چهارشنبه 21 آذر 1397
بازدید امروز : 5179 نفر

موضوع : درخت بازی - درخت نظریه گراف
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
درخت بازی - درخت نظریه گراف
تعداد صفحه :
18
قیمت :
3000 تومان

چکیده
استفاده از درخت نظریه گراف برای نمایش فضای مسئله برای بازیها اغلب مناسب است برای هر گره شامل وضعیت جاری، باید تصمیمی برای انتخاب بهترین حرکت بعدی اتخاذ شود هر حرکت قانونی توسط یک شاخه از درخت نشان داده می‌شود گره‌های برگ، وضعیت‌های نهائی بازی را نشان می‌دهند که در اینجا می‌تواند یکی از مقادیر برد مساوی و یا باخت باشد هر مسیر از ریشه درخت به یک، برگ متناظر با یک ترکیب عطفی صفات تست موجود در آن مسیر بوده و خود درخت نیز متناظر با ترکیب فصلی همه این ترکیبات عطفی می‌باشد.
واژه های کلیدی
پیچیدگی فضایی ، درخت گسترده ، درخت جستجوی دودویی، نمودار درختی ،درختان تصمیم، تابع ارزیابی ، نظریه گراف
فهرست مطالب
1-درخت بازی
1-1 تابع ارزيابي
2-1قانون mini max
3-1الگوريتم mini max
4-1الگوريتم mini max بازيهاي چند نفره
5-1بهينه سازي
2-درخت متوازن
1-2 عمليات
2-2درج کردن
3-2حذف کردن
4-2جستجو
5-3 مقايسه باداده ساختارهاي ديگر
3-درخت و-يا
1-3 نحوه ساخت درخت و-يا
2-3نحوه نمايش درخت و-يا
3-3نمودار درختي
4-3ويژگي‌هاي درخت و-يا
5-3تعميم درختان تصميم به گراف‌هاي تصميم
درخت بازگشتي
1-4مشخصات
نمودار درختی
فرمول 1
الگوریتم آفا بتا فرمول 4
نتیجه گیری
مراجع
مقدمه
درختان AVL از سری درخت های جستجوی دودویی (BST) متوازن می باشند که الگوریتم های خاص خودش را برای درج و حذف دارد درخت متوازن، یک نوع درخت جستجوی دودیی خود متوازن کننده‌است و اولین ساختار داده ای می‌باشد که اختراع شد درختان تصمیم یک ترکیب فصلی از ترکیبات عطفی قیود روی مقادیر صفات نمونه‌ها را بازنمایی می‌کنند. هر مسیر از ریشه درخت به یک، برگ متناظر با یک ترکیب عطفی صفات تست موجود در آن مسیر بوده و خود درخت نیز متناظر با ترکیب فصلی همه این ترکیبات عطفی می‌باشد
درخت بازی
1-1 تابع ارزیابی
به منظور ارزیابی میزان خوب بودن یک گره، تابع ارزیابی استفاده می‌شود می‌توان از یک تابع برای (Zero-Sum) با استفاده از قانون مجموع صفر هر دو بازیکن به منظور ارزیابی موقعیت بازی بهره برد.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007