چهارشنبه 25 مهر 1397
بازدید امروز : 1968 نفر

موضوع : پروژه بررسی فرسایش خاک و عوارض آن و بحران زیست محیطی ناشی از فرسایش خاک
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه بررسی فرسایش خاک و عوارض آن و بحران زیست محیطی ناشی از فرسایش خاک
تعداد صفحه :
57
قیمت :
10000 تومان

چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
1-بحران های زیست محیطی
مهمترین زیست محیطی جهانی موضوعات -1-1
1-1-1- گرم شدن کره زمین ( اثر گلخانه ای)
1-1-2- کاهش لایه ازن
کمبود آب شیرین-3-1-1
1-1-4- بیابانزایی وکمبود خاک مرغوب
-5-1-1آلودگی هوا و بارانهای اسیدی
-6-1-1دفع زباله های سمی
-7-1-1جنگل زدایی و نابودی تنوع زیستی
-2-1ژئوپلتیک
-1-2-1حل و فصل مناقشات ژئوپلتیکی بر سر محیط زیست
-2-2-1مفهوم منابع طبیعی کاربردی در ژئوپلتیک
1-3- محیط زیست چیست ؟
1-3-1- فقر و محیط زیست
1-3-2-محیط زیست و تحولات جهانی
-4-1ماهیت خاک
1-5-فرسایش خاک در ایران
1-6-فرسایش خاک در چین
1-6-1-بیابانی زايي و بيابانزدايي
1-7- هدر رفتن منابع آب و فرسایش خاک
فصل دوم: وسایل و روشها
2- روش مطالعه
2-1-روش مطالعه پیمایشی
2-2- روش اسنادی یا کتابخانه ای یا آرشیوی
2-3 – استفاده از اینترنت
2-4- استفاده از جزوات کارشناسی و پروژه
فصل سوم : بحث نتایج
3-جهان سوم
3-1-تغییرات مکانی
3-2-تغییرات زمانی
3-3-فرسایش
3-4- انواع فرسایش
3-4-1-نحوه کنترل فرسایش آبی
3-4-2-فرسایش بادی
3-5- مراحل مختلف فرسایش
3-6- اشکال مختلف فرسایش
3-6-1- فرسایش سطحی یا سفره ای
3-6-2-فرسایش شیاری یا آبراهه ای
3-6-3- فرسایش چاله ای
3-6-4- فرسایش خندقی یا نهری
3-6-5- فرسایش سیلابی
3-7- اهميت فرسايش
3-8- حدود قابل قبول فرسایش
3-9- فرسایش خاک و طرق مبارزه با آن
3-10- فرسایش تسریعی
3-10-1- مقدار کل بارندگی و شدت آن
3-10-2- شیب زمین
3-10-3- پوشش گیاهی
3-11- مدل‌های فرسایش خاک
3-12- فاکتورهای موثر در فرسایش خاک :
3-13- اثرات فرسایش
3-14- فرآیندها و مکانیسمهای فرسایش
3-15- اصول حفاظت خاک
3-16- علل وعوامل فرسايش خاك در کشورهای جهان سوم
3-16-1- عوامل فرسایش خاک در کشورهای جهان سوم:
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات
4-1- نتیجه گیری
4-2- پیشنهادات
منابع و ماخذ
چکیده
خاک به عنوان منبع طبيعي تجديد ناپذير، سرمايه ملي و بستر حيات در معرض تخريب بسياري در کشورهای جهان سوم قرار گرفته است. سرعت رشد جمعيت جهان با نسبت 8/1 درصد در هرسال و متعاقب آن ناآگاهي و عدم مديريت مناسب با توجه به توزيع نامتعادل منابع خاک در کره زمين، تلاش انسان به منظور دستيابي به انواع مواد غذائي و محصولات کشاورزي، محدوديت موجود در منابع خاک و سرانه زمين و… اين تخريب و هدر رفت را تشديد نموده است. در کل دنيا، 562 ميليون هکتار از اراضي کشاورزي و 685 ميليون هکتار از زمين هاي مرتعي تحت تخريب شديد خاک قرار دارند. 75 درصد هدررفت خاک در جهان بر اثر فرسايش آبي، 83 درصد بر اثر فرسايش بادي، 90 درصد تخريب شيميائي و 60 درصد تخريب فيزيکي بوده که بيشترين تخريب خاک در کشورهاي در حال توسعه مي باشد. آلودگي خاک ناشي از دفن زائدات شهري – صنعتی، شور شدن خاک بر اثر مصرف نامعقول کود ها، شخم هاي نامناسب زراعي، از دست رفتن جنگل ها و پوشش هاي گياهي، نامناسب بودن سيستم هاي آبياري و… از عوامل عمده تخريب خاک به شمار مي روند. فرسایش خاک عبارت است از فرسودگی و از بین رفتن مداوم خاک سطح زمین توسط آب و باد در راستاي دستيابي به مديريت پايدار منابع خاک و جلوگيری از اتلاف آن دو استراتژي عمده وجود دارد: 1- احياء خاک ها و اکوسيستم هاي تخريب شده 2- بکارگيري تکنولوژي هاي کشاورزي سازگار و بهسازي آن ها.
کلمات کلیدی
فرسایش خاک، تخریب، اکوسیستم، توسعه ، رواناب
مقدمه
جمعيت جهان از 6 ميليون نفر در سال 1998 با نسبت 8/1 درصد در هر سال رو به افزايش است و انتظار مي رود در سال 2025 به 8 ميليون ودر سال 2050 به4/9 بيليون برسد بيشترين رشد جمعيت در کشورهاي در حال توسعه وجود دارد. ميزان نياز جهاني به غذا در طول سال هاي 2030-1990 دو برابر شده و انتظار مي رود در کشورهاي جهان سوم حدود 5/2 تا 3 برابر افزايش يابد . با وجود اين چالش ها جامعه بشري به منظور تامين غذا، چرخه هاي زائدات، تامين آب و...
به خاک نيازمند است که بستر حيات شمرده شده و تعادلي پويا با هيدروسفر، اتمسفر و ليتوسفر دارد. فعاليت هاي ناپايدار انساني بر اثر ناآگاهي يا آگاهي نادرست مي تواند به تخريب شديد خاک و هدررفت اين منبع ملي منتهي شود. بدين منظور ارزيابي دقيق منابع خاک با توجه به قابليت آن و تهديد فشارهاي طبيعي و انساني بسيار حائز اهميت است که در اثر عدم توجه، کاهش کيفيت آب، توليد و خروج گازهاي گلخانه اي به اتمسفر و گرم شدن جهاني هوا، فقر، سوء تغذيه، گرسنگي و مشکلات اقتصادي از پيامدهاي آن است. عليرغم آن، مديريت پايدار منابع خاک به عنوان سرمايه ملي اغلب با محدوديت هاي بسياري روبروست و ساختارهاي مديريتي مورد نياز بدين منظور به مقدار کم توسعه يافته اند. هدف اين مقاله، توصيف منابع خاک به عنوان سرمايه ملي و ارزشيابي اهميت و شدت اتلاف اين منابع و عوامل تهديدکننده آن و در نهايت ارائه راهکارهائي به منظور پيشگيري از اتلاف منابع خاک مي باشد. در کل دنيا، 562 ميليون هکتار از زمين هاي کشاورزي و 685 ميليون هکتار از اراضي مرتعي تحت تخريب و هدررفت خاک قرار دارند. فرايندهاي فيزيکي چون سله بستن، فشرده شدن خاک، فرسايش و فرايندهاي شيميائي مانند از بين رفتن مواد غذائي بر اثر اسيدي و شور شدن خاک و فرايندهاي بيولوژيک مانند از دست رفتن مواد آلي خاک به همراه ساير عواملی چون خشکسالي، تغييرات آب و هوائي و ... روند هدررفت اين سرمايه ملي را تشديد نموده است .
بحران های زیست محیطی-1
تقریبا” هیچ زیستگاه یا اکوسیستم طبیعی در سطح زمین وجود ندارد که لااقل اندکی دستخوش تغییر نگردیده باشد.اما تحولات زیست محیطی زاییده فعالیتهای بشری، اگرچه از دیر باز آغاز گردیده است اما هیچگاه باندازه چند سال گذشته مورد توجه نبوده و قبلا” به هیچ عنوان نگرانیهای مجامع بشری در این رابطه این قدر با بدبینی عجین نشده بود . با توجه به قدرت تفکر و تعقل انسان،چنین انتظار میرفت که بشر هر روز بیش از گذشته به قدرتی تبدیل شود که بتواند معیارهای ارزشمند محیط زیست را حفاظت و بهبود بخشد اما بالعکس به نظر می رسد که انسان بطور روزافزون به نیرویی مقتدر تبدیل میشود که مایه ایجاد آشفتگی در بستر حیات خود و قطع ریشه های هستی اش میگردد .این برداشت غیرقابل انکار به جایی رسیده که این فرض که زمین در حال بهبود است بیش از پیش نیازمند دفاع و توجیه است، در حالی که این فرض که کره زمین بطور خطرناکی در حال از بین رفتن است ، به هیچ یک از این دو رفتار نیازی ندارد!در هر حال امروزه اغلب مسایل و مشکلات و تنگناهای زیست محیطی دیگر بعنوان یک موضوع محلی و یا حتی ملی بشمار نمی آیند و با توجه به وابستگی متقابل و غیر قابل تفکیک محیط زیست با مباحث کلان انسانی از جمله اقتصاد ، فرهنگ ، توسعه ، سیاست و بویژه نوع خاص آن یعنی ژئوپلتیک ، اخلاق ، فلسفه وعرفان و بسیاری دیگر از جنبه های مادی و معنوی حیات انسانها ،در واقع هر مشکل زیست محیطی در هر اندازه وحتی محدود در داخل مرزهای قراردادی یک کشور مشکلی برای کل جهان ونوع بشر بشمار می آید.
مهمترین زیست محیطی جهانی موضوعات -1-1
مقیاس جهانی آسیب های زیست محیطی نشان میدهد که تمایز بین کشورهای غنی و در حال توسعه باعث ایجاد یک بحران در بیوسفر کره زمین گردیده است.همه موضوعاتی که در این بخش به آنها اشاره میشود دارای محدوده ای فرامرزی بوده و مستلزم تفاهم و همکاری بین کشورها برای حل آنها می باشند.
1-1-1- گرم شدن کره زمین ( اثر گلخانه ای)
مصرف سوختهای فسیلی موجب ایجاد دی اکسید کربن و گازهای دیگری میگردد.تجمع و افزایش بیش از حد این گازها در جو زمین،موجب ایجاد لایه ضخیمی از گاز میگردد که همانند پوشش پلاستیکی گلخانه ها، از بازگشت حرارت مازاد حاصل از تابش نور خورشید به سطح زمین به فضا جلوگیری کرده و گرما را در نزدیکی سطح زمین نگه میدارد و همانند گلخانه باعث گرم شدن هوای زمین میگرددر اثر بروز این پدیده زیست محیطی،بنا به تخمین دانشمندان دمای کره زمین در طی قرن حاضر بین ۸/۰ تا ۵/۳ درجه سانتیگراد افزایش می یابد.این اثر از یکسو موجب بروز تغییرات گسترده آب و هوایی در مناطق مختلف زمین و بروز وقایعی نظیر خشکسالی یا بالعکس سیل و طوفانهای شدید می گردد و از سویی دیگر با افزایش سرعت ذوب یخهای قطبی باعث بالا آمدن آب دریاها و اقیانوسها و به زیر آب رفتن بسیاری از مناطق ساحلی و ارضی مستعد سرزمینی خواهد شد.در سال ۱۹۹۲ در اجلاس زمین در ریودوژانیروی برزیل بیش از ۱۵۰ کشور در قالب کنوانسیون ریو و در ادامه روند پیشرفت این کنوانسیون در سال ۱۹۹۷ نیز ۱۶۰ کشور از جمله ایران ،با امضاء پروتکل کیوتو در ژاپن برای تلاش در جهت کاهش آلودگی ناشی از گازهای گلخانه ای به توافق رسیدند. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه بررسی فرسایش خاک و عوارض آن و بحران زیست محیطی ناشی از فرسایش خاک
57 صفحه - 10000 تومان
روشهای حفاظت از خاک در برابر فرسایش آبی و بادی
20 صفحه - 3000 تومان
کشاورزی بدون خاک و موارد استفاده از آن و انواع روشهای آن
23 صفحه - 2500 تومان
کشت بدون خاک و سیستم های پیروی کننده از آن
5 صفحه - 1000 تومان
ph خاک
13 صفحه - 1500 تومان
ph خاک
10 صفحه - 1500 تومان
آلودگی هسته ای در خاک و محیط زیست
48 صفحه - 3500 تومان
چالش های مدیریت منابع خاک به عنوان سرمایه ملی ، با تاکید بر راهکارکاهی پیشگیری از اتلاف آن
10 صفحه - 2000 تومان
پروژه آلودگی هسته ای در خاک و محیط زیست
67 صفحه - 20000 تومان
مصالح سنگی - شن و ماسه و خاک (پاور پوینت)
182 صفحه - 15000 تومان
مصالح سنگی - شن و ماسه و خاک و کاربرد آنها در ساختمان (پاور پوینت)
21 صفحه - 3000 تومان
گزارش کار آزمایشگاه درس خاک شناسی
9 صفحه - 1500 تومان
تعیین رنگ خاک
5 صفحه - 1000 تومان
فرسایش خاک
26 صفحه - 3000 تومان
گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک
12 صفحه - 2500 تومان
ماده آلی خاک - افزایش و کاهش ماده آلی حاک
11 صفحه - 1500 تومان
دانه بندی خاک فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تنش پیش فشردگی خاک : ب. مقایسه ای از آزمایشات تراکم های مختلف و وضع جابجایی تنش خاک در طول چرخش 24
17 صفحه - 17000 تومان
معرفی انواع خاک فایل بصورت پاورپوینت
9 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر محلول نمک و شاخص پلاستیسیته بر توان برش خاک رس 12
5 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پاسخ لرزه نگاری دیواره های نگاه دارنده ی خاک تقویت شده ی چندلایه ای 23
12 صفحه - 12000 تومان
انواع خاک و بررسی مقاومت خاک جهت
36 صفحه - 3500 تومان
ارزیابی اثرات زیست محیطی در ایران
5 صفحه - 1500 تومان
چگونه قوانین ماده و انرژی ما را در حل معضلات زیست محیطی جهان کمک می کند.
7 صفحه - 1500 تومان
آموزش زیست محیطی در بلژیک
9 صفحه - 1500 تومان
معضلات زیست محیطی دراستان گیلان
12 صفحه - 2500 تومان
پروژه بررسی زیست محیطی فلزات سنگین مس، سرب، جیوه
31 صفحه - 6000 تومان
هزینه های زیست محیطی فلزات سنگین
26 صفحه - 4000 تومان
آثار زیست محیطی فلزات سنگین با تاکید بر جیوه و آرسنیک
105 صفحه - 10000 تومان
پروژه محیط زیست تحلیل و بررسی آلودگی محیط زیست و اکوسیستم و خطرات ناشی از آن
49 صفحه - 8000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007