موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : شناخت منابع عرضه کالا در مدیریت خرید
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
شناخت منابع عرضه کالا در مدیریت خرید
تعداد صفحه :
32
قیمت :
15000 تومان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده :
مقدمه :
اهم روشهايي كه جهت شناسايي منابع عرضه كالا وجود دارد
شناخت منابع عرضه كالا در مديريت خريد
چگونگي مذاكره با فروشندگان در مديريت خريد
اركان مذاكره و مشخصات مذاكره كننده
جمع بندي ، اختتام جلسه و توافقي مطلوب :
ارزيابي جلسات و تداوم رشد وپيشرفت :
ارتباطات و مذاكرات شخصي و مشكلات ارتباطي در مذاكرات
تكنيكهاي مذاكره
برانگيختن رفتار انساني :
مراحل و عمليات ، مدارك و اسناد و سازمانها مقررات درگير ر امر مديريت خريد
بروات ارزي
عوامل موثر بر انتخاب كانال توزيع و عرضه کالا در نظامهاي توزيع
كانالهاي توزيع كالا جهت صادرات
توصيه هاي مهم در بهبود روابط با نمايندگان فروش
عوامل موثر بر كيفيت توزيع كالاها يا آميزه بازاريابي
كانالهاي توزيع كالا در كشور در قبل و بعد از انقلاب اسلامي نظامهاي توزيع
شبكه توزيع كالا در كشور در قبل و بعد از انقلاب اسلامي نظامهاي توزيع
سيستم حمل و نقل و توزيع كالا
نتيجه گيري
منابع:
چكيده :
اگر چه امروزه نياز به «سيستم هاي اطلاعاتي يكپارچه» بر كسي پوشيده نيست ، ليكن اين مهم در كشور به عنوان يك ضرورت مورد توجه مديران و كارگزاران قرار نگرفته و متاسفانه هنوز شاهد بهره گيري از نظامهاي سنتي و استفاده از برنامه‌هاي آماده رايانه اي (package) هستيم. همچنين در زمينه معرفي اين نوع سيستم ها و مفهوم و كاربرد آن آموزش و اطلاع رساني مناسبي از طرف نهادهاي علمي و حرفه اي به عمل نيامده و كار فرهنگي مناسبي درباره ارتقاي سطح بينش مديران وكاركنان سازمانها و مؤسسات كشور صورت نپذيرفته و به همين دليل طرح ، استقرار و توسعه اين سيستم ها با مشكلات عديده مواجه شده است.
مقدمه :
علي رغم تحولات مهمي كه در دهه هاي اخير در زمينه ضوابط و متدولوژي تحليل ، طراحي و پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي يكپارچه به وجود آمده و تآثيرات شگرفي را بر سيستم هاي اطلاعاتي گذاشته است و اين تاثيرات به طراحي و پياده سازي سيستم هاي هوشمند رايانه اي ( سيستم هاي طراحي شده براساس نيازهاي اطلاعاتي سازمانها ) و سيستم برنامه ريزي منابع سازمان (ERP=ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) شده است و با وجود اثبات اينكه انجام عمليات كنوني سازمانها و مؤسسات و اعمال كنترل هاي داخلي مطلوب و همچنين دسترسي سريع به اطلاعات مورد نياز از طريق سيستم هاي سنتي امكانپذير نيست، هنوز سيستم هاي اطلاعاتي يكپارچه كه يكي از مهمترين موضوعات زمان حاضر واز مبرم ترين نيازهاي بنگاههاي اقتصادي ايران است، به عنوان يك ضرورت مورد توجه مديران سازمانها و مؤسسات و كارگزاران كشور قرار نگرفته و اگر ارزيابي واقع بينانه اي از نظامهاي اطلاعاتي سازمانها و موسسات كشور داشته باشيم ، در مي يابيم كه تنها شمار اندكي از آنان داراي سيستم هاي اطلاعاتي مناسب كسب و كارند وبقيه فاقد نظامهاي اطلاعاتي مناسب بوده و برخي از اين سازمانها و موسسات از سيستم هاي اطلاعاتي سنتي نيز بهره مند نيستند و از ساده ترين نظامهاي برنامه ريزي وكنترل محرومند. در اين مجال نارسائيها و دشواريهاي طرح ، استقرار و توسعه سيستم هاي اطلاعاتي يكپارچه در ايران تشريح مي شود. اهم روشهايي كه جهت شناسايي منابع عرضه كالا وجود دارد
و از آنها به منابع اطلاعاتي برون سازماني تداركات ياد مي شود ، بشرح زير بيان مي باشند :
يكي از روشها ، مراجعه به سفارتخانه هاي كشورهاي خارجي مستقر در كشور مي باشد.
در صورت عدم وجود ارتباط شركتهاي رقيب يا شركتهايي خاص مي توان به آن شركتها مراجعه نمود.
شناخت منابع عرضه كالا در مديريت خريد شناخت ، ارزيابي و انتخاب منابع عرضه كننده كالاها و..
روش ديگر ، بررسي سوابق موجود در شركت و تهيه فهرستي از شركتهايي است كه طرف قرارداد ما واقع شده اند.با مراجعه به اتاق بازرگاني مي توان به ليستي از اقلام صادراتي و صادركنندگان طرف قرارداد دست يافت.
از طريق مراكز تهيه و توزيع كه با توجه به اصل 44
شناخت منابع عرضه كالا در مديريت خريد
شناخت ، ارزيابي و انتخاب منابع عرضه كننده كالاها و..
قانون اساسي به وجود آمده اند مي توان منابع عرضه كنندگان را شناسايي نمود.از طريق استعلام بها و بهره گيري از رسانه هاي جمعي و برگزاري مناقصه و اينترنت نيز مي توان به منابع عرضه كننده دست يافت. اقدامات مربوط به شناسايي ، ارزيابي و انتخاب عرضه كنندگان شناخت ، ارزيابي و انتخاب منابع عرضه كننده كالاها و..
در آينه عرضه كنندگان كداميك از نيازمنديهاي ما را برآْورده مي نمايند ؟
نحوه تامين كالاها از لحاظ متمركز يا غير متمركز بودن
چه تغييراتي را در زنجيره تهيه كالاها انتظار داريم ؟
پاسخگويي به چه بخش و يا بخشهايي از نيازهايمان را به كدام عرضه كننده و به چه نحوي واگذار نماييم ؟
خط مشي ما در خصوص متمركز نمودن سيستم حمل و تحويل كالا چگونه است ؟
تصميم گيري در خصوص خريد ، اجاره يا ساخت كالاهاي مورد نظر در مديريت خريد شناخت ، ارزيابي و انتخاب منابع عرضه كننده كالاها و..
يكي از مهمترين تصميمات در خصوص رفع نيازمنديهاي سازمان به اين امر معطوف مي گردد كه آيا باي لزوماً به خريد اقدام نمود ؟ و يا مي توان از طريق اجاره يا ساخت نياز را رفع كرد ؟ متدالترين روشهاي رفع نيازمنديها به خصوص در مورد كالاهاي سرمايه اي و تجهيزات سنگين مرد نياز سازمان
تصميم گيري در خصوص خريد ، اجاره يا ساخت كالاهاي مورد نظر در مديريت خريد شناخت ، ارزيابي و انتخاب منابع عرضه كننده كالاها و..
عبارتند از :
الف ) اجاره : قرارداد ميان مالك و استفاده كننده دارايي منعقد مي شود و تعهد مستمري را براي اجاره كننده ايجاد مي نمايد.
ب ) ساخت : در بعضي از مواقع در صورت وجود توانمندي تهيه و ساخت يك دارايي مورد نياز در سازمان ، مديريت
تصميم گيري در خصوص خريد ، اجاره يا ساخت كالاهاي مورد نظر در مديريت خريد شناخت ، ارزيابي و انتخاب منابع عرضه كننده كالاها و.. ممكن است در خصوص ساخت آن در داخل سازمان تصميم گيري به عمل آورد.
ج ) خريد : يكي از راه كارهاي تامين نيازمنديها مي باشد . جهت تامين مالي خريد ممكن است از منابع درون سازماني ، برن سازماني و يا هر دو بهره گرفته شود.
ماده سه قانون محاسبات عمومي موسسه دولتي را چنين تعريف كرده است : موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زيرنظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارتخانه ندارد.
بند ب ماده قانون استخدام كشوري نيز موسسه دولتي را واحد سازماني مي داند كه به موجب قانون ايجاد و بوسيله
حكومت اداره مي شود.
با توجه به تعريفي كه در قانون محاسبات از موسسه دولتي شد ، نكات زير حايز اهميت است :
الف ) اختصاص اعتبار و رديف جداگانه بودجه اي براي موسسه اي كه اساسنامه آن حاوي اهداف و وظايف قانون باشد.
ب ) ديوان محاسبات كشور تنها موسسه دولتي است كه بر طبق تعريف ياد شده زير نظر مجلس شوراي اسلامي است.
ج ) سازمان بازرسي كل كشور ، ديوان عدالت اداري ، سازمان زندانها و اقدامات تاميني كشور ، سازمان ثبت اسناد و املاك ، پليس قضايي ، اداره كل تصفيه و امور بازنشستگي ، دانشكده علوم قضايي و اداري ،‌‌ سازمان قضايي نيروهاي مسلح از جمله موسسات تابع قوه قضائيه هستند.
د ) سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، مركز آموزش مديريت دولتي ، سازمان بازنشستگي كشور ، سازمان اسناد ملي ، سازمان تربيت بدني ، سازمان حفاظت از محيط زيست ، سازمان انرژي اتمي و... كه زير نظر رياست محترم جمهوري هستند.
ه ) بيشترين تعداد موسسات دولتي ، دانشگاهها و موسسات
موسسات و شركتهاي دولتي شناخت ، ارزيابي و انتخاب منابع عرضه كننده كالاها و..
پژهشي تحت نظر وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي هستند.
و ) روساي موسسات دولتي معمولاً يكي از معاونان رئيس جمهور و يا وزرا مي باشند.
بنا به ماده چهارم قانون محاسبات عمومي ، شركت دولتي واحد سازماني است كه با اجازه قانون و يا به حكم قانون بصورت شركت ايجاد شود.
طبق ماده 8 قانون محاسبات عمومي ، خريدهاي دولتي از نظر مبلغ به سه دسته جزئي ، متوسط عمده قابل تقسيم مي باشند كه عبارتند از :
خريدهاي جزئي : مبلغ اين نوع خريها نبايد از 3000000 ريال تجاوز كند.
خريدهاي متوسط : كه مبالغي ميان 300000 ريال تا 2000000 ريال مي باشد.
خريدهاي عمده : كه شامل مبالغ خريدي بيش از 2000000 ريال مي باشد و با انتشار آگهي مناقصه عمومي يا ارسال دعوتنامه ( مناقصه محدود ) و به تشخيص وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز از طرف آنها انجام مي شود. خريد در شركتهاي تعاوني با رعايت آيين نامه معاملاتي مصوب مجمع عمومي شركت قابل انجام خواهد بود. در آيين نامه معاملات ، دستورالعمل اجرايي ، مواردي نظير حدود و طبقه بندي معاملات ، شرايط پيمان ، مناقصه و مزايده ، شرايط تحويل و ساير مقررات عمومي تعيين مي گردد. در اين شركتها ، معاملات در سه نوع كوچك ، متوسط و عمده قابل تفكيك مي باشند.
..................

تحقیقهای مشابه
شناخت منابع عرضه کالا در مدیریت خرید
32 صفحه - 15000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی تهیه گزارش شناخت و تجزیه و تحلیل سیستم مربوط به کارخانه دستکش گیلان
67 صفحه - 45000 تومان
الگویی جامع برای شناخت مدیریت اسلامی
18 صفحه - 7500 تومان
چالش های مدیریت منابع خاک به عنوان سرمایه ملی ، با تاکید بر راهکارکاهی پیشگیری از اتلاف آن
10 صفحه - 6000 تومان
بررسی موانع و مشکلات عمده در مدیریت منابع و مصرف آب در گیلان
8 صفحه - 4500 تومان
میز گرد مدیریت منابع انسانی و ضرورت حرفه ای شدن مدیرت منابع انسانی
34 صفحه - 10500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری مدیریت منابع انسانی human resorce management review
7 صفحه - 21000 تومان
رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
28 صفحه - 9000 تومان
بازنگری مدیریت منابع انسانی
3 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
26 صفحه - 46800 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش سیستم خبره در مدیریت منابع طبیعی 14
23 صفحه - 89700 تومان
سیستم مدیریت منابع انسانی - سیستم عامل - مهندسی نرم افزار - به همراه نمودارهاrational rose تهیه شده بوسیله رشنال رز uml
11 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روشهای منابع انسانی استراژیک و عملکرد نو آوری – نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش 21
30 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی 23
16 صفحه - 48000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه میان استراتژی سازمانی ، مدیریت کیفیت منابع (TQM) 31
16 صفحه - 48000 تومان
نقش مدیریت دانشور محور در مدیریت منابع انسانی
16 صفحه - 9000 تومان
نقش مدیریت دانشور محور در مدیریت منابع انسانی
16 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت منابع انسانی با اصول و قوانین مدیریت اسلامی : روشی برای انتشار معکوس در مدیریت 6
23 صفحه - 69000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استراتژیک منابع انسانی 9
7 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ای کاربردی در مدیریت منابع انسانی جهت برآورده سازی الزامات تمایز و نوآوری در تجارت: مدیریت استعداد 26
15 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه دستمزد با مدیریت کارآمد منابع انسانی در یک دوره بحران 12
10 صفحه - 30000 تومان
رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
22 صفحه - 7500 تومان
پروژه بررسی اثرات جنسیت بر الگوی مدیریت منابع انسانی در بانک همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
72 صفحه - 45000 تومان
نقش مدیریت منابع انسانی در بهبود و توسعه سازمان
27 صفحه - 7500 تومان
تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی
18 صفحه - 6000 تومان
اخلاق در مدیریت منابع انسانی
32 صفحه - 7500 تومان
رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
27 صفحه - 7500 تومان
نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی
11 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تقاضا برای کالا و عرضه کار و سرمایه 61
32 صفحه - 96000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - گزارش خرید و مدیریت عرضه رشته مدیریت can governments use their construction contract to inprove training outcomes
14 صفحه - 42000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بازرگانی - پیاده سازی استاندارد ایزو و ارتباط با کیفیت کالا در شرکت پارس خزر
106 صفحه - 60000 تومان
پیاده سازی استاندارد ایزو و ارتباط با کیفیت کالا پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
124 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر مدیریت خرید و فروش و کالای فروشگاه نوشته شده با ویژوال بیسیک و بانک اکسس
7 صفحه - 45000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007