یکشنبه 4 اسفند 1398
بازدید امروز : 2537 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : بر رسی حقوقی نحوه جبران خسارت ناشی از اجتماع سبب انسانی و قوه قاهره
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بر رسی حقوقی نحوه جبران خسارت ناشی از اجتماع سبب انسانی و قوه قاهره
تعداد صفحه :
133
قیمت :
16000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول : کلیات و مفاهیم
چکیده
مقدمه
خسارت
مفهوم و شرايط قوه قاهره
شرايط قوه قاهره
غير قابل اجتناب بودن
2غير قابل پيش¬بيني بودن
خارجي بودن
مفهوم و عناصر تقصير
مفهوم تقصير
عناصر تقصير
فصل دوم
قوه قاهره و نحوه جبران خسارت
بخش اول
تعريف قوه قاهره
الف. حقوق تطبيقي
ب. حقوق بين الملل
بخش دوم
شرايط و آثار قوه قاهره
الف. شرايط قوه قاهره
ناسازگاري قوه قاهره با تقصير متعهد
ب. آثار قوه قاهره (51)
بخش سوم
مواردي از قوه قاهره
الف. انقلاب و شورشهاي مردمي
ب. اعتصاب
ج. منع قانوني
بخش چهارم
قوه قاهره در قراردادهاي بازرگاني بين المللي (88)
الف. تعريف وموارد قوه قاهره در قراردادهاي بازرگاني بين المللي
ب. اثر قوه قاهره در قراردادهاي بازرگاني بين المللي
اسباب خارجی ورود خسارت
تاثیر قوه قاهره به دو صورت است
فصل سوم
اجتماع اسباب
حالات و صور اجتماع اسباب
1. اجتماع اسباب به نحو عرضی
2. اجتماع اسباب به نحو طولی
3. اجتماع عامل انسانی با عوامل قهری و طبیعی
شیوه تعیین سبب مسئول در صور اجتماع اسباب
مفهوم تعدد اسباب و ماهيت حقوقي تعهد در آن
مفهوم تعدد اسباب
ماهيت و مبناي حقوقي تعهد به جبران خسارت در صورت تعدد اسباب
نظریه سبب مقدم در تأثیر
رابطه سببيت ؛ بررسي در مساله مورد مطالعه
جايگاه مساله اجتماع چند مباشر يا چند سبب
طرح مساله ؛ ذكر چند مثال
روش شهيد اول در طرح بحث
تعيين اصل حاكم در مساله
شرايط تحقق وضعيت دوران امر بين محذورين و اقسام اين دوران
بررسي حكم مساله براساس وضعيت دوران امر بين محذورين با تعدد عرضي
حكم مساله از ديدگاه تكليف قاضي نسبت به فيصله دادن دعوي
بررسي حكم مساله از راه قرعه
پرداخت خسارت از بودجه عمومي
عمل كردن به دو حكم متنافي
جبران خسارت و شیوه های جبران خسارت
تأمین جبران خسارت
مفهوم مسؤولیّت كامل
مبناي حقوقي مسؤولیّت كامل بين مسؤولان متعدد
نظرية سببيت كلي
الف) طبیعت رابطه سببیت
ب) ضرورت عملی
نظرية سببيت جزئي
موضع روية قضايي و حقوقدانان در برابر دو نظرية سببيت كلي و سببيت جزئي در حقوق فرانسه
در حقوق ايران
تأثير نظرية سببيت كلي و سببيت جزئي بر مسؤوليّت
تأثير همراهي قوه قاهره با تقصير خوانده بر مسؤوليّت مدني در حقوق فرانسه
حكم مسأله بنا بر نظرية سببيت كلي
حكم مسأله بنا بر نظريه سببيت جزئي
مسؤوليّت كامل بر مبناي سببيت جزئي و وجه تمايز آن با سببيت كلي
مسؤوليّت جزئي(كاهش مسؤوليّت)
تأثير همراهي قوه قاهره با تقصير خوانده بر مسؤوليّت مدني در حقوق ايران
حكم مسأله بنا بر نظريه كاهش مسؤوليّت
حكم مسأله بنا بر نظريه مسؤوليّت كامل
نتیجه گیری
پاورقی
منابع
چکیده
مقالة حاضر به يكي از مسائل مهم و مورد ابتلا در حقوق مسؤولیّت مدني مي¬پردازد و آن عبارت است از دخالت قوه قاهره همراه با تقصير خوانده در ايجاد خسارت كه از مصاديق تعدد اسباب در ورود خسارت است. سؤال مهمي كه در صورت دخالت اسباب متعدد در بروز خسارت مطرح مي-شود، ماهيت مسؤولیّت هر يك از اين اسباب است. در پاسخ به اين سؤال، دو نظرية مسؤولیّت كامل و مسؤولیّت جزئي مطرح شده است بر اساس نظرية اول، هر سبب، ملزم به جبران كل خسارت است و بر مبناي نظرية دوم، هر سبب، تنها بايد قسمتي از خسارت را جبران كند. به اعتقاد نگارندگان، نظرية سببيت جزئي با اصول حقوقي كشور ما انطباق دارد. و همچنین اجتماع سبب انسانی و میزان خسارت در آن می پردازد. هرگاه چند سبب در ایجاد خسارتی نقش داشته باشند حالت اجتماع اسباب پیش می‌آید. در حالت مذکور گاه رابطه سببیت واقعی فقط بین یکی از اسباب مذکور با زبان وجود دارد بدون اینکه تفصیلا” معلوم باشد این رابطه بین کدامیک از آنها و نتیجه، موجود است و گاه همگی رابطه سببیت عرفی خود را با نتیجه حفظ کرده‌اند. در هر صورت ، مسئله مهم این است که کدامیک از اسباب مذکور را باید مسئول جبران خسارت زیان دیده شناخت ؟
كليد واژه¬ها : قوه قاهره،اجتماع سبب انسانی، تقصير، سببيت، مسؤولیّت كامل، مسؤولیّت جزئي.
مقدمه
قوه قاهره: حوادث خارجی و غیر فابل پیش بینی و غیر قابل احراز.مانند فورس ماژور.
هر چند معمولا قوه قاهره به حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله اطلاق می شود، اما نباید آن را منحصر به این حوادث دانست، زیرا خود حادثه نقشی در رفع مسؤولیت ندارد بلکه اثر آن مورد توجه قانونگزار است. خصوصیات قوه قاهره را می توان از مواد 227 و 229 ق.م. (هر چند در مورد تعهدات قراردادی است) و از معنای قوه قهریه استنباط کرد. بنابراین می توان گفت قوه قاهره حادثه ای است: 1 خارجی و غیر قابل انتساب به شخص مسؤول؛ 2 بطور متعارف غیر قابل پیش بینی ؛ 3 غیر قابل اجتناب، به نحوی که شخص مسؤول قادر به دفع آن نیست. منظور از غیر قابل پیش بینی بودن این نیست که حادثه هرگز امکان پذیر نیست بلکه کافی است دلیل خاصی بر قابلیت پیش بینی آن وجود نداشته باشد. ماده 337 قانون مجازات اسلامی نیز، مسؤولیت جبران خسارت ناشی از تصادمی را که به سبب قوه قهریه حادث شده باشد، منتفی دانسته است.
خسارت
خسارت در لغت به معنی ضرر کردن، زیان بردن و هم چنین زیانکاری امده است ظاهرا این وازه هم معنای اسمی دارد و هم به جای مصدر بکار می رود.در هر حال حقوق ودر مدنی و فقه به معانی ذیل امده است: (( الف- مالی که باید از طرف کسیکه باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود. ب- زیان وارد شده را هم خسارت گویند. برای صدق مفهوم خسارت باید تجاوز به مال غیر (مستقیم یا غیر مستقیم) صورت گرفته باشد.در این صورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است. مثل اینکه کسی قراردادی منعقد کند و در انجام تعهد خود تاخیر نماید.(ماده 221 قانون مدنی).این شرط از مواد 515 و 521 قانون ایین دادرسی مدنی نیز فهمیده می شود.و فهم عرف هم انرا تایید می کند.خسارت باین معنی خسارت حقیقی است . خسارت حکمی در موردی است که قصد تخلف وجود ندارد ولی قانون انرا در حکم خسارت دانسته است.(ماده 221 قانون مدنی)،اتلاف مال غیر بدون قصد نیز منشا خسارت می باشد.
در فرهنگ های انگلیسی نیز،خسارت هم به معنی زیان و هم به معنی غرامت امده است.همان طور که ملاحظه می شود در فرهنگ مزبور نیز واژه خسارت معنایی دو پهلو دارد که هم به معنی زیان وارد شده و هم به معنای مالی که جهت جبران ان زیان می بایست پرداخت گردد ،امده است.
در عین حال باید دانست که در عبارت ( خسارت تاخیر تادیه )، واژه خسارت بیشتر به معنای زیان است تا غرامت؛ یعنی زیانی که دراثر تاخیر در تادیه وارد می شود.به همین دلیل است که گهگاه از عبارت مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز استفاده می شود و یا حتی دعوایی به همین نام نیز در محاکم مطرح می گردد. موضوع این دعوا درخواست جبران نیازهایی است که در اثر تاخیر در تادیه وارد شده است. البته در بسیاری از موارد واژه خسارت ،در عبارت مزبور به معنای زیان می باشد.برای نمونه دردعوای اخیر ،واژه خسارت را می توان به معنای زیان وارده هم دانست. بر همین مبنا دعوای خسارت تاخیر تادیه نمی تواند عنوان درستی با شد و باید واژه مطالبه به ابتدای عبارت افزوده شود.
..................

تحقیقهای مشابه
بر رسی حقوقی نحوه جبران خسارت ناشی از اجتماع سبب انسانی و قوه قاهره
133 صفحه - 16000 تومان
بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
21 صفحه - 7000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 9000 تومان
اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
54 صفحه - 6000 تومان
عوامل موثر بر محصولات کشاورزی و نحوه بررسی ریسک در محصولات کشاورزی
20 صفحه - 2000 تومان
آلودگی هوا ناشی از نیروگاه برق بندرعباس پروژه بر اساس روش تحقیق
39 صفحه - 5000 تومان
مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
279 صفحه - 20000 تومان
آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارایی نیروی انسانی در بخش دولتی
13 صفحه - 2000 تومان
آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارایی نیروی انسانی در سازمانها
9 صفحه - 1500 تومان
عوامل موثر بر بهری وری نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی
17 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تشخیص چهره سه بعدی مبتنی بر تنوع ساختاری چهره های انسانی 16
26 صفحه - 13000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسه تصمیمات مناسب حمایت کننده ازروش های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با استفاده از الگوی 33DEA/AHP
43 صفحه - 10000 تومان
پروژه مدیرت بازرگانی تاثیر روابط انسانی کارکنان بر اثر بخشی آنان در سازمان
56 صفحه - 17000 تومان
پروژه بررسی اثرات جنسیت بر الگوی مدیریت منابع انسانی در بانک همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
72 صفحه - 15000 تومان
تحقیق حقوقی - خسارت معنوی
41 صفحه - 10000 تومان
تحقیق حقوقی - خسارت معنوی
41 صفحه - 8000 تومان
بررسی حقوقی جرایم ناشی از خطائی پزشکی روش تحقیق
27 صفحه - 5000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2020 - 2007