دوشنبه 18 آذر 1398
بازدید امروز : 6016 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : بررسی روشهای تدریس - راهنماي روشهاي نوين تدريس
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بررسی روشهای تدریس - راهنماي روشهاي نوين تدريس
تعداد صفحه :
194
قیمت :
20000 تومان

فهرست مطالب
روش¬هاي تدريس
اهداف
1. آشنايي با مباني هر يك از روش¬هاي تدريس
2. شناخت مراحل اجراي هر يك از روش¬هاي تدريس
3. مقايسه روش¬هاي تدريس
روش تدريس توضيحي
نگاهي به روش تدريس توضيحي :
نظريه تمرين :
مهارت توضيح :
مراحل اجراي روش تدريس توضيحي
 مرحله نخست : جهت¬دهي
 مرحله سوم : تمرين منظم
 مرحله چهارم : تمرين مستقل
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع انگليسي
روش تدريس غيرمستقيم / مشاوره¬اي
مشاوره به مثابه روش تدريس – يادگيري
مراحل اجراي الگوي تدريس – يادگيري مشاوره¬اي / غيرمستقيم
 مرحله اول : تعريف موقعيت كمك¬دهي
 مرحلة دوّم : شرح و بسط و كاوش مسأله
 مرحلة سوم : بسط و گسترش بينش
 مرحلة چهارم : برنامه¬ريزي و تصميم¬گيري
 مرحلة پنجم : درهم تنيدن يا ادغام
نمونة كاربرد الگوي تدريس – يادگيري مشاوره¬اي
موقعيت
روش تدريس مبتني بر خلاقيت
نگاهي به روش تدريس مبتني بر خلاقيت
كلاس درس و خلاقيت
گام¬هاي دست¬يابي به خلاقيت بيست اصل توسعه و پرورش خلاقيت دانش¬آموزان
مراحل اجراي روش تدريس مبتني بر خلاقيت
منابع فارسي
منابع انگليسي
روش تدريس شناختي
نگاهي به روش تدريس شناختي
فرآيند سازگاري ذهني (يادگيري)
مراحل رشد شناختي از نگاه پياژه
مرحله تفكر پيش عملياتي ، مرحله حاضر به دو مرحله ديگر تقسيم مي¬شود :
اصول يادگيري و تدريس
ديدگاه رشد شناختي پياژه و آموزش رياضيات : بررسي موردي
مراحل اجراي روش تدريس شناختي
منابع فارسي
منابع انگليسي
روش تدريس كشف مفاهيم
دريافت يا كشف مفهوم به مثابه روش تدريس و يادگيري
مفاهيم مورد استفاده در الگوي تدريس / يادگيري دريافت يت كشف مفهوم
مراحل اجراي الگوي تدريس / يادگيري كشف يا دريافت مفاهيم
نمونة كاربرد الگوي تدريس / يادگيري كشف يا دريافت مفاهيم
موقعيت
روش تدريس بحث گروهي نگاهي به روش تدريس بحث گروهي
روش تدريس بحث گروهي در پي تحقق اهداف زير است :
گروه¬هاي بحث اداري رهبر و بدون رهبر
نقش رهبر در گروه بحث
مسئوليت رهبر گروه ، موارد برشمرده در زير است :
مديريت گروه بحث (بحث گروهي)
براي مديريت مطلوب گروه ، مواردي كه در زير مي¬آيد نقش ارزنده¬اي دارند :
عده افراد گروه
طرز نشستن در جلسه بحث گروهي
حل دشواري¬هاي پيش¬آمده :
ترغيب و كنترل جريان بحث
حفظ جريان بحث
ويژگي¬هاي بحث گروهي مطلوب
انتخاب روش بحث گروهي مناسب
الگوي ارتباطي مبتني بر اهداف در روش تدريس بحث گروهي
مراحل اجراي روش تدريس بحث گروهي
منابع فارسي
منابع انگليسي
روش تدريس پرسش و پاسخ
نگاهي به روش تدريس پرسش و پاسخ
قالب¬بندي و نحوه پرسيدن سؤال¬ها
انواع سؤال¬ها :
سؤال¬هاي واگرا و همگرا
شيوه استفاده از سؤال¬هاي واگرا
براي دريافت پاسخ سؤال عجله نكنيد
زمان¬هاي انتظار براي دريافت پاسخ از دانش¬آموزان
چراهايي براي پرسيدن سؤال در كلاس
راهبردهاي پرسيدن سؤال در كلاس
سه مهارت پايه¬اي براي دريافت پاسخ¬هاي روشن از دانش¬آموزان
پاسخگويي به سؤال¬هاي دانش¬آموزان
مراحل اجراي روش تدريس پرسش و پاسخ
فهرست منابع فارسي
منابع انگليسي
روش مبتني بر بازي
نگاهي به روش تدريس مبتني بر بازي
نظريه¬ها و ديدگاه¬هايي درباره بازي
نظريه¬هاي كلاسيك
نظريه¬هاي پويا (ديناميك)
طرح بازي آموزشي
نظارت بر بازي كودكان
ارزشيابي بازي آموزشي
باورهايي درباره بازي و ضرورت بهره¬گيري از آن
چرا بايد از بازي در آموزش استفاده كرد؟
چه زماني مي¬توان از بازي استفاده كرد؟
مراحل اجراي روش تدريس مبتني بر بازي
منابع فارسي
منابع انگليسي
روش تدريس آزمايشگاهي
هدف اساسي
مفاهيم اساسي روش تدريس آزمايشگاهي
مهارت¬هاي فرآيندي
مراحل اجراي روش تدريس آزمايشگاهي
مرحلة نخست : آماده¬سازي
برقراري رابطه ، مقايسه و استنباط
فرضيه¬سازي
برقراري رابطه ، مقايسه و استنباط
منابع و خواندنيهاي پيشنهادي
سؤالهايي براي تفكر و بحث
فصل دوم
چشم¬اندازهاي توين به يادگيري
ابعاد يادگيري
تفكر انتقادي :
تفكر خلاق
تفكر خود نظم¬جو
هوش¬هاي هفت¬گانه و تكنولوژي آموزشي
منبع
تطبيق فن¬آوري و ويژگي¬هاي هوشي
منبع
ساخت¬گرايي و شيوه عمل معلم در كلاس درس
اصول يادگيري مبتني بر مغز و وظايف معلم
كلاس درس مبتني بر مغز
پردازش اطلاعات
درون داد حسي
حافظه كوتاه مدت
پردازش ، تثبيت
حافظه بلند مدت
منبع
سؤالهايي براي بحث و يادگيري
فصل 3
يادگيري از طريق همياري :
ماهيت ، روش¬ها و مزايا
چيستي يادگيري از طريق همياري
تعاريف
نحوة استفاده از روش¬هاي يادگيري از طريق همياري
روش¬هاي يادگيري از طريق همياري
يادگيري از طريق همياري چيست؟
روش¬هاي يادگيري از طريق همياري
منبع
فصل پنجم
يادگيري مبتني بر مسأله چيست؟
نگاهي به گذشتة يادگيري مبتني بر مسأله
تدريس و آزمون حل مسئله
جنبه¬هاي آموزش پذيري حل مسئله
■ جنبه¬هاي آزمون¬پذيري حل مسئله
فصل 7
ماهيت و روش اقدام پژوهشي
اقدام پژوهشي و نحوة اجراي آن در كلاس
شرايط لازم براي اقدام¬پژوهي :
مراحل اقدام¬پژوهي :
گام¬هايي كه در عمل بايد برداشت
نظارت و ارزيابي :
تجديدنظر و ارائة گزارش نهايي
منبع
  ديويد آزوبل از پيشگامان و سخنگويان روش تدريس توضيحي است. اين روش به صورت مشروح در آثار آزوبل توصيف شده است. اين روش به منظور انتقال مقدار زيادي از اطلاعات به گروه كثيري از مخاطبان در محدوده زماني كوتاهي پديد آمده است. روش تدريس حاضر ، بسيار اثرگذار است ؛ ولي از سوي برخي ، از اين رو كه دانش¬آمزان را از نظر ذهني منفعل مي¬كند ، مورد انتقاد قرار گرفته است. آزوبل با انتقادهاي به عمل آمده موافق نيست و اظهار مي¬دارد كه : «پديد آيي معنا ، مستلزم قرار گرفتن مفاهيم و اصول در ساخت شناسي است ، و اين امر با مسئله منفعل شدن ذهن سازگار نيست. پيش از آنكه معاني حفظ و نگهداري شوند ، بايد ياد گرفته شوند. براي اين كار ، فعال بودن ذهن الزامي است».
يادگيري معنادار از اطلاعات بيروني ، بيش از يك عمل ساده فكر كردن و قرار دادن مفاهيم در ساخت شناسياست. پيش از وارد كردن مفاهيم در ساخت¬شناسي ، در بيشتر موارد درباره تناسب اطلاعات داوري مي-شود. افزون بر اين ، تا حدودي به يك همخواني¬اي بين دانش پيشين و جديد نياز است ؛ به ويژه زماني هم كه بين اطلاعات قبلي و جديد تفاوت¬هايي هم از نظر جنس يا نوع ديده مي¬شود. همچنين ، گفتني است كه اطلاعات جديد بايد با توجه به تجارب و سطح واژگاني به چارچوب جديدي تبديل گردند».
آزوبل در حمايت از روش تدريس توضيحي تا آنجا پيش مي¬رود كه مي¬گويد ، « اين روش به درك و فهم و تعميم مفاهيم در سطح بالايي مي¬انجامد. او مي¬گويد ، رويكردهاي اكتشافي به تدريس و يادگيري وقت¬گير هستند ، به علاوه اينكه برتري قابل توجهي نسبت به روش توضيحي نشان نمي¬دهند. آزوبل و رابينسون با مطالعه پيشينه پژوهشي مربوط به يادگيري اكتشافي اعلام كردند كه پژوهش¬ها ، برتري رويكردهاي اكتشافي را به روش توضيحي تأييد نمي¬كنند».
روش تدريس توضيحي عبارت است از انتقال مستقيم اطلاعات به دانش¬آموزان با استفاده از مطالب چاپي (كتاب يا جزوه) و يا بوسيله سخنراني ، اين روش تدريس براي آموزش مفاهيم و مهارت¬ها مطلوب است. معلم بايد تلاش كند براي اثرگذار شدن مطالب درسي آنها را به صورت سازمان¬يافته¬اي ارائه دهد. در روش توضيحي ، معلم هم اصول و هم راه¬حل مسايل را ارائه مي¬كند و تمام مطالبي را كه بايد آموخته شود ، به دانش¬آموزان عرضه مي¬كند. در حين ارائه مطالب ، معلم تلاش مي¬كند مثال¬ها و نمونه¬هاي زيادي را تدارك ببيند تا دانش-آموزان بتوانند مفاهيم و اصول را تعميم داده و در موقعيت¬هاي جديدي به كار گيرند.
همچنين ، معلم دانش¬آموزان را وادار مي¬كند تا درك و فهم خودشان را با تمرين تحت نظر گرفته و بسنجد. افزون بر اين ، دانش¬آموزان براي تمرين مستقل مبتني بر هدايت معلم هم تشويق مي¬گردند.
بهتر است ، معلم پيش از ارائه و تشريح مواد درسي جديد ، چارچوبي براي عرضه درس تدارك ببيند و دانش-آموزان را متوجه آموزش كند. مطالبي كه براي آغاز درس درنظر گرفته مي¬شود ، هدف درس ، روش¬ها و محتواي واقعي تجارب يادگيري متوالي را روشن مي¬سازد. چنين مطالبي در آغاز درس با بهبود فعاليت يادگيري و با پيشرفت تحصيلي دانش¬آموزان ارتباط دارد. با آماده شدن زمينه يادگيري ، مي¬توان به ارائه مفهوم يا مهارت جديد اقدام كرد. آنگاه دانش¬آموزان در يادگيري موفق مي¬شوند كه توضيحات معلم كامل و داراي كيفيت باشد. توضيحاتي كه در آغاز هر درس ارائه مي¬شود ، براي يادگيري حياتي و تعيين كننده¬اند.
فعاليت¬هايي كه در حين ارائه گام به گام مطالب تا آنكه به تدريج تسلط پديد آيد.
1. توضيح و تشريح گام¬به¬گام مطالب تا آنكه به تدريج تسلط پديد آيد.
2. ارائه مثال و نشان دادن نمونه درباره مفاهيم و مهارت¬ها.
3. الگوسازي يا توصيف تكليف يادگيري.
4. پرهيز از حاشيه رفتن و تمركز بر موضوع اصلي درس.
5. توضيح مجدد نكات دشوار درس.
تحقيقاتي كه درباره ياددادن مفاهيم انجام شده است ، نشان داده¬اند كه توصيف ويژگي¬هاي مفهوم و ارائه گام¬به-گام آن به يادگيري كمك مي¬كند. همچنين ، نمايش ديداري در كنار توضيح هم مي¬تواند به دانش¬آموزان كمك كند تا به خوبي موضوع درسي را پي¬گيري كنند. گفتني است كه ، بازنمايي ديداري يا نمايش ديداري به مثابه عامل كمكي به منظور يادگيري ژرف¬تر عمل مي¬كند. پس از توضيح مفاهيم نوبت بازگويي آموخته¬ها از سوي يادگيرندگان است ؛ بدينوسيله معلم به وارسي درك و فهم دانش¬آموزان از مفهوم مي¬پردازد. در اين مرحله ، گاه معلمان دچار اشتباه مي¬شوند. يعني ، از دانش¬آموزان مي¬پرسند ، درس را فهميديد ، و آنان هم پاسخ مي¬دهند ، فهميده¬ايم ؛ بر اين اساس ، معلم به ادامه درس مي-پردازد. بهتر است ، براي پيشگيري از اين اشتباه معمول معلمان سؤالات زيادي را بپرسند تا از درك و فهم دانش¬آموزان اطلاع كافي به دست آورند.
معلمان مجرب در بيشتر موارد نسبت به معلمان كم¬تجربه سؤالات بيشتري را از دانش¬آموزان مي¬پرسند. سؤالات مؤثر ، سؤالاتي هستند كه جواب كامل را از دانش¬آموز بخواهند و دانش¬آموز را وادار كنند تا درك و فهم خود را شرح دهد. ب روفق نظر «روزن¬شاين» ، معلمان آگاه و مجرب كساني هستند كه افزون بر پرسيدن سؤالات زياد از دانش¬آموزان ، زمان زيادي هم براي هدايت درك و فهم دانش¬آموزان صرف مي¬كنند. همچنين ، آنان تلاش مي¬كنند مطالب ارائه شده را دوباره توضيح دهند. مطلوب است ، در روش تدريس توضيحي به نكات زير درباره پرسيدن سؤال توجه شود : ..................

تحقیقهای مشابه
بررسی روشهای تدریس - راهنماي روشهاي نوين تدريس
194 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
59 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی مراحل و روشهای بودجه
61 صفحه - 8000 تومان
پروژه بررسی میزان توسعه یافتگی استان کرمانشاه با بکارگیری روشهای آماری و بررسی شاخص های
50 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
153 صفحه - 25000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پیوند الگوها در بررسی حسابداری مدیریت: نقش رویکرد روشهای ترکیبی 11
6 صفحه - 6000 تومان
معرفی و بررسی روشهای تشخیص هویت پاورپوینت
19 صفحه - 2500 تومان
معرفی و بررسی روشهای تشخیص هویت
12 صفحه - 1500 تومان
نقد و بررسی انواع روش تدریس ریاضی
14 صفحه - 2000 تومان
برررسی روشهای تدریس دبیران دروس دین و زندگی
16 صفحه - 2500 تومان
تدریس زبان انگلیسی و به کاربردن روشهای نوین تدریس در تدریس زبان تجربیات شغلی جهت ارتقای رتبه
51 صفحه - 12000 تومان
بررسی روشهای تدریس در آموزش فنی و حرفه ای
18 صفحه - 2500 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007