موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه بررسی نقش علم مردم شناسی در حفظ محیط زیست
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه بررسی نقش علم مردم شناسی در حفظ محیط زیست
تعداد صفحه :
55
قیمت :
16000 تومان

چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
1- مردم‌شناسی
1-1- مردم‌شناسی
1-2-انسان‌شناسی یا مردم‌شناسی
1-3-آغاز علم مردم‌شناسی
1-4-هدف
1-5 - شاخه‌ها
1- 6 - مردم‌شناسی جسمانی (کالبدی)
1-7- مردم‌شناسی فرهنگی
1-8- نظریه‌ها و مکاتب
1-8-1 - مکتب تکاملی (تطورگرایی)
1-8-2 -مکتب اشاعه
1-8-2-1- آلمان
1-8-2-2 -انگلیس
1-8-2-3 -ایالات متحده آمریکا
1-8-3 -مکتب کارکردگرایی (فونکسیونالیزم)
1-8-4 -مکتب ساخت گرایی
1-9 -مردم‌ نگاری
1-10 -ارتباط با سایر علوم
1-10-1- مردم‌شناسان ایرانی
1-10-2 - مردم‌شناسی در ایران دوره اسلامی
1-11 - تکامل گرایی کلاسیک
1-11-1 - تکامل ستیزی
1-11-2 - نوتکامل گرایی
فصل دوم : وسایل و روش ها
2- روش مطالعه
2-1 - روش پهنانگر
2-2 - روش اسنادی یا کتابخانه ای یا آرشیوی
2-3 - استفاده از اینترنت
2- 4 - استفاده از جزوات کاردانی و کارشناسی
فصل سوم : بحث نتایج
3- محيط زيست و تاريخچه رابطه آن با انسان
3-1- تعريف محيط زيست
3-2 - انواع محيط زيست
3-2-1- محيط طبيعى
3-2-2- محيط اجتماعى
3-2-3 - محيط مصنوعی
3-3 - بخش هاى محيط زيست
3-4 - سير تحولات روابط انسان و طبيعت
3-4-1- انسان مقهور طبيعت
3-4-2 - تسلط انسان بر طبيعت
3-4-3- دوره آگاهى، تعامل و همزيستى
3-5- شناخت محیط زیست و اخلاق انسان مدار
3-6- منزلت اخلاقي گسترش مي‌يابد
3-6-1 -نوع بشر
3-7 - الفبای محیط زیست
3-7-1 - صنعتی شدن
3-7-2- ضایعات
3-7-3- عارضه طبیعی
3-7-4 - غبار جوی
3-7-5 -فاضلاب
3-7-6 - فرآیند
3-7-7 - فرسایش
3-7-8- قابل تجزیه زیستی
3-7-9- گندزدایی
3-7-10 - متابولیسم
3-7-11- محیط زیست
3-7- 12 - محیط بان
3-7-13- مخاطرات طبیعی زیست محیطی
3-7- 14 - منابع
3-7-15 - منابع تجدیدپذیر
3-7-16 - منابع تجدید ناپذیر
3-7-17- منابع طبیعی
3-7-18- مواد زاید
3-7-19 -موانع (بازدارنده¬ها) زیست محیطی
3-7-20- میراث ملی
3-7-21- وارونگی هوا
3-7-22 - هزینه¬های آلودگی
3-7-23 - هواشناسی
3-8- اصول و مفاهیم اصلی محیط زیست
3-8-1- اصول اول
3-8-2- اصل دوم
3-8-3- اصل سوم
3-8-4 -اصل چهارم
3-8-5 -اصل پنجم
3-8-6- اصل ششم
3-8-7 اصل هفتم
3-8-8 -اصل هشتم
3-9 -زمين شناسى محيط زيست
3-10 -انسان شناسی زیستی چیست؟
3-10-1-وجه تمایز انسان شناسی از سایر علوم
3-11 - توسعه پايدار چيست؟
3-12- مردم شناسی محیط زیست
3- 13-جامعه شناسی محیط زیست
3-14 -موضوعات پژوهشی
3- 15-تفاوت جامعه شناسی محیط زیست در امریکا و اروپا
3-16- انسان و محیط زیست
3-17 -طبیعت، بستر رشد و تعالی انسان
3-18 -حفظ طبیعت در جهان بینی اسلامی
3-19-جنگل، طلای سبز
3-20 -نقش خاک در محیط زیست انسان
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات
4- 1 -نتیجه گیری
4-2- پیشنهادات
منابع
چکیده
انسان شناسیِ جدید را باید تا اندازة زیادی حاصل مشترک تحول علوم اجتماعی به طور عام و دگرگونیِ مردم شناسیِ اروپایی با پیشینة 150 ساله و چهار نسل پی در پی از اندیشمندان در آن دانست. نسل نخست که عمدتاً مردم شناسانِ اسنادی و اصطلاحاً ( کتابخانه ای ) نام گرفته بودند، رسالتی بیشتر بنیانگذار و رده شناختی بر دوش داشتند.
نسل دوم که تأکید بیش از اندازه ای بر میدان و رویکرد از درون (اسیک) داشتند و به سختی دستاوردهای نسل اول را به زیر پرسش بردند. نسل سوم که در عین پذیرش رویکرد میدانی به مثابة محور پژوهشی به بازشناسیِ دستاوردهای نسل نخست بازگشتند، و سرانجام نسل چهارم که از دهة 60 قرن بیستم وظیفة بسیار دشوارِ بازسازی و نوسازیِ رشته و ورود به عرصة شهری و جوامع مدرن را برعهده گرفتند و توانستند انسان شناسی را در مفهوم مدرن آن به علمی پویا و رو به گسترش تبدیل نمایند. در ایران، پیش از تاریخ انسان شناسی، گسترة بزرگی از بینش مردم نگارانه را در ادبیات مکتوب و سنت های شفاهیِ مردمی نشان می دهد که با تشکیل دولت مدرن از ابتدای قرن بیستم، در دو شاخة موازیِ دانشگاهی و غیردانشگاهی رو به رشد گذاشتند.
از این دو، سهم حوزة دانشگاهی همواره کمتر بوده و رابطه ای منطقی و پویا میان دو بخش وجود نداشته است. امروز در حالی که ضرورت گذار از محوریت مردم نگارانه و محدودیت حــوزه های مردم شناسی به جوامع غیرشهری و ورود آن به عرصة شهری (که بیش از 60 درصد جمعیت کشور ما را دربرمی گیرد) احساس می شود هنوز تا نوسازی و بنیانگذاریِ انسان شناسی به مفهوم یک علم جدید، فاصلة زیادی وجود دارد. در این میان، دو هدف میان و دراز مدت کاملاً مشهود است: نوسازی دانشگاهی رشته در حوزه های پژوهش و آموزش و ایجاد رابطه ای منطقی و تلاش برای سازماندهیِ بیشتر و بالابردن کیفیت حوزة غیردانشگاهی. این نتیجه کلی را به دست آورد که در انسان شناسی ما دنبال شناخت انسان هستیم، و از آن جا که انسان موجودی است بسیار پیچیده و دارای ابعاد و شئون وجودی مختلف، که بررسی و تحقیق همه آنها در یک شاخه علمی امری نا ممکن به نظر می¬رسد.
کلمات کلیدی:
انسان شناسی، تخریب، مردم، محیط زیست، آموزش
مقدمه
در دو دهه اخیر مسایل مربوط به ارتباط انسان و محیط زیست و بحث در رابطه با فعالیتهای انسانی در حفاظت بهسازی و یا تخریب آن به قدری فراگیر شده که گذشته از محافل علمی و آکادمیک، حتی در میان توده ها مردمی و نیز مورد توجه جدی سیاستمداران و دولت مردان را در سطح جهان به خود معطوف داشته است. اوج گیری مشکلات زیست محیطی در اکثر کشورهای جهان، از قبیل فرایند جمعیت افزایش آلودگی زیست محیطی، تغییرات آب و هوا، تخریب جنگلها و منابع طبیعی، فرسایش خاک و کمبود مواد غذایی، گرسنگی و قحطی در برخی از نقاط جهان و بالاخره بروز بیماری ناعلاج و مرگ و میرهای انسانی که غالباً ناشی از عوارض محیطی و عدم توجه به بهداشت و سلامت محیط زیست بوده است، حساسیت همگان را برانگیخته است و موجب شده که جهانیان را نوعی احساس همدردی مشترک در صدد رفع تنگناهای موجود و بهبود کیفیت محیط زیست بر آیند و در پی آن دانش پژوهان بسیاری در سراسر دنیا به تحصیل در زمینه های علوم زیست محیطی روی آورند.
در چنین شرایطی آشنا کردن مردم با اصول و مبانی علوم و فنون محیط زیست از اولویت ویژه برخوردار گردیده است. در راستای این مهم، فراگیری یک زبان زنده و پویایی جهانی که بتواند در انتقال مفاهیم و فرهنگ زیست محیطی کارآمد باشد ضروری بنظر می رسد.
  1- مردم‌شناسی
مردم‌شناسی يا کاربرد سنت فرانسوی آن است که در مکاتب آمریکایی و انگلیسی به «انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی تعبیر می‌شود. در زبان انگلیسی «انسان‌شناسی مطالعه انسان، در زبان فرانسه «مردم‌شناسی مطالعه اقوام و در زبان آلمانی «ولکرکاند » مطالعه اقوام ابتدایی است. مردم‌شناسی از جمله علوم اجتماعی عام است که به علم مطالعه زندگی انسان در مراحل ابتدائی تعریف شده‌است و جنبه‌های گوناگون انسان‌شناسی و فرهنگ‌شناسی را مورد توجه قرار می‌دهد. آنچه مردم‌شناسی کنونی را از دیدگاه‌های کهن جدا می‌سازد و میان این دو مرز می‌کشد، همانا روش تحقیق علمی است. مردم‌شناسی علم است و از این رو قادر به تبیین، پیش بینی و کنترل روابط پایدار بین نمودهای حوزه فرهنگ انسانی یا جامعه بشری است. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه بررسی نقش علم مردم شناسی در حفظ محیط زیست
55 صفحه - 16000 تومان
راهکارهای نوین برای حفظ محیط زیست از سموم صنعتی
6 صفحه - 2000 تومان
راهکارهای حفظ محیط زیست و بررسی عوامل آلودگی محیط زیست
9 صفحه - 4000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
18 صفحه - 70000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
10 صفحه - 20000 تومان
بررسی وضعیت آموزش زیست شناسی بر اساس روش تحقیق
13 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نگاهی اجمالی بر استفاده از ریزذرات در زیست شناسی و پزشکی 15
6 صفحه - 12000 تومان
دولت اسلامی و آرمان حفظ محیط زیست
20 صفحه - 6000 تومان
نقش دولت در حفظ محیط زیست
8 صفحه - 3000 تومان
سازمان محیط زیست استان گیلان
13 صفحه - 3000 تومان
آلودگی محیط زیست اکسید های سولفور
24 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته محیط زیست - بهداشت - لجن فعال
75 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته محیط زیست با عنوان لایه اوزن و وضعیت کنونی آن
94 صفحه - 30000 تومان
پروژه مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست بررسی عوامل تهدید کننده جنگل سراوان
109 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته محیط زیست با عنوان اکوتوریسم
69 صفحه - 16000 تومان
اثر آلودگی کودهای شیمیایی بر محیط زیست - بر اساس روش تحقیق
10 صفحه - 10000 تومان
عوامل تهدید کننده محیط زیست گیلان
14 صفحه - 4000 تومان
پروژه پایان نامه بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی رشته علوم اجتماعی
193 صفحه - 40000 تومان
پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
151 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته محیط زیست عوامل کاهنده و تهدید کننده اکوسیستم
61 صفحه - 14000 تومان
پروژه محیط زیست تحلیل و بررسی آلودگی محیط زیست و اکوسیستم و خطرات ناشی از آن
49 صفحه - 16000 تومان
اقلیم دریایی و ساحل غربی یک محیط زیست گرم و معتدل
31 صفحه - 7000 تومان
پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
19 صفحه - 6000 تومان
پروژه بررسی نقش محیط زیست بر سلامت انسان (مطالعه موردی آب
60 صفحه - 20000 تومان
آلودگی محیط زیست گیلان
10 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رفتار و اثرات نشت نفت در محیط زیست آبی 10
4 صفحه - 8000 تومان
آموزش حفاظت از محیط زیست به زنان روستایی
15 صفحه - 4000 تومان
بررسی ارزش محیط زیست در بین دانشجویان دختر و پسر روش تحقیق
48 صفحه - 12000 تومان
بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
12 صفحه - 4000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007