موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : روابط کار با نگرشی به جهانی شدن
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
روابط کار با نگرشی به جهانی شدن
تعداد صفحه :
11
قیمت :
1500 تومان

روابط کار:به طور خیلی ساده میتوانیم بیان کنیم که چگونگی تنظیم روابط کارگر وکارفرما و یا روابط کارکنان مدیریت و با توجه به این که روابط از زمان ورود افراد به سازمان تا جدا شدن و یا حتی بعد از جدا شدن آنها در سازمان مورد توجه است روابط کار را زیر مجموعه مدیریت منابع انسانی و با لعکس میدانند
تئوریهای روابط کار:
1)تئوری همزیستی یا وحدت گرا که بر اساس این تئوری هر دو منافعی که حاصل میشود شریکند
2)تئوری تعارض یا کثرت گرا بین کارگر و کار فرما مباینت و تعارض وجود دارد
3)تئوری اقدام یا نقش اجتماعی در این تئوری تک تک افراد هستند که چگونگی روابط کار در سازمان را به وجود می آورند
فشارهایی که منجر به شکل گیری رفتار شخص در جامعه میشود
ارزشهای مذهبی ـ هدف ها ـ تجربیات ـ هنجار ها ـ توقعات ـ وضعیت ـ دیگران
شرایط محیط فرا سازمانی و درون داد نظام روابط کار
چگونگی روابط کارگر و کار فرما در هر کشوری تحت تاثیر شرایط سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی ـ و حتی اقلیمی شکل می گیرد (روابط گار گران و کار فرما یا ن در منطقه عسلویه در پروژه های صنعتی یا پروژه های عسلویه )
تحول روابط کار در جهان در دو مقطع قبل و بعد از انقلاب صنعتی
روابط کار قبل از انقلاب صنعتی :
قبل از انقلاب صنعتی به علت سادگی و کم حجم بودن تولیدات صنعتی و کشاورزی روابط کار و کار فرما از پیچیدگی چندانی برخورد نبوده است ((با توجه به تحت تاثیر قرار گرفتن این شرایط در گذشته روابط به صورت
1)دوران بردگی: در این دوران افراد را به چشم یک برده نگاه می کردند و کارگران از
هر گونه حق و حقوق مالی و اجتماعی محروم بودند
2)دوران فئودالیته:در این دوران مصادف با کم شدن بردگان ، در این دوره رعیت و
زارع جای بردگی را گرفته بود به این صورت که رعیت به زمین و زمین به ارباب تعلق داشت
3)دوران نظام صنفی:در این نظام روابط به صورت استاد شاگردی و با شیوه پدر سالاری شکل گرفت
روابط کار بعد از انقلاب صنعتی:شکل گیری روابط کار بعد از انقلاب صنعتی ناشی از دو
پدیده می باشد الف)تحول فکری
ب)تحول صنعتی
که انقلاب کبیر فرانسه تحول فکری عظیمی برای حمایت از طبقه کارگر را به وجود آورد ..................

تحقیقهای مشابه
روابط کار با نگرشی به جهانی شدن
11 صفحه - 1500 تومان
چالش های روابط کار در ایران
14 صفحه - 2500 تومان
قوانین و روابط کار برای کارآفرینان و موسسین واحدهای کوچک کار
25 صفحه - 3500 تومان
بررسی تحولات جهانی شدن در اقتصاد و بازار کار رسمی و غیر رسمی
30 صفحه - 3500 تومان
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران
5 صفحه - 1500 تومان
پروژه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی با موضوع جهانی شدن و فرهنگ
100 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن ، دانش و اقتصاد از مارتین آلبرو جامعه شناس sociology basics
14 صفحه - 14000 تومان
اقتصاد و جهانی شدن و رابطه آن با فرهنگ
17 صفحه - 2500 تومان
رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقشی را ایفا می نماید
7 صفحه - 2000 تومان
رسانه های ارتباط جمعی و جهانی شدن فرهنگ
5 صفحه - 1500 تومان
رابطه بی حجابی و جهانی شدن فرهنگ - روش تحقیق
37 صفحه - 8000 تومان
رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقشی را ایفا می نماید
11 صفحه - 3000 تومان
رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقش آفرینی می کنند
6 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی 23
16 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و تجارت 19
16 صفحه - 16000 تومان
پرسشنامه جهانی شدن و فرهنگ زنان
4 صفحه - 3000 تومان
تاثیر جهانی شدن بر میراث معنوی فرهنگی
8 صفحه - 1500 تومان
نژاد و قومیت در جهانی شدن سیاست و قدرت روش تحقیق حقوق
31 صفحه - 5000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007