موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : روژه رشته برق بررسی تلفات غیر فنی در سیستم های قدرت و راهکارهای کاهش آن
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته برق بررسی تلفات غیر فنی در سیستم های قدرت و راهکارهای کاهش آن
تعداد صفحه :
79
قیمت :
36000 تومان

فهرست:
فصل اول:
1:تلفات در سیستم های الکتریکی:
1-1:تلفات در نیروگاه ها
2-1:تلفات در خطوط انتقال
1-2-1:تلفات اهمی در خطوط انتقال و فوق توزیع
2-2-1:تلفات ناشی از پددیده کرونا در خطوط و پستها
3-2-1:تلفات ناشی از نشتی جریان
4-2-1:تلفات مربوط به ترانسهای قدرت در پستها
5-2-1:تلفات ناشی از فرسودگی تجهیزات خطوط و پستها
6-2-1:تلفات ناشی از پخش بار نامناسب
7-2-1:تلفات ناشی از عبور توان راکتیو از خط انتقال
8-2-1:تلفات مربوط به تجهیزات پستها به خصوص راکتورها وتا حدودی خازنها
3-1:تلفات در سیستم های توزیع
1-3-1:تلفات ناشی از مقاومت خطوط
2-3-1:تلفات ناشی از عدم تقارن خطوط
3-3-1:تلفات ناشی از عدم تعادل فازها
4-3-1:تلفات ناشی از اتصال زمین نامناسب
5-3-1:تلفات عایقی تجهیزات
6-3-1:تلفات ناشی از اضافه بار تجهیزات
7-3-1: تلفات ناشی از هارمونیکها
8-3-1:تلفات ناشی از اثر پوستی
9-3-1:تلفات ناشی از تلفات اهنی
10-3-1:تلفات ناشی از سیم نول
4-1:عوامل خارجی موثر در میزان تلفات الکتریکی در یک سیستم الکتریکی
فصل دوم:
2:تلفات فنی
1- 2: تلفات ناشی از مقاومت خطوط
2-2: تلفات ناشی از فرسودگی تجهیزات
3-2: تلفات کرونا
4-2: تلفات عایقی
5-2: جریان نشتی
6-2: تلفات هیسترزیس
7-2: تلفات ناشی از عدم تقارن فازها
8-2: تلفات ناشی از پخش بار نامتناسب
9-2: تلفات ناشی از عبور توان راکتیو
10-2: تلفات ناشی از انتشار امواج الکترو مغناطیسی در اشیاء فلزی
فصل سوم:
3: تلفات غیر فنی
1-3: استفاده غیر مجاز از برق
2-3: دستکاری در لوازم اندازه گیری کنتورها
3-3: معیوب نمودن کنتورها
4-3: خارج کردن کنتورها از مدار
5-3: عدم قرائت صحیح کنتورها
6-3: انشعاب گیری مستقیم از شبکه های برق
7-3: فقدان سیستم اندازه گیری
8-3: روشنایی معابر
9-3: مصارف کشاورزی
10-3: مصارف موسسات دولتی و منازل مسکونی
فصل چهارم:
4: تلفات تجاری
1-4: قبوض پرداخت نشده
2-4: صدور قبوض نادرست
3-4: قرائت ناهمزمان کنتورها
4-4: عدم نظارت صحیح بر دیماند خریداری شده توسط مصرف کننده
5-4: انرژی توزیع نشده
6-4: خسارت ناشی از قطع بار یا مشکلات کیفیت توان
فصل پنجم:
5: روشهای سرقت انرژی الکتریکی
1-5: قلاب کابل
2-5: کابل مخفی و زیر زمینی از تابلو توزیع عمومی یا جعبه تقسیم
3-5: یرو ته جازدن کنتور در سوکت
4-5: روش مخفی کردن کنتور از حالت عمود بر زمین
5-5: دستکاری پیچ تانسیون در کنتورها
6-5: شیوه چرخش برعکس دیسک
7-5: تخلفات مکانیکی یا غیر الکتریکی
8-5: استفاده های غیر مجاز و تخلف در کنتورهای 3 فاز و فشاری
فصل ششم:
6: بررسی،تصحیح وروشهای کاهش تلفات غیر فنی
1-6: روشهای روشنایی معابر
2-6: قرائت کنتور و ثبت مصرف برق مشتریان
3-6: استفاده از هادیهای آلومینیومی روکش دار
4-6: مدیریت روشنایی معابر
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
مقدمه:
يكي از پارامترهاي مهم در يك سيستم قدرت تلفات سيستم است كه ميزان بهينه بودن و راندمان و هزينه هاي طولاني مدت بهره برداري از سيستم را تعيين مي نمايد.اما در تعريف تلفات از ديدگاههاي مختلف جملات مختلفي به كار برده شده است:
يك ديدگاه در ارائه اين تعريف ديدگاه شركتهاي برق ميباشد كه در بيان اين گروه تلفات به تفاضل انرژي ورودي به انرژي مصرفي اطلاق مي شود.در هر دو تعريف فوق تلفات شامل تلفات فني و غير فني ميباشد كه تلفات فني مربوط به ساختار ذاتي و نوع طراحي و اجراي سيستم قدرت ميباشد و تلفات غير فني شامل تلفاتي است كه در تجهيزات اندازه گيري و حفاظتي يك سيستم قدرت ايجاد مي شود.
در يك ديدگاه عمومي تر تلفات عبارتست از آن بخش از توان الكتريكي كه به كار مفيد تبديل نشود.
اما از ديدگاه ملي تلفات انرژي الكتريكي شامل تمامي اتلافهاي انرژي الكتريكي در تمامي مراحل سيستم قدرت شامل بخشهاي توليد، انتقال و توزيع ميباشد و در اين تعريف نه تنها تلفات فني و غير فني بلكه تمامي الگوههاي غلط مصرفي از سوي مصرف كنندگان نيز شامل تلفات انرژي الكتريكي محسوب مي شود.
تلفات در يك سيستم قدرت از مجموع تلفات در هر سه قسمت توليد،انتقال و توزيع انرژي الكتريكي حاصل مي شود اما معمولا شركتهاي برق تلفات در بخش توليد را براي طراحيها و بهينه سازي سيستم در نظر نمي گيرند به همين دليل در اين گزيده هم براي بخش توليد به مختصر اشاره اي اكتفا مي شود.
در نيروگاهها تلفات بر اساس ساختار و نوع نيروگاه دسته بندي مي شوند.در نيروگاه هاي فسيلي كه بخش عمده و اصلي تلفات را در نيروگاههاي ما تشكيل ميدهند بيشترين بخش تلفات مربوط به نيروگاههاي گازي است كه علاوه بر اينكه در اين نيروگاهها چيزي حدود 80% انرژي ورودي به صورت تلفات گرمايي در فضاي نيروگاه منتشر مي شود. علاوه برآن ساختار اين نيروگاهها به گونه ايست كه فقط براي مدتي كوتاه و موقت و جهت تامين بار در ساعات پيك مصرف در مدار قرار ميگيرند و در صورت كاربرد آن در مدت زمان طولاني هزينه هاي مربوط به آسيب تجهيزات نيز به تلفات نيروگاه اضافه مي شود.البته اين مشكلات در نيروگاههاي بخار و به خصوص سيكل تركيبي تا حدودي بهبود پيدا نموده است كه همين امر باعث گرايش بيشتر سياستگذاران صنعت برق كشور به احداث نيروگاههاي سيكل تركيبي شده است.
تلفات در نیروگاها:
در نيروگاهها تلفات بر اساس ساختار و نوع نيروگاه دسته بندي مي شوند.در نيروگاه هاي فسيلي كه بخش عمده و اصلي تلفات را در نيروگاههاي ما تشكيل ميدهند بيشترين بخش تلفات مربوط به نيروگاههاي گازي است كه علاوه بر اينكه در اين نيروگاهها چيزي حدود 80% انرژي ورودي به صورت تلفات گرمايي در فضاي نيروگاه منتشر مي شود. علاوه برآن ساختار اين نيروگاهها به گونه ايست كه فقط براي مدتي كوتاه و موقت و جهت تامين بار در ساعات پيك مصرف در مدار قرار ميگيرند و در صورت كاربرد آن در مدت زمان طولاني هزينه هاي مربوط به آسيب تجهيزات نيز به تلفات نيروگاه اضافه مي شود.البته اين مشكلات در نيروگاههاي بخار و به خصوص سيكل تركيبي تا حدودي بهبود پيدا نموده است كه همين امر باعث گرايش بيشتر سياستگذاران صنعت برق كشور به احداث نيروگاههاي سيكل تركيبي شده است ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته برق بررسی تلفات غیر فنی در سیستم های قدرت و راهکارهای کاهش آن
79 صفحه - 36000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 42000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 30000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 18000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 45000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 54000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 66000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 30000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 90000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 27000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 30000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 24000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
75 صفحه - 45000 تومان
آلودگی هوا ناشی از نیروگاه برق بندرعباس پروژه بر اساس روش تحقیق
39 صفحه - 15000 تومان
پروژه مدلسازی سیستم مدیریت رستوران uml
15 صفحه - 24000 تومان
در افزایش بهرهوری iso پروژه مدیریت صنعتی مطالعه اثرگذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
113 صفحه - 54000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 30000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 36000 تومان
طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
32 صفحه - 15000 تومان
mri پروژه ام ار ای بررسی سیستم و آشنایی با
81 صفحه - 42000 تومان
الکتروتکنیک gps پروژه سیستم موقعیت یابی جی پی اس
89 صفحه - 27000 تومان
شبکه های موبایل در سیستم های بیسیم - نسل سوم موبایل – پهنای باند – امنیت در شبکه های موبایل پروژه کامپیوتر
85 صفحه - 36000 تومان
بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت پروژه مالی
38 صفحه - 15000 تومان
تکنولوژی های نوین در کاهش آلاینده های خودرو پروژه مکانیک خودرو
149 صفحه - 36000 تومان
رگرسیون لجستیک حداقل مربعات آن پروژه ریاضی
42 صفحه - 24000 تومان
پروژه کاراموزی پست برق رشته برق قدرت
48 صفحه - 16500 تومان
پروژه رشته برق نیروگاههای حرارتی
40 صفحه - 15000 تومان
کارآموزی رشته برق دستورالعمل های اجرای تاسیسات الکتریکی در بیمارستان رسالت رشت
43 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اصول کار لامپ های برق رشته برق
3 صفحه - 9000 تومان
گزارش کار آموزی رشته برق در شرکت برق منطقه گیلان - رشت
89 صفحه - 45000 تومان
\پروژه رشته برق کابلها و سیمها
118 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تاثیر استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
72 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تأثیر میزان استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی بین دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
78 صفحه - 54000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
47 صفحه - 24000 تومان
پروژه مستند سازی مربوط به رشته کامپیوتر تشریح نرم افزار اتوماسیون سیستم بانکی
123 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر در سیستم های چند پردازنده
78 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
84 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
79 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری - سیستم حقوق و دستمزد
90 صفحه - 27000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری در فرمانداری - سیستم حقوق و دستمزد
37 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر مربوط به مهندسی نرم افزار بررسی سیستم مکانیزه فروش لوازم خانگی
30 صفحه - 18000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
29 صفحه - 18000 تومان
پروژ رشته حسابداری طراحی یک سیستم جامعه حقوق و دستمزد
78 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر با عنوان سیستم عامل لینوکس
37 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری - سیستم حسابداری پیمانکاری برای شرکت هایی که فعالیت ساختمانی انجام می دهند
26 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی تهیه گزارش شناخت و تجزیه و تحلیل سیستم مربوط به کارخانه دستکش گیلان
67 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی سیستم مالی آتش نشانی رشته حسابداری
26 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
86 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
82 صفحه - 45000 تومان
بررسی سیستم حقوق و دستمزد رشته حسابداری
60 صفحه - 24000 تومان
پروژه معرفی سیستم نرم افزاری پروانه کسب رشته نرم افزار همراه با نمودار دیاگرام
67 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات سیستم های مدیریت محتوا
122 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
94 صفحه - 45000 تومان
پروژه اقدام پژوهی رشته آموزش ابتدایی - علوم تربیتی کاهش اضطراب (حین امتحان) دانش آموزان
48 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
107 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
95 صفحه - 45000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی مفهوم مدرنیته و روند تحول و پیامد های آن در غرب
100 صفحه - 54000 تومان
شرط باطل و ماهیت آن مربوط به رشته حقوق
108 صفحه - 30000 تومان
پروژه سیستم های تولید همزمان برق و حرارت
71 صفحه - 24000 تومان
کاربرد سیستم های تولید همزمان برق و حرارت
20 صفحه - 7500 تومان
پروژه برق الکترونیک مصرف بهینه با سنسور حرارتی - تشریح سیستم های هوشمند موتورخانه
27 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تخمین وضعیت معادل پویا برای سیستم های برق چند حوزه ای با واحد های اندازه گیری فازور همگام شده 3
7 صفحه - 21000 تومان
پروژه کاراموزی برق قدرت - تابلوی پست برق و ...
48 صفحه - 15000 تومان
یک روش شبیه سازی با هدف اجرای خط مشی کنترل تولید بهینه در یک سیستم ماشینی ساده غیر قابل اطمینان
18 صفحه - 9000 تومان
سن رشد و تاثیر آن در حقوق مالی و غیر مالی- مربوط به حقوق
6 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برآورد پارامتر تطبیقی مدل پویایی سیستم قدرت با استفاده از اطلاعات مدل
8 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر میزان کاهش PH شکمبه ای بر تخمیر شکمبه ای در یک سیستم کشت پیوسته و با جریان دو طرفه
8 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیرات اندازه ی DG بر نوسان ولتاژ و کاهش ولتاژ در سیستم های تابشی توزیع شده
6 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - دیده بانی پایداری ولتاژ سیستم نیرو با استفاده از شبکه¬های عصبی مصنوعی با مجموعه¬ای کاهش یافته از ورودی¬ها 35
11 صفحه - 33000 تومان
دیده بانی پایداری دلتاژ سیستم نیرو با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با مجموعه ای کاهش یافته از ورودی ها
35 صفحه - 18000 تومان
هوش مصنوعی و کاربردهای آن در سیستم های اطلاعات مدیریت
21 صفحه - 7500 تومان
پردازش ابری و اولین سیستم عامل های مبتنی بر آن پروژه
109 صفحه - 36000 تومان
معرفی سیستم های خبره و کاربرد آن در پزشکی پاورپوینت
17 صفحه - 7500 تومان
معرفی سیستم های خبره و کاربرد آن در پزشکی
30 صفحه - 12000 تومان
معرفی سیستم های خبره و کاربرد آن در پزشکی پاورپوینت
17 صفحه - 7500 تومان
پروژه- اگر قدرت تفکر ، تعقل و اندیشه ورزی در یک انسان زنده و شکوفا نشود چطور می تواند علم بیاموزد و آن را در خدمت کمال خود قرار دهد؟
45 صفحه - 18000 تومان
جايگاه و نقش قدرت نرم فرهنگي در سياست خارجي و تأثير آن بر روند تحولات جهاني
19 صفحه - 10500 تومان
بررسی راهکارهای کاهش ضایعات و بهبود کیفیت نان
18 صفحه - 7500 تومان
پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
15 صفحه - 12000 تومان
بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی - روش تحقیق
10 صفحه - 15000 تومان
بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق.docx
17 صفحه - 9000 تومان
بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق
17 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تنش خشکی، عاملِ کاهش عملکرد سیلوی ذرت نسبت به کیفیت آن 5
2 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007