موضوع : مقدمه ای بر مدیریت پروژه فایل بصورت پاورپوینت
تحویل در محیط : word