موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : افت کیفیت در گلهای رز بسته بندی شده به لحاظ آلودگی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
افت کیفیت در گلهای رز بسته بندی شده به لحاظ آلودگی
تعداد صفحه :
10
قیمت :
3000 تومان

فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- مواد و روش ها
ماده گیاهی
ماده بسته بندی
درمانهای حرارتی (دمایی)
اندازه گیری دما و عمر گلدانی
تجزیه و تحلیل آماری
نتایج
اثر دما بر عمر گلدانی
اثرات درمان بر آلودگی B.Cinerea
4- بحث
اثرات درمان دمایی بر آلودگی B.Cinerea
اثرات طراحی بسته بندی بر آلودگی B.Cinerea

افت کیفیت در گلهای رز بسته بندی شده به لحاظ آلودگی
Botrytis Cinerea که به رژیم حرارتی و طرح بسته بندی ارتباط دارد.
چکیده
اثر طرح بسته بندی و درمان دما بر کیفیت گلهای رز که در 5 نوع جعبه، بسته بندای شده بودند، با توجه به آلودگی قارچ (Botrytis Cinerea.) مورد بررسی قرار گرفت. افزایش قابل ملاحظه لکه B.Cinerea بر روی گلهایی مشاهده شد که سرما و دوباره گرما را در جعبه، تجربه کرده بودند. میزان آلودگی گلهای دوباره گرما دهیی شده از 42 تا 95 درصد در نوسان بود در حالیکه میزان آلودگی گلهای درمان نشده، 30 درصد بود. گلهایی که مستقیماً بعد از دوره سرمادهی از جعبه خارج شدند و فوراً در گلدان قرار گرفته شدند، در اکثر موارد، سطح یکسانی از جعبه خارج شدند و فوراً در گلدان قرار گرفته شدند، در اکثر موارد، سطح یکسانی از لکه را نشان داده بودند. تأثیر مهم طراحی بسته بر نسبت گلهایی بالکه، پیدا شد. جعبه هایی با سوراخ های تهویه بزرگ و تهویه هوای موثر در اطذاف جوانه، پراکندگی آب تراکم بر روی گلهای بسته بندی شده را توسعه داد و بنابراین شانس جوانه زنی اسپورها را پایین آورد. و منجر به 42 درصد گلهای آلوده شد، در حالیکه جعبه هایی که به طور بازرگانی استفاده می شوند، به 62 درصد گلهای آلوده انجامید که به طور قابل ملاحظه ای متفاوت از آلودگی بود که توسط گلهای درمان نشده، نشان داده شده بود. این نتایج، نشان می دهند که طرح بسته بندی می تواند به عنوان ابزاری عملی برای کنترل آلودگی قارچ به کار رود.
واژگان کلیدی: Botrytis Cinerea، گل رز، بسته بندی، کیفیت گل
1- مقدمه
بسته بندی، ابزاری برای کنترل کیفیت گل در زنجیر توزیه می باشد. سوای جلوگیری از صدمات مکانیکی، بسته بندی به عنوان مانعی بین شرایط داخل و خارج بسته عمل می کند و گلها را از شرایط نامطلوب خارجی، محافظت می کند و این امکان را فراهم می کند که هوای کمی در داخل بسته وجود داشته باشد. تاثیر بسته بندی بر کیفیت گل، از نقطه نظر مهندسی فیزیولوژیکی و اقلیمی مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات فیزیولوژیکی بر اثر دما، رطوبت، غلظت اتیلن بر کیفیت گل، متمرکز است در حالیکه مطالعات دیگر رفتار ترمودینامیکی گل های بسته بندی شده را مورد بررسی قرار می دهد. تحقیقات کمی در مورد نقش بسته بندی در توسعه آلودگی قارچ ها بعمل آمده است، که یکی از بزرگترین تهدیدها برای کیفیت گونه های مختلف گل ها می باشد. مشکلات قارچی اغلب از پراکندگی زنجیره مطرح می شود که در آن گلهای بسته بندی شده غالباً با رژیم های دمایی متغیری مواجه هستند. و این می توان باعث مترکم سازی بخار آب بر گلها و بدینوسیله باعث جوانه زنی اسپورها شود. کولیتوالرهای مختلف گل رز، برای مثال Sweet Promise، Madelonو Melody، به آلودگی با قارچ Botrytis Cinerea بسیار حساس می باشند.
مطالعات فیزیولوژیکی اخیر نشان داده است که طراحی بسته بندی می تواند ابزاری برای کاهش آلودگی B.Cinerea با کنترل رطوبت آزاد بر روی گل ها باشد. در این مقاله، آزمایشاتی را با گل های رز گزارش کرده ایم که با استفاده از طرحهای مختلف جعبه، در معرض سرمادهی و درمان دوبارخ گرمادهی قرار گرفتند. رفتار ترمودینامیک طی درمان، مثبت گردید و اثر بر کیفیت گل، با آزمایشات عمر گلدانی، با توجه، خاص به لکه B.Cinerea ، تعیین گردید. ..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007