پنج شنبه 31 1398
بازدید امروز : 1826 نفر

موضوع : سلولهایsram
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
سلولهای sram
تعداد صفحه :
52
قیمت :
6500 تومان

سلولهاي SRAM ، آنتي نيوزها و درگاههاي شناور دستگاهها ، بيشتر دستگاههاي سلولهاي SRAM را بكار مي¬برند. سلولهاي SRAM ، ترانزيستورها ، مولتي پلكسرها و بافرهاي سه حالتي كه در تغيير وضعيت كنترل مسيريابي قابل پيكربندي منطقي و بلوكهاي 5/ I مي¬باشد. از آنجائيكه ظرفيت سلولهاي SRAM هنگاميكه دستگاه روشن نباشد گم مي¬گردد. پيكربندي احتياج به بارگذاري مجدد اطلاعات بر روي دستگاه در هر بار روشن نمودن دارد. اين موضوع هنگامي كاربرد يك دستگاه پيكربندي كه پيكربندي ذخيره شده را در فرمهايي از حافظه غيرفرار ذخيره شده است را بارگذاري مي¬نمايد ، انجام مي¬پذيرد.
قابليت برنامه¬نويسي FPGA ها به قيمت مناسب مي¬باشد. منابع لازم براي قابليت برنامه¬نويسي فضاي چيپ را اشغال مي¬كند و برق را نيز مصرف مي¬كند. بنابراين ، مدارات در FPGA ها فضاي بيشتري از اجزاي ASIC معادل اشغال مي¬كند و برق بيشتري را نيز مصرف مي¬كند. بعلاوه از آنجائيكه يايي در FPGA ها با كاربرد سويچهاي قابل برنامه¬ريزي برخلاف سيمهاي فلزي در ASIC ها بدست مي¬آيد ، تاخيرات مدار در FPGA ها بالاتر هستند. بنابراين لازم است كه مراقبتي جهت استفاده از منابع در يك FPGA بصورت موثر انجام پذيرد. سرعت مدار براي كاربردهاي بالا نظير تحليل سيگنال ديجيتال (DSP) زمانيكه برق براي درج كاربردها مهم است داراي اهميت مي¬باشد. ابزار CAD بوسيله طراح جهت ديدن اين نيازمنديها بكار مي¬رود. 2-3- جريان طراحي FPGA : طراحي يك سيستم پيچيده موردنظر FPGA ها بصورت مجازي بدون استفاده از ابزار CAD غيرممكن است. ابزار CAD مشخصه¬هاي كاربر را به يك پيكربندي FPGA كه عمليات بخصوصي را اجرا مي¬نمايد تبديل مي¬كند هنگاميكه بهينه¬سازي روي يك يا تعداد پارامترهاي طراحي بيشتري انجام پذيرد. بهينه¬سازي بهينه شامل كاهش فضاي چيپ افزايش سرعت و كاهش برق مصرفي مي¬باشد. ابزار CAD يك دسته از گامهايي را جهت ترسيم مشخصه¬هاي طراحي به يك FPGA را انجام مي¬دهد. شكل 2-2- جريان طراحي تيپيكال (نمونه-اي ) ابزار CAD موردنظر FPGA ها را نشان مي¬دهد [11].
ورودي به يك ابزار CAD يك توصيف مداري سطح بالا است كه بصورت نمونه كاربرد يك زباني توصيفي سخت¬افزار (HDL) را ايجاد مي¬نمايد. VHDL (زبان توصيفي سخت¬افزار مدار مجتمع شده با سرعت خيلي بالا) و VerilogHDL دو HDL بسيار معمول در كاربردهاي امروزي مي¬باشد. يك نسخه مدار HDL به يك نت ليست از درگاههاي پايه در گام ادغامي از جريان طراحي تبديل مي¬شود. نت ليست با كاربرد تكنولوژي مستقل منطقي الگوريتمهاي كمينه¬سازي بهينه مي¬باشد.
يك الگوريتم كمينه¬سازي اطمينان ايجاد مي¬كند كه مدار بلوكهاي منطقي كوچكي را در حد امكان بكار مي¬برد سپس بهينه¬سازي ساختار FPGA ياد شده را كه اجرا گرديده است بكار مي-برد. براي مثال ، بلوكهاي منطقي گروهي از FPGA ها در كلاته¬ها ، با ارتباط بالا در ميان بلوكهاي داخل كلاته و منابع مسيرگزيني كمتر مرتبط به بلوكهاي منطقي در كلاته¬هاي مختلف مي¬باشند. اين معمولاً به مسيرگزيني سلسله مراتبي برمي¬گردد. ابزار تركيبي ، اطلاعات را روي اندازه كلاستر و اتصال به منطق ترسيمي كه نيازمند به بسياري از ارتباطات داخلي يك كلاستر مي¬باشد بكار خواهد رفت. اين بهينه¬سازي عموماً به كلاسترينگ [11] شناخته مي¬شوند. نتيجه نهايي ادغام يك نت ليست از بلوكهاي منطقي است و يك گروه از بايتهاي برنامه¬ريزي LVT و امكان اطلاعات خوشه¬بندي شده مي¬باشد.
نقشه¬هاي الگوريتمي تعبيه شده بلوكهاي منطقي از نت ليست جهت ايجاد موقعيت مكاني روي يك FPGA است. كلاسترهاي LVT ها به صورت كلاسترهاي فيزيكي ترسيم مي¬گردند اگر خوشه¬بندي در مدت گام ادغام اجرا گردد. جاگيري بلوك منطقي بصورت مستقيم بر روي مجموعه¬اي از منابع مسيرگزيني كه به اجراي مدار نياز دارد تأثير مي¬گذارد. يك پيكربندي جايگيري به منابع مسيرگزيني بيشتري از آنچه در حال حاضر در سهم پاسخگويي دستگاه كه نمي¬تواند مسيرگزيني گردد موردنياز مي¬باشد. از اينرو مدار نمي¬تواند در يك FPGA با آنچه پيكربندي جايگزيني اجرا گردد و يك جايگزيني بهتري بايستي پيدا گردد اگر يكي موجود باشد. از آنجائيكه تعداد جايگيريهاي ممكن زياد مي¬باشد الگوريتمهاي متاهيارستيك بكار مي¬رود. كاربرد عمومي¬تر الگوريتم شبيه¬سازي مقاوم¬سازي مي¬باشد. ميميكهاي مقاوم شده شبيه¬سازي شده روند مقاوم¬سازي است كه بصورت تدريجي آهن مذاب را جهت توليد اشياء فلزي با كيفيت بالاتر مردمي نمايند. الگوريتم با يك جايگزيني اتفاقي و افزايشي جهت بهبود آن تلاش مي¬كند. كيفيت يك جايگذاري مخصوص بوسيله مسيرگزيني جهت NP شناخته شده است. يك تابع هزينه¬اي كه فضاي جايگذاري را تخمين مي¬زند جهت برآورد كيفيت جايگذاري بكار مي¬رود. اگر تابع هزينه¬اي با منابع جايگذاري مجتمع گردند جايگذاري به صورت قابليت مسيرگزيني با رونده – در طول – سيم گفته مي¬شوند. اگر تابع هزينه¬اي همچنين وضعيت سرعت مدار را بررسي نمايد ، جايگذاري رونده – زمانج مي¬باشد. اگرچه مقاوم¬سازي شبيه¬سازي شده نتايج زيربهينه¬اي را ايجاد مي¬كند يك انتخاب خوب از نتايج متوسط محصولات تابع هزينه¬اي كه بصورت خردمندانه¬اي نزديك به بهينه هستند. ..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007