موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : مسئله تفکیک قوا در قانون اساسی به چه شکل و چگونه است؟.docx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مسئله تفکیک قوا در قانون اساسی به چه شکل و چگونه است؟
تعداد صفحه :
38
قیمت :
18000 تومان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه
سابقه نظريه تفكيك قوا
پيچيدگي و ابهام مفهومي تفکیک قوا
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ابهامات مربوط به تفكيك قوا
الگو سازي براي توصيف مفهوم تفكيك ‏قوا در نظام حكومت جمهوري اسلامي ايران
انواع الگوهاي استقلال قوا در جمهوري اسلامي ايران
الگوي اول
قواي مورد نظر در الگوي اول عبارتند از
الگوي دوم
الگوي سوم
تفكيك قوا و درجه استقلال نهادها و اركان نظام نسبت به يكديگر
نتیجه گیری
پي نوشت ها
منابع
چکیده
استقلال يا تفكيك قوا (Separation Of Powers) از جمله مفاهيم بنيادين پذيرفته شده و پياده‏سازي‏شده در سازماندهي كلان بسياري از نظام‏هاي حكومتي دنياي امروزاست. امروزه كمتر در مورد ضرورت اين نظريه ترديدي ابراز مي‏شود، بلكه مباحث بيشتر در مورد چگونگي پياده‏سازي آن براي جلوگيري از تمركز قدرت و افزايش كارآمدي نظام‏هاي حكومتي است. به همين دليل اگرچه نظريه تفكيك قوا را مي‏توان در ابعاد تاريخي و فلسفي آن مورد مطالعه قرار داد، اما آنچه براي نظام حكومتي جمهوري اسلامي ايران اهميت ويژه‏اي دارد تبيين ابعاد حقوقي و مديريتي نظريه تفكيك قوا مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
بدين ترتيب شفاف‏سازي و عملياتي كردن اين نظريه ذاتاً پيچيده و مبهم و جلب وفاق صاحب‏نظران و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مي‏تواند حصول كارآمدي حداكثري نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را شتاب بيشتري بخشد. اين مقاله نظريه استقلال يا تفكيك قوا را در چارچوب قانون اساسي مورد مطالعه قرار مي‏دهد و با بررسي انواع الگوهاي ممكن، الگوي متناسب با قانون اساس جمهوري اسلامي ايران را مطرح و در معرض ارزيابي صاحب‏نظران حقوق، علوم سياسي و مديريت مي‏گذارد.
مقدمه
تفکیک قوا به مفهوم توزیع قدرت حکومت بین سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، یکی از مفاهیم بنیادی عرصه سیاست است.موضوع تفکیک قوا(Division of power) که اکنون بسیاری از قوانین اساسی کشورهای مختلف جهان آن را به رسمیت پذیرفته اند، از دوران باستان تاکنون مورد بحث و بررسی قرار داشته است.استقلال سياسي و اقتصادي و حفظ تماميت ارضي و نظام اسلامي (وحدت ملي و اساس جمهوري اسلامي) در زمره مفاهيم اساسي به‏كار گرفته شده در اصول متعددي از قانون اساسي‏ [2]، اما مفهوم دومي از استقلال در قانون اساسي وجود دارد كه در اصل 57 بروز يافته‏است:
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‏گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند [3]. هم‏چنين در ابتداي اصل 156 قانون اساسي آمده است:
قوه قضاييه قوه‏اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‏دار وظايف زير است... [4].
اين مفهوم دوم كه در دو اصل فوق‏الذكر به كار گرفته شده است به مفهوم به كار رفته در ساير اصول تفاوت بنيادي دارد. مفهوم استقلال قوا در اينجا نمي‏تواند متفاوت از مفهوم تفكيك قوا در حقوق و علوم سياسي باشد، چنانچه همين مفهوم حتي در اولين قانون اساسي ايران كه همان قانون مشروطيت باشد نيز آمده است. در اصول 27 و 28 متمّم قانون مشروطيت ضمن برشمردن وظايف هر يك از قواي سه‏گانه در اصل 28 متذكر گرديده بود: قواي ثلاثه مزبوره هميشه از يكديگر ممتاز و منفصل خواهند بود. [5]
روشن است كه ممتاز و منفصل بودن قوا نسبت به يكديگر در چارچوب نظريه تفكيك قوا معنا و مفهوم مي‏يابد. اگرچه نظريه تفكيك قوا خود به حد كافي پيچيده و برخوردار از مفاهيم گوناگون است، اما تبيين مفهوم استقلال قوا يا ممتاز و منفصل بودن قوا خارج از حوزه اين نظريه، امري ناممكن است؛ چرا كه در اين صورت مفهوم استقلال را به مفهومي غير شفاف و غير قابل بهره‏برداري در عمل تبديل مي‏نمايد. با اين حساب، سؤال از اينكه منظور از استقلال قوا در قانون اساسي چيست، تنها در چارچوب نظريه تفكيك قواي مورد نظر حقوق‏دانان و صاحب‏نظران علوم سياسي سؤالي معنادار است.
..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007