پنج شنبه 27 مهر 1397
بازدید امروز : 717 نفر

موضوع : انواع بیمه های کشتی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
انواع بیمه های کشتی
تعداد صفحه :
24
قیمت :
3000 تومان

فهرست مطالب
مقدمه
بيمه کشتی تجاری (باربري )
بيمه حمل و نقل كالا
بيمه نامه حمل و نقل ساده در کشتی تجاری
بيمه حمل و نقل عمومي در کشتی تجاری
بر اساس طربقه حمل:
بر اساس محدوده جغرافيايي
بر اساس پوشش هاي بيمه اي
بیمه نامه با شرایط تمام خطر (شرایطA )
بیمه نامه با شرایط B
خسارات همگانی (TOTAL LOSS)
بیمه با شرایط C
بیمه نامه داخلي (عمومي)
بيمه نامه وارداتي(عمومي)
بيمه نامه صادراتي(عمومي)
بيمه نامه ترانزيت(عمومي)
بيمه نامه داخلي (ساده)
بيمه نامه وارداتي(ساده)
بيمه نامه صادراتي(ساده)
بيمه نامه ترانزيت(ساده)
رشته بيمه‌نامه كشتي و شناور
بيمه نامه سازندگان شناورها
بيمه نامه بدنه شناور
بيمه نامه مسئوليت شناورها
بیمه کشتی
اهمیت بازدید اولیه و آشنایی با روش بازرسی شناورها در بیمه نامه کشتی
مراحل کارشناسی و بازدید اولیه
بازدید از مدارک و گواهینامه ها در پل فرماندهی
پل فرماندهی
بدنه کشتی و استراحتگاه کارکنان
بیمه بدنه کشتی
منابع:
  مقدمه
در عصر انقلاب صنعتي و به موازات توسعه و پيشرفت صنايع توليدي ، اهميت و ضرورت بخش حمل و نقل به عنوان زير ساخت توسعه صنايع بيش از پيش آشكار گرديده و با توجه به موقعيت جغرافيايي (مكان) ظهور انقلاب صنعتي، بخش حمل و نقل دريايي به عنوان زير ساخت توسعه ساير صنايع مورد توجه بيشترقرارگرفته است كه در نهايت با اختراع ماشين بخار رنسانس ديگري بر انقلاب صنعتي ظاهرشده است . بنابراين در همان ابتداي فعاليت صنعت بيمه در اروپا كه در مدت كوتاهي پس از آن منجر به ظهور اتحاديه و موسسه اي به نام انستيتو بيمه گران لندن شده است سبب شده است تا با تاسيس انستيتو بيمه گران لندن ، تدوين بيمه نامه هاي دريايي كه در آغاز مربوط به محموله هاي (كالاها) دريايي بوده است شروع و در تكميل اين فرايند به دليل خطرات و خسارت هايي كه به خود وسايل مورد حمل (كشتي ها ) در ميسر حمل و نقل كالا ها واقع مي شد انستيتو بيمه گران لندن را در دهه هاي پاياني قرن نوزدهم برآن داشت تا كشتي ها (بدنه و ماشين آلات ) را تحت پوشش بيمه ايي قرار داده ، اگر چه خطرات مورد تعهد دراين دوره محدود به چند خطر اصلي و يا ناشي از غرق كامل مورد بيمه بوده است اما همين مقدار كه توانسته است مالكين شناورها را در هنگام بروز حوادث دريايي از خطر ورشكستگي نجات دهد و موجب امنيت و آرامش دريانوردان گردد گام مهمي براي صنايع دريايي به حساب مي آمد. كم كم به موازات رشد و توسعه صنعت حمل و نقل دريايي ، به خطرات مورد تعهد شناورها كه در آغاز منحصر به پوشش بيمه بدنه كشتي ها بوده ، ماشين آلات اصلي و فرعي توسعه يافته و به تعهدات و خطرات دريايي مندرج در كلوزهاي بيمه شناورها مجموعه شرايط( كلوز) جزئي تري اضافه شده است. تاجائيكه خسارت هاي ناشي از خطاي خدمه كشتي ، تعميركنندگان آن ، مسئوليت هاي ناشي از تصادم به شناورهاي مقابل ،پوشش خطرات ناشي از جنگ، برخورد با تاسيسات بندري و اسكله و مسئوليت سازندگان شناورها كه خطرات مربوطه در دسته بندي هاي مختلف وتحت عناوين كلوزهاي شماره 280، 284، 289، 300 ، 346 و...نامگذاري شده نيز اضافه شده است كه البته تا كنون نيز با اصلاحات اندك بر برخي مفاد و شرايط حاكم بر كلوزهاي بيمه شناورها كماكان به قوت خود باقي است. ( آخرين اصلاحات مربوط به سال 2003مي باشد) .
لذا همانگونه كه ملاحظه مي گردد كلوزهاي تدوين شده انستيتو بيمه گران لندن كه به سرعت به عنوان كلوزهاي استاندارد در جهان معرفي شده است مورد استقبال كاربران شناورها، مالكان و اجاره كنندگان كشتي و ذينعفان آن قرار گرفته و صنعت بيمه نيز در دنيا با توجه به خطرات مورد درخواست مالكان كشتي ها اقدام به ارائه پوششهاي مورد نياز (صرفاً بدنه و ماشين آلات كشتي ها) مالكان نموده و تا كنون نيز ادامه داشته است .
اين رشته مشتمل بر 3 زيررشته مي‌باشد كه عبارتند از:
..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007