موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : گرفتن فشار خون - اندازه گیریbp
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
گرفتن فشار خون - اندازه گیریbp
تعداد صفحه :
21
قیمت :
7500 تومان

به منظور اندازه گیری BP (فشار خون) طی دوره های خواب و استراحت اجرای فرایندهای زیر توصیه می شود:
1- نشاندن مراجعه کننده در اتاقی آرام و بی سر و صدا، دست کم به مدت 5 دقیقه؛ بازوی برهنه وی باید در وضعیتی ساکن یا بدون حرکت قرار داشته باشد (به نحوی که بخش میانی بازو در مسیر منتهی شده به قلب قرار بگیرد)
2- ارزیابی وضعیت بازوی فرد مراجعه کننده و یا تأمین شرایط آن در نقطه میانی انتهای خارجی کتف (به طرف نخاع که نوع نشانه ها را بوجود می آورد) و استخوان نوک آرنج (در بخش ضمیمه D4 جایگاههای استاندارد شدة مربوط به مقیاس ها، صفحه 337 مشاهده نمودید، این صفحه به توصیف نحوه سنجش وضعیت آرنج اختصاص دارد) با استفاده از یک با استفاده از یک مقیاس اندام سنجی استاندارد ( bladder CVFF) باید 80 درصد از بازوی یک فرد بزرگسال و 100 درصد از بازوی یک کودک را تحت پوشش قرار داده باشد.
3- معاینه و لمس ضربان سرخرگ اصلی بازو در بخش قدامّی – میانی (بازو) وو سنجش وضعیت عضله دو سر در جلوی استخوان بازو (در فواصل 2 الی 3 سانتی متری) بالای حفرة antecubital پوشاندن مچ آسیب دیده و قسمت بالایی آن به نحوی که بخش میانی مچ در جایگاه ثابتی قرار داشته باشد. لبه پایین تر مچ باید در فاصله 5/2 سانتی متری بالای حفره سطح قدامی بازو قرار داشته باشد. در صورت آزاد بودن بیش از حد مچ، BP ضرایب بیش از حدی را نشان می دهد. جلوگیری از قرار دادن مچ بر روی لباس؛ و در صورتیکه آستین لباس برگردانده شده باشد از عدم بندآمدگی یا انسداد جریان خون اطمینان حاصل کرد.
4- قرار دادن مانومتر (فشار سنج) در بخش میانی ستون جیوه به نحوی که انسداد یا بندآمدگی جریان خون را در بخشهای اطراف مچ، به همراه نداشته باشد.
5- موقعیت یابی و معاینه نبض های شعاعی (در صفحه 29 پیرامون توصیف آناتومیک جایگاهها مشاهده نمودید) در نزدیک دریچة BP و کنترل وضعیت مچ (U.MMtlg) تحت این شرایط می توان شاهد افزایش فشار به میزان 10 MMHg حال آنکه معاینه یا لمس نبض شعاعی اجرای ضوابط ویژه ای را به همراه دارد (ارزیابی فشار خون سیتولی) باز شدن نسبی دریچه نیز تاأثیرات شایان ذکری را بر فشار (2 الی 3MMHg) وارد می سازد. (ارزیابی فشارخون و یا سیتولی) باز شدن کامل دریچه فشار بیشتری را بر مچ وارد می سازد. ارزیابی فشارخون سیتولی، با تکیه بر روش معاینه با دست اغلب به منظور تعییت میزان آسیب دیدگی مچ و سنجش BP از طریق تکنیک های شنود درمانی توصیه می شود. در این روش، مچ باید در وضعیت کاملاً ثابتی قرار داشته باشد. 7- تعیین موقعیت اسستوسکوپ و دسترهای آن طی سنجش نبض بازو؛ کنترل وضعیت بازو انجام معاینات مکرر در قسمت های مختلف؛ به منظور پیشگیری از هر گونه س رو صدای خارجی باید بخش رویی استتئکوپ را در قسمت زیرین مچ قرار داد.
8- بستن دریچه و تعیین فشار بخش های آسیب دیده، پاره ای از بررسی ها بیانگر افزایش 20 الی 30MMHg فشارهای سیتولیک طی معاینات دستی است.
9- باز شدن نسبی دریچه طی رهاسازی تدریجی فشار در مقادیر 2 الی 3mmhg باید توجه داشت که شنیدن نخستین صدای فشار و تعیین درجه خون، در موقعیتهای زمانی خاصی صورت می گیرد. این پروسه، کاملاً منطبق با فشارخون سیتولیک است (مرحله 1)
10- تداوم کاهش فشار تدریجی (کمتر از 2MMHg lscc) طی شنیدن اصوات فشار دیاستولی مرحله IV) و کاهش یا ناپدید شدن اصوات (مرحله پنجم فشار دیاستولی) ارزشیابی مرحله 5، به عنوان یک شاخص فشار دیاستولی است. با این همه، هر دو مرحلة 4 و 5 فشارهای دیاستولی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
طی اجرای تمرینات ریتمیک فشار مرحله پنجم، به دلیل کاهش فشارهای حاشیه ای به طور قابل توجهی افزایش می یابد. در برخی از موارد، این مقدار به صفر می رسد. 11- پس از تأمین فشار V بخش آسیب دیده مچ، هیچگونه اصوات اضافی را نمایان نمی سازد. تئوری های قابل قبولی در این زمینه ارائه شده است (با در نظر گرفتن ثبت اصوات در برهه های زمانی مشخص)
12- ثبت هر سه مرحله فشار خون( مرحله 1، 4، 5) در مقادیر 2MmHg. انتظار در یک دوره 30 ثانیه ای و تکرار مجدد این اندازه گیری به استفاده از 2 مقیاس یاد شده در هر یک از محرال: منابع اندازه گیری خطا
منابع خطا در سنجش BP، طیف متنوعی از فاکتورها را تحت پوشش قرار می دهد. لذا باید اشراف کاملی بر منابع خطا یا اشتباهای زیر داشت:
• عدم صحت اطلاعات فشارسنج
• طول یا پهنای نامناسب CUFF
• کنترل وضعیت مچ، پیشگیری از آزاد بودن بیش از حد آن
• عدم کنترل بازو و یا آنرج بویژه در صورتیکه پایین تر از سطح قلب قرار داشته باشند.
• تیزهوشی ضعیف تکنسین در خصوص شنیدن اصوات
• کنترل پراکنده وضعیت فشار در بخش های اطراف مچ و کاهش این مقادیر
• موقعیت نامناسب استتوسکوپ یا فشار
• بی تجربگی و نادرستی پیش بینی ها تکنسین
• زمان واکنش کند یا تدریجی تکنسین
• جداسازی مخازن از قسمت های ذیربط و اتصال مجدد مخزن و صفحه مندرج مانومتر فاقد ستون مایع
• چرخش نسبی مچ، اطمینان حاصل شدن از عملکرد رشته های Velcro، نگه داشتن مچ در وضعیت ثابت با هدف پیشگیری از هر گونه صدمات احتمالی
• قراردادن صفحه مندرج مانومتر فلزی در مجاورت ستون جیوه در مقایسه ارقام قرائت شده با تکیه بر موقعیتهای فشار مختلف (40-220mmhg) در صوتر متفاوت بودن فشارهای مانومتر جیوه و فلزی، (به میزان 2 الی 3MMHg) باید بررسی های جامعی را تحت اجرا قرار داد.
• کدام ضوابط در بررسی صحت یا دقت ابزارهای به کار رفته در اندازه گیزی فشارخون، به کار گرفته می شود. مجمع AAMI (پیشرفت ابزارهای پزشکی) و انجمن فشارخون (BHS)، با هدف تفکیک ضوابط مربوط به صحت ابزارهای تأمین کنندة فشارخون، به فعالیت برخاستند. بخش عمده مطالعات تأمین اعتبار، با استفاده از یکی از این ضوابط، مورد اجرا قرار گرفتند. مقادیر سنجش شده از این ابزارها، با مقادیر بدست آمده از یک فشارسنج جیوه مقایسه شد. به منظور تأمین شرایط مقیاس AAMI میانگین ارزیابی شده فشارخون (سیتولیک و دیاستولیک) نباید متفاوت از استانداردهای جیوه (بیش از 5MMHg) باشد. از سوی دیگر میزان انحراف معیار آن نیز نباید فراتر از 8MgHg باشد؛ بر اساس ضوابط BHS تفاوت ها در هر دو فشارخون دیاستولی و سیتولی، بسته به درصد فزایندة تفاوتهای مطلق در درجه های A،B، C یا D جدی می گیرند (در سه مقوله 5، 10، 15MMHg) (جدول 2.8) ..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007