پنج شنبه 29 شهریور 1397
بازدید امروز : 3929 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : رابطه تبليغات بازرگاني و رفتار مصرف كننده
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
رابطه تبليغات بازرگاني و رفتار مصرف كننده
تعداد صفحه :
109
قیمت :
12000 تومان

فهرست مطالب
مقدمه :
1. بيان مسأله :
2. اهميت و ضرورت پژوهش :
3. اهداف پژوهش :
4. پرسشها و فرضيه¬هاي پژوهش :
5. تعريف واژه¬ها :
6. تعريف عملياتي متغيرها :
فصل دوم
بررسي پيشينه پژوهش
قسمت اول
تاريخچة شكل¬گيري شركت پاكسان :
قسمت دوم – بازاريابي
1.مقدمه :
2. تاريخچه ماركتينگ :
3. معرفي بازاريابي :
4. تعاريف بازاريابي (ماركتينگ) :
الف – تعاريف قديم بازاريابي :
ب – تعاريف جديد بازاريابي :
5. مفاهيم بازاريابي :
1-5- نياز
2-5- خواسته
3-5- تقاضا:
4-5- كالا (محصول):
5-5- مبادله:
6-5- معامله:
7-5- بازار
6. فلسفه¬هاي مديريت بازاريابي
1-6- گرايش توليد :
2-6- گرايش كالا (محصول) :
3-6- گرايش فروش :
4-6- گرايش بازاريابي :
5-6- گرايش بازاريابي اجتماعي :
7. اهداف بازاريابي :
1-7- حداكثر كردن مصرف :
2-7- حداكثر كردن قدرت انتخاب :
3-7- حداكثر كردن رضايت مصرف¬كننده :
4-7- حداكثر كردن كيفيت زندگي :
8. آميزه بازاريابي:
9. ترفيعات و تشويقات و ماهيت آنها :
1-9- روشهاي ترفيع :
2-9- تعيين تركيب فعاليتهاي تشويقي و ترفيعي :
3-9- عوامل مؤثر بر تركيب ترفيع :
10. آميزه ترفيع و تشويق :
11. تحقيقات بازاريابي و نقش و اهميت آن :
قسمت سوم – تبليغات بازرگاني
1.مقدمه¬اي بر تبليغات بازرگاني :
2. تعاريف تبليغات بازرگاني :
تعاريف عمومي تبليغات بازرگاني :
تعاريف تخصصي تبليغات بازرگاني :
3. تاريخچه تبليغات بازرگاني در جهان :
1-3- دوران ماقبل بازاريابي
2-3- دوران ارتباطات انبوه
3-3- دوران پژوهش
4. تاريخچه تبليغات بازرگاني در ايران :
5. ارتباطات و تبليغات
1-5- فرايند ارتباطات
2-5- جذابيت¬هاي تبليغات
1-2-5- جاذبه منطقي
2-2-5- جاذبه احساسي
3-2-5- جاذبه خنده و ظنز
4-2-5- جاذبة ترس
5-2-5- جاذبه اخلاقي
3-5- ارتباط در تبليغات بازرگاني
6. اهداف تبليغات بازرگاني
7. ابزار تبليغات بازرگاني
1-7- آگهي ديواري و توزيعي
2-7- پست مستقيم (پستي)
3-7- بروشور و كاتالوگ
4-7- روزنامه
5-7- مجله¬ها
6-7- راديو
7-7- تلويزيون
8-7- سينما
9-7- پوستر
10-7- تابلوهاي بين¬راهي
11-7- اماكن عمومي
12-7- وسايل نقليه عمومي
13-7- جشن¬ها و مجالس
14-7- نمايشگاه
15-7- افراد متشخص
16-7- هدايا و جوايز
8. انتخاب راسنه تبليغاتي
1-8- تصميم درباره جمعيت هدف ، فراواني رويت پيام و چگونگي تأثير رسانه
2-8- انتخاب از ميان انواع رسانه¬هاي اصلي
3-8- انتخاب ناقل رسانه¬اي
4-8- تصميم درباره زمان¬بندي رسانه
قسمت چهارم – رفتار مصرف¬كننده
1. بازاريابي و مصرف¬كنندگان
2. حاكميت مصرف¬كنندگان و بازار خريد خريداران
3. رفتار مصرف¬كننده
1-3- خصوصيات فردي مؤثر در رفتار مصرف¬كننده
1-1-3- عوامل فرهنگي
2-1-3- عوامل اجتماعي
3-1-3- عوامل شخصي
4-1-3- عوامل رواني
4. مراحل فرآيند تصميم خريد
1-4- شناخت مشكل
2-4- جمع¬آوري اطلاعات
3-4- ارزيابي گزينه¬ها
4-4- تصميم¬گيري درباره خريد
5-4- رفتار پس از خريد
5. عوامل مؤثر در فرايند تصميم¬گيري
1-5- عوامل موقعيتي
قسمت پنجم – سابقه تحقيقات و مطالعات انجام شده
1. سابقه تحقيقات انجام شده در ايران
1-1- بررسي عوامل مؤثر بر رضايت مشتري و افزايش فروش فروشگاههاي زنجيره¬اي رفاه استان تهران
2-1- بررسي تأثير تبليغات تجاري در رشد فروش بيمه¬هاي زندگي در ايران
مقدمه :
ما در چند دهه گذشته ، شاهد تحولات عظيم بازرگاني در جهان بوده¬ايم ، بازاريابي جديد با شناسايي و سنجش نيازها ، خواسته¬ها ، سليقه¬ها و اولويتهاي برآورده نشدة مشتريان آغاز مي¬شود و پس از انتخاب بازار يا بازارهاي هدف و درنظر گرفتن ويژگيهاي مشتريان ، با نگرشي دقيق ، در زمينه محصول ، قيمت ، توزيع و ترفيع فروش ، سياستهايي تنظيم مي¬گردد. در بازاريابي نوين خدمت به مشتريان هدف اصلي است.
شركتها بايد تلاش كنند تا با بازارگرايي ، بازارشناسي ، بازارگردي و بازاريابي سهم بازار مناسبي براي خود به دست آورند و با عرضة محصولي خوب با قيمتي مناسب ، بكارگيري روشهاي مطلوب توزيع ، استفاده از تبليغات آگاه كننده و جهت¬دهنده و شناسايي رقبا ، فرصتها و تهديدهاي محيطي ، سهم بازار خود را افزايش دهند.
تصميم به خريد مايحتاج زندگي و انتخاب آنها از طريق اطلاع يافتن از مزاياي كالا ، به وسيله ارائه كالا و تبليغ و ديدن ويترين فروشگاهها و يا گردش در داخل بازارهاي فروش به وجود مي¬آيد و اين امر بيشتر براي وسايلي است كه قسمتي از نيازهاي مادي و معنوي ما را برطرف مي¬سازد.
انسان امروز ، زير بمباران شديدي از تبلغيات زندگي مي¬كند. تعداد آگهي هاي تلويزيوني كه فرد در زندگي مي¬بيند به حدي زياد است كه باور آن حتي براي خودمان ، كه زير فشار چنين حجم غريبي هستيم مشكل است. تبليغات منحصر به تلويزيون نمي¬شود بلكه رسانه¬هاي ديگر را نيز دربرمي¬گيرد. راديو ، روزنامه ، مجله ، تبليغات شهري ، اينترنت و ... از جمله رسانه¬هاي مهم تبليغاتي محسوب مي-شوند. به نظر مي¬رسد كه هر يك از ما در طي شبانه¬روز خواسته يا ناخواسته در معرض تبليغات فراواني هستيم. بنابراين شناخت علمي تبليغات قطعاً ضروري و لازم به نظر مي¬رسد.
آنچه مسلم است امكان فعاليتهاي توليدي ، بدون بازاريابي و تبليغات براي فروش محصول يا خدمت امكان¬پذير نيست ، ليكن بايد دقت داشت كه هر كالايي را در هر بازاري نمي¬توان فروخت و فروش كالا در بازارهاي گوناگون مستلزم انجام تبليغات مناسب ، آگاهي و اطلاع از علم بازاريابي است.
1. بيان مسأله :
انسان نيازمند حوايج روزانه خود بوده و در تلاش است كه اين نيازها و خواسته را برآورده سازد. مديريت بازاريابي در اين راستا نقش مهمي را ايفا نموده و مي¬خواهد به شيوه انديشمندانه اين نيازهاي مصرف¬كنندگان را برطرف نمايد. هدف نهايي توليدكنندگان از توليد كالاها و خدمات كسب سود بيشتر مي¬باشد و اين سود بيشتر حاصل نمي¬شود مگر با جلب رضايت مصرف¬كننده (مشتري) و ايجاد حس وفاداري در مصرف¬كنندگان.
هنر مديريت بازاريابي در اين است كه در بازار با انجام مبادله ، مصرف كنندگان و توليدكنندگان هر دو به اهداف خود نايل شوند. توليدكنندگان براي جلب رضايت مصرف¬كنندگان و انجام فرايند مبادله (خريد كالا يا خدمت) و در نهايت كسب سود ، برنامه¬هاي تشويقي و تبليغاتي مناسبي را تهيه و اجراء مي¬كنند ، تا اينكه بتوانند با اجراي اين برنامه¬ها ، كالاها و خدمات خود را به مصرف¬كنندگان بشناسانند و آنها را براي برطرف ساختن نياز مشتريان در دسترس آنان قرار دهند.
در تعريف بازاريابي ، مرحله نهايي تمام فعاليتهاي بازاريابي برآورده ساختن نيازها و خواسته¬هاي مصرف¬كنندگان است ، پس توجه به بازار مصرف و رفتار مصرف¬كننده در انتخاب و خريد كالا و خدمات به عنوان عامل مهمي در بازاريابي بايد مورد توجه قرار گيرد. خريداران و مصرف¬كنندگان كالا و خدمات داراي ديدگاههاي مختلف و پايگاهها و خاستگاههاي اجتماعي متفاوت ، سن ، جنس ، نژاد ، تحصيلات ، مذهب ، فرهنگ ، علاقه و سليقه متفاوت بوده و براي پاسخگويي به نيازهاي متفاوت و متنوع آنها بايد يك سلسله مطالعات و بررسي¬هاي جامع و برنامه¬ريزي شده صورت گيرد. بنابراين محققان بازاريابي براي برآورده ساختن تمامي نيازهاي مصرف¬كنندگان بايستي رفتار مصرف¬كنندگان و عكس¬العملهاي آنان در مقابل هر يك از عوامل اثرگذار بر فرآيند خريد را مورد مطالعه دقيق قرار دهند ؛ تا اينكه توليدكنندگان ، كالاها و خدمات متناسب با نياز مصرف¬كنندگان را توليد نمايند.
در اين پژوهش ، تبليغات بازرگاني به عنوان يك عامل مهم و اثرگذار بر رفتار مصرف¬كنندگان در فرآيند خريد ، مورد مطالعه و بررسي قرار مي¬گيرد. رفتار مصرف¬كنندگان در فرآيند خريد شامل رفتار قبل از خريد (ذهنيات مصرف¬كنندگان) ، رفتار خريد و رفتار بعد از خريد مي¬باشد. در پژوهش حاضر ، فقط رفتار قبل از خريد و رفتار خريد مورد بررسي و مطالعه قرار مي¬گيرد و به صورت محدودتري ، اين پژوهش ، مصرف¬كنندگان را از نظر ويژگيهاي جمعيت شناختي مانند جنسيت ، تحصيلات و درآمد تفكيك نموده و بدنبال آن است كه ميزان تأثير تبليغات بازرگاني را بر روي رفتار هر كدام از طبقات جنسيتي ، تحصيلي و درآمدي مصرف¬كننده اندازه¬گيري نمايد. 2. اهميت و ضرورت پژوهش : ..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007