موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : حسابرسی رسیدگی به اطلاعات مالی آتی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
حسابرسی رسیدگی به اطلاعات مالی آتی
تعداد صفحه :
10
قیمت :
4500 تومان

مقدمه
اطلاعات مالی آتی، به رویدادها و اقداماتی مربوط می‌شود که هنوز واقع نشده و ممکن است واقع نشود. بخش 340 استانداردهای حسابرسی ، استانداردها و راهنماییهای لازم را در باره نحوه رسیدگی و گزارش نسبت به این قبیل اطلاعات ارائه می کند.
گزارش حسابرس در کار رسیدگی به اطلاعات مالی آتی ، بیانگر اطمینان سلبی در این باره است که آیا مفروضات ، مبنای معقولی را برای اطلاعات مالی آتی فراهم می کند و نیز اظهار نظر نسبت به آن که آیا اطلاعات مالی آتی ، بر اساس مفروضات مذکور به درستی تهیه، و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.این گزارش همچنین هشداری در ارتباط با قابلیت دستیابی به نتایج است.راهنماییهای این بخش برای ارائه اطلاعات مالی پیش بینی شده و اطلاعات مالی فرضی کاربرد دارد، اما برای رسیدگی به اطلاعات توصیفی، مانند مواردی که در مباحث و تحلیلهای مدیریت در گزارش سالانه واحد مورد رسیدگی ارائه می‌شود،
کاربرد ندارد.اطلاعات مالی ممکن است شامل مجموعه صورتهای مالی، و یا یک یا چند عنصر صورتهای مالی باشد.
تعاریف
اطلاعات مالی پیش بینی شده. اطلاعات مالی آتی تهیه شده بر مبنای مفروضاتی در باره رویدادهای آتی است که مدیریت انتظار دارد رخ دهد و اقداماتی که مدیریت در تاریخ تهیه اطلاعات ، انتظار دارد در آینده انجام دهد(مفروضات بهترین براورد).
اطلاعات مالی فرضی. اطلاعات مالی آتی که بر اساس یکی از مبانی زیر تهیه شده است:
الف. مفروضات ذهنی در باره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت که لزوماً انتظار وقوع آنها نمی رود؛ مانند مفروضاتی که برخی واحدهای تجاری در مرحله پیش از بهره برداری یا در هنگام بررسی تغییر عمده در نوع عملیات خود در نظر می گیرند.
ب. ترکیبی از مفروضات بهترین براورد و مفروضات ذهنی.
• اطلاعات مالی آتی. اطلاعات مالی که مبتنی بر مفروضاتی در باره رویدادهای آتی و اقدامات احتمالی واحد مورد رسیدگی است.
• اطلاعات مالی آتی می تواند به شکل پیش بینی، فرضی یا ترکیبی از هر دو باشد. (برای مثال،
اطلاعات مالی پیش بینی شده برای سال 1X13 و اطلاعات مالی فرضی برای سال 2X13.)
• این اطلاعات از لحاظ ماهیت، بسیار ذهنی و تهیه آن مستلزم اعمال قضاوت قابل توجه است. ..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007