موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه رشته حسابداری بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته حسابداری بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
تعداد صفحه :
64
قیمت :
36000 تومان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
مقدمه
تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده در جهان
تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده در ايران
مسئله تحقیق
هدف تحقیق
فصل دوم
شيوه اجرايي ماليات بر ارزش افزوده
مقدمه
شیوه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
معافيت ها در ماليات بر ارزش افزوده
آستانه معافیت
رابطه ماليات بر ارزش افزوده با قانون تجميع عوارض
تاريخ اجراي ماليات بر ارزش افزوده
فصل سوم
متن کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده
فصل اول ـ کلیات و تعاریف
فصل دوم ـ معافیتها
فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات
فصل چهارم ـ وظایف و تکالیف مؤدیان
فصل پنجم ـ سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن
فصل ششم ـ سایر مقررات
فصل هفتم ـ عوارض کالاها و خدمات
فصل هشتم ـ حقوق ورودی
فصل نهم ـ سایر مالیاتها و عوارض خاص
فصل دهم ـ تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء
فصل چهارم
انواع ماليات بر ارزش افزوده
مقايسه سه نوع ماليات بر ارزش افزوده
روشهاي محاسبه و اجراي ماليات بر ارزش افزوده
نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران و جدول مقایسه ای نرخ مالیات بر ارزش افزوده در برخی کشورها
لزوم برقراری مالیات بر ارزش افزوده در ایران
پیش شرط های اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران
دلايل تعويق و عدم اجراي ماليات برارزش افزوده درايران
ماليات بر ارزش افزوده چگونه محاسبه مي شود
اثرات استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده
فصل پنجم
چالش‌هاي ماليات بر ارزش افزوده در ايران
مزاياي اجراي ماليات بر ارزش افزوده
معايب اجراي ماليات بر ارزش افزوده
عوامل موثر بر تورم در ایران
نتيجه گيري
منابع
  چکیده
دراكثر كشورها،اخذ ماليات يكي از مهمترين و باثبات ترين منابع كسب درآمد براي دولتها مي باشد . دربين انواع مالياتهاي موجود نيز يكي از بهترين روشهاي اخذ ماليات ، ماليات بر ارزش افزوده مي باشد.ماليات بر ارزش افزوده يك نوع ماليات چند مرحله اي است كه در مراحل مختلف زنجيره واردات، توليد و توزيع براساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي توليد شده يا خدمات ارائه شده در هرمرحله اخذ مي گردد. درحال حاضر حدود 150 كشور جهان ازاين روش مالياتي استفاده مي نمايندكه نرخهاي آن بين 3 الي 25 درصد دركشورهاي مختلف ، نوسان دارد.عمده ترين مزاياي آن شفاف سازي معاملات اقتصادي ، گسترش پايه هاي مالياتي بر اساس مصرف ، افزايش درآمدهاي مالياتي قابل اتكا براي دولت ، توسعه عدالت مالياتي ، متكي بر خوداظهاري و... مي باشد . عمده ترين معايب آن نيز مربوط به آثاراحتمالي تورمي است.ماليات بر ارزش افزوده قدمتي بيش از 60 سال دارد.اما تصويب قانون ماليات برارزش افزوده دركشور ما يك پروسه طولاني را از سال 1366 لغايت 1387 طي نموده است و درنهايت در تيرماه 1387 جهت اجرا ابلاغ گرديد . نحوه محاسبه ماليات برارزش افزوده در مواد 14،15،16و17 قانون ماليات برارزش افزوده بيان شده است. دراين مقاله مفهوم ماليات برارزش افزوده بيان گرديده است . ابتدا تاريخچه آن در جهان و ايران ، سپس تعاريف ، مزايا و معايب آن و دلايل توقف آن درايران و درنهايت نتيجه گيري و پيشنهادات مربوط به برطرف نمودن دلايل توقف بيان گرديده است.
واژه هاي كليدي : ارزش افزوده ، ماليات برارزش افزوده ، ماليات بر ارزش افزوده مصرف، روش تجمعي ، روش تفريقي.
مقدمه
ماليات بر ارزش افزوده نه تنها ماليات نسبتا ساده اي است بلكه رايجترين ماليات در دنياي امروز نيز محسوب ميشود. لذا قبل از هر موضوعي بايد ديد تعريف ارزش افزوده و ماليات بر ارزش افزوده چيست. از ديدگاه اقتصادي، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوين قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرايي, اين تعريف بر اساس استانداردهاي حسابداري و با تكيه بر روش صورتحساب ارائه ميگردد. بر اين اساس، ارزش افزوده را تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري شده يك شخص در يك دوره معين تعريف ميكنند.با توجه به تعريف مذكور، ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله اي است كه در مراحل مختلف زنجيره توليد و يا خدمات ارائه شده اخذ ميگردد. اين ماليات در واقع نوعي ماليات بر فروش چند مرحله اي است كه خريد كالاها و خدمات واسطه اي را از پرداخت ماليات معاف ميكند.
تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده در جهان
ماليات بر ارزش افزوده نخستين بار از سوي فون زيمنس (۱۹۱۸) تاجر آلماني به منظور فائق آمدن بر مشكلات كمبود درآمد دولت آلمان معرفي شد. اين نوع ماليات با ارائه روش اعتباري آدامز (۱۹۲۱ ) و توسط لاره (1957) توسعه يافت. اما ماليات بر ارزش افزوده در فرانسه و در سال ۱۹۴۸ به مورد اجرا گذاشته شد. سپس در دهه 1960 ميلادي با انتخاب و اجراي اين نظام مالياتي در كشورهاي ساحل عاج، برزيل، دانمارك، آلمان، اروگوئه، سوئد و هلند گستره اين نظام مالياتي در جهان توسعه پيدا كرد. كميته مالي اتحاديه اروپا، اجراي ماليات بر ارزش افزوده را از سال۱۹۶۲ به كشورهاي عضو توصيه ميكرد. بالاخره شوراي اتحاديه اقتصادي اروپا براي هماهنگ سازي سيستمهاي مالياتي و حمايت از تجارت، تمام اعضا را ملزم كرد تا از اول ژانويه ۱۹۷۰ اين سيستم را در تمام كشورهاي عضو اتحاديه اروپا اعمال كنند. اگرچه اين نوع ماليات در يك دهه رشد چنداني نداشت اما در نيمه دوم دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به اوج رسيد تا جايي كه در دو دهه پاياني قرن بيستم سريع ترين رشد را در كشورهاي جهان داشت و براساس آخرين آمار ، ماليات بر ارزش افزوده هم اكنون در ۱5۰ كشور دنيا اجرا مي شود.پراکندگی کشور های استفاده کننده از ماليات بر ارزش افزوده در سراسر جهان حکايت از اين دارد که مدلهای اقتصادی مختلف حاکم برکشور ها مانع استفاده ازاين نوع ماليات نيست. ضمن آنکه طبق نتايج بدست آمده از بررسی همين کشورها ميزان پيشرفت و توسعه يافتگی نيزمانعی براجراء آن نمی باشد.کشورهای فقيرتوسعه نيافته ای چون سودان، اتيوپی، پاناما، بورکينافاسو،لبنان، آلبانی،کشور های پيشرفته وتوسعه يافته مانندآلمان ،فرانسه،انگليس، ايتاليا ،ژاپن، اسپانيا ، کانادا، روسيه وکره جنوبی اين نوع ماليات را در کشور خود به اجرا گذاشته اند.از نظر پراکندگی جغرافيايي نيز کشورهای مختلفی از چهارقاره جهان وجوددارندکه نظام ماليات برارزش افزوده را پذيرفته اند واجرا ميکنند. حتی کشورهای همجوارما ،نظير قرقيزستان ،پاکستان،ترکمنستان، ارمنستان،آذربايجان، قزاقستان،ترکيه،اردن اين سيستم را اجرا مينمايند.اين کشورها ،ازنظرخصوصيات فرهنگی واجتماعی وجوه مشترکی باما دارند. بنابراين با توجه به تعدد کشورهای مجری ماليات بر ارزش افزوده وسير رو به رشد کشور های استفاده کننده ا زآن در جهان،که تنها در دهه١٩٩٠ميلادی نزديک به ٧٠ کشور اين نظام مالياتی را پذيرفته اند، به نظر مي رسد در چند سال آينده کمتر کشورهايی در جهان يافت شوند که سيستم ماليات خود را به ماليات بر ارزش افزوده مجهز وتقويت نکرده باشند.چرا که به اعتقاد بسياری از صاحب نظران ارتباط نزديکی بين اجرای ماليات برارزش افزوده و توانمندی های مالی کشور وجود دارد.
تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده در ايران
سال 1366 – لايحه ماليات بر ارزش افزوده براي نخستين بار به مجلس ارسال ، كه در شور اول تصويب و در شور دوم هم ۶ ماده آن به تصويب رسيد اما به‌ دليل شرايط خاص اقتصادي ويژه جنگ و اجراي سياستهاي تثبيت قيمتها با تقاضاي دولت از دستور كار مجلس خارج شد. سال 1370 - بررسی و پيشنهاد گسترده توسط کارشناسان داخلی و بين‌المللی در خصوص اجرای نظام ماليات بر ارزش افزوده بعنوان يکی از راهکارهای اصلی افزايش کارايی نظام مالياتی به دولت . با پيشنهاد دپارتمان امور مالی صندوق بين المللی پول در همين سال اجرای سيستم ماليات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح نظام مالياتی در دستور کار وزارت امور اقتصادی ودارايي قرار گرفت. بدليل اتمام دوره سوم مجلس شوراي اسلامي ‌و عدم درخواست دولت براي طرح مجدد، در دوره چهارم مجلس اقدامي ‌صورت نگرفت. در اوايل دهه70، مقامات ايراني از معاونت مالي صندوق بين‌المللي پول تقاضا كردند تادر مورد سيستم مالياتي ايران تحقيق و مطالعه بعمل آورد. متعاقب آن هيأتي در همان سال به كشور ما اعزام شدند. مأموريت اصلي آنها بررسي چگونگي استفاده از سيستم کامپيوتري در اداره مالياتها بود. گزارش مبسوط گروه، شامل بررسي جوانب مختلف سيستم ماليات بر ارزش افزوده با استفاده از سيستم کامپيوتري بود که در 30 سپتامبر 1991 به مقامات ايراني ارائه شد . اين بررسي ها مقدمه تنظيم لايحه ماليات بر ارزش افزوده در سال1372 گرديد. سال 1376 - آغاز مطالعات علمی بر روی استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده توسط معاونت درآمدهای مالياتی وزارت اقتصاد.
سال 1378- بحث درخصوص ماليات بر ارزش افزوده از اين سال دوباره تقويت شد. مطالعات مقدماتي و بررسي امكان اجراي اين ماليات به كمك كارشناسان خارجي و گروه كارشناسان امور اقتصادي و دارايي صورت پذيرفت.
سال 1379 - تاسيس دفتر مستقل طرح ماليات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالياتی کشور.
سال 1380 - ارائه پيش‌نويس جديد لايحه ماليات بر ارزش افزوده توسط وزارت اقتصاد به دولت…..
..................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته حسابداری بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
64 صفحه - 36000 تومان
بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
68 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
45 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
50 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
46 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - معاملات با تجارت الکترونیک Eu استفاده از ارزش افزوده مالیات 30
46 صفحه - 48000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مقدمه¬ای بر مالیات بر ارزش افزوده 32
27 صفحه - 81000 تومان
بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت.docx
64 صفحه - 36000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 18000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 45000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 54000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 66000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 30000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 90000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 42000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 30000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 27000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 30000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 24000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 30000 تومان
تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه حسابداری تراز آزمایشی و سود و زبان بصورت اکسل excell
2 صفحه - 15000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 30000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 36000 تومان
مفروضات و اصول حسابداری پروژه مالی
51 صفحه - 21000 تومان
طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
32 صفحه - 15000 تومان
امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
81 صفحه - 21000 تومان
اصول و مفروضات حسابداری پروژه مالی حسابداری
76 صفحه - 36000 تومان
بررسی میزان رفاه مالیات دهندگان در ایران پروژه مالی
51 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت
11 صفحه - 33000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت 16
11 صفحه - 33000 تومان
بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت پروژه مالی
38 صفحه - 15000 تومان
حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
102 صفحه - 45000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری بودجه و نحوه بودجه ریزی در بیمارستان پورسینا
20 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
70 صفحه - 30000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
84 صفحه - 45000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
47 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
79 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری با عنوان انبار و انبارداری و مدیریت انبار
147 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته حسابداری برآورد توان مالی خانوارهای شهری
110 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری در مورد پول ارز بانکداری
107 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
51 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری مالی
69 صفحه - 30000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در سازمان تعاون روستایی
31 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته حسابداری - قرار داد پیمانکاری
39 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری - سیستم حقوق و دستمزد
90 صفحه - 27000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
97 صفحه - 30000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری در فرمانداری - سیستم حقوق و دستمزد
37 صفحه - 18000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری -حسابداری در پست - تهیه شده مطابق با اصول روش تحقیق
55 صفحه - 21000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان
63 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
65 صفحه - 30000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
50 صفحه - 27000 تومان
پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
43 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
65 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
29 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
10 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری
108 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری (کاربرد نمونه گیری در حسابداری)
45 صفحه - 18000 تومان
پروژ رشته حسابداری طراحی یک سیستم جامعه حقوق و دستمزد
78 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری روشهای توزیع سود سهام
84 صفحه - 45000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در شرکتهای تعاونی مسکن
152 صفحه - 54000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
61 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری - سیستم حسابداری پیمانکاری برای شرکت هایی که فعالیت ساختمانی انجام می دهند
26 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
86 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی نظام کد گذاری کالاها
41 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تجزیه و تحلیل حسابداری در اداره بهزیستی
62 صفحه - 27000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
12 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
22 صفحه - 13500 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
35 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته مالی حسابداری شرکتهای پیمانکاری همراه با فرم ها و جدول
34 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی مراحل و روشهای بودجه
61 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 27000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری در سازمان بیمه تامین اجتماعی
121 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری آموزش نرم افزار کاراسیستم نرم افزار مدیریت پخش شرکتها با تمام امکانات
94 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
55 صفحه - 27000 تومان
پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
43 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری راه های افزایش سرمایه مالی در بانکها
110 صفحه - 48000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در شرکت ساختمانی
30 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
86 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
28 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
55 صفحه - 30000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
82 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
60 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
107 صفحه - 54000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
65 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری برسی هموار سازی سود
114 صفحه - 45000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری موسسه خیریه نابینایان با دستهای شکوفا
43 صفحه - 21000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در شرکت بام پارسیان
42 صفحه - 21000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
118 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
56 صفحه - 24000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری آموزش و پرورش ناحیه یک رشت
142 صفحه - 42000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
122 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
56 صفحه - 24000 تومان
آشنایی با رشته حسابداری و فرصتهای شغلی
18 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
47 صفحه - 21000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
9 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته حسابداری طبقه بندی هزینه ها
95 صفحه - 36000 تومان
پروژه انبارداری رشته حسابداری همراه باتوضیحات نرم افزار انبار
55 صفحه - 21000 تومان
کاراموزی رشته حسابداری کمیته امداد امام خمینی
27 صفحه - 15000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری بیمارستان حشمت
36 صفحه - 15000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در دانشگاه بهداشت
44 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
18 صفحه - 9000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
18 صفحه - 10500 تومان
گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
32 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و مسافرتی و توریسمی - پکیج - بسته سفر کشور سوریه
53 صفحه - 36000 تومان
پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی در مورد کشور ترکیه
81 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
19 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش ارتباطی جریان نقدینگی وارقام حسابداری 28
25 صفحه - 75000 تومان
کاراموزی حسابداری شرکت ایران خودرو
44 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
69 صفحه - 30000 تومان
پروژه حسابداری ایران خودرو
53 صفحه - 24000 تومان
بررسی حسابداری و تاریخچه آن در ایران و جهان
99 صفحه - 36000 تومان
پروژه حسابداری بودجه و کنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
117 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مالیات¬های بر ارزش افزوده در کشورهای رو به توسعه و ناپایدار 37
32 صفحه - 96000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - آیا ارزیابی عملکرد EVA ، ارزش نگهداشت وجه را بهبود می دهد؟ شواهد کشور چین
29 صفحه - 87000 تومان
عوامل مورد استقبال قرار نگرفتن جهانگردی د ایران و مقایسه با کشور مصر
5 صفحه - 3000 تومان
چرا در کشور ایران سرمایه گذاری خارجی صورت نمی گیرد
21 صفحه - 9000 تومان
چرا در کشور ایران سرمایه گذاری خارجی صورت نمی گیرد
20 صفحه - 12000 تومان
روابط بین الملل دو کشور ایران و روسیه
19 صفحه - 9000 تومان
روابط بین الملل مقایسه دو کشور ایران و روسیه از نظر فرهنگی.docx
16 صفحه - 7500 تومان
تفاوت گردشگری در ایران با کشور دبی
6 صفحه - 6000 تومان
نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایران روش تحقیق
14 صفحه - 7500 تومان
آموزش پیش دبستانی در کشور ایران و مالزی
4 صفحه - 4500 تومان
مقایسه دو کشور از ابعاد مختلف ( ایران - امریکا) اداری مدیریتی
11 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007