شنبه 28 دی 1398
بازدید امروز : 2107 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : پروژه رشته عوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به خدمات مشاوران
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به خدمات مشاوران
تعداد صفحه :
120
قیمت :
25000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
تعاریف عملیاتی
فصل دوم: ادبیات یا پیشینه تحقیق
بخش اول: مبانی نظری
تاریخچه راهنمایی
تاریخچه راهنمایی و مشاوره در ایران
تاریخچه راهنمایی و مشاوره در جهان
ضرورت راهنمایی و مشاوره
محاسن و معایب راهنمایی و مشاوره
عوامل مؤثر در ضرورت فکر راهنمایی و مشاوره توسعه آن در نظامهای آموزش و پرورش
عمده ترین اهداف که از طریق خدمات راهنمایی و مشاوره به دست می آید
نقش مشاوره در امور تحصیلی
نقش مشاوران در تامین بهداشت روانی دانش آموزان
نگرش مشاوران به خود و رسته خود
آمیختن نقش مشاور با سایر نقش ها
نگرش اجتماع (مردم و نمادهای اجتماعی)
شیوه های ارتقای جایگاه مشاوران در مدارس
نظرات ویلیامسون درباره مشاوره
الف- مشاوره مستقیم
ب- مشاوره غیرمستقیم
ج- مشاوره انتخابی
نظریه راجز درباره مشاوره
نظریه مراجع- کانونی راجر بر این اصول استوار است
بخش دوم: پیشینه تحقیق
جایگاه مشاوران مدارس و موانع مشاوره: حس کنجکاوی و همکاران
تحقیق جرج و کریستبانی1990
تحقیق شرتزواستون 1974
شفیع آبادی، 1377
احمد و باباگلی 1374
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق(مطالعه)
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار جمع آوری اطلاعات
روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم: یافته های تحقیق
تحلیل توصیف
تجزیه و تحلیل استنباطی
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری و بحث نتایج
محدودیتها
پیشنهادات
منابع و مآخذ
فهرست جداول
عنوان
بخش اول: توصیف اطلاعات
جدول شماره یک(1)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان
جدول شماره دو(2)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران دربرنامه درسی و روشهای صحیح مطالعه دانش آموزان
جدول شماره سه(3)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در دادن اطلاعات لازم تحصیلی به دانش آموزان
جدول شماره چهار(4)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در زمینه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
جدول شماره پنج(5)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در شناساندن تواناییها و محدودیتها به دانش آموزان
جدول شماره شش(6)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در آگاه نمودن دانش آموزان از مسائل دوران بلوغ و نوجوانی
جدول شماره هفت(7)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در شناساندن مشاغل به دانش آموزان
جدول شماره هشت(8)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در آگاه نمودن دانش آموزان از میزان نیازمندیهای شغلی جامعه
جدول شماره نه(9)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در شناساندن معایب و محاسن مشاغل
جدول شماره ده(10)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران کمک نمودن به دانش آموزان در دوستیابی و ارتباط با آنها
جدول شماره یازده(11)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در افزایش اعتماد به نفس در دانش آموزان
جدول شماره دوازده(12)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در ایجاد تفاهم بین دانش آموزان و والدین شان
جدول شماره سیزده(13)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در ایجاد رابطه حسنه بین دانش آموزان و خانواده آنان
جدول شماره چهارده(14)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عملکرد مشاوران در هنگام گفتگو با آنها و نگاه کردن آنها
جدول شماره پانزده(15)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با اینکه مشاوران حتماً باید از جنس خودشان باشد
جدول شماره شانزده(16)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با اینکه هنگام ارتباط مشاور با آنان، خوشرو و خندان می باشد
جدول شماره هفده(17)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با اینکه اسرار محرمانه خود را در اختیار مدیر و دبیران قرار می دهند
جدول شماره هیجده(18)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با اینکه مشاور آنان را در مقررات آموزشی و انضباطی مدرسه یاری می دهد.
جدول شماره نوزده(19)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با اینکه مشاوران به آنان کمک می کنند تا رضایت بیشتری از زنندگی داشته باشند
جدول شماره بیست(20)-توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با اینکه مشاوران آنان را در چگونگی تطبیق تواناییهای آنان با انتظارات والدین شان یاری می کند.
جدول شماره بیست ویک(21)-توزیع فراوانی نگرش پاسخگویان در ارتباط با نحوه ی رارائه خدمات مشاوره ای مشاوران مدرسه
جدول شماره بیست و دو(22)-توزیع فراوانی نگرش پاسخگویان درمورد عملکرد مشاوران در رابطه با هدایت تحصیلی آنان
جدول شماره بیست و سه(23)- توزیع فراوانی نگرش دانش آموزان نسبت به مطرح نمودن اسرار خود با مشاوران
جدول شماره بیست و چهار(24)- توزیع فراوانی نگرش دانش آموزان از عملکرد مشاوران در راهنمایی آنان جهت دوستیابی
جدول شماره بیست و پنج(25)- توزیع فراوانی نگرش دانش آموزان ازعملکرد مشاوران در هدایت شغلی
جدول شماره بیست و شش(26)- توزیع فراوانی نگرش دانش آموزان نسبت به عملکرد مشاوران در ایجاد تقاهم بین آنان و والدین و دیگر افراد خانواده
جدول شماره بیست و هفت(27)- توزیع فراوانی نگرش دانش آموزان نسبت به عملکرد مشاوران در آگاه سازی آنان نسبت به مسائل نوجوانی و بلوغ
جدول شماره بیست و هشت(28)-توزیع فراوانی نگرش دانش آموزان نسبت به اینکه مشاوران باید همجنس باشند
بخش دوم: تحلیل اطلاعات
جدول شماره بیست و نه(29)-رابطه بین نگرش نسبت به عملکرد خدمات مشاوران و پایه تحصیلی
  چکیده
استفاده از مشاور همیشه و در طول تاریخ و در همه جا برای کارهای مختف زندگی اجتماعی و فعالیتهای بشری ما همواره وجود داشته است. مشاوران بعنوان راهنما و هدایت گر و با دلسوزی و آگاهی خود می توانند راهنما گر خوبی برای ما باشند و در بسیاری از موارد که احتیاج به نشان داده شدن راه و روشی درست هستیم برای ما این امر مهم را انجام دهند. در این پژوهش به بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به خدمات مشاوران پرداختیم. مشاوران می توانند راهنمای بسیاری مهمی برای دانش آموزان باشند.
پژوهش صورت گرفته بصورت پیمایشی بوده و کیه دانش آموزان دختر متوسطه دبیرستان ... جامعه آماری آنرا تشکیل می دهند. 60 نفر از دانش آموزان به طور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید. از دو روش آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
نتایج کلی تحقیق نشان داد که بیشترین تعداد دانش آموزان دارای نگرش مثبت نسبت به عملکرد مشاوران مدرسه بوده که این نگرش در دانش آموزان مقطع اول دبیرستان مثبت تر بوده و هرچه پایه تحصیلی دانش آموزان بااتر می رود به همان نسبت از نگرش مثبت آنان نسبت به عملکرد مشاوران کاهش می یابد و پاسخگویان نسبت به عملکرد مشاوران در آگاه نمودن دانش آموزان از مسائل بلوغ و نوجوانی، راهنمایی جهت دوستیابی، هدایت شغلی، ایجاد تفاهم بین دانش آموزان با والدین و افراد دیگر خانواده و هدایت تحصیلی دارای نگرش مثبت بوده و تنها در مورد اسرار خود به مشاور دارای نگرس منفی بوده اند که این امر نشان دهنده عدم اطمینان کافی به مشاور در حفظ اسرار آنان می باشد.
..................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به خدمات مشاوران
131 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به خدمات مشاوران
120 صفحه - 25000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
131 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
59 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
38 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
153 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان آگاهی والدین با وظایف خود در زمینه بلوغ دانش آموزان دختر
101 صفحه - 20000 تومان
پروژه اقدام پژوهی رشته آموزش ابتدایی - علوم تربیتی کاهش اضطراب (حین امتحان) دانش آموزان
48 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بازی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
121 صفحه - 22000 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 22000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
74 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی شیوع اختلال نوشتن در مقطع ابتدایی
76 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان گرایشات دینی دانشجویان رشته های کامپیوتر
62 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان
88 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه اظطراب با پیشرفت تحصیلی
45 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی علل گرایش نوجوان به انحرافات اجتماعی
27 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی
142 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه
142 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان از ديدگاه نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله
76 صفحه - 17000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی عوامل مؤثر در انگیزه دانشجویان برای شرکت در کلاس
81 صفحه - 22000 تومان
کارآموزی رشته علوم تربیتی مشاوره فردی و مصاحبه با مراجعه کنندگان در اداره بهزیستی
15 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 10000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمان - رشته علوم تربیتی - در اداره آموزش و پرورش
66 صفحه - 10000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمانها رشته علوم تربیتی آموزش و پرورش
116 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی ارزشیابی مهارتهای حرفه ای معلمان دوره ابتدایی
95 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان
112 صفحه - 20000 تومان
پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
78 صفحه - 14000 تومان
گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
37 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
70 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان
94 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی وآموزشی مقایسه مهارت های حرفه ای مدیران و معلمان مدارس هوشمند با مدارس عادی همراه با پرسشنامه و کار آماری
160 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نگرش زنان در خصوص انواع زایمان - طبیعی و سزارین
118 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی نگرش والدین در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، سینما و کتب غیردرسی بر کودکان دختر و پسر
115 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر اشتغال والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
33 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر مثبت رفتار والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
104 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
68 صفحه - 15000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 6000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 15000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 15000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 28000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 18000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 22000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مش