جمعه 30 فروردین 1398
بازدید امروز : 4225 نفر

موضوع : پروژه معماری عمران مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه معماری عمران مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان
تعداد صفحه :
52
قیمت :
8000 تومان

فهرست مطالب
مقدمه
1) تخریب کامل و تعویض قسمتی از یک ارتفاع ستون آجری
2) تخریب کامل و تعویض قسمتی ار ارتفاع یک دیوار آجری که دو طرف آن قابل دسترسی باشند.
3) تخریب کامل و تعویض قسمتی از ارتفاع یک دیوار آجری که یک طرف آن قابل دسترس باشد.
4) تخریب و تعمیر دیوار در صورتی که تمام قسمتهای دیوار که باید تعمیر شود ، در یک ارتفاع نباشد
5) تعمیر و بازسازی سقف طاق ضربی که دارای دور کم و یا بدون دور یا دور معکوس هستند.
تقویت پی بتنی با استفاده از شناژ الحاقی
اجرای شناژ الحاقل در پی بدون میلگرد
با استفاده از پروفیلهای فولادی
- روش مهار سازی (آنکراژ)
مزایای روش مهارسازی
معایب روش مهار سازی
3-6-2- روش دوخت به پشت (Tie back)
مراحل انجام کار:
- روش مهار سازی (آنکراژ)
مزایای روش مهارسازی
معایب روش مهار سازی
3-6-2- روش دوخت به پشت (Tie back)
مراحل انجام کار:
مزایای روش دیواره دیافراگمی
معایب روش دیافراگمی
مزایای روش مهار متقابل
مزایای روش اجرای شمع
معایب روش اجرای شمع
روش سپرکوبی
هدف از اجرای (IPB) H :
مزایای روش سپرکوبی
معایب روش سپرکوبی
روش خرپایی
روش اجرای سازة نگهبان خرپایی:
معایب روش خرپا
مزایای روش خرپایی
معایب روش خرپا
منابع
مقدمه
اگر یک یا چند آجر در نقطه ای از دیوار آجری شکسته یا خراب و یا علت آلوئک زدن نیازمند به تعویض باشند، ابتدا باید با قلم و چکش اطراف آجرها را خالی و پس از آن آجر مورد نظر را از جای خود خارج و ملات داخل حفره را کاملاً تمیز نمود، به طوری که در درون آن ، هیچگونه ملات اضافی باقی نماند. برای کار گذاشتن آجرهای نو ، اول ملات را در کف محل کنده شده به ضخامت ملات اولیه ، پهن و یک ردیف آجر را در محل خود کار می گذارند و شمشه را در امتداد آجرها طوری قرار میدهند که دو سر شمشه روی آجرهای از پیش نصب شده و وسط شمشه روی آجرهای تازه نصب شده قرار گیرد. روی آجرها نیز باید تراز و در امتداد یکدیگر قرار گیرند. بقیه ردیفهای آجرکاری را نیز به همین طریق نصب می کنند. برای پر کردن آخرین درز بین آجر نو و آجرهای از پیش نصب شده ، از نوک کمچه سیمانکاری و یا قلم بندکشی استفاده می شود و ملات را در داخل درز قرار می دهند. پس از آن به مورد ترمیم اندود کاری و یت بندکشی آجرها مبادرت می شود.
تعمیرات اساسی که منجر به تعویض آجرهای یک ستون یا دیوار می گردد.
1) تخریب کامل و تعویض قسمتی از یک ارتفاع ستون آجری
ابتدا باید ارتفاع محل تعویض آجرها ، مشخص و یک خط تراز با گچ رنگی در چهار طرف ستون رسم شود . پس از آن اگر مقطع ستون مربع باشد ، دو ضلع متقابل آن ، و اگر مربع مسطتیل باشد، دوضلع بزرگتر آن را انتخاب کرده و بالای خط تراز را به ارتفاع و عمق تقریبی 10 تا 15 سانتیمتر از یک طرف ستون با قلم و چکش خالی می کنند.
شکل (1) تعمیر ستون آجری
سپس یک تیر آهن یا چهار تراش از چوب مقاوم که طول آن لااقل دو برابر بعد از بزرگترستون و با سطح مقطع مناسب باشد انتخاب و آن را در محل کنده شده قرار می دهند و بالای آن را با گچ زنده محکم می کنند، به قسمتی که گچ تمام فضای تیر آهن یا چهار تراش و فضای فوقانی کنده شده را پر کند و پس از آن دو طرف چوب یا تیر آهنافقی نصب شده را روی دو عدد شمع قرار می دهند. شمعها را کمی کوتاهتر از ارتفاع لازم در نظر گرفته و زیر پایه آنها را یک عدد تخته به مقطع تقریبی 4 *20 سانتیمتر و طول لازم و دو عدد گوه قرار می دهند . در طرف دیگر ستون نیز به همین نحو عمل می شود. دو تیر آهن یا دو الوار طرفین را به هم مهار می کنند و در نهایت 4 عدد شمع در چهار گوشه پایه قرار می گیرد و چهار سر الوار یا تیر آهن روی شمعها و پایه های شمعها هر کدام توسط دو عدد گوه روی تخته های افقی روی کف قرار می گیرند و پس از اطمینان از محکم بودن کار ، یک ردیف آجرهای زیر تیر افقی را با قلم و چکش به آرامی کنده و وقتی زیر تیر با احتیاط خالی شد، بقیه دیوار را خراب کرده و پس از تمیز کاری ستون را تجدید بنا می کنند. وقتی ارتفاع ستون به محا استقرار تیرهای افقی رسید ، فاصله بین دو ستون قدیمی و نوساز را در محلهایی که بین تیرهای افقی قرار گرفته، با آجر و گچ زنده پر می کنند. پس از دو سه روزی که ستون افت خود را انجام داد، تیرهای افقی را یکی بعد از دیگری از جای خود خارج و جای آنها را با آجر و گچ زنده پر می کنند. باید از بیرون آوردن دو عدد تیر افقی به طور همزمان جداً خودداری شود و خارج نمودن دومین تیر افقی مؤکول به پر کردن جای اولین تیر خارج شده گردد.
2) تخریب کامل و تعویض قسمتی ار ارتفاع یک دیوار آجری که دو طرف آن قابل دسترسی باشند.
در یک دیوار طولی که قرار است سراسر آن خالی و آجر کاری آن نوسازی شود ، ابتدا خطوط ترازی را که باید آجر ها در حد فاصل آن تعویض شوند، تعیین می کنند و با گچ رنگی خطی روی دیوار ، ترسیم و سپس با تیشه بنایی در یک گوشه دیوار اندود را می تراشند تا آجرکاریها مشخص گردند، با قلم و چکش هر 60 الی 70 سانتیمتر در طول دیوار سوراخی به ابعاد 20*20 سانتیمتر ، باز و پس از اینکه سوراخها با دقت آماده شد، الوارهایی از چوب مقاوم انتخاب می کنند ، الوارها را از سوراخها عبور داده به طوری که طول آن حدود 5/1 متر بیشتر از صخامت دیوار باشد . و دو سر آنها را روی دو عدد شمع چوبی قرار می دهند. شمعهای چوبی باید به کمک دو گوه روی تخته های افقی به سطح مقطع حدود 4*20 سانتیمتر قرار گیرند.
پس از اطمینان کامل از شمع گذاری ، یک ردیف از آجرها را در زیر خط تراز ترسیم شده با احتیاط با قلم و چکش از جای خود خارج ، و پس از آن شروع به تخریب دیوار می نمایند.
پس از آنکه دو سه رج از دیوار خراب شد ، برای احتیاط سطح زیرین قسمت بالای دیوار را با گچ زنده اندود می کنند. پس از آن بقیه دیوار تخریب و بعد از تمیز کاری ، ساختمان دیوار تجدید می گردد. وقتی ارتفاع دیوار به زیر سوراخهایی که شمع گذاری شده است رسید، فاصله بین دو دیوار قدیمی و نوساز را در محلهایی که بین شمعها قرار گرفته با آجر و گچ زنده پر و پس از آن نسبت به اندود دیوار اقدام می نمایند. اضافه می نماید چنانچه به ساختمان دیوار مورد نظر زیاد اطمینان زیادی نباشد، می توان دو عدد ناودانی روی الوارهای داخل دیوار قرار داد و توسط ملات گچ زنده آنها را به دیوار متصل نمود. اضافه کردن دو ماهیچه گچی در طفین دیوار و در قسمت فوقانی ناودانیها مطابق شکل زیر ضرورت دارد.
شکل (2) شمع بندی دیوار آجری که دو طرف آن قابل دسترسی است.
شکل (3) قرار دادن دو عدد ناودانی در بالای الوارهای کارگذاشته شده در دیوار 3) تخریب کامل و تعویض قسمتی از ارتفاع یک دیوار آجری که یک طرف آن قابل دسترس باشد. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه معماری عمران مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان
52 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
66 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی معماری عمران تجهیز کارگاه مربوط به پل سازی
42 صفحه - 8000 تومان
کارآموزی رشته معماری عمران در شرکت ساختمان بتن،سیمان
80 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان بتنی (پاورپوینت )
26 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی رشته عمران معماری ساختمان بتنی و فلزی از نقشه و پی تا سفید کاری
68 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 4000 تومان
کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان مسكوني چهار طبقه هشت واحدي
64 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی معماری عمران ساختمان فلزی
56 صفحه - 10000 تومان
پروژه کارآموزی معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت ساختمان بتنی فایل بصورت پاور پوینت
35 صفحه - 6000 تومان
کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران همراه با تصاویر
19 صفحه - 5000 تومان
پروژه مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان
52 صفحه - 8000 تومان
تحلیل سایت چند پروژه مسکونی معماری پاورپوینت
54 صفحه - 7000 تومان
کارآفرینی و پروژه مربوط به تولید چرم در کارگاه فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته معماری عمران - اقلیم و معماری
65 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته معماری - عمران پیاده کردن سازه های مختلف مهندسی
87 صفحه - 10000 تومان
پروژه معماری عمران بررسی نشست در ساختمان
78 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران مطالعه تخصصی مجتمع ویلایی تفریحی لیسار
123 صفحه - 15000 تومان
پروژه معماری عمران آشنایی با انواع پوشش دیوارهای ساختمانی - دیوار پوشها - کناف
288 صفحه - 28000 تومان
کاراموزی معماری عمران ساختمانهای آجری
38 صفحه - 7000 تومان
مقاله کامل در مورد گچ مربوط به شناخت مصالح ساختمانی-عمران، معماری ساختمان(پاور پوینت)
39 صفحه - 5000 تومان
مقاله کامل در مورد کاشی های ساختمانی مربوط به شناخت مصالح ساختمانی-عمران، معماری ساختمان(پاور پوینت)
34 صفحه - 5000 تومان
مقاله کامل در موردقیر مربوط به شناخت مصالح ساختمانی-عمران، معماری ساختمان(پاور پوینت)
56 صفحه - 6500 تومان
مقاله کامل در مورد فلزات ساختمانی مربوط به شناخت مصالح ساختمانی-عمران، معماری ساختمان(پاور پوینت)
150 صفحه - 10000 تومان
مقاله کامل در مورد شیشه و مصارف آن مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان
45 صفحه - 5000 تومان
مقاله کامل در مورد شیشه و مصارف آن مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
84 صفحه - 7000 تومان
مقاله کامل در مورد سیمان مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
70 صفحه - 8000 تومان
مقاله کامل در مورد سنگهای ساختمانی مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
44 صفحه - 4500 تومان
مقاله کامل در مورد سرامیک مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
50 صفحه - 5500 تومان
مقاله کامل در مورد چوب مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
52 صفحه - 6000 تومان
مقاله کامل در موردچوب مربوط به شناخت مصالح ساختمانی-عمران، معماری ساختمان
31 صفحه - 3500 تومان
مقاله کامل در مورد بلوک مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
22 صفحه - 3000 تومان
مقاله کامل در مورد آهک مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
50 صفحه - 6000 تومان
مقاله کامل در مورد آجر مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
58 صفحه - 6000 تومان
کارآموزی رشته معماری - ساختمان بتنی
34 صفحه - 6000 تومان
کار آموزی احداث ساختمان مسکونی رشته معماری - عمران
51 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
10 صفحه - 2500 تومان
پروژه کارآموزی در ساختمان رشته معماری عمران
157 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
44 صفحه - 18000 تومان
روژه کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران
18 صفحه - 4000 تومان
پروژه بارگذاری ساختمان - معماری عمران
27 صفحه - 12000 تومان
مجموعه مقالات مربوط به تاسیسات ساختمان
70 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تصمیم واقعی زمان تعمیر و نگهداری با استفاده از عا مل فازی15
28 صفحه - 17000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007