دارای سیستم های فعال و هماهنگ است
4- با محیط خارجی ارتباط دارد.
در سازمان رکن اصلی این نیست که مجموعه ای از سیاست ها و رویه ها ارائه گردد . سازمان از افراد و رابطه ای که با یکدیگر دارند تشکیل می شوند . هنگامیکه از افراد برای انجام وظایف ضرورری در جهت تامین هدف ها با یکدیگر روابط متقابل برقرار می کنند ، سازمان به وجود می آید . در سیستم های مدیریت کنونی به اهمیت منابع انسانی توجه می شود و تازه ترین روش ها به گونه ای طرح ریزی می شود که اختیارات بیشتری به کارکنان واگذار شود و آنها بتوانند از فرصتها استفاده های بیشتری ببرند ، در تامین هدف های عمومی مطالبی جدید می آموزند و نقشی فعال تر بر عهده گیرند . مدیران به صورتی مدبرانه و آگاهانه ساختار سازمانی را شالوده ریزی و منابع سازمانی را بدان شیوه هماهنگ می کنند تا بتوان به صورتی راحتر هدف سازمان را تامین کرد .
به هر حال بسیاری از سازمان های کنونی در تلاش اند تا در سطح افقی کارها را هماهنگ تر نمایند و بین منظور تقسیم هایی از کارکنان متعلقبه تخصص های گوناگون تشکیل می دهند تا برای طرح خاصی هماهنگی کنند . مرزهای بین دوایر و سازمانها از انعطااف پذیری بیشتری برخوردار شده است و آنگاه که یک سازمان در برابر تغییرات محیط خارجی با سرعت بیشتری اقدام نمایند مرز سازمان گسترده تر می شود یعنی به صورت یک مانع بر سر راه اقدامات سازمان قرار نمی گیرد .
خلاصه سازمان ها با یک معما روبرو هستند . مدیران ترجیح می دهند که به روش قابل پیش بینی و یکنواخت فعالیت های روزانه را پیش بینی کنند . ولی درر دهه 1390 پدیده تغییر ( و نه ثبات و پایداری ) به صورت فرد لاینفک نظم طبیعی در صحنه جهانی در آمده است . از این رو سازمان ها برای اینکه از یک سو کارایی را بالا ببرند و از سوی دیگر روند تغییر را تسهیل نمایند باید هم به پدیده تغییر توجه کنند و هم به ثبات پایداری ارج نهند .

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007