موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : سیستم های حسابداری دولتی در اروپا.docx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
سیستم های حسابداری دولتی در اروپا
تعداد صفحه :
35
قیمت :
5000 تومان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه
معیارهای طبقه بندی
انواع مدل های حسابداری دولتی در اروپا
مدل آنگلوساکسون و مدل قاره ای اروپا
پیشینه ی تحقیقات
الف حسابداری دولت مرکزی در اروپا
زیرسیستم رویه های اطلاعاتی
زیرسیستم رویه های اندازه گیری
نتایج بررسی سیستمهای حسابداری دولت مرکزی
ب) حسابداری دولتهای محلی در اروپا
زیرسیستم رویه های اندازه گیری
زیرسیستم فرایند مقرراتی
نتایج تحلیل سیستم های حسابداری دولت های اروپایی
ج) سیستم های حسابداری به طور کلی
حسابداری ساختگی
تعاریف ارائه شده برای حسابداری ساختگی :
انواع روش های حسابداری ساختگی
هموار سازی سود
تامین مالی خارج از ترازنامه
انواعی از اوراق قرضه قابل تبدیل
نتیجه گیری
پی نوشت ها:
منابع و ماخذ
چکیده
در این مقاله سعی شده طبق هبندی سیست مهای حسابداری دولتی در برخی کشورهای اروپایی ارائه شود. تحقیقات انجام شده در این زمینه نشا ندهند هی دو نوع متداول سیستم حسابداری دولتی است: مدل آنگلوساكسون 1 و مدل آلمانی. 2 سایر كشو رهای اروپایی، وضعیتی بین این دو مدل را پذیرفت هاند، هرچند بسیاری از آ نها به مدل اول نزدی کترند. سیستم های سنتی اروپایی بر مبنای اصل محافظه كاری است وسیستم آنگلوساكسون عمدتاً بر استانداردهای بین المللی حسابداری برای اهداف گزارشگری تاكید دارد.
مقدمه
از اواخر دهه ی 1980 تغییری اساسی در شیوه ی حسابداری دولتی به وجود آمد که در بیش تر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 3 مشاهده شده اس ت. در برخی موارد، اصلاحات، اجرای پروژ ههای خاص و ابتکاراتی نو، مش اهده ش ده که موجب بازنگری در بخش عمومی ش ده اس ت. تحولاتی كه در انگلستان )ابتکاراتی كه در ح وز هی مدیریت مالی، حس ابداری منابع و بودجه بندی منابع( و در برخی ش هرهای آلمان )پروژ هه ای کنترلی( یادر سوئد و حتی فنلاند رخ داده است، نمونه هایی از این موضوع است. در موارد دیگر این تغییرات بیشتر در رو شهایی رخ داده است كه عمدتا تحت تاثیر عوامل بیرونی به وجود آمده بود و به طور مستقیم به حسابداری ارتباط نداشته اند.(فوئرتس و مانوز، 2002 )
سووئد و اسپانیا را ه حله ای خاص خود را برای حل مشكلات مربوط به بازار سرمایه داشته اند، آلمان از كمیته ی استانداردگذاری كشور خود استفاده كرده است. بنابراین به نظر می رسد حسابداری كم وبیش تحت تاثیر قواعد محلی یا ملی نیز باشد، هرچند تمایل به جهت گیری آن در راستای اهداف بین المللی است. )دارکی، 2001 )
همه ی این مثا لها حسابداری دولتی مدرنی را نشان می دهد که اصلاحات در آن ها جهتگیری یکسانی دارد و به سمت پیاد ه سازی سیستمهای حسابداری بر مبنای تعهدی پیش می رود. اما این اصلاحات به شیو ه ی یکسانی رخ نداده است.
در هر کشور، این فرایندها در نتیجه ی ابتکاراتی منحصربه فرد و طی روش هایی مجزا انجام شده است.
بنابراین، میتوان گفت تفاوت موجود در سیستم های حسابداری دولتی عمدتاً ناشی از دلایل تاریخی و سیاسی سیستم های اداری عمومی اس ت كه با روش های مختلف گسترش یافته اند.
)کریستیانس، 2000 ( هما نطور كه گفته شد سیستم های حسابداری تا حدودی تحت تاثیر بازار سرمایه است. همچنین تغییرات محیطی به طور خاص پایه و اساس تنظیمات مربوط به سیستم حسابداری است.نهادهای قانون گذار مانند اتحادیه ی اروپا، كمیته ی استانداردهای بین المللی حسابداری و كمیسیون بورس و اوراق بهادار نیز اهمیت بالایی دارند. (دارسی، 2001 )
..................

تحقیقهای مشابه
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
84 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
79 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته حسابداری - سیستم حقوق و دستمزد
90 صفحه - 9000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری در فرمانداری - سیستم حقوق و دستمزد
37 صفحه - 6000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
29 صفحه - 6000 تومان
پروژ رشته حسابداری طراحی یک سیستم جامعه حقوق و دستمزد
78 صفحه - 12000 تومان
تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی حسابداری
11 صفحه - 2000 تومان
بررسی سیستم حسابداری آموزش و پرورش شهر سنگر
49 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری - سیستم حسابداری پیمانکاری برای شرکت هایی که فعالیت ساختمانی انجام می دهند
26 صفحه - 6000 تومان
تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران
41 صفحه - 6000 تومان
پروژه حسابداری اتوماسيون سيستمهاي منابع انساني و مالي سیستم حقوق و دستمزد
175 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
86 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
82 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد در کارخانه پارس قزوین
93 صفحه - 14000 تومان
پروژه مالی سیستم حسابداری پیمانکاری شرکت های ساختمانی
84 صفحه - 15000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 10000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم های اطلاعات حسابداری 6
6 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شکاف انتظارات از نرم افزار حسابداری بر مبنای ویژگی های سیستم های اطلاعات حسابداری 8
6 صفحه - 6000 تومان
طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
32 صفحه - 5000 تومان
پروژه حسابداری نقش اعتبارات در سیستم دریافت و پرداخت در حسابداری دولتی
29 صفحه - 5000 تومان
معرفی سیستم نرم افزاری حسابداری انبار دار به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی اکسس
25 صفحه - 3000 تومان
سیستم های حسابداری دولتی در اروپا
35 صفحه - 5000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007