چهارشنبه 29 خرداد 1398
بازدید امروز : 5866 نفر

موضوع : تأثير بي ثباتي تورم بر روي تورم - ناپايداري تصادفي در مدل ميانگين با يك ساختار دايناميكي.docx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تأثير بي ثباتي تورم بر روي تورم - ناپايداري تصادفي در مدل ميانگين با يك ساختار دايناميكي
تعداد صفحه :
20
قیمت :
6000 تومان

مدل اقتصادي :
تأثير بي¬ثباتي تورم بر روي تورم - ناپايداري تصادفي در مدل ميانگين با يك ساختار دايناميكي
اطلاعات مقاله : پذيرفته شده در پانزدهم ماه مي ، سال 2009 ، طبقه¬بندي JEL : 15C – 22C – 21E
لغات كليدي :تورم – بي¬ثباتي تورم – الگوهاي ناپايداري تصادفي
چكيده :
اين مقاله تأثيرات تغيير بي¬ثباتي تورم بر روي تورن مازاد را با توجه به داده¬هاي ماهانه ايالات متحده ، طي سالهاي 1976 تا 2009 ، مورد بررسي قرار مي¬دهد. به منظور بررسي ايم تغييرات ، بي¬ثباتي تصادفي در مدل ميانگين (SVM) مورد استفاده قرار گرفته است. الگوهاي (SVM) ، لزوماً مورد استفاده قرار مي¬گيرند تا تغييرات بي¬ثباتي تورم را كه براساس چارچوب الگوهاي (ARCH) ، غيرقابل دستيابي است ، ثبت كنند. دلايل تجربي ذكر شده پيشنهاد مي¬دهند كه تغيير در بي¬ثباتي تورم ، منجر به افزايش تورم مي¬شود. اين دلايل در كنار بررسي-هايي كه از تورم و آزمايش نمونه¬هاي مختلف مي¬شود ، قطعيت دارند.
1.مقدمه :
ارتباط ميان تورم و بي¬ثباتي تورم ، چه از لحاظ تئوري و چه از لحاظ عملي ، براي سالها ، توجه بسياري از اقتصاددانان را به خود جلب كرده است. با اين وجود ، هيچ اتفاق نظري در مورد ، هيت اين ارتباط وجود ندارد. طرفداران Friedman (1977) و Bell (1992) ، اذعان دارند كه هر چه قدر تورم افزايش پيدا كند ، بر همان اساس ميزان بي¬ثباتي تورم نيز افزايش خواهد يافت. براي مثال : Hess و Brunner (1993) ، و Perry و Grier (2000 ، 1998) ، دلايل تأثيرات Friedman را گزارش دادند. از سوي ديگر Meltzer و Cukieman (1986) ، نشان دادند كه افزايش در بي¬ثباتي تورم منجر مي¬شود به ، هم افزايش تورم و هم ايجاد يك محرك براي سياست¬گذار ، با هدف ايجاد تورم ناگهاني ، به منظور تحريك رشد بازده. در صورتي كه براساس Holland (1995) ، بي¬ثباتي بيشتر مي¬تواند به ميزان تورم پائين¬تري منجر شود ، مشروط بر اينكه بانك مركزي زيانهاي اقتصادي را كه حاصل از افزايش تورم است ، به حداقل برساند. همان قدر كه اين بررسي¬ها با تغييرپذيري ميان تورم و بي¬ثباتي تورم مخالفند ، با اين امر نيز موافقند كه تغييرپذيري تورم ، جزء لاينفك تورم است. بررسي مقالات اثرگذاري از Engle (1982) روي الگوي (ARCH) و ارائه الگوي (GARCH) توسط Bollersler و ديگران (1994) ، نشان مي¬دهد كه بي¬ثباتي تورم ، در نتيجه گوناگوني شوكهايي است كه بر تورم وارد مي¬شود. مطالعات تجربي متناوب گزارش مي¬دهند كه دلايل موجود مرتبط با ارتباط بين تورم و بي¬ثباتي تورم ، تنوعي از روشها را نشان مي¬دهند. با اين وجود ، اين مطالعات ، معمولاً ارتباط ميان تورم و بي¬ثباتي آن را در كوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسي قرار مي¬دهند. Cecchetti و Ball بر اين عقيده¬اند كه ارتباط موجود ميان دوره¬هاي كوتاه مدت و بلند مدت ، ممكن است نتايج كاملاً متفاوتي از خود بروز دهند.
همان اندازه كه مدلهاي (GARCH) تنوع زماني را طي پروسه اين بي¬ثباتي ثبت مي¬كنند. مدلهاي (SV) نيز مورد استفاده قرار مي¬گيرند تا بي¬ثباتي را كه طي اين تنوع زماني ، براساس تحقيقات تجربي ثبت شده ، توضيح دهند. مدلهاي SV‌ ، امكان ايجاد يك عامل تصادفي را در طي ارزيابي جريانات تأثيرگذار بروي تورم ، فراهم مي-آورند. Danielsson (1994) ، Gemeke (1994) ، Kim و ديگران (1998) ، موفقيت شواهد تجربي حاصله از مدلهاي SV را مرتبط با مدلهاي نوع GARCH مي¬دانند.
هدف از اين مقاله بررسي ارتباط مستقيم ميان تورم و بي¬ثباتي تورم در ايالات متحده ، در طي سالهاي 1976 تا 2006 است ، كه اين بررسي براساس داده¬هاي ماهانه انجام مي¬گيرد. برخلاف اطلاعات موجود در ارتباط با اينكه بي¬ثباتي تورم توسط مدلهاي GARCH استنباط شده است ، در اين تحقيق ، بي¬ثباتي تورم توسط مدلهاي دايناميكي از SV ، بيان مي¬شود. فصل بعدي از اين مقاله ارتباط ميان تورم و بي¬ثباتي تورم را توضيح مي¬دهد. در فصل سوم مدلهاي بكار گرفته در اين بررسي نشان داده مي¬شوند. فصل چهارم شامل ارزيابي¬ها و فصل پنجم ، نتيجه¬گيري.
2. تورم و بي¬ثباتي تورم :
براساس تصميم¬گيري¬هاي آژانسهاي اقتصادي ، بي¬ثباتي در آينده تورم ، از مهم¬ترين زيانهاي تورم است. بي-ثباتي در يك اقتصاد متغير ، به عنوان يك ناپايداري غيرقابل پيش¬بيني از آن اقتصاد است كه شامل حاصل جمع اجزا قابل پيش¬بيني و غيرقابل پيش¬بيني مي¬شود (1998 , Perry و Grier ؛ 1996 ، Kasumorich و Grawford).
Wachtel و Evans (1993) بر اين عقيده¬اند كه بي¬ثباتي تورم از دو منبع حاصل مي¬شود : «بي¬ثباتي نظام¬مند» و «توازن در بي¬ثباتي». براساس اولين مقوله ، آژانسها در مورد ويژگي¬هاي سياستهاي نظام¬مند موجود و سياستهاي نظام¬مند آينده مطمئن نيستند ، به دليل اينكه اين سياستهاي نظام¬مند ممكن است دچار تغيير شوند. با وجود اينكه آژانسهادر مورد تمام سياستهاي نظام¬مند موجود ، اطلاعات لازمه را دارند ، در مورد ساختار پروسه تورم در آنها دچار ترديدند. دو استنباط جالب از اين فرضيه : اگر آژانسها ، از اطلاعات جديد به منظور به روز كردن برداشتهايشان از سياستهاي نظام¬مند موجود ، بهره گيرند ، بي¬ثباتي تورم دچار تغيير خواهد شد. از اين گذشته ، اختلافات بين¬المللي در ميانگين سطح بي¬ثباتي منجر خواهد شد به سياستهاي نظام¬مند پولي.
..................

تحقیقهای مشابه
تأثير بي ثباتي تورم بر روي تورم - ناپايداري تصادفي در مدل ميانگين با يك ساختار دايناميكي
20 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تأثير بي ثباتي تورم بر روي تورم - ناپايداري تصادفي در مدل ميانگين21
27 صفحه - 6000 تومان
آشنایی با تورم و محاسبه شاخص ها
60 صفحه - 5000 تومان
چرا نرخ تورم در ایران صعودی است
6 صفحه - 2000 تومان
علل تورم در اقتصاد ايران
22 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
107 صفحه - 18000 تومان
بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت، پروژه
103 صفحه - 15000 تومان
بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
31 صفحه - 5000 تومان
مطالعه تجربی رابطه بین نرخ ارز و تورم در ایران
23 صفحه - 1000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - يك مدل چند گانه براي محاسبه اعتماد به جريان كار با استفاده داده هاي منشااي خلاصه12
24 صفحه - 15600 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - يك مدل فازی براي محاسبه اعتماد به جريان كار با استفاده داده هاي اصلی20
32 صفحه - 15600 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - يك مدل فازی براي محاسبه اعتماد به جريان كار با استفاده داده هاي اصلی
8 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک مدل GARCH-in-Mean پیشنهادی: ساختار و برآورد 23
18 صفحه - 18000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007