پنج شنبه 28 دی 1397
بازدید امروز : 1990 نفر

موضوع : انواع بیمه های کشتی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
انواع بیمه های کشتی
تعداد صفحه :
24
قیمت :
3000 تومان

فهرست مطالب
مقدمه
بيمه کشتی تجاری (باربري )
بيمه حمل و نقل كالا
بيمه نامه حمل و نقل ساده در کشتی تجاری
بيمه حمل و نقل عمومي در کشتی تجاری
بر اساس طربقه حمل:
بر اساس محدوده جغرافيايي
بر اساس پوشش هاي بيمه اي
بیمه نامه با شرایط تمام خطر (شرایطA )
بیمه نامه با شرایط B
خسارات همگانی (TOTAL LOSS)
بیمه با شرایط C
بیمه نامه داخلي (عمومي)
بيمه نامه وارداتي(عمومي)
بيمه نامه صادراتي(عمومي)
بيمه نامه ترانزيت(عمومي)
بيمه نامه داخلي (ساده)
بيمه نامه وارداتي(ساده)
بيمه نامه صادراتي(ساده)
بيمه نامه ترانزيت(ساده)
رشته بيمه‌نامه كشتي و شناور
بيمه نامه سازندگان شناورها
بيمه نامه بدنه شناور
بيمه نامه مسئوليت شناورها
بیمه کشتی
اهمیت بازدید اولیه و آشنایی با روش بازرسی شناورها در بیمه نامه کشتی
مراحل کارشناسی و بازدید اولیه
بازدید از مدارک و گواهینامه ها در پل فرماندهی
پل فرماندهی
بدنه کشتی و استراحتگاه کارکنان
بیمه بدنه کشتی
منابع:
  مقدمه
در عصر انقلاب صنعتي و به موازات توسعه و پيشرفت صنايع توليدي ، اهميت و ضرورت بخش حمل و نقل به عنوان زير ساخت توسعه صنايع بيش از پيش آشكار گرديده و با توجه به موقعيت جغرافيايي (مكان) ظهور انقلاب صنعتي، بخش حمل و نقل دريايي به عنوان زير ساخت توسعه ساير صنايع مورد توجه بيشترقرارگرفته است كه در نهايت با اختراع ماشين بخار رنسانس ديگري بر انقلاب صنعتي ظاهرشده است . بنابراين در همان ابتداي فعاليت صنعت بيمه در اروپا كه در مدت كوتاهي پس از آن منجر به ظهور اتحاديه و موسسه اي به نام انستيتو بيمه گران لندن شده است سبب شده است تا با تاسيس انستيتو بيمه گران لندن ، تدوين بيمه نامه هاي دريايي كه در آغاز مربوط به محموله هاي (كالاها) دريايي بوده است شروع و در تكميل اين فرايند به دليل خطرات و خسارت هايي كه به خود وسايل مورد حمل (كشتي ها ) در ميسر حمل و نقل كالا ها واقع مي شد انستيتو بيمه گران لندن را در دهه هاي پاياني قرن نوزدهم برآن داشت تا كشتي ها (بدنه و ماشين آلات ) را تحت پوشش بيمه ايي قرار داده ، اگر چه خطرات مورد تعهد دراين دوره محدود به چند خطر اصلي و يا ناشي از غرق كامل مورد بيمه بوده است اما همين مقدار كه توانسته است مالكين شناورها را در هنگام بروز حوادث دريايي از خطر ورشكستگي نجات دهد و موجب امنيت و آرامش دريانوردان گردد گام مهمي براي صنايع دريايي به حساب مي آمد. كم كم به موازات رشد و توسعه صنعت حمل و نقل دريايي ، به خطرات مورد تعهد شناورها كه در آغاز منحصر به پوشش بيمه بدنه كشتي ها بوده ، ماشين آلات اصلي و فرعي توسعه يافته و به تعهدات و خطرات دريايي مندرج در كلوزهاي بيمه شناورها مجموعه شرايط( كلوز) جزئي تري اضافه شده است. تاجائيكه خسارت هاي ناشي از خطاي خدمه كشتي ، تعميركنندگان آن ، مسئوليت هاي ناشي از تصادم به شناورهاي مقابل ،پوشش خطرات ناشي از جنگ، برخورد با تاسيسات بندري و اسكله و مسئوليت سازندگان شناورها كه خطرات مربوطه در دسته بندي هاي مختلف وتحت عناوين كلوزهاي شماره 280، 284، 289، 300 ، 346 و...نامگذاري شده نيز اضافه شده است كه البته تا كنون نيز با اصلاحات اندك بر برخي مفاد و شرايط حاكم بر كلوزهاي بيمه شناورها كماكان به قوت خود باقي است. ( آخرين اصلاحات مربوط به سال 2003مي باشد) .
لذا همانگونه كه ملاحظه مي گردد كلوزهاي تدوين شده انستيتو بيمه گران لندن كه به سرعت به عنوان كلوزهاي استاندارد در جهان معرفي شده است مورد استقبال كاربران شناورها، مالكان و اجاره كنندگان كشتي و ذينعفان آن قرار گرفته و صنعت بيمه نيز در دنيا با توجه به خطرات مورد درخواست مالكان كشتي ها اقدام به ارائه پوششهاي مورد نياز (صرفاً بدنه و ماشين آلات كشتي ها) مالكان نموده و تا كنون نيز ادامه داشته است .
اين رشته مشتمل بر 3 زيررشته مي‌باشد كه عبارتند از:
..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007