موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
تعداد صفحه :
115
قیمت :
75000 تومان

چکیده
اعتماد مفهومی است که در فرایند روابط اجتماعی بین افراد، گروه ها و سازمان های اجتماعی با همدیگر تبلور می یابد و اساس روابط اجتماعی می باشد که رابطه¬ی مستقیم با میزان روابط اجتماعی دارد. بگونه ای که هرچه میزان اعتماد میان افراد، گروه ها و سازمان های اجتماعی و نهادهای آن بیشتر باشد به همان میزان روابط اجتماعی از شدت، تنوع، ثبات و پایداری بیشتری برخوردار خواهد بود.
هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور رشت می باشد که سنجش میزان اعتماد فردی (اعتماد دانشجویان به یکدیگر) و میزان اعتماد نهادی (اعتماد دانشجویان به مسئولان) و بررسی رابطه بین جنس، تأهل، وضعیت شغلی، میزان استفاده از رسانه های جمعی و میزان فعالیتهای اجتماعی- فرهنگی با میزان اعتماد اجتماعی در بین آنان از اهداف جزیی و سهم این تحقیق می باشد که بدان پرداخته شده است. روش مطالعه و تحقیق بواسطه ویژگی موضوع آن پیمایشی بوده که جهت گردآوری اطلاعات اولیه در زمینه¬ی موضوع مورد مطالعه از روش اسنادی یا کتابخانه ای نیز استفاده شده و کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور رشت (10 رشته) جامعه آماری آن را تشکیل که 50 نفر از آنان (32 نفر زن و 18 نفر مرد) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونع انتخاب گردیدند و جهت گردآوری اطلاعات از نمونه های آماری، پرسشنامه بعنوان ابزار کار انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت و از 2 روش آماری (آمار توصیفی و آمار استنباطی «آزمون خی دو χ^2») برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از نمونه های آماری استفاده شده که در یک نگاه کلی نتایج داده ها نشان می دهند؛ بین جنس، وضعیت شغلی و میزان فعالیت اجتماعی- فرهنگی دانشجویان و اعتماد اجتماعی رابطه وجود دارد. اما بین وضعیت تأهل و میزان استفاده دانشجویان از وسایل ارتباط جمعی به میزان اعتماد اجتماعی رابطه وجود ندارد.
این تحقیق در 5 فصل تدوین گردیده است: فصل اول: کلیات تحقیق می باشد و شامل: مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، سؤالات تحقیق، فرضیات تحقیق و تعریف عملیاتی واژه ها می باشد. فصل دوم: ادبیات تحقیق بوده که به دو بخش مبانی نظری و پیشینه تحقیق تقسیم گردیده است. فصل سوم: روش اجرای تحقیق و شامل: روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری، ابزارکار و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات می باشد. فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات که شامل دو بخش توصیف اطلاعات و تحلیل استنباطی داده ها می باشد و در نهایت فصل پنجم که نتیجه گیری و ارائه¬ی پیشنهادات نام گذاشته شده است، شامل خلاصه، نتیجه گیری، محدودیت های تحقیق، پیشنهادات، منابع و مآخذ و ضمائم می باشد.
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سؤالات تحقیق
فرضیات تحقیق
تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بخش اول: مبانی نظری تحقیق
مقدمه
مفهوم سرمایه اجتماعی
عناصر سرمایه اجتماعی
الف- ایمان
ب- آگاهی اجتماعی
پ- اعتماد اجتماعی
ت- مشارکت اجتماعی
دیدگاه ها و نظریات مختلف در ارتباط با سرمایه اجتماعی
الف- سرمایه اجتماعی از دیدگاه پی¬یر بوردیو
ب- سرمایه اجتماعی از دیدگاه جیمز کلمن
پ- سرمایه اجتماعی از دیدگاه رابرت پاتنام
ت- سرمایه اجتماعی از دیدگاه فرانسیس فوکویاما
خلاصه تعریف دانشمندان در ارتباط با سرمایه اجتماعی
مدل هایی برای سنجش سرمایه اجتماعی
الف- مدل کیفی سرمایه اجتماعی
ب- مدل کمی برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی
تعریف اعتماد
انواع اعتماد
الف- اعتماد بنیادی
ب- اعتماد بین شخصی
پ- اعتماد عام یا تعمیم یافته
اعتماد اجتماعی
رویکرد شناختی به اعتماد اجتماعی
دیدگاه نظریه بازی مجموع غیرصفر درباره اعتماد اجتماعی
دیدگاه مکتب مبادله درباره اعتماد اجتماعی
دیدگاه تئوری عقلانی درباره اعتماد اجتماعی
نظریه ساختاری کنش اعتماد اجتماعی
نظریه های کلان اعتماد اجتماعی
1- پارسونز و اعتماد اجتماعی
2- تونیس و اعتماد اجتماعی
3- زیمل و اعتماد اجتماعی
4- وبر و اعتماد اجتماعی
نظریه های خود اعتماد اجتماعی
1- جانسون و اعتماد اجتماعی
2- اریکسون و اعتماد اجتماعی
نظریه گیدنز درباره اعتماد اجتماعی
بخش دوم: پیشینه تحقیق
1- تأثیر رفتار پلیس بر جلب اعتماد جوانان پسر دبیرستاتی منطقه 4 تهران: حسن خرسند بهشتی
2- تأثیر اعتماد اجتماعی به عنوان نشانگان سرمایه اجتماعی بر کارایی سازمان پلیس: رضا عبدالرحمانی
3- بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین ساکنان شهر زنجان: سجاد اوجاقلو و محمدجواد زاهدی
4- اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهر تهران: امیر کافی
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
بخش اول: توصیف اطلاعات
بخش دوم: تحلیل استنباطی اطلاعات
فصل پنجم: نتیجه گیری
خلاصه و نتیجه گیری
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادات
منابع و مآخذ
فهرست جداول
عنوان صفحه
بخش اول: توصیف اطلاعات
جدول شماره (1)- توزیع فراوانی جنس پاسخگویان
جدول شماره (2)- توزیع فراوانی سن پاسخگویان
جدول شماره (3)- توزیع فراوانی وضعیت تأهل پاسخگویان
جدول شماره (1-4)- توزیع فراوانی وضعیت شغلی پاسخگویان
جدول شماره (2-4)- توزیع فراوانی نوع شغل پاسخگویان
جدول شماره (5)- توزیع فراوانی محل سکونت پاسخگویان
جدول شماره (6)- توزیع فراوانی رشته تحصیلی پاسخگویان
جدول شماره (7)- توزیع فراوانی میزان درآمد ماهیانه خانواده پاسخگویان
جدول شماره (8)- توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با هر یک از گویه های اعتماد فردی
جدول شماره (9)- توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با هر یک از گویه های اعتماد نهادی
جدول شماره (10)- توزیع فراوانی میزان شرکت پاسخگویان در هر یک از فعالیتهای اجتماعی- فرهنگی
جدول شماره (11)- توزیع فراوانی میزان استفاده پاسخگویان از هر یک از وسایل ارتباط جمعی
جدول شماره (12)- توزیع فراوانی میزان اعتماد اجتماعی پاسخگویان
جدول شماره (13)- توزیع فراوانی میزان اعتماد نهادی پاسخگویان
جدول شماره (14)- توزیع فراوانی میزان اعتماد فردی پاسخگویان
جدول شماره (15)- توزیع فراوانی میزان فعالیتهای اجتماعی- فرهنگی پاسخگویان
جدول شماره (16)- توزیع فراوانی میزان استفاده پاسخگویان از وسایل ارتباط جمعی
بخش دوم: تحلیل استنباطی اطلاعات
جدول شماره (17)- رابطه بین جنس پاسخگویان و میزان اعتماد اجتماعی آنان
جدول شماره (18)- رابطه بین وضعیت تأهل دانشجویان و میزان اعتماد اجتماعی آنان
جدول شماره (19)- رابطه بین وضعیت شغلی دانشجویان و میزان اعتماد اجتماعی آنان
جدول شماره (20)- رابطه بین میزان فعالیتهای اجتماعی- فرهنگی دانشجویان و میزان اعتماد اجتماعی آنان
جدول شماره (21)- رابطه بین میزان استفاده دانشجویان از وسایل ارتباط جمعی و میزان اعتماد اجتماعی آنان
مقدمه
انسان موجودی اجتماعی است و برای زندگی در جامعه نیاز به ارتباط با انسان های دیگر دارد. امروزه در همه جوامع اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه شاهد گسترش ارتباطات هستیم و با توجه به فواصل زمانی و مکانی و این که توسعه¬ی ارتباطات این فواصل را در نور دیده و به افراد، گروه ها و سازمان های مختلف، امکان برقرای روابط متقابل را می دهد، لزوم وجود اعتماد، بیش از پیش احساس می شود.
اعتماد مهمترین سازه سرمایه اجتماعی و یکی از جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز همکاری میان اعضای جامعه می باشد. که با وجود آن روابط اجتماعی محکم و صلح آمیزتر می شود.
اعتماد تمایل افراد را به تعامل همکاری با گروه افزایش داده و شبکه ای از روابط داوطلبانه بین گروه ها در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی تشکیل می دهد و زمینه ساز جامعه مدنی می باشد که ویژگی اساسی آن پیوست داوطلبانه افراد به اتحادیه ها، اصناف، احزاب و انجمن ها است و رعایت را جانشین اجبار می کند و این یکی از اهداف مهم نخبگان و اداره کنندگان جامعه می باشد که در صدد دست یابی به آن هستند. افزون بر این، اعتماد از شاخص های مهم در جامعه تلقی می شود و کاهش آن می تواند زمینه را برای رشد نابسامانی ها و بی نظمی ها و رشد جرایم و انحرافات در جامعه فراهم سازد. با توجه به اهمیت بحث اعتماد در تعاملات اجتماعی، این تحقیق حول سنجش اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن شکل گرفته است. «امیرکافی، 1380، ص 30-28»
اعتماد اجتماعی از جمله مفاهیم بنیادی است که نه تنها اهمیت خود را طی سالهای گذشته از دست نداده، بلکه به واسطه تحولات جهان مدرن لزوم توجه به آن بیشتر نیز شده است. همچنین واقعیتی اجتماعی- فرهنگی می باشد که ریشه در زمینه ها و تجارت اجتماعی- تاریخی یک جامعه دارد. زمانی که در یک جامعه فرهنگ اعتماد ظهور می یابد و در نظام هنجارهای جامعه ریشه می دواند، تبدیل به عامل توانمندی می شود که آثار و کارکردهای زیادی را در سطوح مختلف از خود برجای می گذارد. اعتماد اجتماعی دلالت بر انتظارات و تعهدات اکتسابی و تأیید شده به لحاظ اجتماعی که افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمان ها و نهادهای اجتماعی دارند، تعریف شده است. همچنین اطمینان به قابلیت یک شخص و یا یک سیستم می باشد که بیانگر پاکدامنی، ایمان به مردم، آرامش و همچنان که پارسونز یادآور شده، نقش های به عهده گرفته شده از سوی کنشگران اجتماعی می باشد و عاملی مؤثر در گسترش روابط عاطفی، احساس مسئولیت و مشارکت اجتماعی است. «عبدالرحمانی، 1384، ص 125-124»
در این تحقیق اعتماد اجتماعی در قالب دو سنجه اعتماد بین فردی و اعتماد بین نهادهای موردنظر می باشد. حال با توجه به اینکه دانشجویان قشر عظیمی از جامعه را تشکیل می دهند و نقش مهمی را در توسعه و آبادانی کشور بر عهده دارند، از همین رو تحقیق حاضر به بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز رشد می پردازد. بیان مسئله اعتماد را می توان مهمترین مؤلفه¬ی نظم قلمداد نمود. به نحوی که آیزین اشتاین مهم ترین مسأله¬ی نظم اجتماعی را اعتماد و همبستگی می داند و بیان می کند که بدون انسجام و نوعی اعتماد پایداری، نظم اجتماعی غیرممکن است. «چلبی، 1375، ص 12» دورکیم اعتماد را آرامش می داند که حاصل زندی مسالمت آمیز بشر در کنار همنوعانش در حالت صلح و بدور از هرگونه دشمنی و خصومت است و زیمل آن را نوعی ایمان و اعتقاد افراد به جامعه می داند و مور معتقد است که اعتماد معمولاً به ظرفیت شخصی افراد برای ایجاد اطمینان در دقت اعتبار و رفتار شخص دیگر ارتباط دارد. «دعاگویان، 1384، ص 18-16» اعتماد، مهم ترین انگیزه ای است که افراد را به داشتن ارتباطات دوسویه یا چندسویه تشویق می کند. حتی بسیاری از اندیشمندان اجتماعی، اعتماد را حسی می دانند که منجر به تعادل و همکاری می شود و فقط در این حالت ممکن است که انسان در عین تفاوت ها، قادر به حل مشکلات خواهد بود. وبر اندیشمند اجتماعی، با هرگونه جداسازی بین دنیا و زندگی روزمره انسان با زندگی و سعی مخالف است ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان گرایشات دینی دانشجویان رشته های کامپیوتر
62 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
74 صفحه - 90000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی
142 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه
142 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان آگاهی والدین با وظایف خود در زمینه بلوغ دانش آموزان دختر
101 صفحه - 60000 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 66000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
70 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی عوامل مؤثر در انگیزه دانشجویان برای شرکت در کلاس
81 صفحه - 66000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
59 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی شیوع اختلال نوشتن در مقطع ابتدایی
76 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان
88 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه اظطراب با پیشرفت تحصیلی
45 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی علل گرایش نوجوان به انحرافات اجتماعی
27 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به خدمات مشاوران
131 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان از ديدگاه نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله
76 صفحه - 51000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
38 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
153 صفحه - 75000 تومان
کارآموزی رشته علوم تربیتی مشاوره فردی و مصاحبه با مراجعه کنندگان در اداره بهزیستی
15 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 30000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمان - رشته علوم تربیتی - در اداره آموزش و پرورش
66 صفحه - 30000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمانها رشته علوم تربیتی آموزش و پرورش
116 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی ارزشیابی مهارتهای حرفه ای معلمان دوره ابتدایی
95 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان
112 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به خدمات مشاوران
120 صفحه - 75000 تومان
پروژه اقدام پژوهی رشته آموزش ابتدایی - علوم تربیتی کاهش اضطراب (حین امتحان) دانش آموزان
48 صفحه - 36000 تومان
پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
78 صفحه - 42000 تومان
گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
37 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بازی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
121 صفحه - 66000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان
94 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی وآموزشی مقایسه مهارت های حرفه ای مدیران و معلمان مدارس هوشمند با مدارس عادی همراه با پرسشنامه و کار آماری
160 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
76 صفحه - 48000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی ، بررسی انتظارات نوجوان از والدین
70 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 45000 تومان
پروژه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی با موضوع جهانی شدن و فرهنگ
100 صفحه - 54000 تومان
\پروژه رشته علوم اجتماعی روند حاشیه نشینی در شهر رشت
60 صفحه - 45000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی مفهوم مدرنیته و روند تحول و پیامد های آن در غرب
100 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي جامعه شناختي روسپيگري
211 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
55 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی گرايش مردم به گياه درمانی
80 صفحه - 51000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
57 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان فایل بصورت پاورپوینت
113 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نگرش زنان در خصوص انواع زایمان - طبیعی و سزارین
118 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان
45 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
68 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی نگرش والدین در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، سینما و کتب غیردرسی بر کودکان دختر و پسر
115 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
151 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی
60 صفحه - 42000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
80 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نقش کمیته امداد امام خمینی در ایجاد امنیت اجتماعی
110 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی تغییرات نگرشی سن ازدواج دختران در سه نسل- روش تحقیق
113 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی - رسانه و جوانان همراه با پرسشنامه و کار آماری
91 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی رابطه بين باورهاي ارتباطي با كاركرد خانواده و رضايت زناشويي
160 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان
98 صفحه - 75000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 54000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
131 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین ترتیب تولد فرزندان بر میزان اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در بین کودکان
436 صفحه - 105000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 18000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 45000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 54000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 66000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 30000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 90000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 42000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 30000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 27000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 30000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 24000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
75 صفحه - 45000 تومان
رابطه عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی بچه های(دانش آموزان) پروژه روانشناسی علوم تربیتی
66 صفحه - 36000 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
106 صفحه - 45000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 45000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
115 صفحه - 54000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
160 صفحه - 60000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
167 صفحه - 75000 تومان
کارشناسی علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان پروژه
150 صفحه - 36000 تومان
تاثیر تبلیغات بر میزان فروش شرکت پارس خزر پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی
73 صفحه - 36000 تومان
بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
47 صفحه - 36000 تومان
بررسی میزان رفاه مالیات دهندگان در ایران پروژه مالی
51 صفحه - 21000 تومان
پرسشنامه قابلیت ها و تعهدات ارباب رجوع نسبت به مشارکت در پروژه ها (Judith Hale) (جودید هاله)
3 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط¬های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
81 صفحه - 21000 تومان
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دینداری پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
71 صفحه - 36000 تومان
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
81 صفحه - 45000 تومان
بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
56 صفحه - 21000 تومان
بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز اعتیاد در بین جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
122 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر اشتغال والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
33 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر مثبت رفتار والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
104 صفحه - 54000 تومان
پروژه پایان نامه بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی رشته علوم اجتماعی
193 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی بررسی خواص دارویی گیاه مریم گلی و چای
33 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی مطالعه و بررسی كرم ساقه خوار نواري برنج
25 صفحه - 18000 تومان
گزارش کار بازدید از مدرسه رشته علوم تربیتی
37 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم باغی و پرورش گیاهان زینتی - گیاهان مورد استفاده در تراریوم
34 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته اجتماعی بررسی میزان فساد سازمانی در دیدگاه دانشجویان
100 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تأثیر میزان استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی بین دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
78 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی و مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان محروم از پدر و نوجوانان دارای پدر
96 صفحه - 54000 تومان
پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
191 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته غلوم اجتماعی - بررسی رابطه بین خود پندار و اضطرلب در دانش آموزان
60 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته امور اجتماعی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر روی خانواده
78 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
130 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی - رابطه بین بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی
70 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی مقایسه ای بین شخصیت افراد درونگرا و برونگرا و اعتیاد
84 صفحه - 60000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
3 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی
57 صفحه - 60000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک نمای کلی از رشته ار تباطات بین الملل31
45 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله با استرس
99 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته مدیریت آموزشی با عنوان نگرش دانشجویان نسبت به معیارها و ملاکهای انتخاب همسر
70 صفحه - 51000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - معرفی مارتین آلبرو پوفسور و استاد دانشگاه - رشته جامعه شناسی Professor Martin Albrow
3 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر طراحی وب سایت معرفی دانشگاه به همراه مستند
152 صفحه - 45000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در دانشگاه بهداشت
44 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارشناسی علوم تربیتی بررسی عوامل بوجود آورنده دو گانگی ارزشی در نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله منطقه سنگر
80 صفحه - 90000 تومان
تحقیق عملی درس اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی حل مساله
19 صفحه - 7500 تومان
پروژه علوم تربیتی - روانشناسی - بررسی علل ترس در کودکان و نوجوانان
51 صفحه - 42000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مؤلفه های آموزش محیطی در برنامه ی آموزشی علوم تربیتی در بلغارستان و ترکیه6
13 صفحه - 27000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی و مطالعه استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری کودکان
50 صفحه - 51000 تومان
کارآموزی علوم تربیتی گزارش فیزیکی ، عاطفی، آموزشی مدرسه ابتدایی.docx
51 صفحه - 30000 تومان
پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
120 صفحه - 75000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی در بین زنان
89 صفحه - 60000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش کارفرمایان به استفاده از نیروی کار زنان جوان مجرد در مشاغل مختلف در شهرستان رودبار
100 صفحه - 45000 تومان
پروژه علوم اجتماعی با عنوان خشونت خانگی علیه کودکان
62 صفحه - 27000 تومان
پروژه علوم اجتماعی مقايسه معيارهاي همسرگزيني بين جوانان مسيحي و مسلمان
77 صفحه - 60000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی گرایش دانشجویان به کارهای تحقیق
68 صفحه - 45000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش جوانان به اعتیاد
80 صفحه - 45000 تومان
پروژه علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان
150 صفحه - 75000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
81 صفحه - 75000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان دانشگاه
98 صفحه - 75000 تومان
کار آماری بررسی بررسی مطلوبیت وب سایت دانشگاه علوم پزشکی
35 صفحه - 120000 تومان
پرسشنامه سنجش اعتماد به مشتریان و تامین کنندگان در زنجیره تامین
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه اعتماد (Prasert Kanawattanachai & Youngjin Yoo) (پراسرت کاناواتاناچیا و یونگجین یو)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه اعتماد عمومی به پلیس (Liqun Cao et all) (لیکون کائو و همکاران)
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر میزان اعتماد به تکنولوژی (Susan K. Lipper) (سوزان. لیپر)
2 صفحه - 4500 تومان
تأثیر بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی بر میزان باروری زنان
34 صفحه - 12000 تومان
پرسشنامه مربوط به بررسی میزان آسیب های اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن
4 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کارآفرینی زنان (Elanine Biech) (الانین بیچ)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه هوش اجتماعی (Kerri Anne Crowne) (کری آنن کروون)
3 صفحه - 4500 تومان
تاثیر ورود بانکهای خصوصی بر میزان رقابت بین بانکی
19 صفحه - 7500 تومان
تفاوت بین میزان حمله ومیزان بروزبیماری
6 صفحه - 6000 تومان
پروژه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی و تیپهای شخصیتی زنان شاغل با میزان ترس از موفقیت آنان
27 صفحه - 21000 تومان
بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
32 صفحه - 36000 تومان
پرسشنامه روابط بین شخصی (Philip H.Siegel et all) (فیلیپ. سیگل و همکاران)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه روابط بین شخصی (Philip H.Siegel et all) (فیلیپ. سیگل و همکاران)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه روابط بین شخصی (Philip H.Siegel et all) (فیلیپ. سیگل و همکاران)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه روابط بین شخصی (Philip H.Siegel et all) (فیلیپ. سیگل و همکاران)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه تعاملات بین فعالیت های مدیریت دانش (Le Chen & Sherifi Mohamed) (لی چن و شریفی محمد)
4 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه سیستم های بین سازمانی اینترنت پایه (Gwo - Guang Lee et all) (گوا - گوانگ لی و همکاران)
4 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه اهداف آموزشی دانشجویان (Christopher Selvarajah) (چریستوفر سلواراجاح)
2 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ارتباط بین اعتماد و مدیریت دانش : مفاهیم این ارتباط برای عملکرد و کارایی تیمی چیست 22
12 صفحه - 36000 تومان
رابطه بین پرداخت مالیات زیاد و رفاه اجتماعی در سوئد
8 صفحه - 4500 تومان
بررسی تاثیرات استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر روابط اجتماعی دانشجویان روش تحقیق
8 صفحه - 7500 تومان
بررسی ارزش محیط زیست در بین دانشجویان دختر و پسر روش تحقیق
48 صفحه - 18000 تومان
کارشناسی روانشناسی مقایسه سرسختی روانشناختی و سبک های هویت در بین دانشجویان دختر و پسر همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
89 صفحه - 54000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007