موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : در توسعه فرهنگی و اقتصادی ict پروژه بررسی نقش
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه بررسی نقش ict در توسعه فرهنگی و اقتصادی
تعداد صفحه :
103
قیمت :
48000 تومان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 3
مقدمه 4
فصل اول: 5
1-1-بیان مساله 6
1-2-ضرورت و اهمیت تحقیق 7
1-3- اهداف تحقیق 7
1-3-1 اهداف اصلی 7
1-3-2 اهداف فرعی 7
1-4-پیشینه تحقیق 8
1-4-1 نقش فناورى اطلاعات در جامعه امروز و نيازمندى به اخلاق از دكتر سيد محمدرضا صدرى 8
چكيده: 8
1-4-2 توسعه پایدار ، مقایسه هند و ژاپن 9
چکیده 9
1-5-روش تحقیق 9
1-6- مقطع زمانی و محدوده مکانی تحقیق 10
1-6-تعریف مفاهیم و واژه ها 10
1-6-1 تعریف فرهنگ 10
1-6-2 تعریف ICT 11
3-6-1 آموزش از راه دور 11
1-6-4 يادگيري مختلط 11
1-6-5 آموزش غير حضوري وباز 12
1-6-6 مفهوم محيط دانش آموز محور 12
فصل دوم: نقش ICT در توسعه آموزش و تاثیر آن بر فرهنگ 14
2-1مقدمه 15
2-2 تشريح واژه ها 16
2-2-1 ICT و كاربرد انواع رايج آنها درتحصيلات و آموزش 16
2-2-2 آموزش از راه دور 17
2-2-3 يادگيري مختلط 18
2-2-4 آموزش غير حضوري وباز 18
2 - 3وعده هاي ICT درآموزش 19
2-3-1 چگونهICT مي تواند به توسعه دسترسي به آموزش كمك كنند؟ 20
2-3-2 كاربرد ICT در آماده كردن افراد براي محيط هاي كاري 21
2-3 -3كاربرد ICT در پيشرفت كيفيت آموزشي 23
2-3-4 نقش ICT در انتقال محيط آموزشي به يك محيط دانش آموز محور 26
2-4 كاربردهاي ICT در آموزش 29
2-4-1 كاربرد پخش برنامه راديو وتلويزيون در امر آموزش 29
2-5تله كنفرانس و كاربردهاي آن درآموزش 32
2-6كاربرد كامپيوتر و اينترنت براي تعليم و تعلم 33
2-6-1 يادگيري كامپيوتر و اينترنت 34
2-6-2يادگيري با كامپيوتر و اينترنت 34
2-6-3يادگيري از طريق كامپيوتر و اينترنت 35
2-7 كاربرد كامپيوتر و اينترنت در آموزش از راه دور 36
2-8همكاري از راه دور 38
2-9 نكاتي درباره كاربرد ICT درآموزش 40
2-9-1 اثربخشي ICT 40
2-9-2 هزينه 41
2-9-3برابري دسترسي به ICT 43
2-9-4پايداري و دوام پروژه هاي آموزشي ICT 45
2-10 چالشهاي كليدي در ادغام ICT در آموزش 46
2-10-1خط مشي و برنامه ريزي آموزشي 47
2-10-2 چالشهاي زيرساختاري در آموزش مبتني بر ICT 48
2-11 چالشهاي ظرفيت سازي 48
2-11-1 معلمان، پيشرفت تخصصي معلمان بايد پنج محور داشته باشد 48
2-12آيا ICT جاي معلمان را خواهد گرفت ؟ 49
2-13پيشرفت حرفه اي معلمان بعنوان اسا س كاربرد آموزشي ICT 51
2-13-1چالشهايي موجود در محدوده زبان و محتوي 53
2-14مثالي از اهميت محتوي 54
2-4-1 چالشهاي مربوط به تامين مالي، هزينه استفاده از ICT 56
2-15نتيجه 58
فصل سوم: نقش و مشارکت ICT در رشد اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی 59
3-1چکیده: 60
3-2تأثیر سرمایه گذاری در ICT 61
3-3مشارکت بخش های به کار برنده و تولید کنندة ICT 63
3-4 ICT و تأثیرات رقابتی 72
3-5تأثیر ICT بر رشد کلی بهره وری 75
فصل چهارم: نقش ICT در توسعه اقتصادی آفریقا : یک بررسی موردی درآفریقای جنوبی 81
4-1چکیده 82
4-2مقدمه 82
4-3شرح مختصری از تاریخچه اینترنت 83
4-4رهایی از فقر 84
4-5مسیرهای توسعه و ترقی 87
4-6آفریقای جنوبی و فناوری اینترنت 88
4-7چالشهای مربوط به کاربرد اینترنت در توسعه اقتصادی آفریقای جنوبی 90
4-8ارزیابی مسیرهای تحقیقی آینده 94
4-9نتیجه گیری 98
پیشنهادات 100
منابع 101
چکیده
این تحقیق با مطالعه برروی مقوله فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی یا همان ICT سعی کرده تا تاثیر خود را بر رشد و شکوفایی فرهنگی و اقتصادی نشان دهد. این تحقیق دارای چهار فصل می باشد که در فصل اول به معرفی کلیات موضوع اشاره شده و در فصول بعدی با نگاه دقیق تر و با بررسی جزئیات ICT به نقش و تاثیر آن پرداخته شده است.
در انتها چنین نتیجه گیری شد که ICT از ابزارهای مهم هر کشور و جامعه ای برای توسعه و رشد و شکوفایی در تمامی زمینه ها می باشد . البته تکنولوژی و پیشرفت آن شرایط خاص خود را در هر جامعه ای دارد که می بایست با سیاست گذاری های مناسب و جهت دهی های لازم بتوان حداکثر بهره برداری لازم را در این زمینه فراهم آورد. شاید بعضی ICT را بعنوان ابزاری برای تهاجم فرهنگی می بینند و بعضی دیگر نیز شرایط این تهاجم را فراهم می آورند. اما همانگونه که گفته شد با جهت دهی های لازم و مناسب که از طرف دولتمردان و متفکرین و معماران هر جامعه ای می توان از این پیشرفت و نبوغ و تکنولوژی قر ن بهره برداری های مناسب را در زمینه توسعه و شکوفایی قراهم آورد.
کلمات کلیدی
فناوری اطلاعاتی و ارتباطی، توسعه فرهنگی، توسعه اقتصادی، یادگیری،ICT
  مقدمه
در سالهای اخیر و در دهه کنونی رشد و پیشرفت علوم شتاب فزاینده ای پیدا کرده که می توان کره زمین را همانند میدانی برای رقابت و پیشرفت در این عرصه تصور کنیم که کشورها خصوصا سعی دارند تا گوی سبقت در شکوفایی و رشد علمی را از آن ود کنند و در این میان کشورهایی که سرمایه گذاری های مناسبتری نسبت به سایرین در زمینه پیشرفتهای علم و تکنولوژی و فناوریهای مختلف نرم افزاری و سخت افزاری انجام می دهند موفقیت های بیشتری کسب می کنند . یکی از این ابزارهای پیشرفت و رشد توسعه فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی می باشد که روزبروز شاهد پیشرفتهای چشمگیری در زمینه های تولیدات سخت افزاری این ابزارها و همچنین بکارگیری آنها می باشیم. این فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی که به آن ICT گفته می شود یکی از ابزارهای پیشرفت و رشد و توسعه می باشد. در این تحقیق سعی شده تا با مطالعه و تحقیق در زمینه ICT بتوانیم با تاثیرات آن که عمدتا شامل توسعه و شکوفایی فرهنگی و همچنین مزایای اقتصادی آن بپردازیم.
1-1-بیان مساله
ICT یا همان فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیای کنونی ابزاری قدرتمند برای برتری کشورها و توسعه جامعه و پیشرفت و ترقی تلقی مَی شود. در واقع ICT دروازه ای بسوی پیشرفت و توسعه می باشد و اگر در کشوری شاهد پیشرفت و توسعه عمومی در تمامی زمینه ها هستیم حتما در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن کشور سرمایه گذاری های خوبی از سوی دولتمردان و متفرکران آن جامعه صورت پذیرفته است . در کشور ما ایران نیز که خصوصا در چند سال اخیر تلاش بر پیشرفتهای علمی با شتاب بیشتری پیگیری می شود و تلاش بر اینست که سرمایه گذاری های خوبی برای پیشرفت همه جانبه در کشور صورت پذیرد می توانیم شاهد باشیم که اطلاعات و ارتباطات در کشور ما نیز در جایگاه مناسبی قرار دارد و باید بدانیم که بدون توسعه زیر ساخت ICT نمی توان امیدی به پیشرفت داشت هر چند شاید بسیاری از افراد جامعه خود به خود با ICT سروکار داشته باشند اما معنی خود واژه را درک نکرده باشند. فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات (ICT) شامل، راديو وتلويزيون و همچنين فناوري هاي ديجيتال جديدتر مانند كامپيوتر واينترنت، بعنوان ابزارهاي بالقوه نيرومند و فعال كننده اصلاح و تغييرات آموزشي می باشند. بنا براین وقتی این واژه ها را ریزتر می کنیم می بینیم که چه میزان این اصطلاح در زندگی کنونی ما حظور دارد و ما هواره در استفاده از این فناوریها هستیم. این وسایل موجبات توسعه فکری ، علمی ، اجتماعی و .... را در بین اقشار مختلف مردم جامعه فراهم می آورد . بنابراین می توانیم دریابیم که چه میزان ICT تاثیر گذار می باشد. در این پروژه مساله اصلی بررسی و مطالعه مقوله ICT و تاثیر آن بر توسعه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی می باشد.
..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007