موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه علوم تربیتی بررسی و مطالعه استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری کودکان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه علوم تربیتی بررسی و مطالعه استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری کودکان
تعداد صفحه :
50
قیمت :
17000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول : كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيات تحقيق
تعاريف مفهومي و عملياتي
فصل دوم : ادبيات تحقيق
پيشينه¬ي تحقيق
مباني نظري
تحقيقات انجام گرفته پيرامون موضوع تحقيق
فصل سوم : روش اجراي تحقيق
روش تحقيق
جامعه آماري تحقيق
نمونه و شيوه¬ي نمونه¬گيري
ابزار و نحوه¬ي جمع¬اوري اطلاعات
روش¬هاي آماري و شيوه¬هاي تجزيه و تحليل داده¬ها
فصل چهارم : تجزيه و تحليل
بخش اول : توصيف اطلاعات
بخش دوم : تحليل اطلاعات
فصل پنجم : خلاصه و نتيجه¬گيري ، پيشنهادات و محدوديت¬ها
نتيجه¬گيري
محدوديت¬هاي تحقيق
پيشنهادات تحقيق
منابع و مآخذ
پيوست¬ها و ضمائم
جامعه آماري اين تحقيق كليه دبيران زن دبيرستان¬هاي مقطع متوسطه دخترانه ناحيه 2 رشت مي¬باشد و با توجه به حجم جامعه آماري ، حجم نمونه در اين تحقيق دبيران زن شاغل در مدارس متوسطه دخترانه ناحيه 2 رشت است كه به شيوه¬ي نمونه¬گيري (خوشه¬ي) انتخاب گرديده كه در مجموع شامل 50 نفر دبير شده است و به منظور گردآوري اطلاعات از پرسشنامه استاندارد شده موجود در زمينه¬ي تحقيقات انجام شده در مورد موضوع مورد بررسي استفاده شده است كه شامل 20 سؤال بسته پاسخ است روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي است و جهت تجزيه و تحليل داده¬ها از روش آماري مجذور في 2x استفاده شده است و به منظور تنظيم ، طبقه¬بندي و تجزيه و تحليل داده¬ها از روش¬هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است برغم برنامه¬ريزان آموزشي رفع و حل مشكلات مطرح شده در 5 فرضيه اين تحقيق در گروه تدوين و اجراي يك برنامه¬ريزي صحيح آموزشي و رفع نواقص و كاستي¬هاي نظام و برنامه¬ريزي مرتبط با كاربرد وسايل كمك آموزشي در مدارس متوسطه مي¬باشد و منطقي¬تر است كه همه¬ي مشكلات موجود در راه عدم استفاده از وسايل كمك آموزشي را بر عهده¬ي دبيران و فقدان فرهنگ استفاده از وسايل كمك آموزشي در نگرش و بينش آنان نگذاريم.
مقدمه :
از جمله نهادهايي كه در جوامع در حال رشد كمتر تغيير يافته¬اند و يا اصلاً تغيير را نپذيرفته¬اند ، نهادهاي آموزشي هستند.
در جامعه ما حدود 90 سال پيش ، با اقتباس از كشورهاي غربي ، مؤسسات آموزشي خصوصي و پس از چندي نيز مؤسسات دولتي و عمومي ـدسيس شد. وجه تمايز اين موسسات يا مؤسسات آموزشي آن زمان ، مكتب¬خانه اين بود كه اطفال به صورت گروهي در كلاس¬هاي خاص قرار مي¬گرفتند ، برنامه¬ي درسي واحدي براي آنها اجرا مي¬شد ، معلم كلاس مجري برنامه¬هاي آموزشي بود و درس را به روش گفتاري و كلامي در كلاس ارائه مي¬داد. از مختصات ديگر اينكه مقابل آنها ديواري نصب شده بود كه با گچ بر روي آن مي¬نوشتند.
هم¬اكنون اگر استثناها را كنار بگذاريم در اكثر فضاهاي آموزشي ما در سراسر ممكلكت همان تجهيزات ، شيوه¬ها و روشهاي كلامي درس مي¬دهد و امكانات كلاس عبارتند از : ميز و نيمكت ، تابلو ، گچ و .... موضوع قابل تفكر اين است كه در فاصله اين يكصد سال كه نهادهاي اجتماعي در كشورهاي ديگر متحول شده¬اند و چهره دنيا ، شهر ما و اجتماعات انساني دگرگون گرديده است عامل يا عواملي سبب شده است كه در طول اين مدت فضاهاي آموزشي ما بدون تغيير باقي مي¬ماند در صورتي كه انتظار معقول آن است كه نطفه¬ي هرگونه تحول و نوآوري و ابداع و اكتشاف ابتدا در فضاهاي آموزشي آن منعقد شود در همين جا نشو و نما كند و سپس حاصل آن به صورت علم و تكنولوژي به ساير نهادهاي جامعه عرضه گردد هم¬چنين اين تحولات از طريق آموزش¬هاي رسمي جامعه معرفي و شناسانده شود تا به راحتي و بدون تأخير آنها را هضم و جذب كنند. البته منكر اين امر نيستيم كه نظام آموزشي ما در اين مدت گسترش يافته است و هم¬اكنون در دورافتاده¬ترين روستاهاي ما نيز است و دست¬كم يك واحد آموزشي را دارا است اما قالب اين گسترش همان قالب اوليه است.
به منظور بيان دقيق¬تر و روشن¬تر براي اين موضوع نظام آموزشي را با يك نظام كشاورز با تحولات لازم در زمينه ابزار كار و توليد تراكتور ، كمباين و ساير ماشين¬آلات كشاورزي را پذيرفته بلكه در انتخاب نوع بذر و روشهاي كاشت ، نوع آبياري استفاده از كود شيميايي ، سموم دفع آفات نباتي و ... آگاهي لازم را كسب كرده و هم¬اكنون پديده¬هاي جديد و نو را در هر يك از اين زمينه¬ها با اشتياق كامل مي-پذيرد ، اما در سيستم آموزشي ما هرگونه پيشنهاد تغيير در روش¬هاي اداره كلاس ، ابزار كار معلم تجهيزات است و امكانات آموزشي به سمتي از جانب معلمان و مسئولين پذيرفته مي¬شود.
عدم تغيير و تحول در محتوا ، روش¬ها ، ابزار ، امكانات و تجهيزات آموزشي سبب شده است كه از يك رو بازده نظام آموزشي با تحولات و تغييراتي كه در ساير نهادها به وجود آمده است بيگانه و ناآشنا باشد و شرايط و توانايي لازم براي جذب در نهادهاي مختلف جامعه امروز را كسب نكرده باشند و از سوي ديگر خود سيستم در عرضه خدمات آموزشي به همان سبك و سيقاق معمول كارآيي لازم را نداشته باشد. در حال حاضر نظام آموزشي بحران عظيمي از حيث كميت و هم از نظر كيفيت خدمات آموزشي رو به رو است. و به تجربه ثابت شده است كه توجه به اين نظام به روال سنتي – يعني افزايش اعتبارات مالي نمي¬تواند پاسخگوي مشكلات فعلي باشد زيرا با وجود اين كه در چند سال اخير بيشترين سهم از درآمد ناخالص ملي را در مقايسه با ساير كشورهاي جهان (60%) به آموزش و پرورش اختصاص داده¬ايم هر سال مشكلات چشمگيري بيشتر شده است. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه علوم تربیتی بررسی و مطالعه استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری کودکان
50 صفحه - 17000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 18000 تومان
نقش وسایل کمک آموزشی در یادگیری درس ریاضی
11 صفحه - 2000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه
142 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مؤلفه های آموزش محیطی در برنامه ی آموزشی علوم تربیتی در بلغارستان و ترکیه6
13 صفحه - 9000 تومان
کارآموزی علوم تربیتی گزارش فیزیکی ، عاطفی، آموزشی مدرسه ابتدایی.docx
51 صفحه - 10000 تومان
پروژه علوم تربیتی - روانشناسی - بررسی علل ترس در کودکان و نوجوانان
51 صفحه - 14000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
70 صفحه - 20000 تومان
پروژه مدیریت و برنامه ریزی دلایل عدم گرایش معلمان به کاربرد وسایل کمک آموزشی و راههای بهبود آن
76 صفحه - 15000 تومان
اهمیت استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط معلمان
6 صفحه - 1500 تومان
رابطه عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی بچه های(دانش آموزان) پروژه روانشناسی علوم تربیتی
66 صفحه - 12000 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
106 صفحه - 15000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 15000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
115 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارشناسی علوم تربیتی بررسی عوامل بوجود آورنده دو گانگی ارزشی در نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله منطقه سنگر
80 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
59 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
74 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی شیوع اختلال نوشتن در مقطع ابتدایی
76 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان گرایشات دینی دانشجویان رشته های کامپیوتر
62 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان
88 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه اظطراب با پیشرفت تحصیلی
45 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی علل گرایش نوجوان به انحرافات اجتماعی
27 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی
142 صفحه - 20000 تومان
تحقیق عملی درس اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی حل مساله
19 صفحه - 2500 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به خدمات مشاوران
131 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان از ديدگاه نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله
76 صفحه - 17000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
38 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
153 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی عوامل مؤثر در انگیزه دانشجویان برای شرکت در کلاس
81 صفحه - 22000 تومان
کارآموزی رشته علوم تربیتی مشاوره فردی و مصاحبه با مراجعه کنندگان در اداره بهزیستی
15 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 10000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمان - رشته علوم تربیتی - در اداره آموزش و پرورش
66 صفحه - 10000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمانها رشته علوم تربیتی آموزش و پرورش
116 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی ارزشیابی مهارتهای حرفه ای معلمان دوره ابتدایی
95 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان آگاهی والدین با وظایف خود در زمینه بلوغ دانش آموزان دختر
101 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان
112 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به خدمات مشاوران
120 صفحه - 25000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
131 صفحه - 25000 تومان
پروژه اقدام پژوهی رشته آموزش ابتدایی - علوم تربیتی کاهش اضطراب (حین امتحان) دانش آموزان
48 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
78 صفحه - 14000 تومان
گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
37 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بازی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
121 صفحه - 22000 تومان
پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
120 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان
94 صفحه - 18000 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 22000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی وآموزشی مقایسه مهارت های حرفه ای مدیران و معلمان مدارس هوشمند با مدارس عادی همراه با پرسشنامه و کار آماری
160 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی نگرش والدین در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، سینما و کتب غیردرسی بر کودکان دختر و پسر
115 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش لوازم کمک آموزشی در تقویت درک شاگردان در مفاهیم کسری
6 صفحه - 6000 تومان
اختلال یادگیری در کودکان کند ذهن
21 صفحه - 3000 تومان
روش یادگیری کودکان نابینا
5 صفحه - 1000 تومان
اختلالات یادگیری کودکان خواندن و نوشتن.docx
22 صفحه - 3000 تومان
اختلالات یادگیری کودکان خواندن و نوشتن- روش تحقیق
19 صفحه - 4000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007