موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : بهره وری و مخارج سرمایه ای - پژوهش تجربی بر روی سه صنعت تولیدی در هند
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بهره وری و مخارج سرمایه ای - پژوهش تجربی بر روی سه صنعت تولیدی در هند
تعداد صفحه :
23
قیمت :
8000 تومان

بهره وری و مخارج سرمایه ای: پژوهش تجربی بر روی سه صنعت تولیدی در هند
چکیده:
به نظر می رسد که سرمایه گذاریهای انجام شده در بخش تولید هند، با نرخ فروش هماهنگ نباشد. این پژوهش تجربی، به تعیین عواملی می پردازد که تنوع شرکت را بر حسب میزان رشد سرمایه گذاری در سه صنعت- صنعت قطعه سازی خودرو، مواد شیمیایی و الکترونیک- توضیح می دهد. این پژوهش ها با بهره گیری از داده های پانل سالهای 2002 الی 2006 انجام شد. نتایج نشان می دهد که عوامل مشترک خاص شرکت و برخی از عوامل خاص صنعت می توانند تنوع سرمایه گذاریهای شرکت را نشان دهند. بهره روی سرمایه یکی از عوامل مهم در صنعت قطعه سازی خودرو و مواد شیمیایی محسوب می شود، در حالیکه شدت سرمایه، در صنایع شیمیایی و الکترونیک اهمیت بسیار دارد. بهره وری کار نیز تنها در صنعت الکترونیک، اهمیت می یابد. نتایج حاکی از آن است که پیشرفتهای بهره وری باید از نقطه نظر رشد مدیریت شود و تنها به بهبود کارایی توجه نشود.
کلمات کلیدی- مخارج سرمایه ای؛ شرکتهای تولیدی؛ داده پانل؛ بهره وری کار و بهره وری سرمایه
مقدمه
گرچه نقش تولید به عنوان موتور اصلی رشد و ایجاد ثروت در هند، مدتهاست که به رسمیت شناخته شده است، اما سهم تولید در GDP (تولید ناخالص داخلی) در طی دو دهه، تنها 17% بوده است. رشد متوسط دارایی های ثابت تولید در هند همچنین نسبت به GDP بانک جهانی چین و برزیل (2004) به خوبی مورد مقایسه قرار نگرفته است. از جنبه مثبت، در سال های اخیر، شاهد تجدید حیات برخی از صنایع در این بخش بودیم که از آن میان می توان به صنعت قطعه سازی خودرو و داروسازی اشاره نمود. با توجه به گزارش مؤسسه رقابت جهانی در سال 2009 که توسط مجله اقتصاد جهان منتشر شد، هند توانست به لحاظ ظرفیت نوآوری و پیچیدگی عملیات شرکتی، در رده چهل و نهم بایستد.
به این ترتیب، گرچه بخش تولید، هم به لحاظ قابلیت بالقوه و هم به لحاظ ضرورت خط مشی ای، توانایی رشد را داشت، اما سهم تولید در GDP، همچنان راکد باقی ماند. علاوه بر این، سرمایه گذاریهای انجام شده در این بخش به نظر می رسد که با نرخ رشد فروش هماهنگ نباشد. جدول 1 خلاصه ای از آمار رشد سه صنعت مورد بررسی در این پژوهش را ارائه می دهد. می توان مشاهده نمود که رشد سرمایه گذاری نسبت به رشد فروش در صنایع الکترونیک و مواد شیمیایی، بسیار عقب مانده است، اگرچه تقریباً با نرخ رشد فروش در صنعت قطعه سازی خودرو، هماهنگ به نظر می رسد. نسبت متوسط رشد سرمایه گذاری به رشد فروش سالیانه، در صنعت قطعه سازی خودرو، 93/0، برای صنعیت مواد شیمیایی، 43/0 و در صنعت الکترونیک 34/0 است. داده ها نشان می دهد که صنایع به لحاظ رشد سرمایه گذاری، تفاوت قابل ملاحظه ای با یکدیگر دارند. ضریب پراکنش (که بر حسب نسبت انحراف استاندارد به میانگین تعریف می شود)، رشد سرمایه گذاری سال به سال در صنعت قطعه سازی خودرو 67/1، مواد شیمیایی 47/3 و الکترونیک 75/2 باشد. بنابراین همانطور که به خوبی می توان فهمید، ضرورت و فرصت با عمل تبدیل نمی شود. قبل از اینکه رشدی اتفاق افتد، باید عوامل بسیاری وجود داشته باشد.
ما برای توضیح تنوع درون شرکتی به لحاظ رشد سرمایه گذاری، بر نقش بهره وری تأکید کرده ایم. محققان در استراتژی، همواره معتقد بودند که بهره وری می تواند بر روی رقابت کل صنایع و ملتها تأثیر گذارد.
هم چنین لازم است تا استراتژی بهبود بهره وری با استراتژی کسب و کار، هماهنگ شود. وقتی اولویت های بهره وری با الزامات راهبردی کسب و کار انطباق نداشته باشد، کارایی ممکن است به کسب و کار مربوط نشده یا حتی به ضرر آن تمام شود. داشتن یک رویکرد استراتژیکی در بهره وری و استراتژی بهبود بهره وری، یکی از جنبه های استراتژی کسب و کار می باشد. کراندال و ورتون (1978) هم چنین بیان کردند که تغییر رویه از پیشرفت و بهبود بهره وری مبتنی بر کارایی سنتی باید به سمت ایجاد استراتژی بهره وری کشیده شود و در این میان رشد و توسعه سازمانها باید مورد توجه قرار گیرد. چاندرا (2009) بر اساس نظرسنجی بر روی 683 شرکت تولیدی در هند، اشاره می نماید، گرچه عملکرد تولید بهبود یافته است، اما بهبود مستمر بهره وری یک معیار نیست و شرکتها در صورتی از عملکرد خوبی برخوردار خواهند بود که معیارها را ویژه ساخته و دارایی های خود به ویژه نیروی کار را توسعه دهند. این نویسنده هم چنین اشاره می دارد که مقیاس خود به معضلی تبدیل میشود، میزان سرمایه گذاری جهت به روزسازی تجهیزات، به جزء در شرکتهای بزرگ، کاهش یافته است.
این امر مانع از آن می شود که شرکتها به بازارهایی با ارزش افزوده بالا یا بخش های تولیدی وارد شده و در نتیجه رشد آن متوقف خواهد شد.
به رغم نقش مهمی که بهره وری در زمینه رقابت شرکت ایفا می کند، اما هنوز در زمینه تأثیر بهره وری ها روی رشد شرکت، تحقیقات محدودی صورت گرفته است. دلایل متعددی وجود دارد که می تواند به عدم وجود چنین پژوهش هایی مربوط باشد، که از کمبود داده ها جهت مقایسه شروع می شود. رشد سریع اقتصاد هند، یک پیشینه مشترکی را ارائه می دهد تا بتوان تصمیمات سطح شرکتی در زمینه سرمایه گذاری در چهارچوب زمانی مشابه را بررسی نمود و در نتیجه می توان به یکی از موانعی که بر سر راه مقایسه در میان شرکتها وجود دارد را بدین ترتیب برطرف ساخت. علیرغم ناهمگونی موجود در سطح شرکت، یکی از دلایل مهمی که باعث می شود تا انتظار داشته باشیم که عوامل مشترکی بر روی رشد صنایع تأثیر میگذارد این است: نرخ رشد در اقتصاد آنقدر بالاست که به نظر می رسد تمامی شرکتها از فرصتهای برابری در زمینه توسعه برخوردار می باشند. هم چنین در صورتی که رشد فروش به این سرعت ادامه پیدا کند، به نظر می رسد که حتی تمام سرمایه گذاری های انجام شده در چند سال پیش نیز بی اهمیت شوند. بنابراین تصمیماتی که در گذشته اتخاذ شده است باید به گونه ای باشد که بر عملکردهای آینده تأثیر ندارد.
البته رشد سریع هم چنین به لحاظ تجزیه و تحلیل مشکلاتی را به وجود می آورد. پدیدة آزادسازی و رشد سریع صنایع تولید هند، مقوله جدیدی هستند و داده های موجود برای انجام یک پژوهش طولی بسیار کم و پراکنده می باشد. این نرخ رشد فروش تنها در پنج سال اخیر، رشد بالایی داشته است. بنابراین موقعیت ایجاب می کند، تا تکنیک تجزیه و تحلیل مبتنی بر داده های پانل (فراآموخته) استفاده شود.
چنین پژوهشی به ما اجازه میدهد تا بتوان تنوع شرکتی را کنترل نمود و بر روی متغیرهایی متمرکز شد که بر تنوع رشد سرمایه در شرکت توجه دارند. البته شرایط بازار هر صنعت مورد بررسی شده در این تحقیق، تفاوت عمده ای دارد. بنابراین برای هر صنعت برآورد مجزایی را انجام دادیم. حتی در هر صنعتی نیز شرکتها در مکانهای مختلف و تحت شرایط محلی مختلفی بودند و با مشکلات بسیار متفاوت محلی روبرو بودند. ما هم چنین با افزودن عواملی همچون شرایط سرمایه گذاری، مخاطره، هزینه های توزیع و غیره تلاش کردیم تا چنین تنوعی را کنترل نماییم. تجزیه و تحلیل ما نشان میدهد که به راستی عوامل مشترکی در میان صنایع وجود دارد، اما علاوه بر آن عوامل خاص صنعتی نیز وجود دارد که می تواند تنوع سرمایه گذاریهای درون شرکتی را توضیح دهد. تأثیر بهره وری در هر سه صنعت مثبت و قابل توجه بود. بهره وری سرمایه ای، در صنایع قطعه سازی خودرو و مواد شیمیایی بسیار قابل توجه بود، در حالیکه شدت سرمایه، عاملی بود که در صنایع الکترونیک و مواد شیمیایی از اهمیت برخودار بود. بهره وری نیروی کار نیز از عوامل مهم در صنایع الکترونیک محسوب می شد. ..................

تحقیقهای مشابه
بهره وری و مخارج سرمایه ای - پژوهش تجربی بر روی سه صنعت تولیدی در هند
23 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد رابطه ی سازماندهی شده بین انگیزه کارمندان بهره وری 3
3 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشد فاکتور کل بهره وری در صنعت ارتباطات از راه دور اگاندا 14
8 صفحه - 16000 تومان
بهره وری - بهره وری کارکنان در سازمان
25 صفحه - 5000 تومان
چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
12 صفحه - 3000 تومان
مدیریت - چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
14 صفحه - 3000 تومان
بهینه سازی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و بهره وری بیشتر از منابع موجود
17 صفحه - 4000 تومان
تاثیر استرس بر بهره وری نیروی انسانی
16 صفحه - 4000 تومان
تاثیر عوامل ساختاری سازمان بر بهره وری نیروی انسانی
9 صفحه - 3000 تومان
وظیفه بهره وری در مدیریت
6 صفحه - 3000 تومان
بهره وری چیست و در سازمان چگونه باید به بهره وری رسید
13 صفحه - 6000 تومان
رضایت شغلی و بهره وری آن در سازمان فرهنگی
17 صفحه - 6000 تومان
ایمنی و بهره وری در کارگران
16 صفحه - 6000 تومان
کار آماری بررسی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت iso در افزایش بهره وری کارکنان
25 صفحه - 70000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روابط با OCB و بهره وری فروش 17
15 صفحه - 30000 تومان
عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی
16 صفحه - 5000 تومان
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود بهره وری منابع انسانی
16 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تعیین بهره وری ورودی انرژی برای تولید ذرت علوفه ای: یک رویکرد اقتصادسنجی
9 صفحه - 18000 تومان
بهره وری چیست و در سازمان چگونه می توان به بهره وری رسید؟
14 صفحه - 4000 تومان
بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان
14 صفحه - 4000 تومان
عوامل موثربرافزایش بهره وری بانک پارسیان روش تحقیق
12 صفحه - 3000 تومان
نقش نظارت بر بهره وری نیروی انسانی
24 صفحه - 5000 تومان
بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان
12 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک پژوهش تجربی درباره تاثیرات شرایط اجرایی و بازاری بر روی کارایی بندر حمل و نقل کانتینری کالا و ارزیابی آن 29
10 صفحه - 20000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - هم تراز نمودن استراتژی های عملیات، بازاریابی و رقابتی جهت افزایش عملکرد: یک آزمون تجربی در صنعت بانکداری خرد
11 صفحه - 22000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007