چهارشنبه 21 آذر 1397
بازدید امروز : 5276 نفر

موضوع : اهليت و حجر و سن رشد در قانون مدني ايران پس از اصلاحات سال1361 - مربوط به حقوق
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
اهليت و حجر و سن رشد در قانون مدني ايران پس از اصلاحات سال1361 - مربوط به حقوق
تعداد صفحه :
37
قیمت :
8000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
پيش‌ گفتار
مقدمه‌:تقسيم‌ مطالب‌
گفتار اول _ تعريف اهليت
1ـ تعريف‌ لغوي‌ و فقهي‌ اهليت‌
2ـ تعريف‌ حقوقي‌ اهليت‌
گفتار دوم _ انواع اهليت در قانون مدني
3ـ اهليت‌ دارا بودن‌ حقوق‌
5ـ شرايط‌ اهليت‌ تمتع‌
6ـ اهليت‌ قانوني‌ يا اهليت‌ اجراء
7ـ اهليت‌ تملك‌ـ يك‌ اصطلاح‌ نامناسب‌
فصل‌ دوم‌ـ عدم‌ اهليت‌ و انواع‌ آن‌
گفتار اول_ آيا عدم‌ اهليت‌ تمتع‌ امكان‌ دارد؟
گفتار دوم _ عدم‌ اهليت‌ كلي‌ و نسبي‌
الف‌ـ عدم‌ اهليت‌ كلي‌
ب‌ـ عدم‌ اهليت‌ نسبي‌
گفتار سوم ـ آثار حقوقي‌ عدم‌ اهليت‌ كلي‌ و نسبي‌
گفتار چهارم _ بررسي‌ برخي‌ از مصاديق‌ عدم‌ اهليت‌
گفتار پنجم _ يك‌ استثناء
1ـ حمايت‌ از شخص‌ محجور
فصل‌ سوم‌ ـ مباني‌ حقوقي‌ حجر و عدم‌ اهليت‌
2ـ حمايت‌ از اشخاص‌ ثالث‌
3ـ حمايت‌ از جامعه‌ و رعايت‌ نظم‌ عمومي‌ آن‌
4ـ عدم‌ اهليت‌ قانوني‌
5ـ عدم‌ اهليت‌ و يا ممنوعيت‌ قضائي‌ و اداري‌
فصل‌ چهارم‌ ـ ماهيت‌ حقوقي‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ اهليت‌
گفتار دوم _ قوانين‌ آمره‌ و تحديد اراده‌
گفتار سوم _ نتيجه‌ بحث‌
فصل‌ پنجم‌ـ تعريف‌ اهليت‌ و شرايط‌ آن‌ در قانون‌ مدني‌
كليات‌ـ شرايط‌ اهليت‌ در قانون‌ مدني‌
گفتار اول‌ـ شرط‌ اول‌ اهليت ‌؛ بلوغ‌
الف‌ـ تعريف‌ بلوغ‌
ب‌ـ تعريف‌ صغير و انواع‌ آن‌
1ـ تعريف‌ صغير
2ـ انواع‌ صغير
ج‌ـ تعريف‌ تميز و آثار حقوقي‌ آن‌
1ـ تعريف‌ تميز
2ـ تشخيص‌ عرفي‌ تميز
3ـ آثار حقوقي‌ تميز
4ـ يك‌ اشكال‌
گفتار دوم‌ ـ دامنه‌ عدم‌ اهليت‌ صغير و آثار حقوقي‌ آن‌
الف‌ـ مواردي‌ كه‌ صغير داراي‌ اهليت‌ شناخته‌ مي‌شود
1ـ تملكات‌ بلاعوض‌
تذكر: يك‌ ايراد و پاسخ‌ آن‌
2ـ اعمال‌ و اقوال‌ غير مالي‌ صغير
2ـ1 دكترين‌ و نظريه‌ علماي‌ حقوق‌
3ـ قراردادهاي‌ كار
3_ 2_ دكترين‌ علماي‌ حقوق‌
پيش‌ گفتار
تقديم‌ لايحه‌ شماره‌ 34121/18038 مورخ‌ 17/7/1381 (مصوب‌ هيأت‌ وزيران‌ در جلسه‌ 24/6/81 در مورد اصلاح‌ قانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ مدني)‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ از سوي‌ رئيس‌جمهور موجب‌ گرديد تا اينجانب‌ به‌ عنوان‌ يك‌ سردفتر كه بنا به‌ مقتضيات‌ شغلي‌ خود مستقيماً با موضوع‌ احراز رشد و اهليت‌ اشخاص‌ جهت‌ انجام‌ معاملات‌ سروكار دارد و يكي‌ از مخاطبين‌ قانون‌ مزبور محسوب‌ مي‌شود به‌ موضوع‌ مزبور توجهي‌ جدي‌تر نموده‌ و با توجه‌ به‌ اينكه‌ در چند سال‌ اخير مشكلاتي‌ براي‌ برخي‌ از همكاران‌ در اين‌ رابطه‌ از سوي‌ مراجع‌ قضائي‌ ايجاد گرديده‌ و چه‌ بسا اسنادي‌ كه‌ به‌ همين‌ دليل‌ از سوي‌ محاكم‌ دادگستري‌ ابطال‌ شده‌ است‌؛ به‌ فكر افتادم‌ مقررات‌ موجود در خصوص‌ حجر و اهليت‌ اشخاص‌ را بازبيني‌ نموده‌ و حاصل‌ اين‌ بررسي‌ و مطالعه‌ آن‌ بود كه‌ موجب‌ شد يادداشت‌هايي‌ جمع‌آوري و تهيه‌ كنم مجموع‌ يادداشت‌هاي‌ خود را به‌ طريق‌ مقتضي‌ و ممكن‌ از طريق‌ نشر آن‌ به‌ نقد آراء عمومي‌ بگذارم‌. ممكن‌ است‌ اين‌ نوشته‌ براي‌ همكاران‌ و ساير علاقه‌مندان‌ و اشخاص‌ درگير و فعال‌ در امور حقوقي‌ و مسئولان‌ سودمند واقع‌ شده‌ و يا آنكه‌ بررسي‌ و نقادي‌ آن‌ موجب‌ شود تا اشكالات‌ آراء و نظرات‌ عنوان‌ شده‌ به‌ زودي‌ روشن‌ و آشكار شود و حساسيت‌ بيشتري‌ در خصوص‌ موضوعي‌ كه‌ در كميسيون‌ قضائي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در دست‌ رسيدگي‌ است‌ به‌ وجود آيد و آراء بيشتر، بهتر و جديدتري‌ به‌ مجلس‌ شورا پيشنهاد شود تا بدين طريق، مجلس‌ يكبار و براي‌ هميشه‌ تكليف‌ مردم‌ را معلوم‌ نموده‌ و با اصلاح‌ و الحاق‌ مواد جديدي‌ به‌ قانون‌ مدني‌ به‌ اختلافات‌ و مسائل‌ و مشكلات‌ موجود در خصوص‌ اهليت‌ و حجر اشخاص‌ پايان‌ دهد.
اميدوارم‌ كه‌ اين‌ مقاله‌ مورد توجه‌ و نظر مساعد همكاران‌ واقع‌ گردد و ثمربخش بوده‌ و براي‌ همكاران‌ محترم‌ سودمند باشد.
خسرو عباسي‌داكاني‌
سردفتر اسناد رسمي‌ 106 تهران‌
اهليت‌ و حجر در قانون‌ مدني‌ ايران‌ پس‌ از اصلاحات‌ 8/10/1361
مقدمه‌:تقسيم‌ مطالب‌
كتاب‌ دوم‌ از جلد اول‌ قانون‌ مدني‌ اختصاص‌ به‌ بيان‌ اسباب‌ تملك‌ دارد. مطابق‌ ماده‌ 140 قانون‌ مدني‌ تملك‌ و دارا شدن‌ از 4 طريق‌ ميسر مي‌باشد: 1ـ به‌ احياء اراضي‌ موات‌ و حيات‌ اشياء مباح‌ 2ـ به‌ وسيله‌ عقود و تعهدات‌ 3ـ به‌ وسيله‌ اخذ به‌ شفعه‌ 4ـ به ارث‌.
قسمت‌ دوم‌ از كتاب‌ دوم‌ جلد اول‌ قانون‌ مدني‌ به‌ عقود و معاملات‌ و الزامات‌ پرداخته‌ و باب‌ اول‌ آن‌ به‌ تعريف‌ عقود و تعهدات‌ و اقسام‌ عقود و معاملات‌ اختصاص‌ دارد. در فصل‌ دوم‌ از باب‌ اول‌ شرايط‌ اساسي‌ براي‌ صحت‌ معاملات‌ احصاء شده‌ است‌ كه‌ 4 شرط‌ مي‌باشند و عبارتند از 1ـ قصد و رضاي‌ طرفين‌ 2ـ اهليت‌ طرفين‌ 3ـ موضوع‌ معين‌ كه‌ مورد معامله‌ مي‌باشد 4ـ مشروعيت‌ جهت‌ معامله‌.
مبحث‌ دوم‌ از فصل‌ دوم‌ مقررات‌ ناظر بر اهليت‌ متعاملين‌ را بيان‌ مي‌كند و شرايط‌ اهليت‌ و ضمانت‌ اجراء عدم‌ اهليت‌ در انجام‌ معامله‌ را معين‌ مي‌سازد. موضوع‌ اين‌ تحقيق‌ بررسي‌ اهليت‌ انجام‌ معامله‌ـ شرايط‌ آن‌ـ موانع‌ آن‌ـ ضمانت‌ اجراي‌ عدم‌ اهليت‌ـ سن‌ رشدـ احراز رشدـ مرجع‌ احراز رشدـ اصالت‌ رشد يا اصالت‌ عدم‌ رشد و موارد نصب‌ قيم‌ مي‌باشد.
در اين‌ راستا بررسي‌ دقيق‌تر مستلزم‌ آن‌ است‌ كه‌ مقررات‌ قانوني‌ مدني‌ در فصول‌ اول‌ و دوم‌ كتاب‌ جلد دوم‌ قانون‌ كه‌ به‌ حجر و قيمومت‌ اختصاص‌ دارد نيز مورد ملاحظه‌ و مطالعه‌ توأم‌ قرار گيرد تا نتايج‌ تحقيق‌ و بررسي‌ صحيح‌ و قابل‌ استناد باشد. همچنين‌ بايستي‌ مقررات‌ باب‌ سوم‌ از كتاب‌ هشتم‌ از جلد دوم‌ قانون‌ مدني‌ نيز مورد بررسي‌ قرار گيرد زيرا به‌ موضوع‌ ولايت‌ قهري‌ و مدت‌ و شرايط‌ و موانع‌ و مسائل‌ آن‌ مربوط‌ مي‌شود كه‌ در ارتباط‌ مستقيم‌ با موضوع‌ اهليت‌ و حجر و رشد مي‌باشد و مسائل‌ مالي‌ و تصرفات‌ مالي‌ مولي‌ عليه‌ را دربرمي‌گيرد. اكنون‌ به‌ بررسي‌ موضوع‌ اهليت‌ مي‌پردازيم‌.
فصل‌ اول‌_ اهليت‌ و انواع‌ آن‌ از نظر قانون‌ مدني‌
گفتار اول _ تعريف اهليت
1ـ تعريف‌ لغوي‌ و فقهي‌ اهليت‌
از لحاظ‌ لغوي‌ و فقهي‌ اهليت‌ در مقابل‌ حجر قرار مي‌گيرد. در لغتنامه‌ دهخدا اهليت‌ به‌ معناي‌ سزاوار بودن‌، شايستگي‌، صلاحيت‌، استحقاق‌ و قابليت‌، همچنين‌ كلمه‌ حجر به‌ معناي‌ منع‌ و بازداشتن‌ كسي‌ از تصرف‌ در مال‌ خويش‌ چنانكه‌ داور، ديوانه‌ و نابالغ‌ را هم‌ آمده‌ است‌. و از لحاظ‌ شرعي‌ به‌ معني‌ بازداشتن‌ شخص‌ از تصرف‌ در مالش‌ مي‌باشد كه‌ ممكن‌ است‌ دلايل‌ مختلفي‌ داشته‌ باشد از جمله‌ صغر و سفه‌ و جنون‌ كه‌ در كتب‌ فقهي‌ مفصلاً به‌ آنها اشاره‌ و توجه‌ شده‌ است‌ از جمله‌ در تحريرالوسيله‌ امام‌خميني‌(ره‌) و شرايع‌الاسلام‌ محقق‌ حلي‌ در باب‌ حجر. ..................

تحقیقهای مشابه
اهليت و حجر و سن رشد در قانون مدني ايران پس از اصلاحات سال1361 - مربوط به حقوق
37 صفحه - 8000 تومان
بررسي حقوقي سن ازدواج و رشد دختران - مربوط به حقوق
37 صفحه - 6000 تومان
بررسي مسأله حضانت اطفال در حقوق مدني ايران و فرانسه
32 صفحه - 3500 تومان
ویژگیهای رشد عمومی نوجوانان تا پایان سن 15 سالگی
11 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - آیا سن نمایندگی agency در اصلاحات سازمانی مهم است 28
16 صفحه - 16000 تومان
پروژه حقوق بررسی سن ازدواج دختران
61 صفحه - 12000 تومان
پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
191 صفحه - 25000 تومان
روند رشد تکنولوژی در آموزش و پرورش ایران در ده سال اخیر
29 صفحه - 3500 تومان
سن رشد و تاثیر آن در حقوق مالی و غیر مالی- مربوط به حقوق
6 صفحه - 1000 تومان
مقايسه ي قانون اساسي ايران با فرانسه
12 صفحه - 3000 تومان
مقايسه قانون نفت ايران در 1353 با 1390
20 صفحه - 6000 تومان
مقايسه قانون نفت ايران در 1353 با 1390
20 صفحه - 4000 تومان
سرقت - انواع سرقت - قانون و حقوق در رابطه با سرقت
39 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بشر و جادوی قانون تابعیت خانوادگی 21
18 صفحه - 18000 تومان
قشون و حقوق نظامي در دولت مدني عهد نبوي
12 صفحه - 2000 تومان
فرآيند توليد شركت ايران رادياتور مربوط به مدیریت صنعتی
14 صفحه - 3500 تومان
دیه و انواع دیه و حقوق و احکام مربوط به دیه
24 صفحه - 6000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007