موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : ارتباط هوش هیجانی و سلامت روانی دانشجویان فوتبالیست
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
ارتباط هوش هیجانی و سلامت روانی دانشجویان فوتبالیست
تعداد صفحه :
6
قیمت :
3000 تومان

ارتباط هوش هیجانی و سلامت روانی دانشجویان فوتبالیست
هیجان و چگونگی کنار آمدن افراد با آن بخشی از شخصیت آدمی است و بر سلامت روانی وی تاثیر دارد. توانایی درک، فهم و به کارگیری مهارت های هیجانی در افراد متفاوت است و این مجموعه سطح هوشیاری، هوش هیجانی شخص را تشکیل می دهد که در سلامت روانی و رشد عقلانی وی سهم بسزایی دارد.. امروزه پیشرفت ورزشکاران سطوح قهرمانی به عوامل مختلفی بستگی دارد. شناسایی افراد مستعد از کودکی و نوجوانی و سوق دادن آنها به سمت یک ورزش خاص، به همراه برنامه ریزی تمرینات فشرده جسمانی و روانشناختی از جمله این عوامل می باشد. برای مربیان مشخص شده است که آمادگی روانشناختی ورزشکار یکی از عوامل موفقیت در اجرای مهارت و عملکرد او به شمار می رود و آمادگی روانی او نیز مانند آمادگی جسمانی تنها با تمرین مهارت های روانشناختی میسر است. بررسی جین و سینها (2007) نشان داد که هوش هیجانی با سلامت روانی رابطه مثبت دارد و حتی می تواند آن را پیش بینی کند. بشارت و همکاران ، در تحقیقی نشان دادند که هوش هیجانی با موفقیت ورزشی در ورزش های گروهی و فردی همبستگی مثبت دارد، اما این متغیر فقط در ورزش های گروهی می تواند موفقیت ورزشی را پیش بینی کند. آرنولد بی زر معتقد است که حالت روانی فرد درست به اندازه ی آمادگی جسمانی او بر عملکردش موثر است و ورزش می تواند به سازگاری فرد در مقابله با محیط پیرامونش کمک کند. اهمیتی که اخیرا" برای نقش مسایل روانشناختی در بالا بردن توانایی های ورزشکاران قایل شده اند در چند سال گذشته بی سابقه بوده است و مربیان و ورزشکاران پی برده اند که موفقیت در ورزش تنها نتیجه فعالیت و کارآیی جسمانی نیست و جنبه های روانشناختی هم می بایست مورد توجه قرار گیرد (3). از میان عوامل دخیل در کسب موفقیت ورزشی توجه به هوش هیجانی و سلامت روانی در ورزشکاران ضرورت اساسی دارد. لذا با توجه به اهمیت جنبه های کارکردی هیجان در سلامت جسمی و روانی انسان و به ویژه ورزشکاران مطالعه و بررسی این سازه و نقش آن در بهداشت روان مهم و سودمند به نظر می رسد. بنابراین پژوهش حاضر در صدد است تا ارتباط بین هوش هیجانی و سلامت روانی را در دانشجویان فوتسالیست مورد بررسی قرار دهد.
روش تحقیق: این پژوهش از نوع توصیفی _ همبستگی می باشد که جامعه آماری آن را کلیه دانشجویان شرکت کننده در
ششمین دوره مسابقات فوتسال دسته اول کشور ( 192 N= )، تشکیل داده است. با توجه به کوچک بودن جامعه آماری ؛ کل
جامعه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که تعداد 138 پرسشنامه کامل برگشت داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. ..................

تحقیقهای مشابه
ارتباط هوش هیجانی و سلامت روانی دانشجویان فوتبالیست
6 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان
112 صفحه - 40000 تومان
پروژه روانشناسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان همراه با کار آماری و تجزیه و تحلیل
116 صفحه - 50000 تومان
کار آماری بررسی مقایسه هوش هیجانی و بهزیستی روانی نوجوانان خانواده عادی و طلاق
40 صفحه - 70000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی هوش هیجانی در دانشجویان
149 صفحه - 50000 تومان
پرسشنامه هوش هیجانی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی
12 صفحه - 6000 تومان
پرسشنامه هوش هیجانی بار آن
7 صفحه - 6000 تومان
کار آماری بررسی هوش اخلاقی هوش هیجانی رضایت زناشویی
15 صفحه - 70000 تومان
پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن
3 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر تعدیلی هوش هیجانی بر واکنشهای کورتیزول آزاد نسبت به استرس 22
14 صفحه - 28000 تومان
نقش هوش هیجانی در بالا بردن عزت نفس دانش آموزان دبیرستانی
29 صفحه - 5000 تومان
نقش ورزش در سلامت روانی دانشجویان
9 صفحه - 3000 تومان
ورزش در سلامت روانی دانشجویان
8 صفحه - 3000 تومان
کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان
18 صفحه - 80000 تومان
کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان
8 صفحه - 70000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007