جمعه 30 فروردین 1398
بازدید امروز : 1394 نفر

موضوع : روشهاي تعليم در دوره دبستان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
روشهاي تعليم در دوره دبستان
تعداد صفحه :
12
قیمت :
2000 تومان

در ادامه بحث ابعاد مختلف آموزش دبستاني ، به روشهاي تعليم در دوره دبستان مي پردازيم و قبل از شروع اين بخش ، چند مفهوم و شعار تربيتي بسيار مهم آموزش دبستاني را مطرح مي کنيم . ابتدا ، يادگيري از طريق عمل را توضيح مي دهيم که توسط " ديويي " مطرح شده است . يکي از جوانب مهم آموزش ابتدايي ، اين است که يادگيري بايد مبتني بر فعاليتهاي دانش آموز باشد . مشارکت فعال دانش آموز در امر يادگيري ، بسيار مهم است و دانش آموز به آن اندازه که فعال است ، ياد مي گيرد .
ي جريان آموزش که معلم در حال ؟آموزش مشخص مي شود .ي صورت مي گيرد و بر مبناي اين ارزشيابي مي توان ميزان معلومات و آمادگي داشن آم يادگيريها تا حد امکان ، بايد از يادگيري لفظي و کتابي دور و به سمت يادگيري توأم با فعاليت دانش آموز سوق داده شود . دانش آموز بايد فعالانه در جريان يادگيري مشارکت کرده ، نتيجه کار خود را مشاهده کند و از اين طريق ، حس اعتماد به نفس و استقلال در وي به وجود آيد .
شعار بعدي ، آموزش چگونه ياد گرفتن است که در آموزش ابتدايي ، بسيار مهم مي باشد . در دوره ابتدايي ، به جاي ارائه محتوا ، مي توان به دانش آموزان ياد داد که چگونه ياد بگيرند ؟
اگر دانش آموزان روشهاي يادگيري صحيح را بدانند ، خواهند توانست ، به طور مستقل ، و بدون علم ، يادگيري خود را ادامه دهند .
در آموزش و پرورش نوين ، اين دو شعار بسيار مهم بوده و اشراف دانش آموز به فرايند يادگيري مهم است ، نه نتيجه کار !
روشهاي آموزشي دوره ابتدايي
برخي از روشهاي آموزشي دوره ابتدايي ، با روشهاي آموزشي دوره هاي بعدي يکسان هستند .
1-روش سخنراني :
در اين روش ، معلم مطالب درسي را به دانش آموزان انتقال مي دهد. وظيفه اصلي معلم ، انتقال معلومات و اطلاعات درسي به دانش آموزان است . وظيفه دانش آموزان ، گوش دادن ، نوشتن و يادداشت برداشتن است .
در اين روش مي توان ، ذهن دانش آموز را به بانکي تشبيه نمود که بايد در آن پول اندوخته شود ، در اينجا نيز ، ذهن دانش آموز بايد مملو از معلومات گردد ، مطالب را در ذهن نگه دارد و هنگام امتحان يادآوري نمايد . روش سخنراني ، محاسن و معايبي دارد .
در يک جلسه سخنراني ، مي توان مطالب زيادي را به دانش آموزان انتقال داد ، صرفه جويي در زمان و امکانات و نياز کم به وسايل و امکانات تکنولوژي آموزشي ، از محاسن اين روش مي باشد . با توجه به امکانات کم در برخي از مناطق ، معلم مي تواند با استفاده از اين روش ، حجم بسياري از اطلاعات را به افراد انتقال بدهد .
2-روش نمايشي :
در اين روش ، معلم مهارت و کار خاصي را به طور عملي در برابر دانش آموزان انجام مي دهد و دانش آموز پس از مشاهده مراحل کار، سعي مي کنند ، کار را به همان ترتيب انجام بدهند. در اين روش، مشاهده و سپس تقليد از معلم ، بسيار مهم مي باشد .
3-روش ايفاي نقش :
در اين روش ، معلم از دانش آموزان مي خواهد که يک قطعه نمايش يا تئاتر را اجرا کنند ، به گونه اي که در اين فرايند ، هر يک از فراگيران ، ايفاي نقش خاصي را به عهده بگيرند . از طريق اين روش ، مي توان بسياري از مهارتها ، از قبيل فن بيان ، ايجاد ارتباط و ابراز وجود را به دانش آموزان ياد داد .
..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007