موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : تأثير بي ثباتي تورم بر روي تورم - ناپايداري تصادفي در مدل ميانگين با يك ساختار دايناميكي.docx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تأثير بي ثباتي تورم بر روي تورم - ناپايداري تصادفي در مدل ميانگين با يك ساختار دايناميكي
تعداد صفحه :
20
قیمت :
18000 تومان

مدل اقتصادي :
تأثير بي¬ثباتي تورم بر روي تورم - ناپايداري تصادفي در مدل ميانگين با يك ساختار دايناميكي
اطلاعات مقاله : پذيرفته شده در پانزدهم ماه مي ، سال 2009 ، طبقه¬بندي JEL : 15C – 22C – 21E
لغات كليدي :تورم – بي¬ثباتي تورم – الگوهاي ناپايداري تصادفي
چكيده :
اين مقاله تأثيرات تغيير بي¬ثباتي تورم بر روي تورن مازاد را با توجه به داده¬هاي ماهانه ايالات متحده ، طي سالهاي 1976 تا 2009 ، مورد بررسي قرار مي¬دهد. به منظور بررسي ايم تغييرات ، بي¬ثباتي تصادفي در مدل ميانگين (SVM) مورد استفاده قرار گرفته است. الگوهاي (SVM) ، لزوماً مورد استفاده قرار مي¬گيرند تا تغييرات بي¬ثباتي تورم را كه براساس چارچوب الگوهاي (ARCH) ، غيرقابل دستيابي است ، ثبت كنند. دلايل تجربي ذكر شده پيشنهاد مي¬دهند كه تغيير در بي¬ثباتي تورم ، منجر به افزايش تورم مي¬شود. اين دلايل در كنار بررسي-هايي كه از تورم و آزمايش نمونه¬هاي مختلف مي¬شود ، قطعيت دارند.
1.مقدمه :
ارتباط ميان تورم و بي¬ثباتي تورم ، چه از لحاظ تئوري و چه از لحاظ عملي ، براي سالها ، توجه بسياري از اقتصاددانان را به خود جلب كرده است. با اين وجود ، هيچ اتفاق نظري در مورد ، هيت اين ارتباط وجود ندارد. طرفداران Friedman (1977) و Bell (1992) ، اذعان دارند كه هر چه قدر تورم افزايش پيدا كند ، بر همان اساس ميزان بي¬ثباتي تورم نيز افزايش خواهد يافت. براي مثال : Hess و Brunner (1993) ، و Perry و Grier (2000 ، 1998) ، دلايل تأثيرات Friedman را گزارش دادند. از سوي ديگر Meltzer و Cukieman (1986) ، نشان دادند كه افزايش در بي¬ثباتي تورم منجر مي¬شود به ، هم افزايش تورم و هم ايجاد يك محرك براي سياست¬گذار ، با هدف ايجاد تورم ناگهاني ، به منظور تحريك رشد بازده. در صورتي كه براساس Holland (1995) ، بي¬ثباتي بيشتر مي¬تواند به ميزان تورم پائين¬تري منجر شود ، مشروط بر اينكه بانك مركزي زيانهاي اقتصادي را كه حاصل از افزايش تورم است ، به حداقل برساند. همان قدر كه اين بررسي¬ها با تغييرپذيري ميان تورم و بي¬ثباتي تورم مخالفند ، با اين امر نيز موافقند كه تغييرپذيري تورم ، جزء لاينفك تورم است. بررسي مقالات اثرگذاري از Engle (1982) روي الگوي (ARCH) و ارائه الگوي (GARCH) توسط Bollersler و ديگران (1994) ، نشان مي¬دهد كه بي¬ثباتي تورم ، در نتيجه گوناگوني شوكهايي است كه بر تورم وارد مي¬شود. مطالعات تجربي متناوب گزارش مي¬دهند كه دلايل موجود مرتبط با ارتباط بين تورم و بي¬ثباتي تورم ، تنوعي از روشها را نشان مي¬دهند. با اين وجود ، اين مطالعات ، معمولاً ارتباط ميان تورم و بي¬ثباتي آن را در كوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسي قرار مي¬دهند. Cecchetti و Ball بر اين عقيده¬اند كه ارتباط موجود ميان دوره¬هاي كوتاه مدت و بلند مدت ، ممكن است نتايج كاملاً متفاوتي از خود بروز دهند.
همان اندازه كه مدلهاي (GARCH) تنوع زماني را طي پروسه اين بي¬ثباتي ثبت مي¬كنند. مدلهاي (SV) نيز مورد استفاده قرار مي¬گيرند تا بي¬ثباتي را كه طي اين تنوع زماني ، براساس تحقيقات تجربي ثبت شده ، توضيح دهند. مدلهاي SV‌ ، امكان ايجاد يك عامل تصادفي را در طي ارزيابي جريانات تأثيرگذار بروي تورم ، فراهم مي-آورند. Danielsson (1994) ، Gemeke (1994) ، Kim و ديگران (1998) ، موفقيت شواهد تجربي حاصله از مدلهاي SV را مرتبط با مدلهاي نوع GARCH مي¬دانند.
هدف از اين مقاله بررسي ارتباط مستقيم ميان تورم و بي¬ثباتي تورم در ايالات متحده ، در طي سالهاي 1976 تا 2006 است ، كه اين بررسي براساس داده¬هاي ماهانه انجام مي¬گيرد. برخلاف اطلاعات موجود در ارتباط با اينكه بي¬ثباتي تورم توسط مدلهاي GARCH استنباط شده است ، در اين تحقيق ، بي¬ثباتي تورم توسط مدلهاي دايناميكي از SV ، بيان مي¬شود. فصل بعدي از اين مقاله ارتباط ميان تورم و بي¬ثباتي تورم را توضيح مي¬دهد. در فصل سوم مدلهاي بكار گرفته در اين بررسي نشان داده مي¬شوند. فصل چهارم شامل ارزيابي¬ها و فصل پنجم ، نتيجه¬گيري.
2. تورم و بي¬ثباتي تورم :
براساس تصميم¬گيري¬هاي آژانسهاي اقتصادي ، بي¬ثباتي در آينده تورم ، از مهم¬ترين زيانهاي تورم است. بي-ثباتي در يك اقتصاد متغير ، به عنوان يك ناپايداري غيرقابل پيش¬بيني از آن اقتصاد است كه شامل حاصل جمع اجزا قابل پيش¬بيني و غيرقابل پيش¬بيني مي¬شود (1998 , Perry و Grier ؛ 1996 ، Kasumorich و Grawford).
Wachtel و Evans (1993) بر اين عقيده¬اند كه بي¬ثباتي تورم از دو منبع حاصل مي¬شود : «بي¬ثباتي نظام¬مند» و «توازن در بي¬ثباتي». براساس اولين مقوله ، آژانسها در مورد ويژگي¬هاي سياستهاي نظام¬مند موجود و سياستهاي نظام¬مند آينده مطمئن نيستند ، به دليل اينكه اين سياستهاي نظام¬مند ممكن است دچار تغيير شوند. با وجود اينكه آژانسهادر مورد تمام سياستهاي نظام¬مند موجود ، اطلاعات لازمه را دارند ، در مورد ساختار پروسه تورم در آنها دچار ترديدند. دو استنباط جالب از اين فرضيه : اگر آژانسها ، از اطلاعات جديد به منظور به روز كردن برداشتهايشان از سياستهاي نظام¬مند موجود ، بهره گيرند ، بي¬ثباتي تورم دچار تغيير خواهد شد. از اين گذشته ، اختلافات بين¬المللي در ميانگين سطح بي¬ثباتي منجر خواهد شد به سياستهاي نظام¬مند پولي.
..................

تحقیقهای مشابه
تأثير بي ثباتي تورم بر روي تورم - ناپايداري تصادفي در مدل ميانگين با يك ساختار دايناميكي
20 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تأثير بي ثباتي تورم بر روي تورم - ناپايداري تصادفي در مدل ميانگين21
27 صفحه - 18000 تومان
آشنایی با تورم و محاسبه شاخص ها
60 صفحه - 15000 تومان
چرا نرخ تورم در ایران صعودی است
6 صفحه - 6000 تومان
علل تورم در اقتصاد ايران
22 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
107 صفحه - 54000 تومان
بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت، پروژه
103 صفحه - 45000 تومان
بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
31 صفحه - 15000 تومان
مطالعه تجربی رابطه بین نرخ ارز و تورم در ایران
23 صفحه - 3000 تومان
بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت پروژه مالی
38 صفحه - 15000 تومان
اثر تورم بر فقر در دولت نهم و دهم
12 صفحه - 6000 تومان
تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
75 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - يك مدل چند گانه براي محاسبه اعتماد به جريان كار با استفاده داده هاي منشااي خلاصه12
24 صفحه - 46800 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - يك مدل فازی براي محاسبه اعتماد به جريان كار با استفاده داده هاي اصلی20
32 صفحه - 46800 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - يك مدل فازی براي محاسبه اعتماد به جريان كار با استفاده داده هاي اصلی
8 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک مدل GARCH-in-Mean پیشنهادی: ساختار و برآورد 23
18 صفحه - 54000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007