یکشنبه 25 آذر 1397
بازدید امروز : 2476 نفر

موضوع : حسد
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
حسد
تعداد صفحه :
20
قیمت :
2000 تومان

حسد
یکی ازبیماری های خطرناکی که بسیاری گرفتار آنندوکمترکسی یافت میشودکه ازآن پیراسته باشد،که آن رابه فارسی رشک می گویند.
حسد،هم برای فرد زیان دارد هم برای جامعه؛وعلمای اخلاق آن رایکی از نکوهیده ترین صفت ها شمرده اند،زیرا زیان حسد دوگونه است:از طرفی به حسود زیان می رساند،از طرفی کسی را که به او حسد برده شده است،یعنی محسود را در خطر نیستی ونابودی قرار می دهد وبیشتر افراد هر جامعه ای در یکی از این دو موقعیت قرار دارند وهنگامی که اکثر افراد جامعه ای در خطر قرار گرفتند ادامه ی حیاط آن جامعه وبقای آبسیار بعید به نظر می رسد.
حسد چیست؟
حسدآرزو مندی دور شدن نعمتی از کسی و رسیدن آن به خود حسود است.قسمت دوم تعریف را نمی توان پذیرفت؛زیرا گاه می شود که حسود خودش ان نعمت را داردوبا وجود آن حسد می ورزدوگاه میشود که حسود زیان خویش بلکه مرگ خود را می خواهد تا نعمت آن کس سلب شود.داستانهایی که از حسودان شنیده شده است ویا رفتارهایی که ازآنها دیده میشودبر سخن ما گواه است؛پس حسد تنها همان بد خواهی وارزو مندی زوال نعمت است و بس.
حسددر هرطبقه ای هست
حسددر تمام طبقات موجود است واختصاص به دسته ای مخصوص ندارد؛هم درطبقات بالایافت میشود وهم درطبقات پایین ؛گمان نرود که طبقه عالی به واسطه برخورداری ازنازنعمت،پاکیزه از حسد هستندبلکه گرفتاران این بیماری مهلک وخطرناک دراین دسته نیزفراوانند.
شاید یکی ازعلل آنها دیکتاتورها ،رجال وبزرگان کشور خود را نابود می کنند،حسد انها باشد چون نمی توانند ببینند به جز خودشان کسی دیگر،ثروتی یا شخصیتی ومقامی دارد-هرچندخودشان بالا تراز آن را داشته باشند-ولی برهمان اندازه ای که دیگران دارند رشک می برند؛گاهی رشک آنهاچنان طغیان می کندکه رحم ازدلشان می رود وهمه راازدم تیغ می گذرانند وپس از آنکه همه رانابود کردند ونیروی اساسی کشور را ضعیف نمودند،خود نیزتوانایی زیست کردن ومقاومت در برابر دشمنان را از دست می دهند؛لذا به سرانجام شوم دچار می شوند.

تحقیقهای مشابه

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007