موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : مشکلات و تنگنای نظام اداری در جهان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مشکلات و تنگنای نظام اداری در جهان
تعداد صفحه :
21
قیمت :
10500 تومان

مشکلات و تنگنای نظام اداری در جهان
  فهرست مطالب
مقدمه:
طرح مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
عوامل موثر بر ایجاد مشکلات در نظام اداری
عوامل سازمانی
عوامل فرهنگی و اجتماعی
عوامل سیاسی
عوامل اقتصادی
نظام اداری و توسعه
مبانی نظری
سرآغاز پیدایش نظام های اداری مدرن
نظام اداری مبتنی بر تخصص و شایستگی
مشکلات و موانع نظام اداری در کشورهای در حال توسعه
نتیجه گیری
پي‌نوشت‌ها:
مآخذ
مقدمه:
جهان سوم ،کشورهای در حال توسعه ،جوامع رو به رشد ، و یا ممالک جنوب همه عناوینی هستند که برای توصیف گروهی از کشورها ،که دارای تشابهات اقتصادی ،سیاسی ،اداری ،اجتماعی ،فرهنگی ،فنی و فناورانه اند ،بکار رفته است.این کشورها ضمن تفاوتهای بسیاری که با هم دارند از جهاتی آنچنان شبیه یکدیگرند که میتوانیم آنها را در یک گروه یا دسته تحت مطالعه و بررسی قرار دهیم.یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم،خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست. خصوصیات مذکور به نحوی مشابهند که این کشورها را به صورتی بارز از دیگر کشورها متمایز می سازند. در این بخش سعی بر آن است که ویژگیهای نظام اداری جهان سوم و عوارض تنگناهای ناشی از آنها توصیف شوند ،شاید بیان مشکلات مقدمه ای برای حل آنها باشد.کشورهای جهان سوم ضمن تفاوتهای بسیاری که با یکدیگر دارند از جهاتی آنچنان شبیه یکدیگرند که میتوان آنها را در یک گروه یا دسته تحت مطالعه و بررسی قرار داد.کشورهایی که در اینجا بطور نمونه مورد مطالعه قرار گرفته اند عبارتند از : مصر ، هند ، نیجریه ، برمه ، اندونزی میباشند که اساس نقاط تشابهی که از مطالعه بین نظامهای اداری کشورهای مذکور حاصل شد خصوصیات 9 گانه ای به عنوان ویژگیهای نظام اداری جهان سوم بدست آمده است که به ترتیب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
  طرح مساله
در این تحقیق مساله اصلی بررسی مشکلات نظام اداری و بررسی اجمالی پیامدهای آن می باشد. از آنجایی که جامعه امروزی گسترش و رشد بسیاری کرده است بنابراین نظام های اداری در جوامع بسیار گسترده تر و پیچیده تر از گذشته شده. در کشورهای پیشرفته با گسترش علم و تکنولوژی و نظامهای اجتماعی و اداری توانسته اند مدیریت درستی بر نظام اداری خود حاکم کنند که البته این به معنی مدیریت کامل و جامع یا دست یافتن به بهترین راه حل ممکن نیست بلکه به تناسب پیشرفت و پیچیدگی و بوجود آمدن نیازهای جدید سریعتر از سایر کشورها اقدام به پیدا کردن راه حل و حل مشکل برمی آیند . آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد مشکلات نظامهای اداری در کشورهای جهان سوم می باشد که غالبا دیر به حل مشکل اقدام می کنند . بنابراین به تناسب بیشتر با این موضوع درگیر می باشند و این موضوع باعث می شود که در تصمیم گیریها و اقدامات سالم ، استفاده بهینه از امکانات و بسیاری موارد دیگر مشکلاتی بوجود آید که البته کل جامعه با آن روبرو خواهند بود.
عوامل موثر بر ایجاد مشکلات در نظام اداری
الف) عوامل سازمانی ب) عوامل فرهنگی و اجتماعی ج)عوامل سیاسی د) عوامل اقتصادی
عوامل سازمانی
1. عدم وجود شفافیت و پاسخگویی در فعالیتهای نظام ادری
2. عدم ثبات در مدیریت ها
3. عدم وجود امنیت شغلی برای کارکنان
4. عدم وجد نظام شایسته سالاری در عزل و نصب ها
5. ناکارآمدی و ضعف نظام اداری
6. باند بازی
7. انحصار در فعالیتهای اداری
8. ضعف دانش و تخصص مدیران
..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007