جمعه 23 آذر 1397
بازدید امروز : 3271 نفر

موضوع : رابطه تبليغات بازرگاني و رفتار مصرف كننده
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
رابطه تبليغات بازرگاني و رفتار مصرف كننده
تعداد صفحه :
109
قیمت :
12000 تومان

فهرست مطالب
مقدمه :
1. بيان مسأله :
2. اهميت و ضرورت پژوهش :
3. اهداف پژوهش :
4. پرسشها و فرضيه¬هاي پژوهش :
5. تعريف واژه¬ها :
6. تعريف عملياتي متغيرها :
فصل دوم
بررسي پيشينه پژوهش
قسمت اول
تاريخچة شكل¬گيري شركت پاكسان :
قسمت دوم – بازاريابي
1.مقدمه :
2. تاريخچه ماركتينگ :
3. معرفي بازاريابي :
4. تعاريف بازاريابي (ماركتينگ) :
الف – تعاريف قديم بازاريابي :
ب – تعاريف جديد بازاريابي :
5. مفاهيم بازاريابي :
1-5- نياز
2-5- خواسته
3-5- تقاضا:
4-5- كالا (محصول):
5-5- مبادله:
6-5- معامله:
7-5- بازار
6. فلسفه¬هاي مديريت بازاريابي
1-6- گرايش توليد :
2-6- گرايش كالا (محصول) :
3-6- گرايش فروش :
4-6- گرايش بازاريابي :
5-6- گرايش بازاريابي اجتماعي :
7. اهداف بازاريابي :
1-7- حداكثر كردن مصرف :
2-7- حداكثر كردن قدرت انتخاب :
3-7- حداكثر كردن رضايت مصرف¬كننده :
4-7- حداكثر كردن كيفيت زندگي :
8. آميزه بازاريابي:
9. ترفيعات و تشويقات و ماهيت آنها :
1-9- روشهاي ترفيع :
2-9- تعيين تركيب فعاليتهاي تشويقي و ترفيعي :
3-9- عوامل مؤثر بر تركيب ترفيع :
10. آميزه ترفيع و تشويق :
11. تحقيقات بازاريابي و نقش و اهميت آن :
قسمت سوم – تبليغات بازرگاني
1.مقدمه¬اي بر تبليغات بازرگاني :
2. تعاريف تبليغات بازرگاني :
تعاريف عمومي تبليغات بازرگاني :
تعاريف تخصصي تبليغات بازرگاني :
3. تاريخچه تبليغات بازرگاني در جهان :
1-3- دوران ماقبل بازاريابي
2-3- دوران ارتباطات انبوه
3-3- دوران پژوهش
4. تاريخچه تبليغات بازرگاني در ايران :
5. ارتباطات و تبليغات
1-5- فرايند ارتباطات
2-5- جذابيت¬هاي تبليغات
1-2-5- جاذبه منطقي
2-2-5- جاذبه احساسي
3-2-5- جاذبه خنده و ظنز
4-2-5- جاذبة ترس
5-2-5- جاذبه اخلاقي
3-5- ارتباط در تبليغات بازرگاني
6. اهداف تبليغات بازرگاني
7. ابزار تبليغات بازرگاني
1-7- آگهي ديواري و توزيعي
2-7- پست مستقيم (پستي)
3-7- بروشور و كاتالوگ
4-7- روزنامه
5-7- مجله¬ها
6-7- راديو
7-7- تلويزيون
8-7- سينما
9-7- پوستر
10-7- تابلوهاي بين¬راهي
11-7- اماكن عمومي
12-7- وسايل نقليه عمومي
13-7- جشن¬ها و مجالس
14-7- نمايشگاه
15-7- افراد متشخص
16-7- هدايا و جوايز
8. انتخاب راسنه تبليغاتي
1-8- تصميم درباره جمعيت هدف ، فراواني رويت پيام و چگونگي تأثير رسانه
2-8- انتخاب از ميان انواع رسانه¬هاي اصلي
3-8- انتخاب ناقل رسانه¬اي
4-8- تصميم درباره زمان¬بندي رسانه
قسمت چهارم – رفتار مصرف¬كننده
1. بازاريابي و مصرف¬كنندگان
2. حاكميت مصرف¬كنندگان و بازار خريد خريداران
3. رفتار مصرف¬كننده
1-3- خصوصيات فردي مؤثر در رفتار مصرف¬كننده
1-1-3- عوامل فرهنگي
2-1-3- عوامل اجتماعي
3-1-3- عوامل شخصي
4-1-3- عوامل رواني
4. مراحل فرآيند تصميم خريد
1-4- شناخت مشكل
2-4- جمع¬آوري اطلاعات
3-4- ارزيابي گزينه¬ها
4-4- تصميم¬گيري درباره خريد
5-4- رفتار پس از خريد
5. عوامل مؤثر در فرايند تصميم¬گيري
1-5- عوامل موقعيتي
قسمت پنجم – سابقه تحقيقات و مطالعات انجام شده
1. سابقه تحقيقات انجام شده در ايران
1-1- بررسي عوامل مؤثر بر رضايت مشتري و افزايش فروش فروشگاههاي زنجيره¬اي رفاه استان تهران
2-1- بررسي تأثير تبليغات تجاري در رشد فروش بيمه¬هاي زندگي در ايران
مقدمه :
ما در چند دهه گذشته ، شاهد تحولات عظيم بازرگاني در جهان بوده¬ايم ، بازاريابي جديد با شناسايي و سنجش نيازها ، خواسته¬ها ، سليقه¬ها و اولويتهاي برآورده نشدة مشتريان آغاز مي¬شود و پس از انتخاب بازار يا بازارهاي هدف و درنظر گرفتن ويژگيهاي مشتريان ، با نگرشي دقيق ، در زمينه محصول ، قيمت ، توزيع و ترفيع فروش ، سياستهايي تنظيم مي¬گردد. در بازاريابي نوين خدمت به مشتريان هدف اصلي است.
شركتها بايد تلاش كنند تا با بازارگرايي ، بازارشناسي ، بازارگردي و بازاريابي سهم بازار مناسبي براي خود به دست آورند و با عرضة محصولي خوب با قيمتي مناسب ، بكارگيري روشهاي مطلوب توزيع ، استفاده از تبليغات آگاه كننده و جهت¬دهنده و شناسايي رقبا ، فرصتها و تهديدهاي محيطي ، سهم بازار خود را افزايش دهند.
تصميم به خريد مايحتاج زندگي و انتخاب آنها از طريق اطلاع يافتن از مزاياي كالا ، به وسيله ارائه كالا و تبليغ و ديدن ويترين فروشگاهها و يا گردش در داخل بازارهاي فروش به وجود مي¬آيد و اين امر بيشتر براي وسايلي است كه قسمتي از نيازهاي مادي و معنوي ما را برطرف مي¬سازد.
انسان امروز ، زير بمباران شديدي از تبلغيات زندگي مي¬كند. تعداد آگهي هاي تلويزيوني كه فرد در زندگي مي¬بيند به حدي زياد است كه باور آن حتي براي خودمان ، كه زير فشار چنين حجم غريبي هستيم مشكل است. تبليغات منحصر به تلويزيون نمي¬شود بلكه رسانه¬هاي ديگر را نيز دربرمي¬گيرد. راديو ، روزنامه ، مجله ، تبليغات شهري ، اينترنت و ... از جمله رسانه¬هاي مهم تبليغاتي محسوب مي-شوند. به نظر مي¬رسد كه هر يك از ما در طي شبانه¬روز خواسته يا ناخواسته در معرض تبليغات فراواني هستيم. بنابراين شناخت علمي تبليغات قطعاً ضروري و لازم به نظر مي¬رسد.
آنچه مسلم است امكان فعاليتهاي توليدي ، بدون بازاريابي و تبليغات براي فروش محصول يا خدمت امكان¬پذير نيست ، ليكن بايد دقت داشت كه هر كالايي را در هر بازاري نمي¬توان فروخت و فروش كالا در بازارهاي گوناگون مستلزم انجام تبليغات مناسب ، آگاهي و اطلاع از علم بازاريابي است.
1. بيان مسأله :
انسان نيازمند حوايج روزانه خود بوده و در تلاش است كه اين نيازها و خواسته را برآورده سازد. مديريت بازاريابي در اين راستا نقش مهمي را ايفا نموده و مي¬خواهد به شيوه انديشمندانه اين نيازهاي مصرف¬كنندگان را برطرف نمايد. هدف نهايي توليدكنندگان از توليد كالاها و خدمات كسب سود بيشتر مي¬باشد و اين سود بيشتر حاصل نمي¬شود مگر با جلب رضايت مصرف¬كننده (مشتري) و ايجاد حس وفاداري در مصرف¬كنندگان.
هنر مديريت بازاريابي در اين است كه در بازار با انجام مبادله ، مصرف كنندگان و توليدكنندگان هر دو به اهداف خود نايل شوند. توليدكنندگان براي جلب رضايت مصرف¬كنندگان و انجام فرايند مبادله (خريد كالا يا خدمت) و در نهايت كسب سود ، برنامه¬هاي تشويقي و تبليغاتي مناسبي را تهيه و اجراء مي¬كنند ، تا اينكه بتوانند با اجراي اين برنامه¬ها ، كالاها و خدمات خود را به مصرف¬كنندگان بشناسانند و آنها را براي برطرف ساختن نياز مشتريان در دسترس آنان قرار دهند.
در تعريف بازاريابي ، مرحله نهايي تمام فعاليتهاي بازاريابي برآورده ساختن نيازها و خواسته¬هاي مصرف¬كنندگان است ، پس توجه به بازار مصرف و رفتار مصرف¬كننده در انتخاب و خريد كالا و خدمات به عنوان عامل مهمي در بازاريابي بايد مورد توجه قرار گيرد. خريداران و مصرف¬كنندگان كالا و خدمات داراي ديدگاههاي مختلف و پايگاهها و خاستگاههاي اجتماعي متفاوت ، سن ، جنس ، نژاد ، تحصيلات ، مذهب ، فرهنگ ، علاقه و سليقه متفاوت بوده و براي پاسخگويي به نيازهاي متفاوت و متنوع آنها بايد يك سلسله مطالعات و بررسي¬هاي جامع و برنامه¬ريزي شده صورت گيرد. بنابراين محققان بازاريابي براي برآورده ساختن تمامي نيازهاي مصرف¬كنندگان بايستي رفتار مصرف¬كنندگان و عكس¬العملهاي آنان در مقابل هر يك از عوامل اثرگذار بر فرآيند خريد را مورد مطالعه دقيق قرار دهند ؛ تا اينكه توليدكنندگان ، كالاها و خدمات متناسب با نياز مصرف¬كنندگان را توليد نمايند.
در اين پژوهش ، تبليغات بازرگاني به عنوان يك عامل مهم و اثرگذار بر رفتار مصرف¬كنندگان در فرآيند خريد ، مورد مطالعه و بررسي قرار مي¬گيرد. رفتار مصرف¬كنندگان در فرآيند خريد شامل رفتار قبل از خريد (ذهنيات مصرف¬كنندگان) ، رفتار خريد و رفتار بعد از خريد مي¬باشد. در پژوهش حاضر ، فقط رفتار قبل از خريد و رفتار خريد مورد بررسي و مطالعه قرار مي¬گيرد و به صورت محدودتري ، اين پژوهش ، مصرف¬كنندگان را از نظر ويژگيهاي جمعيت شناختي مانند جنسيت ، تحصيلات و درآمد تفكيك نموده و بدنبال آن است كه ميزان تأثير تبليغات بازرگاني را بر روي رفتار هر كدام از طبقات جنسيتي ، تحصيلي و درآمدي مصرف¬كننده اندازه¬گيري نمايد. 2. اهميت و ضرورت پژوهش : ..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007