موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه مالی محاسبه حقوق و دستمزد تامین اجتماعی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه مالی محاسبه حقوق و دستمزد تامین اجتماعی
تعداد صفحه :
105
قیمت :
45000 تومان

فهرست مطالب
فصل اول
1-1مقدمه............................................................................................1
2-1تعريف حقوق ودستمزد.........................................................................................3
3-1ضرورت و اهميت تحقيق.......................................................................................4
4-1سوالات تحقيق.....................................................................................................7
5-1معرفي سازمان تامين اجتماعي................................................................................8
6-1سيستم حقوق و دستمزد چگونه بايد باشد.............................................................11
7-1اجراءو عناصر حقوق ودستمزد كدامند.................................................................12
1-7-1وظيفه دايره كازگريني جيست.........................................................................12
2-7-1وظيفه دايره ثبت ورود وخروج برسنل جيست..................................................13
3-7-1وظيفه دايره حسابداري حقوق و دستمزد جيست..............................................13
8-1ليست حقوق و دستمزد چيست و از ان چه استفاده اي ميشود................................15
فصل دوم
1-2تاريخچه تامين اجتماعي......................................................................................18
2-2تاريخچه حقوق و دستمرد...................................................................................22
3-2قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد قرارداد كار چگونه است................................25
4-2چالش بر سر تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال 1387...............................25
5-2جرييات كامل افزايش دستمزد كارگران در سال1387.........................................27
6-2 طرح جديد بيمه شدن راننده گان و دانشجويان در حين تحصيل..........................29
7-2كنترل هاي لازم جهت پرداخت حقوق ودستمزد..................................................30
1-7-2حقوق كاركنان درسيستم هاي ماشيني........................................................... 30
2-7-2دستمزدكارگران درسيستم ماشيني................................................................. 30
3-7-2حقوق كارگران درسيستم
دستي.................................................................. 31
8-2انواع بيمه كدام است ودفترجه بيمه جيست........................................................35
1-8-2دفترچه ي بيمه جيست.................................................................................36
2-8-2بيمه بيكاري
جيست.....................................................................................38
9-2ضوابط مربوطه به دريافت غرامت دستمزدايام بيماري.........................................41
1-9-2براي دريافت غرامت دستمزدايام بيماري-ارائه مدارك الزامي است...............41
2-9-2تائيديه مراجعه پزشكي سازمان......................................................................41
10-2شرايط دريافت هزينه ي بارداري....................................................................43
1-10-2مدت دريافت كمك هزينه ي بارداري.......................................................43
11-2حق بيمه اجتماعي چيست وچگونه محاسبه شود...............................................45
12-2چگونگي پرداخت حقوق ومزايا...................................................................... 48
1-12-2حقوق يامزدمبناجيست................................................................................ 48 2-12-2منظورازمزاياي مستمروغيرمستمرجيست...................................................... 48
3-12-2مدت
كار...................................................................................................49
4-12-2ساعت كاراضافي(اضافه كاري)جيست وجه شرايطي دارد؟..........................49
5-12-2منظورازشب كاري وروزكاري جيست........................................................50
6-12-2كارمختلط..................................................................................................50
7-12-2كارنوبتي....................................................................................................50
8-12-2مرخصي.....................................................................................................52
9-12-2عيدي وپاداش.............................................................................................52
10-12-2فوق العاده ماموريت...................................................................................52
11-12-2كسورات قانوني........................................................................................53
12-12-2ماليات حقوق ودستمزدجيست...................................................................53
فصل سوم
1-3حسابهاي كل ومعين حقوق ودستمزدكدامند.......................................................55
2-3حسابداري حقوق ودستمزدجكونه است.............................................................58
3-3حسابداري حقوق ودستمزد درموسسات توليدي جكونه است..............................94
4-3بررسي سيستم حقوق ودستمزددرسيستم سازمان تامين اجتماعي.......................... 101
5-3كاربرد نرم افزار ارايه ليست حق بيمه كاركران به صورت
ديسكت.......................103 6-3كارت ساعت وجاب سازمان تامين اجتماعي.......................................................104
7-3نتيجه گيري........................................................................................................105
-1مقدمه
سیستم حسابداری نقش عمده ای را در اداره امور موسسات وادارات وراهنمایی مدیران وبسیاري دیگر از مردمی که با مسائل اقتصادی یک اجتماع درتماس اند به عهده دارد.
امروزه در دنیا کوشش می شود تا کنترل امور نهادها و سازمانها به روش بهتر ارائه گردد همچنین حسابداری محصول نیاز انسان به حسابگری واستفاده از اطلاعات برای ارزیابی وقایع گذشته وپیش بینی آینده است. این نیاز از آغازخلقت بشر واز دوران حضرت آدم وحوا متناسب با اوضاع واحوال زمان وجود داشته است وهمزمان با تغییر وتحولات زندگی بشری،حسابداری به عنوان جزی از حیات بشری پذیرای تغییرات بوده است .
سیستم حقوق ودستمزد سیستمی است که شامل کارکنان ونحوه محاسبه حقوق ودستمزد ومزایای آنها است .امروزه می توانیم دریابیم که با توجه به پیشرفت تکنولوژی ، محاسبات آسانتراز قبل شده ونیازی نیست مانند گذشته هزینه زیادی صرف شود .
کسانی که در رشته های امور مالی مشغمل تحصیل می باشند و اطلاعات حسابداری را فرا می گیرند یکی از انواع هزینه هایی را که با آن آشنا می شوند هزینه حقوق و دستمزد است و به تبع روش حسابداری و ثبت این هزینه را در دفاتر روزنامه و کل فرا خواهند گرفت ولی باید توجه داشت بحث هزینه و حقوق و دستمزد دارای مطالب زیادی می باشد که هر فرد حسابدار یا کسی که در حقوق و دستمزد سازمان یا مؤسسه ای کار می کند نیاز به داشتن دانش تخصصی در این زمینه خواهد بود این اطلاعات را به صورت خلاصه می توان شناخت سیستمهای کنترلی حقوق و دستمزد، شناخت قوانین بیمه و مالیات و سایر موار قانونی همچون، اضافه کاری و مأموریت و تهیه اسناد و مدارک ثبت لیستهای حقوق و دستمزد و سایر موارد نام برد که در ادامه با آنها بیشتر آشنا خواهیم شد.
می دانید هزینه نیروی کار بخش اعظمی از بهای تمام شده تولید کالا و خدمات یک موسسه یا یک واحد اقتصادی را به خود اختصاص می دهد و در واقع تأثیر قابل توجه ای بر سود واحد های تجاری خواهد داشت البته اهمیت حقوق و دستمزد در واحد های مختلف متفاوت است ولی به طور معمول هزینه حقوق دستمزد از درآمدهای واحدهای اقتصادی و تجاری را به خود اختصاص می دهد بنابراین پر واضح است کسانی که در رشته امور مالی تحصیل می کنند باید اطلاعات جامع و كامل در این زمینه داشته باشند.
در این تحقیق سعی بر این است که به بررسی اطلاعات پرسنلی ،احکام ترمیم حقوق ومزایا، کارکرد ماهانه و روزانه،سیستم حقوق ودستمزد،سیستم پرداخت حقوق ودستمزد کارمندان وکارگران به روش ماشینی ودستی، ودایره حسابداری حقوق ودستمزد وقرارداد وشرایط اساسی انعقاد قرارداد کار،ساعت کار اضافی،اجزای عناصر حقوق ودستمزد،انواع کسورات توافقی در مورد تامین اجتماعی وچالش بر سرتعیین حداقل دستمزد کارگران در سال1387 ونیز معرفی انواع پرداختها ،کسورات ،وامهاومساعده براساس ضوابط شرکت ومحاسبه عیدی و پاداش سالانه وامکان صدور سند ذخیره عیدی مکانیزه به سیستم مالی واعمال پرداختها وکسورات معوق در تاریخها ی تحقق نیافته و. . . پرداخته شود.
2-1تعريف حقوق و دستمزد :
آنچه در ازاي كار انجام شده توسط كاركنان غير اداري ، مديران يا ارائه كنندگان خدمات مشابه به طور ماهانه به انها پرداخت مي گردد حقوق و پرداختني به كارگران ساده يا ماهر اصلطلاحا دستمزد ناميده ميشود كه بر حسب ساعت روز ماه و يا مقدار توليد تعيين مي گردد .
به موجب ماده 35 قانون كار ، مزد عبارت است از وجود نقدي و غير نقدي و يا مجموع آنها كه در مقابل انجام كار به گررگر پرداخت مي گردد. همچنين به موجب تبصره 1 ماده ، چنانچه مزد با ساعت انجام كار مرتبط باشد ، مزد ساعتي و در صورتي كه بر اساس ميزان انجام كار و يا محصول توليد باشد ، كارمزد و چنانچه بر اساس محصول توليد شده ويا ميزان انجام كار در زمان معين ، كار مزد ساعتي ناميده مي شود . معمولا علاوه بر حقوق و دستمزد ثابت مزاياي ديگر از جمله فوق العاده ، پاداش و غيره به كاركنان پر داخت مي گردد . كه اين مزايا گاهي از طريق توافق بين كاركنان و كارفرما تعيين مي شود . ( دکتر نوروش ، شيرازي ،1380 ص 32
4-1ضرورت و اهميت تحقيق :
اول - آشنایی با سیستم پرداخت حقوق ودستمزد سازمان تامین اجتماعی.
دوم - در اختیار قرار دادن نتیجه این تحقیق به دانشجویان و افراد علاقمند می باشد.
بدیهی است که علاوه بر مشکلاتی که درجمع آوری اطلاعات ونداشتن حضور کامل در سازمان برای درک بیشتر بررسی سیستم های حسابداری سازمان تامین اجتماعی وجود داشت اطلاعات خود را بر پایه کتب واستفاده از سایتهای این سازمان وکمک از اساتید ارجمند این رشته قرار داده ایم . تحقیق مذبور با تحقیقات دیده شده به همین عنوان به بررسی سرمایه گذاری های جدید سازمان وسیستم جدید شش سیگما پرداخته است.انتخاب این موضوع برای تحقیق جهت آشنایی وپی بردن بیشتر با سیستم های حسابداری در سازمانها ونهادهای دولتی بوده است. * یکی ازانواع هزینه ها،هزینه حقوق دستمزد است که دارای مطالب زیادی می باشد که هر فرد حسابدار یا کسی که در واحد حقوق ودستمزد سازمان یا موسسه ای کارمی کند نیاز به داشتن دانش در این زمینه است این اطلاعات بطور خلاصه می توان شناخت سیستم های کنترلی حقوق ودستمزد شناخت قوانین بیمه ومالیات ودستمزد وسایر موارد نام برد که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت. می دانیم که هزینه نیروی کار،بخش بزرگی از بهای تمام شده تولید کالا وخدمات یک موسسه یا یک واحد اقتصادی را به خود اختصاص می دهد. ودر واقع تاثیر زیادی بر سود واحد تجاری خواهد داشت البته اهمیت هزینه حقوق ودستمزد در واحدهای مختلف متفاوت است ولی بطور ومعمول هزینه حقوق دستمزد 3/1ازدرآمدهای واحدهای اقتصادی وتجاری را به خود اختصاص مي دهد . ( www.iraneconomics.net ( * از انجايي كه هزينه حقوق و دستمزد و مخارج مربوط به آن درصد بالايي از هزينه هر
موسسه را تشكيل مي دهد ضرري است در اين سيستم پيش بيني هاي لازم براي حصول اطمينان از پرداخت صحيح حقوق و دستمزد به عمل آيد .
از سوي ديگر سيستم حقوق و دستمزد بايد به نحوي طراحي شود كه اطلاعات لازم را سرعت گرد آوري كسورات لازم را محاسبه و رقم خالص پرداخت به هر يك از كاركنان را محاسبه نموده و تدابير مناسبي براي جلو گيري از پرداخت به افراد واهي و ساير انواع سوء استفاده فراهم نمايد . براي رعايت قانون كارفرما موظف است اطلاعات لازم در موردكار كنان و ميزان حقوق و مزاياي آنان را به مراجع ذيصلاح ارسال نمايند در ايران نيز طبق قانون ماليات بر درآمد كارفرما موظف است اسامي كاركنان و مشخصات آنان را به حوزه هاي مالياتي محل ارسال و ماليات متعلق به كاركنان را به حساب خصوصي واريز نمايند .
به علاوه طبق قوانين تامين اجتماعي لازم است هر ماهه اسامي كاركنان و ميزان حقوق و دستمزد آنها طي ليستي به ادارت تامين اجتماعي محل تسليم و حق بيمه ي كار فرما به حساب مخصوص واريز گردد . بايد تو جه داشت كه سيستم حقوق و دستمزد تنها كاركنان واحد تجاري را در بر گرفته و افرادي كه به صورت پيمانكار و حق الزحمه بگير در واحد تجاري ارائه خدمت مي كنند را شامل نمي شود .
مبا لغ پرداختني به اين دسته ازكاركنان تحت عنوان حق الزحمه ياعناوين ديگر تلقي شده و بخشي ازحقوق ودستمزد موسسه محسوب نمي گردد. ( دکترنوروش،شيرازي ،1380،ص 323) ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه مالی محاسبه حقوق و دستمزد تامین اجتماعی
105 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی محاسبه حقوق و دستمزد تامین اجتماعی
105 صفحه - 45000 تومان
امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
81 صفحه - 21000 تومان
پروژه حسابداری- پروژه مالی با عنوان بانکداری اسلامی
62 صفحه - 27000 تومان
lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
80 صفحه - 45000 تومان
طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
32 صفحه - 15000 تومان
lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
50 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
اصول و مفروضات حسابداری پروژه مالی حسابداری
76 صفحه - 36000 تومان
حسابداری منابع انسانی و انواع کاربردهایش - پروژه مالی
33 صفحه - 12000 تومان
تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
75 صفحه - 45000 تومان
بررسی حقوق و دستمزد در شرکت آب و منطقه ای رشت پروژه مالی
73 صفحه - 21000 تومان
کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام پروژه حقوق
54 صفحه - 30000 تومان
حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
102 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط¬های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 54000 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
106 صفحه - 45000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 45000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
115 صفحه - 54000 تومان
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دینداری پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
71 صفحه - 36000 تومان
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
81 صفحه - 45000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
160 صفحه - 60000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
167 صفحه - 75000 تومان
کارشناسی علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان پروژه
150 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی محاسبه بهای تمام شده
81 صفحه - 27000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
84 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
79 صفحه - 30000 تومان
پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
65 صفحه - 36000 تومان
سن رشد و تاثیر آن در حقوق مالی و غیر مالی- مربوط به حقوق
6 صفحه - 3000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
82 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد در کارخانه پارس قزوین
93 صفحه - 42000 تومان
پروژه بررسی سیستم مالی - حقوقی و دستمزد در شهرداری رشت
47 صفحه - 24000 تومان
برآورد توان مالی خانوارهای شهری در تامین مسکن
96 صفحه - 21000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
65 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 45000 تومان
پروژه بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 45000 تومان
رابطه تامین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
25 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تمرکز بر جریان مالی زنجیره های تامین : یک بررسی تجربی از مدیریت زنجیره ی تامین مالی
17 صفحه - 51000 تومان
نقش ابزارهای جدید مالی برای تامین مالی و آثار آن بر مدیریت سازمانها
21 صفحه - 9000 تومان
راههای تامین مالی در شهر داری ها مطالعه موردی شهرداری رشت پروژه
62 صفحه - 15000 تومان
آشنایی با ثبت های محاسبه لیست حقوق و دستمزد
43 صفحه - 15000 تومان
پروژه حقوق و دستمزد رشته حسابداری
40 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll
8 صفحه - 24000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
86 صفحه - 36000 تومان
پروژه طرح اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي - سیستم حقوق و دستمزد همراه با فرمها
192 صفحه - 54000 تومان
طراحی سیستم حقوق و دستمزد - کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
88 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
86 صفحه - 45000 تومان
تاثیر حقوق و دستمزد بر مالیات
8 صفحه - 4500 تومان
بررسی نقش سیستم حقوق و دستمزد بر کارایی کارکنان
73 صفحه - 24000 تومان
بررسی سیستم حقوق و دستمزد رشته حسابداری
60 صفحه - 24000 تومان
بررسی مفاهیم حقوق و دستمزد در نهج البلاغه
12 صفحه - 6000 تومان
پروژه حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد و انبارداری
87 صفحه - 30000 تومان
حقوق زنان - حقوق اجتماعی سیاسی در اسلام
17 صفحه - 15000 تومان
جایگاه رفاه اجتماعی در حقوق اسلام -روش تحقیق
50 صفحه - 30000 تومان
جایگاه رفاه اجتماعی در حقوق اسلام -روش تحقیق
50 صفحه - 21000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007