چهارشنبه 26 مهر 1397
بازدید امروز : 671 نفر

موضوع : آزمایش قانون هوک
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
آزمایش قانون هوک.docx
تعداد صفحه :
39
قیمت :
4000 تومان

آزمایش کشش قانون هوک :
هدف : کنترل صحت قانون هوک
مقدمه :
اغلب سازه های مهندسی که برای تغییر شکل های نسبتاً کوچک طراحی می شوند، فقط شامل قسمت خطی نمودار تنش- کرنش هستند. برای آن قسمت اولیه نمودار، تنش ، (σ) با کرنش (ε) به طور مستقیم متناسب است و می توان نوشت
σ=Eε
این رابطه را قانون هوک می گویند [به افتخار ریاضی دان انگلیسی رابرت هوک] ضریب E را مدول الاستیستیه ماده موجود ، یا مدول یانگ می گویند.[به افتخاری دانشمند انگلیسی توماس یانگ]
شرح دستگاه :
وسیله ای است متشکل از یک سیم فولادی به طول 3300mm و قطر 0/2cm که این سیم از طرفی متصل به وزنه و از طرفی ثابت می باشد. اجزای دیگر آن ستون، قرقره، ساعت یا گیج و سکوی بارگذاری می باشد. این آزمایش باید یکبار با سیم مسی و بار دیگر با سیم فولادی انجام گیرد، که با سیم فولادی انجام داده ایم. با هربار اضافه کردن بار (وزنه) تغییر طول (L) را یادداشت می کنیم.
این آزمایش باید 2 بار تکرار شود، یکی هنگام بارگذاری و دیگری باربرداری است.
σ=p/A
σ=∆L/L
طول سیم L= 3300mm
قطر سیم d=0/2 cm
A=(πd^2)/4
شرح آزمایش :
ابتدا وزن اولیه را می خوانیم : البته باید ساعت صفر باشد، آن هم زمانی که به وسیله وصل نباشد (ما وزنه 5kg گذاشتیم تا خطاها گرفته شود ولی این وزن را در نظر نمی گیریم و وزن خوانده شده باید از اعداد کسر شود). با این حال وزن اولیه برابر 40/0 می باشد.
بارگذاری :
وزنه ی 1kg را روی کفه بارگذاری قرار می دهیم، عددی که ساعت نشان می دهد 57/0 می باشد وزنه 1kg دیگری قرار می دهیم (2kg) عدد بدست آمده 79/0 می باشد. وزنه ی 1kg دیگری که در مجموع 3 کیلو می شود، قرار می دهیم عدد حاصله 97/0 . وزنه یک کیلویی دیگری اضافه می کنیم(4kg) هدد حاصله 14/1. وزنه یک کیلیویی دیگری اضافه می کنیم(5kg) عدد حاصله 19/1 و در نهایت وزنه 1kg آخر را می گذاریم که مجموع بارها به6kg می رسد. عدد بدست آمده 24/1 می باشد. سپس هر کدام از عددها را از وزن اولیه (40/0) کم می کنیم تا L(تغییرات طول) و طبق فرمول ها ε,σ بدست می آید.

تحقیقهای مشابه

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007