چهارشنبه 30 خرداد 1398
بازدید امروز : 85 نفر

موضوع : سازماندهی سیستم کتابخانه ای مارک ایران یا ایران مارک
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
سازماندهی سیستم کتابخانه ای مارک ایران یا ایران مارک
تعداد صفحه :
55
قیمت :
6000 تومان

چکیده :
درشئون مختلف نظام اطلاع رسانی کشور پراکندگی و تشتت مشخصی حاکم است.یکی از عوامل موثردر این ناهماهنگی، نبود الگویی واحد برای ذخیره اطلاعات کتاب شناختی بر روی رسانه های جدید ازاطلاع رسانی-همچون کامپیوتر –در سطح ملی است.کشورهای پیشرفته از سالها پیش و کشورهای در حال توسعه طی دهه اخیر،هر یک الگویی ملی را برای خود طراحی و مورد استفاده قرار داده اند،در ایران نیز,پیش نویس الگویی تحت عنوان"مارک ایران" توسط کتابخانه ملی با اقتباس از الگویی به نام "یونی مارک" و "ایران مارک" توسط مراکز اطلاعات و مدارک علمی ایران با اقتباس از الگویی به نام "یو.اس. مارک" که در کتابخانه کنگره مورد استفاده قرار گرفته ،تدوین شده است.
این مقاله مروری است بر شرایط فعلی حاکم بر مراکز اطلاعاتی کشور و تشریح دلایل لزوم استفاده از یک الگوی ملی و در پایان به تشریح" وضعیت نشرو پخش و غیره" در مارک ایران پرداخته می شود.
کلیدواژه ها: ایران مارک،مارک،مارک امریکایی،یونی مارک،ذخیره اطلاعات
تعاریف مقدماتی در ذخیره اطلاعات:
برای آشنایی با مفاهیم مارک ایران باید با تعاریف مقدماتی در یک بانک اطلاعات آشنا شویم. کاراکتر(Character): کوچکترین واحد اطلاعاتی را کاراکتر می گوییم که معادل یک حرف،رقم یا نشانه (مثال x، ؟،&) می باشد ، هم چنین هر کاراکتر معادل یک بایت (Byte) می باشد.(محمدی فرد،آباقری،1381)
فیلد(Field) : برای ضبط اطلاعات در مور دنمونه های مختلف یک موجود یت باید برای هر صفت خاصه یک حوزهء نمایش در نظر گرفت که به این حوزه فیلد گفته می شود .بدیهی است مجموعهءفیلدها یک رکورد را تشکیل میدهند.(جعفرنژاد ،1379) رکورد (Record): یک ساختار داده ای است که مجموعه ای از فیلدها (عناصر)با نام ها و انواع داده ای مجزا می باشد.یک رکورد یا به شکل مجتمعی از عناصر و یا بطور تک تک مورد استفاده قرار می گیرد.(جعفر نژاد،1379)
فایل اطلاعاتی (Data File): مجموعه ای از رکوردهای مرتبط به هم،تشکیل فایل اطلاعات را می دهند.به عنوان مثال مجموعه رکوردهای کتابهای فارسی ،تشکیل فایل اطلاعاتی را کی دهند.(محمدی فرد،آباقری،1381) بانک اطلاعاتی((Database: مجموعه ای از فایل های اطلاعاتی مرتبط به هم تشکیل بانک اطلاعات را می دهند. به عنوان مثال مجموعه فایل های اطلاعاتی ،کتب،مقاله ها، پایان نامه ها و... بانک اطلاعات مدارک را تشکیل می دهند.(محمدی فرد،آباقری،1381)
مقدمه:
روند روزافزون تولید اطلاعات در جهان و ضرورت کنترل حجم عظیم اطلاعات از سوی کتابخانه ها و مراکز کتابشناختی در سراسر جهان ،مدت زمانی است که این گونه موسسات را به چاره اندیشی واداشته است. از سوی دیگر،گسترش ارتباطات،باعث گشترش هر چه بیشتر و وسیع تر انتقال اطلاعات شده و این امر به نوبه خود سبب شده است که اطلاعات مشترکی در بسیاری از نقاط جهان به وجود آید.چگونگی کنترل این اطلاعات مشترک،کتابخانه ها و مراکز کتابشناختی و اطلاع رسانی را از بسیاری جهات به یک دیگر نزدیک ساخته است.به همین دلیل ، امروزه تبادل اطلاعات کتابشناختی بین کتابخانه ها ی مختلف ،خواه درون یک کشور، خواه در میان کشورهای گوناگون از اهمیت به سزایی برخوردار است.
کتابداری که می خواهد با فهرستنویسی یک ماده کتابخانه ای ،آن را ذخیره سازد همواره ترجیح می دهد که در مرحله اول ، از فهرستنویسی آماده در منابعی که دارای اطلاعات مشترک هستند،از هر کجا که این اطلاعات مشترک به دست آید رونویسی کند زیرا فهرستنویسی بنیادی،نه تنها از لحاظ بودجه ،انرژی و زمان،به صرفه نیست بلکه خطر انجام یک فهرستنویسی غیر استاندارد را نیز در پی دارد.
مارك( MARC: Machine-Readable Cataloging):
نظامي كه نخستين بار در امريكا توسط كتابخانه كنگره به وجود آمد تا سازماندهي و اشاعه اطلاعات كتابشناختي ماشيني براي ثبت در کتابشناسی های ملي يا محلي را به منظور دبيزش،ميسر سازد.در واقع شناسه هاي مارك امريكايي(USMARC) و مارك انگليس (UKMARC) مبتني بر قواعد فهرستنويسي انگلو- امريكن است و اطلاعات مو ضوعي آن شامل شماره ها ي رده بند ي كتا بخانه كنگر ه و سر عنوانهاي موضوعي كنگره می باشد.
(سلطاني وراستين،1379)در اين جا به دليل مرتبط بودن مارك ايران با مارك امريكا و يوني مارك به شرح هر يك آنها پرداخته مي شود:
مارك امريكا (USMARC):
بررسي براي ماشيني كردن فهرستنويسي در كتابخانه كنگره از اواخر دهه 1950 آغاز شد .به همين دليل كتابخانه از ”شوراي منابع كتابخانه“امريكا درخواست بودجه براي اين تحقيق كرد. در اين اثنا سازمان كتابشناسي ملي انگلستان(BNB)نيز نسبت به شركت در اين طرح اظهار علاقه كرد ولذابا استفاده از تجارب گذشته برنامه ”مارك2“را آغازبه کار كردکه در آن بسیاری از کارمندان کتابخانه نیز شرکت داشتند.قرارشد ساختار پیکره"مارک2" قادر باشد اطلاعات کتابشناختی کلیه مواد کتابخانه ای و مشخصات وابسته مثل نام ، موضوع ،ارجاعها و غیره را در برگیرد.
بعلت عظیم بودن برنامه،قرار شد برای زودتر رسیدن به مقصود،مواد کتابخانه ای تک تک مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا "کتاب"در نظر گرفته شد. در سال1967طی همایش دیگری،پیکره"مارک 2" مورد بررسی قرار گرفت. در ژوين 1968کتابخانه کنگره 50هزار کتاب به زبان انگلیسی را از طریق رکوردهای قابل خواندن با ماشین ارايه داده بود.گزارش این پروژه در سال 1968داده شد.
در سال1969باکمک انجمن کتابداران آمریکا اولین دستنامه مارک Marc manual منتشر شد.کتابخانه کنگره اکنون نه تنها برای همهءکتابخانه ای بلکه برای همهءآنها به زبانهای مختلف حتی زبانهای غیر رومنی پیکرههای لازم را طرح ریزی کرده است.(سلطانی،راستین،1379) ..................

تحقیقهای مشابه
سازماندهی سیستم کتابخانه ای مارک ایران یا ایران مارک
55 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش اثر بخشی یک سیستم اطلاعات منابع انسانی در شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران یک ارزیابی تجربی19
29 صفحه - 13000 تومان
مقایسه نظام سیاسی ایران و ترکیه
21 صفحه - 2000 تومان
نقاشی در ایران قبل از اسلام
15 صفحه - 2000 تومان
استفاده از بادگیر در ایران در سنوات قدیم برای تهویه و خنک کردن هوا
9 صفحه - 1000 تومان
زبانها و گویش های محلی ایران در گذشته تا کنون
33 صفحه - 2500 تومان
فقر در ایران و راهکارهایی برای حل آن
15 صفحه - 1500 تومان
گذری بر تاریخ پزشکی ایران باستان
10 صفحه - 1000 تومان
جایگاه ورزش در ایران مصر چین رم باستان
19 صفحه - 2000 تومان
پوشاک مردم ایران قبل از ظهور اسلام و بعد از ظهور اسلام
36 صفحه - 3000 تومان
چشمه های آب گرم نواحی شمال ایران - رامسر
22 صفحه - 2500 تومان
مقایسه رئیس جمهور ایران با رئیس جمهور فرانسه
10 صفحه - 1500 تومان
خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
15 صفحه - 2000 تومان
حقوق اساسی ایران و آلمان
76 صفحه - 5000 تومان
بررسی و گذری بر تفاوت قانون اساسی ایران و فرانسه
18 صفحه - 2000 تومان
مقایسه کارکنان ایران و زاپن
11 صفحه - 1500 تومان
انقلاب ایران از نظر میشل فوکو
46 صفحه - 5000 تومان
جایگاه ورزش در ایران باستان
5 صفحه - 1500 تومان
اقتصاد ایران تنگناها و راه حل ها
16 صفحه - 2000 تومان
حضور افغانی ها در ایران ، پیامدها و چالشها
29 صفحه - 3500 تومان
زن در ایران باستان
12 صفحه - 1500 تومان
عوامل مورد استقبال قرار نگرفتن جهانگردی د ایران و مقایسه با کشور مصر
5 صفحه - 1000 تومان
تقسیم بندی نواحی مختلف ایران از نظر زمین شناسی
26 صفحه - 3000 تومان
نحوه محاسبه اصل و فرع پول در بانکهای ایران و بازپرداخت
18 صفحه - 2500 تومان
نرخ بیکاری در ایران و گیلان
14 صفحه - 2000 تومان
در جنگ جهانی اول چه عاملی باعث شد که ایران از حملات محفوظ بماند؟
4 صفحه - 1000 تومان
دعوای بین المللی ایران و عراق
14 صفحه - 2000 تومان
حدود تصرفات ایران در زمان اشکانیان
7 صفحه - 1500 تومان
اپک و نقش ایران در اپک
24 صفحه - 3000 تومان
ویژگیهای معماری ایران در دوره اسلامی
24 صفحه - 3000 تومان
دعوای بین المللی ایران و عراق
21 صفحه - 2500 تومان
بررسی مشکلات و موانع حقوقی زنان در جامعه ایران
23 صفحه - 3500 تومان
تکنولوژی سوپرآلیاژ و میزان کاربرد آن در جهان و ایران
11 صفحه - 2000 تومان
وضعیت اجتماعی زنان در ایران
34 صفحه - 3500 تومان
انجمن رسمی ایران
76 صفحه - 7000 تومان
روند رشد تکنولوژی در آموزش و پرورش ایران در ده سال اخیر
29 صفحه - 3500 تومان
مقایسه کردن ایران با کشورهای دیگر از نظر اقتصادی
7 صفحه - 1500 تومان
احزاب سیاسی در ایران
19 صفحه - 2500 تومان
تاریخچه مخابرات ایران
14 صفحه - 2000 تومان
تاملی بر نظریه های جامعه شناختی مهاجرت و مهاجرات افغانی در ایران
16 صفحه - 2500 تومان
فرهنگ جامعه شناسی ایران
8 صفحه - 1500 تومان
آشنایی با موزه چای ایران واقع در لاهیجان
21 صفحه - 3500 تومان
بررسی مبادلات تجاری میان ایران و چین و راهکارهای اصلاحی
76 صفحه - 8000 تومان
سلجوقیان - بررسی کشورهای ایران و عراق در دوران سلجوقیان
45 صفحه - 7000 تومان
گزارش کار از محل کارآموزی از ایران خودرو
19 صفحه - 3500 تومان
مطالعه و بررسی انتخابات در ایران مطابق با روش تحقیق
21 صفحه - 4000 تومان
انگیزش در مدیران ایران و ژاپن
5 صفحه - 1500 تومان
نقش ایران در کریدور شمال و جنوب
8 صفحه - 1500 تومان
حقوق هسته ای ایران و چالشهای آن
15 صفحه - 2000 تومان
انرژی هسته ای ایران از آغاز تا امروز
17 صفحه - 2500 تومان
جایگاه ایران در خاور میانه در 10 سال گذشته
20 صفحه - 2500 تومان
حقوق هسته ایران و چالشهای آن
15 صفحه - 2000 تومان
شادی در ایران باستان
15 صفحه - 2000 تومان
مقایسه مردم سالاری در قانون اساسی ایران با کشورهای اروپایی
24 صفحه - 3000 تومان
جایگاه ایران در خاور میانه در 10 سال گذشته
26 صفحه - 3000 تومان
و نقش آن در اقتصاد ایران R&D تحقیق و توسعه و
33 صفحه - 5000 تومان
تاریخچه در و پنجره در ایران فایل بصورت پاورپوینت
50 صفحه - 6000 تومان
پروژه بررسی مبادلات تجاری میان ایران و چین و راهکارهای اصلاحی
68 صفحه - 8000 تومان
سینمای جهان - ایران و جایگاه سینما در ارتباط با اقتصاد و سیاست
18 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در ایران خودرو گزارش عیب و تعمیر ماشینها
35 صفحه - 8000 تومان
سهم ایران در صنعت جهانگردی
14 صفحه - 2500 تومان
ذخایر ارزی ایران و چالش های پیش رو
10 صفحه - 1500 تومان
گل و گیاهان زینتی در ایران فایل بصورت پاورپوینت
12 صفحه - 2500 تومان
مدل اجتماعی و اقتصادی ایران در عصر رضا خان
30 صفحه - 3500 تومان
مقایسه وضعیت ایران و جهان از لحاظ بانکداری الکترونیکی
32 صفحه - 4500 تومان
مقایسه وضعیت ایران و جهان از لحاظ توریسم الکترونیکی
32 صفحه - 4500 تومان
مقایسه وضعیت ایران و جهان از لحاظ تولید سخت افزار
6 صفحه - 1500 تومان
گزارش کارآموزی در ایران خودرو مربوط به مکانیک خودرو
7 صفحه - 2000 تومان
پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
19 صفحه - 3000 تومان
انواع روشهای قیمت گذاری ایران و جهان
18 صفحه - 2500 تومان
نظام آموزشی ایران از ابتدا تا کنون
12 صفحه - 2000 تومان
جامعه شناسی فرهنگی ایران در خصوص بررسی خرده فرهنگ یک شهر
12 صفحه - 2000 تومان
اقتصاد ایران و تحولات آن در 50 سال گذشته
26 صفحه - 3500 تومان
اشتراکات فرهنگی ایران و افغانستان
9 صفحه - 1500 تومان
بررسی نظام آموزش در ایران و چین
8 صفحه - 1500 تومان
مطالعه تطبیقی قوه ی مجریه در ایران و آمریکا
15 صفحه - 2500 تومان
اشتراکهای فرهنگی ایران و ترکیه
10 صفحه - 1500 تومان
بازار یابی در صنعت ایران خودرو
23 صفحه - 3500 تومان
چرا در کشور ایران سرمایه گذاری خارجی صورت نمی گیرد
21 صفحه - 3000 تومان
آشنایی با فوتبال و فوتبال ایران به همراه آمار مسابقات و حضور در مسابقات بین المللی.docx
40 صفحه - 3500 تومان
مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21
10 صفحه - 2000 تومان
روابط تجاری ایران و ترکیه
9 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مطالعات بر روی ماهیان آبسنگی در آبهای مرجانی جزایر ایران در خلیج فارس 2
3 صفحه - 1000 تومان
چرا در اقتصاد ایران رکود تورمی رخ می دهد؟
13 صفحه - 2500 تومان
فرق انقلاب ایران با انقلاب الجزایر
9 صفحه - 2000 تومان
انقلاب اسلامی ایران و مبارزه با مدرنیسم
4 صفحه - 1500 تومان
شناخت it و توسعه آن در ایران
10 صفحه - 2000 تومان
چرا نرخ تورم در ایران صعودی است
6 صفحه - 2000 تومان
ساختار سیاسی نوین در عراق و تبعات امنیتی آن در کشورهای ایران و ترکیه از 2003 تا 2010
14 صفحه - 2500 تومان
تعطیلات رسمی در ایران و سایر کشورها
22 صفحه - 3000 تومان
مقایسه تجارت الکترونیک ایران و ژاپن
6 صفحه - 1500 تومان
ویژگیهای تعاونیها در ایران قبل و بعد از انقلاب
19 صفحه - 3000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با جوامع مختلف
46 صفحه - 8000 تومان
شهر نشینی و برنامه ریزی شهری در ایران - ساماندهی فضایی مجله شالکوه رشت فایل بصورت پاورپوینت
35 صفحه - 6000 تومان
بررسی جایگاه و عملکرد بازاریابی در ایران - روش تحقیق
86 صفحه - 18000 تومان
بررسی وضعیت تعاونیها در ایران و چین
18 صفحه - 3000 تومان
تحولات نظام بودجه ریزی ایران
20 صفحه - 5000 تومان
چرا در کشور ایران سرمایه گذاری خارجی صورت نمی گیرد
20 صفحه - 4000 تومان
سهم ایران در تجارت جهانی روش تحقیق
119 صفحه - 15000 تومان
اقتصاد ایران در دوران صفویه
20 صفحه - 3500 تومان
مسئولیت رئیس جمهور ایران در مقایسه به پارلمان فرانسه
39 صفحه - 6000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با ادیان مختلف
47 صفحه - 8000 تومان
تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از قرار بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه
28 صفحه - 6000 تومان
روابط بین الملل دو کشور ایران و روسیه
19 صفحه - 3000 تومان
سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
21 صفحه - 3500 تومان
گزارش کار در ایران خودرو بخش تعمیرات خودرو
27 صفحه - 8000 تومان
کارآموزی ایران خودرو - تعمیرات خودرو
24 صفحه - 8000 تومان
بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق.docx
17 صفحه - 3000 تومان
روابط بین الملل مقایسه دو کشور ایران و روسیه از نظر فرهنگی.docx
16 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازارها ، تاجران و تجارت در ایران باستان
9 صفحه - 9000 تومان
آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه. - روش تحقیقdocx
37 صفحه - 7000 تومان
اوضاع اقتصادی ایران در زمان محمد رضا شاه
30 صفحه - 5000 تومان
اوضاع اقتصادی ایران درزمان مظفرالدین شاه
29 صفحه - 5000 تومان
آیا نظام مالیاتی ایران ، اسلامی است؟
11 صفحه - 3000 تومان
بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق
17 صفحه - 3000 تومان
پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
42 صفحه - 8000 تومان
تفاوت گردشگری در ایران با کشور دبی
6 صفحه - 2000 تومان
تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران روش تحقیق
16 صفحه - 3500 تومان
مدیریت دولتی در ایران باستان
49 صفحه - 8000 تومان
مقایسه نظام آموزش عالی ایران با آمریکا
11 صفحه - 2500 تومان
نقش ایران در جنگ چهانی اول و دوم
3 صفحه - 1500 تومان
علت عقب ماندگی ایران به نسبت کشورهای غربی با وجود امکانات فراوان
12 صفحه - 2500 تومان
گیاه های ایران و پوشش گیاهی
33 صفحه - 5000 تومان
مقایسه گمرک ایران با گمرک دیگر کشورها
44 صفحه - 7000 تومان
مقایسه بانکداری الکترونیک ایران و اروپا فایل بصورت پاور پوینت
22 صفحه - 5000 تومان
مقایسه بانکداری الکترونیک ایران و اروپا
8 صفحه - 2000 تومان
مقایسه بانکداری الکترونیک ایران و اروپا پاور شود
22 صفحه - 5000 تومان
علت عقب ماندگی ایران به نسبت کشورهای غربی با وجود امکانات فراوان
12 صفحه - 2500 تومان
گیاه های ایران و پوشش گیاهی
33 صفحه - 2500 تومان
مقایسه بانکداری الکترونیک ایران و اروپا
8 صفحه - 1500 تومان
مقایسه گمرک ایران با گمرک دیگر کشورها
44 صفحه - 6000 تومان
اعیاد و جشنهای باستانی استان گیلان چه تاثیری در گردشگری ایران دارد فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 4000 تومان
آسیب های امنیتی مرز ایران و آذربایجان
71 صفحه - 10000 تومان
بازاریابی اینترنی در ایران فایل بصورت پاورپوینت
25 صفحه - 5000 تومان
بررسی روابط ایران و ارمنستان
16 صفحه - 3000 تومان
کاراموزی حسابداری شرکت ایران خودرو
44 صفحه - 8000 تومان
کارآموزی نمایندگی ایران خودرو حامدی
13 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
69 صفحه - 10000 تومان
گزارش کاراموزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران بخش معاونت فرهنگی
27 صفحه - 7000 تومان
بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
42 صفحه - 10000 تومان
بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
68 صفحه - 10000 تومان
تفاوت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابهای جهان
25 صفحه - 4000 تومان
مجازاتهای سالب حیات در ایران قصاص ، اعدام و قتل تحقیق حقوقی
23 صفحه - 4000 تومان
چشم انداز بازار سرمایه ایران در سال 1404
25 صفحه - 3000 تومان
فساد اداری در ایران با کشورهای اروپایی
8 صفحه - 1500 تومان
فساد اداری در ایران و تطبیق آن با فساد اداری در ایتالیا
10 صفحه - 1500 تومان
ورزش با نگاهی بر ورزش در ایران باستان و تاثیر ورزش
13 صفحه - 1500 تومان
پروژه حسابداری ایران خودرو
53 صفحه - 8000 تومان
تطبیق فساد اداری در ایران و ایتالیا
22 صفحه - 5000 تومان
جایگاه اقتصاد ایران در ا قتصاد بین الملل
23 صفحه - 3000 تومان
جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
40 صفحه - 6000 تومان
فرق بسته بندی در ایران و سایر کشورها
10 صفحه - 1500 تومان
فساد اداری در ایران با کشورهای اروپایی
6 صفحه - 1500 تومان
قاجاق انسان در حقوق ایران و فرانسه
43 صفحه - 7000 تومان
لجستیک در کشورهای توسعه یافته و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه
17 صفحه - 2500 تومان
مزایا و معایب اینترنت برای کاربران ایران پاورپوینت
25 صفحه - 2500 تومان
بررسی کودکان خیابانی در ایران و جهان
21 صفحه - 2000 تومان
بررسی و مقایسه اقتصاد ایران و جهان
20 صفحه - 2000 تومان
مجازات زن در حقوق کیفری ایران و فرانسه
40 صفحه - 6000 تومان
مطالعة تطبیقی مجازات کلاه‏برداری در حقوق ایران و فرانسه
23 صفحه - 4000 تومان
حزب توده ایران و سیاست های آن
17 صفحه - 2000 تومان
دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران پاورپوینت
10 صفحه - 2000 تومان
روابط ایران و عربستان
23 صفحه - 2500 تومان
بررسی حسابداری و تاریخچه آن در ایران و جهان
99 صفحه - 12000 تومان
دلایل قطع رابطه ایران با کانادا
17 صفحه - 2000 تومان
بیکاری بررسی بیکاری در ایران پاورپوینت
31 صفحه - 4000 تومان
پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
79 صفحه - 12000 تومان
جایگاه ایران در گردشگری جهان با نگرش خاص به پياده سازي گردشگري الكترونيك در توسعه طرحهای گردشگری روستایی
92 صفحه - 14000 تومان
چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
21 صفحه - 2500 تومان
عوامل موثر بر افزایش بیکاری در ایران روش تحقیق
31 صفحه - 4000 تومان
گزارش کار در ایران خودرو بخش تعمیرات خودرو انواع پژو و سمند
43 صفحه - 7000 تومان
نقش زن در هشت سال دفاع مقدس ایران پروژه
37 صفحه - 7000 تومان
بررسی قراردادهای پیمانکاری دولتی مناقصه مزایده ایران و فرانسه
16 صفحه - 2000 تومان
عدم حسن همجواری ایران و امارات
21 صفحه - 2500 تومان
نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایران روش تحقیق
14 صفحه - 2500 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007