موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : شرح وظايف كاركنان معاونت ماليات بر ارزش افزوده.docx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
شرح وظايف كاركنان معاونت ماليات بر ارزش افزوده
تعداد صفحه :
29
قیمت :
12000 تومان

رئيس امور مالياتي
وظايف تخصصي :
- سرپرستي امور مربوط به دريافت اطلاعات مرتبط با موديان خاطي جهت انجام حسابرسي
- سرپرستي امور مربوط به دريافت مغايرتهاي اطلاعاتي مربوط به اظهارنامه ها
- بررسي درخواستهاي استرداد واطمينان از صحت آنها بمنظور درج آنها درفهرست موديان پراسترداد جهت حسابرسي
- مديريت امور انتخاب مؤديان جهت حسابرسي هاي دوره اي ونمونه اي
- برنامه ريزي وزمانبندي برنامه هاي حسابرسي وانتخاب حسابرسان وشيوه حسابرسي درمورد مؤديان انتخاب شده
- سرپرستي عمليات حسابرسي ، رسيدگي وتعيين ميزان ماليات وجرائم متعلقه
- نظارت برتهيه گزارشهاي حسابرسي وارائه پيشنهادهاي مشخص جهت برخورد بامؤديان خاطي به مديريت مافوق
- دريافت اعتراضهاي مؤديان درمورد ماليات متعلقه وبررسي اسنادمثبته وكوشش دربرقراري توافق بامؤدي
- ارجاع اعتراض به هيأت حل اختلاف درصورت عدم توافق با مؤدي
- سرپرستي وارزيابي حسابرسان وتهيه گزارش نهايي به دادستاني انتظامي مالياتي درمورد عملكرد ايشان
- سرپرستي جمع آوري آمار واطلاعات اقتصادي از اصناف ومؤديان مختلف بمنظور اجراي مديريت ريسك درامر حسابرسي
وظايف مديريتي :
- شركت درجلسات هماهنگي باساير رؤساي امور حسابرسي
- ارائه گزارش درزمينه فعاليتهاي مربوط به مقامات بالاتر
- همكاري باساير واحدهاي تخصصي بمنظور نيل به اهداف مشترك
- مشاركت دراداره امور وحسن اجراي عمليات وارزيابي نحوه عملكرد واحدهاي تحت سرپرستي
- نظارت برحسن اجراي قوانين ومقررات موضوعه
- ارائه پيشنهاد درزمينه مكانيزمهاي تشويقي بمنظور افزايش كارائي واثربخشي كاركنان
- ارزشيابي كاركنان واحدهاي تحت سرپرستي
- تعيين دوره هاي آموزشي جهت معرفي كاركنان براساس نتايج ارزشيابي هاي بعمل آمده
..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007