موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : بررسی جامعه شناسی از دیدگاه بزرگان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بررسی جامعه شناسی از دیدگاه بزرگان
تعداد صفحه :
13
قیمت :
6000 تومان

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 3
استنتاج دیدگاه جامعه شناختی ابن خلدون 4
انتقادات 7
دیدگاه جامعه شناختی فارابي 8
نشانه های زندگی جمعی از نظر وی عبارتند از 10
ابوریحان بیرونی 11
ویژگیهای حاکم ( در جامعه ایده آل بیرونی ) 11
قشر بندی و سلسله مراتب اجتماعی 12
نتیجه گیری 13
منابع 14
  مقدمه
جامعه شناسی تعریف مشخص و معینی برای جامعه قائل است از این دیدگاه جامعه نظام نسبتاً پایدار ارتباط و روابط اجتماعی گروههای بزرگ افراد است که نیروی قانون ، آداب و رسوم ، از آن حمایت می کند. این نظام در سیر تکامل تاریخی به وجود آمده و برپایه قوانین معینی قرار دارد و یکی از مراحل تکامل مترقیانه انسان بشمار می آید. بعبارت دیگر جامعه گروه بزرگ و پر دوام و متحرکی از افراد است که برای هدفهای مشترک و با توجه به نیاز مشترک با هم دارای مناسبات و ارتباطات و روابطی در جهت رفع مجموعه نیازهای مادی و معنوی اشان هستند. در این میان کار و فعالیت مشترک جمعی این گروه ها در جهت رفع کل نیازهای اصلی و اساسی (نیازهای مادی و معنوی) از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و عامل اصلی تجمع آنها و علت اصلی بقاء تداوم و تحرک جامعه محسوب می گردد. که در این پژوهش از دید ابن خلدون ، بیرونی و فارابی مورد تفحص قرار می دهیم.ابن خلدون به عنوان بزرگترین اندیشمند شرق شناخته می‌شوداین دانشمند توانسته با اندیشه یونانی و با نگاه ژرف و تجربه طولانی خویش به عنوان سیاست‌مداری کارکشته تئوری‌های نوین جامعه‌شناسی خود را توسعه دهد.از ابن خلدون به عنوان بنیانگذار علم تاریخ هم یاد می‌شود. او در همین کتاب برای نخستین بار شیوه‌هایی علمی برای استخراج حقیقت از منابع دست اول را طراحی کرده.بیرونی شخصیتی است که کتابهای اقوام و ملل را خوانده است و با دربارهای مختلف هم در ارتباط بئده و همچنین با زبانهای یونانی و ساسنکریت آشنا بوده است و از علوم طبیعی و ریاضیات هم که حدی وافر بهره مند بوده استبا تأمل د رتاريخ انديشه ي اجتماعي مسلمين، مي توان اذعان نمود اولين متفكري كه در جهت تركيب و ارتباط چارچوب هاي متفاوت نظري اقدام نموده ابو نصر فارابي است. فارابي مؤسس فلسفه ي اسلامي قلمداد شده است؛ زيرا او در زماني به مباحث فلسفي پرداخت كه سنت خاص فلسفه ي اسلامي وجود نداشت و تلاشهاي انجام شده بيشتر در راستاي ترجمه ي آثار اصلي از فرهنگ رومي و يوناني به فرهنگ اسلامي بود فارابي از جمله فلاسفه و حكماي قرون سوم و چهارم هجري است كه در پيدايش و شكوفايي فرهنگ و تمدن اسلامي نقش مهمي را ايفا كرده اند. او در عصري زندگي مي كرد كه جامعه ي اسلامي از هر سو دچار فشار و مشكلات بود و از لحاظ سياسي، در گوشه و كنار سرزمين اسلامي حكومت هاي كوچك و مستقلي تشكيل شده بودند. قصد او نه تنها انتقال علوم يوناني و رومي به جامعه ي مسلمانان، بلكه پايه ريزي علوم اسلامي با قدرت تفكر و انديشه بود.
  استنتاج دیدگاه جامعه شناختی ابن خلدون
ابن خلدون نه چونان یک مورخ بلکه همچون یک فیلسوف تاریخ و یکی از طلایه داران دانش اجتماعی به تحقیق و مشاهده پرداخت و پیرامون پویش اجتماعی جوامع متفاوت به ارائه دیدگاهی نوین دست زد. وی کار خود را عبارت از اخذ روش انتقادی جهت بازبینی ملل و ماهیت پویش های تاریخی جوامع در کنار وقایع نگاری می داند، “او شیوه ناقد را از نقل و شکل باطنی را از شکل ظاهری جدا ساخته و کار خودش را که نقد محتوا و طبیعت پویش های اجتماعی است اجتهاد علمی می نامد”.(۱۰) وی ابتدا آثار مورخین زیادی را بر می شمارد و چگونگی تخطی آنها را گوشزد می کند. به عقیده ابن خلدون پویش های تاریخی و اجتماعی با معیار تطابق با واقعیت قابل محک زدن می باشد به عبارت دیگر “در راستی و صحت اخبار مربوط به وقایع، ناچار باید مطابقت معتبر باشد یعنی مطابقت با واقع ...” به این ترتیب ابن خلدون بازبینی علمی را در دانش جامعه شناسی باب می کند او موضوع دانش خویش را عبارت از “عمران بشری و اجماع انسانیت دانسته و بویژه موضوع اساسی جامعه شناسی را عبارت از آنچه که “در اجتماع بشری روی می دهد مانند عادات و رسوم اجتماعی در کشور و پیشه ها و دانش ها و هنرها ...” تلقی می نماید. به علاوه بحث اساسی ابن خلدون متضمن علل ظهور تمدن، فرهنگ و جامعه، کیفیت تکامل یا انحطاط اجتماعی، تمایزات فرهنگی، دگرگونی های اجتماعی وعوامل موثر بر حرکات ساختی اجتماع است بدین لحاظ وی کتاب خود را به شش بخش مجزا تقسیم می کند که عبارتند از:
▪ “ ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه پایان نامه بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی رشته علوم اجتماعی
193 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
151 صفحه - 54000 تومان
بررسی جامعه شناسی از دیدگاه بزرگان
13 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
45 صفحه - 51000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
37 صفحه - 24000 تومان
پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
42 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
70 صفحه - 60000 تومان
پروژه بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
102 صفحه - 75000 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 66000 تومان
پروژه مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی استان گیلان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
91 صفحه - 60000 تومان
پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
67 صفحه - 42000 تومان
پروژه بررسی اثرات جنسیت بر الگوی مدیریت منابع انسانی در بانک همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
72 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته زمین شناسی بررسی آهک های کرتاسه مناطق اسالم – خلخال ، دیلمان ، ماسوله
113 صفحه - 27000 تومان
جامعه شناسی فرهنگی ایران در خصوص بررسی خرده فرهنگ یک شهر
12 صفحه - 6000 تومان
پروژه بررسی نقش علم مردم شناسی در حفظ محیط زیست
55 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته زمین شناسی بررسی زمین شناسی صحرایی منطقه جیرنده
75 صفحه - 54000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی جرم شناسی عملکرد ژن
21 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته اجتماعی بررسی میزان فساد سازمانی در دیدگاه دانشجویان
100 صفحه - 54000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در بازاریابی صنعت بیمه از دیدگاه کارشناسان بیمه
150 صفحه - 60000 تومان
مطالعه و بررسی آمنزی از دیدگاه روانشناسی
11 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
153 صفحه - 75000 تومان
پروژه بررسی دیدگاه تربیتی و ارزشی امام خمینی.docx
104 صفحه - 51000 تومان
پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
120 صفحه - 75000 تومان
کار آماری بررسی دیدگاه جوانان به ازادی در خانواده
20 صفحه - 120000 تومان
پروژه آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات مسایل کودکان
55 صفحه - 18000 تومان
پیدایش و گسترش اندیشه های جامعه شناسی ارتباطات
36 صفحه - 7500 تومان
رابطه جامعه شناسی با حقوق
49 صفحه - 10500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جامعه شناسی حسابداری مدرن
6 صفحه - 18000 تومان
مقاله در مورد جامعه شناسی شهری در مورد زباله های شهری
34 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جامعه شناسی از مارتین آلبرو جامعه شناس globalization - knowledge and society
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - معرفی مارتین آلبرو پوفسور و استاد دانشگاه - رشته جامعه شناسی Professor Martin Albrow
3 صفحه - 9000 تومان
فرهنگ جامعه شناسی ایران
8 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
45 صفحه - 175500 تومان
جایگاه طبقه اجتماعی در جامعه شناسی کلاسیک
13 صفحه - 6000 تومان
شهر و ده از نظر جامعه شناسان اسلامی در مقایسه با جامعه شناسی غربی
21 صفحه - 10500 تومان
پروژه علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان
150 صفحه - 75000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی, ساختار و عملکرد : جامعه شناسی استراتژی سازمانی 21
30 صفحه - 90000 تومان
نقش زن از دیدگاه جامعه و خانواده
26 صفحه - 7500 تومان
تعلیم و تربیت از دیدگاه جامعه شناسان
27 صفحه - 18000 تومان
جامعه شناسی از دیدگاه بزرگان
23 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007