شنبه 30 تیر 1397
بازدید امروز : 3074 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : بودجه و ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بودجه و ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه
تعداد صفحه :
16
قیمت :
2500 تومان

بودجه
ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه
.1استخدام رسمي و پيماني در كليه دستگا ه هاي اجرايي صرفا با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پيش بيني در سقف اعتبارات اعلام شده مجاز است.
2. منظور نمودن اعتبار براي ايجاد هرگ ونه مهمان سرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، درماني،
فضاهاي ورزشي و تفريحي و نظاير آن توسط دستگاه هاي اجرايي ممنوع است . همچنين رعايت
ماده ( 44 ) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 براي دستگاه هاي اجرايي الزامي است و اين دستگاه ها موظفند حداقل پنجاه درصد ( 50 %) از امكانات ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه را به بخش خصوصي واگذار نمايند.
3. با توجه به اهميت تحقق اهداف طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ، دستگا ه هاي اجرايي
موظفند در توزيع اعتبارات تملك داراي ي هاي سرمايه اي خود، اعتبار مورد نياز طرح هاي نيمه تمامي كه سال خاتمه آنها 1389 م يباشد را بطور كامل پيش بيني و منظور نمايند.
4. دستگاه هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي خود به نحوي اقدام
نمايند كه مانع از طولاني شدن زمان اجراي طرحها و پروژ ه ها نسبت به تاريخ مندرج در پيوست
شماره ( 1) قانون بودجه سال 1388 شوند . (در خصوص طرح هاي جديد مصوب كميته موضوع
ماده( 32 ) قانون برنامه چهارم توسعه نيز بايد پس از حصول اطمينان كامل از وجود منابع لازم براي
سال 1389 و سال هاي بعد نسبت به پيشنهاد طرح هاي جديد جهت درج در لايحه اقدام نمايند).
5. كليه دستگاه هاي اجرايي كه تاكنون با استفاده از ماده ( 62 ) قانون محاسبات عمومي اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي در نزد بانك مركزي نموده اند، موظفند معادل ريالي ارز تعهد شده براي پرداخت درسال 1389 (منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده ( 62 ) قانون محاسبات عمومي ) را با توجه به محل تامين اعتبار آن، در بودجه پيشنهادي خود پيش بيني نمايند.
6. دستگاه هاي اجرايي مكلفند سهم ملي طرح هاي وامي (از محل تسهيلات بانك جهاني يا بانك توسعه اسلامي) خود را در قالب سقف هاي اعلام شده پيش بيني و اعلام نمايند.
7. دستگاه هاي اجرايي مكلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت طرح هاي خود را در قالب
سقف هاي اعلام شده ، پيش بيني و پس از كسر از فصل مربوطه در قالب رديف هاي تملك دارايي هاي مالي پيشنهاد نمايند.
8. نظر به اهميت حفظ و نگهداري دارايي هاي سرمايه اي دولت، دستگاه هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك داراي ي هاي سرمايه اي خود، تعمير و بازسازي ساختمان ها و تاسيسات دولتي را مدنظر قرار داده و اعتبار لازم براي اين منظور را در طر حهاي مربوطه پيش بيني و منظور نمايند.
9. نظر به سياست هاي كلي مربوط به تهيه و تدوين اصلاحي ه ها و متمم هاي بودجه، دستگاه هاي
اجرايي موظفند اولويت ها و ضرورت هاي حوزه خود را در قالب فعاليت ه اي هزين ه اي و عمليات
عمراني و توسعه اي خود و در سقف اعتبارات اعلام شده ، ساماندهي نمايند و از اتكاء به اعتبارات
احتمالي ومفروض در اصلاحيه ها و متمم ها و ساير موارد اجتناب نمايند.ماده ( 108 ) قانون برنامه چهارم توسعه موظفند س ه درصد « ز» 10 . دستگاه هاي فرهنگي مندرج در بند %3 ) از بودجه عمليات فرهنگي و تبليغي خود را در قالب فعاليتي مشخص با عنوان "حفظ و ) گسترش انديشه و سيره عملي حضرت امام (ره)" و ذيل يكي از برنامه هاي مرتبط خود براي اهداف ذكر شده در ماده مذكور اختصاص دهند. ..................

تحقیقهای مشابه
بودجه و ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه
16 صفحه - 2500 تومان
پروژه بودجه شرکتهای خصوصی
62 صفحه - 8000 تومان
تهیه و تنظیم بودجه
15 صفحه - 2000 تومان
تهیه و تنظیم بودجه
13 صفحه - 1500 تومان
پروژه گزارش کارآموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
60 صفحه - 6000 تومان
تحلیلی بر بودجه 1387
26 صفحه - 3000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری بودجه و نحوه بودجه ریزی در بیمارستان پورسینا
20 صفحه - 5000 تومان
نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
25 صفحه - 2500 تومان
بودجه و بودجه نویسی
9 صفحه - 1500 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
50 صفحه - 9000 تومان
روشهای بودجه بندی سرمایه ای
11 صفحه - 2000 تومان
نقش حسابداری و حسابرسی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
24 صفحه - 3000 تومان
شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
30 صفحه - 3500 تومان
بررسی تاریخی تصویب بودجه - فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه
49 صفحه - 6000 تومان
بودجه و مراحل بودجه بندی
11 صفحه - 1500 تومان
استقرار استراتژی در بودجه عملیاتی.doc
13 صفحه - 2000 تومان
الگوی عملی بودجه ریزی عملیاتی
27 صفحه - 4000 تومان
تحولات نظام بودجه ریزی ایران
20 صفحه - 5000 تومان
شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
17 صفحه - 2500 تومان
نظام بودجه ریزی ایران
21 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی از طریق آشفتگی چرا بودجه افزایشی هنوز هم پابرجا است 24
11 صفحه - 11000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی ثابت طبق مرتب کردن کارها: علت دوام توسعه گرایی گسسته 23
11 صفحه - 11000 تومان
تاثیر بودجه عملیاتی در ایران
11 صفحه - 2500 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 7000 تومان
رابطه بودجه و مالیات
25 صفحه - 5000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 5000 تومان
رابطه بودجه و مالیات
24 صفحه - 3500 تومان
بودجه ریزی بر مبنای فعالیتabb
34 صفحه - 6000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
65 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی در عصر اطلاعات 18
8 صفحه - 8000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
95 صفحه - 12000 تومان
بودجه و مراحل بودجه بندی
13 صفحه - 2000 تومان
تاثیر نرخ نرخ ارز بر بودجه پروژه حسابداری
59 صفحه - 12000 تومان
سیکل بودجه و سازمانهای بودجه
18 صفحه - 2500 تومان
مراحل تصویب بودجه پاورپوینت
27 صفحه - 2500 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007