چهارشنبه 1 خرداد 1398
بازدید امروز : 5931 نفر

موضوع : پروژه علوم تربیتی بررسی و مطالعه استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری کودکان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه علوم تربیتی بررسی و مطالعه استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری کودکان
تعداد صفحه :
50
قیمت :
17000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول : كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيات تحقيق
تعاريف مفهومي و عملياتي
فصل دوم : ادبيات تحقيق
پيشينه¬ي تحقيق
مباني نظري
تحقيقات انجام گرفته پيرامون موضوع تحقيق
فصل سوم : روش اجراي تحقيق
روش تحقيق
جامعه آماري تحقيق
نمونه و شيوه¬ي نمونه¬گيري
ابزار و نحوه¬ي جمع¬اوري اطلاعات
روش¬هاي آماري و شيوه¬هاي تجزيه و تحليل داده¬ها
فصل چهارم : تجزيه و تحليل
بخش اول : توصيف اطلاعات
بخش دوم : تحليل اطلاعات
فصل پنجم : خلاصه و نتيجه¬گيري ، پيشنهادات و محدوديت¬ها
نتيجه¬گيري
محدوديت¬هاي تحقيق
پيشنهادات تحقيق
منابع و مآخذ
پيوست¬ها و ضمائم
جامعه آماري اين تحقيق كليه دبيران زن دبيرستان¬هاي مقطع متوسطه دخترانه ناحيه 2 رشت مي¬باشد و با توجه به حجم جامعه آماري ، حجم نمونه در اين تحقيق دبيران زن شاغل در مدارس متوسطه دخترانه ناحيه 2 رشت است كه به شيوه¬ي نمونه¬گيري (خوشه¬ي) انتخاب گرديده كه در مجموع شامل 50 نفر دبير شده است و به منظور گردآوري اطلاعات از پرسشنامه استاندارد شده موجود در زمينه¬ي تحقيقات انجام شده در مورد موضوع مورد بررسي استفاده شده است كه شامل 20 سؤال بسته پاسخ است روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي است و جهت تجزيه و تحليل داده¬ها از روش آماري مجذور في 2x استفاده شده است و به منظور تنظيم ، طبقه¬بندي و تجزيه و تحليل داده¬ها از روش¬هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است برغم برنامه¬ريزان آموزشي رفع و حل مشكلات مطرح شده در 5 فرضيه اين تحقيق در گروه تدوين و اجراي يك برنامه¬ريزي صحيح آموزشي و رفع نواقص و كاستي¬هاي نظام و برنامه¬ريزي مرتبط با كاربرد وسايل كمك آموزشي در مدارس متوسطه مي¬باشد و منطقي¬تر است كه همه¬ي مشكلات موجود در راه عدم استفاده از وسايل كمك آموزشي را بر عهده¬ي دبيران و فقدان فرهنگ استفاده از وسايل كمك آموزشي در نگرش و بينش آنان نگذاريم.
مقدمه :
از جمله نهادهايي كه در جوامع در حال رشد كمتر تغيير يافته¬اند و يا اصلاً تغيير را نپذيرفته¬اند ، نهادهاي آموزشي هستند.
در جامعه ما حدود 90 سال پيش ، با اقتباس از كشورهاي غربي ، مؤسسات آموزشي خصوصي و پس از چندي نيز مؤسسات دولتي و عمومي ـدسيس شد. وجه تمايز اين موسسات يا مؤسسات آموزشي آن زمان ، مكتب¬خانه اين بود كه اطفال به صورت گروهي در كلاس¬هاي خاص قرار مي¬گرفتند ، برنامه¬ي درسي واحدي براي آنها اجرا مي¬شد ، معلم كلاس مجري برنامه¬هاي آموزشي بود و درس را به روش گفتاري و كلامي در كلاس ارائه مي¬داد. از مختصات ديگر اينكه مقابل آنها ديواري نصب شده بود كه با گچ بر روي آن مي¬نوشتند.
هم¬اكنون اگر استثناها را كنار بگذاريم در اكثر فضاهاي آموزشي ما در سراسر ممكلكت همان تجهيزات ، شيوه¬ها و روشهاي كلامي درس مي¬دهد و امكانات كلاس عبارتند از : ميز و نيمكت ، تابلو ، گچ و .... موضوع قابل تفكر اين است كه در فاصله اين يكصد سال كه نهادهاي اجتماعي در كشورهاي ديگر متحول شده¬اند و چهره دنيا ، شهر ما و اجتماعات انساني دگرگون گرديده است عامل يا عواملي سبب شده است كه در طول اين مدت فضاهاي آموزشي ما بدون تغيير باقي مي¬ماند در صورتي كه انتظار معقول آن است كه نطفه¬ي هرگونه تحول و نوآوري و ابداع و اكتشاف ابتدا در فضاهاي آموزشي آن منعقد شود در همين جا نشو و نما كند و سپس حاصل آن به صورت علم و تكنولوژي به ساير نهادهاي جامعه عرضه گردد هم¬چنين اين تحولات از طريق آموزش¬هاي رسمي جامعه معرفي و شناسانده شود تا به راحتي و بدون تأخير آنها را هضم و جذب كنند. البته منكر اين امر نيستيم كه نظام آموزشي ما در اين مدت گسترش يافته است و هم¬اكنون در دورافتاده¬ترين روستاهاي ما نيز است و دست¬كم يك واحد آموزشي را دارا است اما قالب اين گسترش همان قالب اوليه است.
به منظور بيان دقيق¬تر و روشن¬تر براي اين موضوع نظام آموزشي را با يك نظام كشاورز با تحولات لازم در زمينه ابزار كار و توليد تراكتور ، كمباين و ساير ماشين¬آلات كشاورزي را پذيرفته بلكه در انتخاب نوع بذر و روشهاي كاشت ، نوع آبياري استفاده از كود شيميايي ، سموم دفع آفات نباتي و ... آگاهي لازم را كسب كرده و هم¬اكنون پديده¬هاي جديد و نو را در هر يك از اين زمينه¬ها با اشتياق كامل مي-پذيرد ، اما در سيستم آموزشي ما هرگونه پيشنهاد تغيير در روش¬هاي اداره كلاس ، ابزار كار معلم تجهيزات است و امكانات آموزشي به سمتي از جانب معلمان و مسئولين پذيرفته مي¬شود.
عدم تغيير و تحول در محتوا ، روش¬ها ، ابزار ، امكانات و تجهيزات آموزشي سبب شده است كه از يك رو بازده نظام آموزشي با تحولات و تغييراتي كه در ساير نهادها به وجود آمده است بيگانه و ناآشنا باشد و شرايط و توانايي لازم براي جذب در نهادهاي مختلف جامعه امروز را كسب نكرده باشند و از سوي ديگر خود سيستم در عرضه خدمات آموزشي به همان سبك و سيقاق معمول كارآيي لازم را نداشته باشد. در حال حاضر نظام آموزشي بحران عظيمي از حيث كميت و هم از نظر كيفيت خدمات آموزشي رو به رو است. و به تجربه ثابت شده است كه توجه به اين نظام به روال سنتي – يعني افزايش اعتبارات مالي نمي¬تواند پاسخگوي مشكلات فعلي باشد زيرا با وجود اين كه در چند سال اخير بيشترين سهم از درآمد ناخالص ملي را در مقايسه با ساير كشورهاي جهان (60%) به آموزش و پرورش اختصاص داده¬ايم هر سال مشكلات چشمگيري بيشتر شده است. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه علوم تربیتی بررسی و مطالعه استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری کودکان
50 صفحه - 17000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 18000 تومان
نقش وسایل کمک آموزشی در یادگیری درس ریاضی
11 صفحه - 2000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه
142 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مؤلفه های آموزش محیطی در برنامه ی آموزشی علوم تربیتی در بلغارستان و ترکیه6
13 صفحه - 9000 تومان
کارآموزی علوم تربیتی گزارش فیزیکی ، عاطفی، آموزشی مدرسه ابتدایی.docx
51 صفحه - 10000 تومان
پروژه علوم تربیتی - روانشناسی - بررسی علل ترس در کودکان و نوجوانان
51 صفحه - 14000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
70 صفحه - 20000 تومان
پروژه مدیریت و برنامه ریزی دلایل عدم گرایش معلمان به کاربرد وسایل کمک آموزشی و راههای بهبود آن
76 صفحه - 15000 تومان
اهمیت استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط معلمان
6 صفحه - 1500 تومان
رابطه عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی بچه های(دانش آموزان) پروژه روانشناسی علوم تربیتی
66 صفحه - 12000 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
106 صفحه - 15000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 15000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
115 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارشناسی علوم تربیتی بررسی عوامل بوجود آورنده دو گانگی ارزشی در نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله منطقه سنگر
80 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
59 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
74 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی شیوع اختلال نوشتن در مقطع ابتدایی
76 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان گرایشات دینی دانشجویان رشته های کامپیوتر
62 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان
88 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه اظطراب با پیشرفت تحصیلی
45 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی علل گرایش نوجوان به انحرافات اجتماعی
27 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی
142 صفحه - 20000 تومان
تحقیق عملی درس اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی حل مساله
19 صفحه - 2500 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به خدمات مشاوران
131 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان از ديدگاه نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله
76 صفحه - 17000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
38 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
153 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی عوامل مؤثر در انگیزه دانشجویان برای شرکت در کلاس
81 صفحه - 22000 تومان
کارآموزی رشته علوم تربیتی مشاوره فردی و مصاحبه با مراجعه کنندگان در اداره بهزیستی
15 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 10000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمان - رشته علوم تربیتی - در اداره آموزش و پرورش
66 صفحه - 10000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمانها رشته علوم تربیتی آموزش و پرورش
116 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی ارزشیابی مهارتهای حرفه ای معلمان دوره ابتدایی
95 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان آگاهی والدین با وظایف خود در زمینه بلوغ دانش آموزان دختر
101 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان
112 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به خدمات مشاوران
120 صفحه - 25000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
131 صفحه - 25000 تومان
پروژه اقدام پژوهی رشته آموزش ابتدایی - علوم تربیتی کاهش اضطراب (حین امتحان) دانش آموزان
48 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
78 صفحه - 14000 تومان
گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
37 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بازی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
121 صفحه - 22000 تومان
پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
120 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان
94 صفحه - 18000 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 22000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی وآموزشی مقایسه مهارت های حرفه ای مدیران و معلمان مدارس هوشمند با مدارس عادی همراه با پرسشنامه و کار آماری
160 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی نگرش والدین در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، سینما و کتب غیردرسی بر کودکان دختر و پسر
115 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش لوازم کمک آموزشی در تقویت درک شاگردان در مفاهیم کسری
6 صفحه - 6000 تومان
اختلال یادگیری در کودکان کند ذهن
21 صفحه - 3000 تومان
روش یادگیری کودکان نابینا
5 صفحه - 1000 تومان
اختلالات یادگیری کودکان خواندن و نوشتن.docx
22 صفحه - 3000 تومان
اختلالات یادگیری کودکان خواندن و نوشتن- روش تحقیق
19 صفحه - 4000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007