موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی
تعداد صفحه :
60
قیمت :
28000 تومان

فهرست مطالب
صفحه عنوان
فصل اول : کلیات
مقدمه
بیان مسأله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
فصل دوم : مبانی نظری
آسیب
تعریف آسیب اجتماعی
موضوعات مورد بحث در آسیب شناسی اجتماعی
اهمیت آسیب شناسی اجتماعی
شیوه عمل آسیب شناسی اجتماعی
ارتباط آسیب شناسی اجتماعی با سایر علوم
انواع آسیبهای اجتماعی
مقدمه
وابستگی دارویی یا اعتیاد
انحرافات جنسی
سرقت و دزدی
خودکشی
مهاجرت
بی ‌خانمانی
فقر
نظريه هاي فقر
نكات مورد توجه در تحليل فقر
بیکاری
طلاق
همسر آزاری
ابعاد آسیب های اجتماعی
عوامل فرهنگی موثر در بروز آسیب های اجتماعی
راهکارها
فصل سوم : روش مطالعه و تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار جمع آوری اطلاعات
ویژگی های پرسشنامه
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
محدودیت های تحقیق
فصل چهارم : توصیف و تحلیل اطلاعات
فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری
خلاصه و نتیجه گیری
پیشنهادات
پي نوشت ها
منابع و مآخذ
فصل اول
کلیات
مقدمه
مبارزه با آسیب ها و معضلات اجتماعی و کنترل آن که درصد قابل ملاحظه ای از جمعیت شهرها را به خود اختصاص داده و علاوه بر سد کردن راه رشد و تعالی افراد درگیر، رشد و تعالی فردی و روابط اجتماعی نسل جدید را نیز با خطراتی مواجه ساخته و خواهد ساخت با روش آزمایش و خطا به این نتیجه مطلوب نمی رسد. بدین منظور برنامه ریزی مدبرانه عمیق بر اساس شرایط و موقعیت خاص شهرها لازم و ضروری است. این امر مهم جز با تجهیز تئوریک و اجرایی بدنه مدیریت دست اندرکار و جمع آوری بهینه و دقیق به همراه سازماندهی آمار و اطلاعات، بدون حذف و اضافه و مدنظر قرار دادن ملاحظات زیر تحقق نخواهد یافت:
- فراهم آوردن تسهیلات و امکانات موردنیاز جهت هدایت استعدادهای بالقوه و بالفعل مردم بر پایه مشارکت عمومی در اجرا، تصمیم گیری و برنامه ریزی.
- توزیع متوازن و منطقی امکانات در سطح کشور و شهرهای مختلف و زدودن فقر و بیکاری
- هماهنگ کردن اهداف با وسایل تحقق هدف به همراه پاسخ به سطح انتظارات
- فراهم کردن زمینه های مناسب اشتغال فکری، بدنی و... نسل جوان
- رفع تبعیض در کلیه نهادها و سازمانها
- مدیریت خردمندانه به جای خار چشم مردم بودن به طوری که مردم مدیران را شریک و همدرد خود حس کنند.
- تأمین حداقل معیشت برای مردم.
بیان مسأله:
معضلات و آسیب های اجتماعی دربرگیرنده انواع کجروی، انحرافات اجتماعی و... می باشد. آسیب اجتماعی را می توان از دیدگاه دیگر به عنوان مسأله و مشکلی که زاده اعمال غیرمنطقی و غیرعقلانی است نیز تعریف کرد و به هر گونه مسأله ای که بتواند روند حرکت متعادل و متعارف جامعه را دچار اخلال کند، اطلاق می گردد. که شامل بیکاری، بی سوادی، تصادف و... می گردد. چراکه هر یک از این مسایل می توانند خودافشاء نابسامانی اجتماعی گردند.
به هر حال پدیده آسیب های اجتماعی، علاوه بر انحرافات شامل سایر مسایل و مشکلات اجتماعی که بعضاً جنبه جرم و جنایت و انحراف ندارد نیز می شود، یکی از بدیهیات زندگی اجتماعی انسان در جوامع بشری است و کلیه جوامع کم و بیش با آن مواجه هستند و در بعضی از جوامع از شدت بیشتر و در جوامع دیگر از شدت کمتری برخوردار است. از طرف دیگر درمان کامل این پدیده های اجتماعی و محو و نابود کردن آن امری غیرممکن بوده و راه حل اصلی، پیشگیری و کنترل این پدیده های اجتماهی است تا از گسترش بیش از حد آن جلوگیری و دامنه آسیب های اجتماعی آن به حداقل کاهش یابد.
از دیدگاه های مختلف به این سؤال که چرا افراد قواعد اجتماعی را می شکنند و یا از آن تبعیت نمی کنند، پرداخته شده است. از یک دیدگاه شکستن قواعد پذیرفته شده ناشی از ناهماهنگی در سازمان اجتماعی است. در جامعه ناهماهنگ بخشی از مردم قادر به درک و جذب هدفهای جامعه نیستند و یا نمی توانند با وصول به هدفهای مطلوب اجتماعی احساس رضایت و کفایت کنند لذا با پناه بردن به راههای غیرمجاز، رضایتی را که نتوانسته اند در رابطه با هدفهای جامعه کسب کنند از این طریق به دست می آورند. از جنبه دیگری نیز می توان به بحث ناهماهنگی پرداخت؛ یعنی هنگامی که هنجارهای غالب اجتماعی قادر به تنظیم و کنترل نمی باشند. بخصوص در زمان تغییرات اجتماعی که از قدرت هنجارها به شدت کاسته می شود.
از دیدگاه دیگر نیز می توان به آسیب های اجتماعی پرداخت و آن اینکه قواعد اجتماعی زمانی شکسته می شوند که راههای مجاز و مشروع جهت کسب موفقیت بر روی فرد بسته باشد و در این صورت او به دنبال راههای جانشین سازی می پردازد که در بسیاری موارد امکان دارد راههای جایگزین با قواعد اجتماعی در تعارض باشد، در این حالت شکل گیری فرهنگ فرعی و یا جذب در فرهنگ های فرعی به شدت در جامعه رواج پیدا می کند که باندهای فحشا، گروههای سرقت و.. نمونه هایی از وجوه عملی و عینی این دیدگاه می باشند. گاهی مواقع شکستن قواعد اجتماعی ناشی از برخورد صاحبان قدرت با این پدیده های اجتماعی است. زمانی که نحوه برخورد با آن سهل انگارانه باشد، این شیوه برخورد راه را برای افراد دیگر فراهم می کند. برخورد سهل انگارانه صرفاً به برخوردهای فیزیکی اطلاق نمی گردد بلکه کلیه راه حل های فیزیکی و غیرفیزیکی را در برمی گیرد که از یک طرف به سازماندهی منظم و سیستماتیک نیروی عملیاتی و از طرفی به سازماندهی نیروهای فکری بر می گردد و اگر جامعه ای نتواند تلفیق مناسبی از این نیرو ایجاد نماید در مهار معضلات اجتماعی از میزان موفقیت آن کاسته خواهد شد.
با توجه به اهمیت بررسی آسیب های اجتماعی سؤال اصلی این پژوهش «میزان آسیب های اجتماعی چقدر است و عوامل مؤثر بر آن چیست؟»
ضرورت و اهمیت تحقیق
آسیب های اجتماعی در مفهوم عام خود کم و بیش در کلیه جوامع بشری نمود دارد و این مسایل به هر مقیاس و اندازه ای که در جامعه وجود داشته باشد، دربردارنده ی هزینه های فردی و اجتماعی در شرایط کنونی و آینده خواهد بود. علاوه بر هزینه های مستقیمی که این پدیده های اجتماعی به دنبال دارند، هزینه های غیرمستقیم چون تأثیرگذاری در فرایند تولید و خدمات، آلوده کردن محیط اجتماعی، فراهم سازی زمینه انحراف نسل جدید و نیز هزینه های درمان، پیشگیری و... که بر دوش جامعه به دنبال خواهد داشت و از همه مهمتر بنیان خانواده ها را به عنوان ستون و اساس جامعه به خطر خواهد انداخت. با توجه به جایگاه این پدیده ها و هزینه های آن، پرداختن بدان امری ضروری است.
از دیدگاه دیگر، آمار و اطلاعات منظم و طبقه بندی شده و نظم و نسق دادن امور یکی از ضرورت های اساسی برنامه ریزی اجتماعی- فرهنگی است و به عنوان آیینه ای جهت تدوین اهداف و استراتژی ها عمل می نماید؛ لذا شناخت آماری چنین پدیده هایی نیاز به فعالیت های تحقیقاتی دارد.
ضرورت دیگر انجام چنین طرحی، این است که می توان از این طریق امکان مقایسه روند تحول پدیده های اجتماعی را به آزمون گذاشت تا در سایه تحقیقات کاربردی با توجه به درجه اهمیت هر یک از معضلات و آسیب ها، در نظام اجتماعی به نتایج قابل قبولی دست یافت و بتوان راهکارهای مناسبی برای آن تدوین نمود.
لازم به ذکر است که طرح حاضر می تواند به عنوان یک طرح کاربردی برای سازمانهایی جون بهزیستی، نیروی انتظامی و سازمان مبارزه با مفاسد اجتماهی و... مورد استفاده قرار گیرد. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
55 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی
60 صفحه - 28000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی ، بررسی انتظارات نوجوان از والدین
70 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 40000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 30000 تومان
پروژه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی با موضوع جهانی شدن و فرهنگ
100 صفحه - 36000 تومان
\پروژه رشته علوم اجتماعی روند حاشیه نشینی در شهر رشت
60 صفحه - 30000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی مفهوم مدرنیته و روند تحول و پیامد های آن در غرب
100 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 32000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي جامعه شناختي روسپيگري
211 صفحه - 50000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی گرايش مردم به گياه درمانی
80 صفحه - 34000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
57 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان فایل بصورت پاورپوینت
113 صفحه - 32000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نگرش زنان در خصوص انواع زایمان - طبیعی و سزارین
118 صفحه - 32000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان
45 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
68 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی نگرش والدین در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، سینما و کتب غیردرسی بر کودکان دختر و پسر
115 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
151 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 50000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
80 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
76 صفحه - 32000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نقش کمیته امداد امام خمینی در ایجاد امنیت اجتماعی
110 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی تغییرات نگرشی سن ازدواج دختران در سه نسل- روش تحقیق
113 صفحه - 32000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی - رسانه و جوانان همراه با پرسشنامه و کار آماری
91 صفحه - 40000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی رابطه بين باورهاي ارتباطي با كاركرد خانواده و رضايت زناشويي
160 صفحه - 50000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان
98 صفحه - 50000 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 44000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 50000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش کارفرمایان به استفاده از نیروی کار زنان جوان