یکشنبه 24 آذر 1398
بازدید امروز : 8682 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : انتخاب نمونه در آمارگیری - جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
انتخاب نمونه در آمارگیری - جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل
تعداد صفحه :
28
قیمت :
3500 تومان

جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل
انتخاب نمونه
مسئله های مطرح شده در سنجش یا اندازه گیری
مدیریت بر داده ها
آمار توصیفی
تفاوت در روش های نمونه گیری
تعیین میزان همبستگی
ارائه الگوی چند متغیره
  انتخاب نمونه
اگرچه چنین به نظر می رسد که انتخاب تصادفی مطلوب است، ولی شاید آن نتواند نمونه ای را ارائه کند که نماینده جامعه یا «سودمند» باشد. از این رو، امکان دارد انتخاب تصادفی نمونه از میان شرکت های نتواند نمونه یک صنعت خاص باشد (در تحقیقاتی که برای پیش بینی شرکت هایی که ورشکست خواهند شده به ندرت این روش می تواند شرکت هایی را که در واقع ورشکست خواهند شد، معرفی نماید). اغلب، در دنیای عمل، بهتر است نمونه گیری به روش سیستماتیک انجام شود (برای مثال، انتخاب بیستمین شرکت و تشکیل نمونه از آنها). ولی این روش هم نمی تواند مسئله های مورد اشاره در بالا را حل کند. از این رو بهتر است در نیای عمل از میان گروه بندی های خاص (تصادفی یا سیستماتیک) اقدام به نمونه گیری هدایت شده کرد. ما معمولاً تا حد زیادی در تعیین مفروضات روش های آماری را نقض می نماییم (اگرچه چنین کاری موجب زیاد چندان زیادی نمی شود). همانگونه که پیش از این یادآور شدیم، امکان دارد ناگزیر شویم برای تعیین یک نمونه دست به نوعی تبلیغ بزنیم، ولی بیشتر نمونه هایی که به دست می آوریم در مورد آزمون های تجربی جنبه داوطلبانه پیدا خواهند کرد و اگر تحقیق میدانی باشد به روشی بسیار ساده عمل خواهیم کرد. از این رو، به ندرت امکان دارد که نمونه گیری حالت تصادفی به خود بگیرد. مسئله تعیین مناسب ترین مقدار نمونه به موضوع هزینه و منفعت بستگی دارد. ما می خواهیم تا آنجا که وضع مالی اجازه می دهد، از نظر صرف زمان و پول بزرگترین نمونه را انتخاب نماییم. معمولاً در هر مرحله از اجرای تحقیق نمونه ای بزرگتر پرهزینه ترند. با بزرگتر شدن نمونه، نتیجه تحقیق تصویر بهتری از جامعه ارائه می کند، از نظر آماری معنی دارتر می شود و تنها در موارد بسیار خاص بدین گونه نخواهد شد. دست کم، ما باید نمونه را در سطحی تعیین نماییم که بتوان آزمون های لازم را (با توجه به پرسش تحقیق) انجام داد و ما باید از همان آغاز نسبت به کوچک ترین نمونه قابل قبول توجه نماییم.
در روش تحقیق که پس از نمونه گیری به اجرا در می آوریم و برای آزمون فرضیه ها اندازه یا نمونه اهمیت زیادی دارد، آزمون پارامترها از نظر معنی دار بودن ایجاب می کند که اساس فرض را بر پایه نمونه های تصادفی مستقل بگذاریم که به صورت یکنواخت در سطح جامعه توزیع شده اند. به ندرت امکان دارد که در دنیای عمل وضع بدین گونه باشد، بنابراین ما ناگزیر می شویم از روش های غیرپارامتری عمل نماییم. به همین شیوه، روش های تجربی (فصل 6) ایجاب می کند که نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شود و آزمودنی ها را در معرض آزمون قرار دهیم. در انجا که نمی توانیم برای انتخاب نمونه تصادفی از چنین استانداردهایی استفاد کنیم احتمالاً از عهده یک آزمون تجربی «واقعی» بر نخواهیم آمد.
مسائل سنجش یا اندازه گیری
کیدر و جود (1986) چهار مقیاس را برشمردند: اسمی، ترتیبی، فاصله ای و نسبی. هر یک از اینها برای روش خاصی از تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال، روش هایی مانند تجزیه و تحلیل رگرسیون به داده هایی بستگی دارد که ترتیب عددی داشته باشند و برای متغیرهای ترتیبی که معرف گروه یا طبقه و نه سطح معینی باشند مانند خدمات مالی، خرده فروشی و تولید مناسب نمی باشند. برای چنین مواردی باید از «تجزیه و تحلیل انحراف» استفاده کرد. مقیاس «لیکرت» را برای متغیرهای ترتیبی به کار می برند، ولی برای هدف ها تحلیلی از متغیرهای فاصله ای استفاده می کنند، زیرا تعداد هر طبقه به صورت نسبی زیاد است (معمولاً 5 یا 7 عدد) و اغلب میانگین محاسبه می کنند.
- اسمی : این طبقه ها ناسازگار یا مانعة الجمع هستند و هیچ نوع پیام مربوطه به ترتیب داده ها نمی دهند (برای مثال، مرد-زن، تولید، خرده فروشی و غیره) اگر در جایی آنها را به صورت متغیرهای غیر از (صفر، یک) به کار ببرند، هنگام کاربرد آنها به عنوان متغیرهای مستقل در رگرسیون باید دقت زیادی کرد، زیرا در تجزیه و تحلیل کمترین مربعات آنها را به صورت متغیرهای ترتیبی مورد توجه قرار می دهند. متداول ترین آزمون برای معنی دار بودن آنها (از نظر آماری) همان آزمون خی دو (χ^2 ) است. phi و V از کرامر از متداول ترین معیارهای تعیین این روابط می باشند.
- ترتیبی : گروه های ناسازگار یا مانعة الجمع را که می توان به ترتیب ارائه کرد (بزرگ- متوسط و کوچک) برای مثال "rho" از اسپیرمن شناخته شده ترین رابطه ای است که برای این داده ها به کار می برند و بدان وسیله معنی دار بودن آنها (از نظر آماری) به روش های پارامتریک (برای مثال t-test ، F-test) برای داده های ترتیبی از دیدگاه نظری یا تئوریک نادرست است، ولی هنوز هم برخی از پژوهشگران از این روش استفاده می کنند، زیرا تفاوت در نتیجه ها بسیار اندک می شود. اغلب متغیرهای اسمی و ترتیبی را متغیر «غیرمتریک» می نامند. - فاصله ای : این طبقه ها ناسازگار یا مانعة الجمع هستند و فاصله های خاص دارای معنی همانند می باشند. بدون اینکه هیچ نوع رابطة مشخصی بین آنها وجود داشته باشد (یعنی نمرة 2 نمی تواند دو برابر نمرة 1 باشد). بنابراین دمای 30 درجه دو برابر دمای 15 درجه نیست؛ z-score ، چهار نمی تواند چهار برابر کمتر از z-score یک باشد. ضریب همبستگی پیرسون ("r") در این مورد به کار برده می شود که رابطه نشان می دهد و نیز از آزمون پارامتریک معنی دار استفاده می کنند.
- نسبت : داده های بدون گسستگی، و فاصله های خاص دارای معنی همانند هستند و ضریب ها هم دارای معنی می باشند (برای مثال، سن، بلندی، وزن، دلار) باز هم از ضریب "r" استفاده می کنند و آزمون های معنی دار به عمل می آورند. مجموعه معیارهای «فاصله ای و نسبی» را متغیرهای «متریک» می نامند. ..................

تحقیقهای مشابه
انتخاب نمونه در آمارگیری - جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل
28 صفحه - 3500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک الگوریتم جی.آر.ای.اس.پی برای انتخاب زیرگروه پیوند سریع (لفاف فیلتر) در مجموعه داده ها با بعد بالا
11 صفحه - 11000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تغییر فن آوری و نمونه طراحی ظرفیت های فنی یا تکنولوژیک 8
17 صفحه - 17000 تومان
روش های نوین جمع آوری فاضلاب
8 صفحه - 1500 تومان
طرح کارآفرینی جمع آوری شیر با ظرفیت 8/5 تن در روز
13 صفحه - 7000 تومان
روشهای جمع آوری اطلاعات برای حسابرسی
16 صفحه - 2000 تومان
جمعیت شناسی وقایع چهارگانه - جمع آوری اطلاعات جمعیتی
22 صفحه - 5000 تومان
نحوه جمع آوری آبهای سطحی شهرهای کوچک تازه تاسیس
14 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل بانک اطلاعات متنی، از طریق داده کاوی به منظور فعال سازی سریع فرایند بهبود - توسعه - محصول 30
39 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اتحادیه های کارگری وبهره وری، یک تحلیل تجربی بااستفاده از داده های موجود درسطح شرکتی ژاپنی 23
8 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش 26
11 صفحه - 11000 تومان
پروژه مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در حسابداری
74 صفحه - 7500 تومان
بررسی و تجزیه و تحلیل الگوریتم مورچگان
42 صفحه - 7000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی تهیه گزارش شناخت و تجزیه و تحلیل سیستم مربوط به کارخانه دستکش گیلان
67 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر تجزیه و تحلیل تولید و توزیع دارو uml
17 صفحه - 8000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تجزیه و تحلیل حسابداری در اداره بهزیستی
62 صفحه - 9000 تومان
آشایی و تجزیه و تحلیل شرکت پارس خزر- مدیریت صنعتی
39 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تجزیه و تحلیل تصمیم پذیرش فناوری اطلاعات با استفاده از AHP12
17 صفحه - 6500 تومان
بررسی و تجزیه و تحلیل مساله فرزند كشي در اسلام و عرف
43 صفحه - 5000 تومان
پروژه تجزیه و تحلیل بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 89- 80
65 صفحه - 12000 تومان
کارسنجی ، تجزیه و تحلیل روشها
11 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رویکردي جدید برای حل مشکل مسیر بحرانی فازی با استفاده از تجزیه و تحلیل حوادث
7 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رویکرد پنهان سازي تصویر بديع بر اساس تجزیه و تحلیل همبستگی برای بیومتریک هاي چندنمايي امن
11 صفحه - 11000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت
11 صفحه - 11000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت 16
11 صفحه - 11000 تومان
پروژه بررسی و تجزیه و تحلیل مشاغل اداره دارایی
70 صفحه - 14000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - هنر و فن مراقبت تکاملی در NICU : تجزیه و تحلیل یک ایده کلی 22
8 صفحه - 8000 تومان
شاخص ها و تجزیه و تحلیل آنها
6 صفحه - 1500 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007