موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه رشته جهانگردی و هتلداری- بسته سفر -پکیج مسافرتی اهواز
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته جهانگردی و هتلداری- بسته سفر -پکیج مسافرتی اهواز
تعداد صفحه :
57
قیمت :
30000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چكيده
مقدمه
فصل اول
1-1.(عملیات قبل ازسفر).
2-1.بروشورتبلیغاتی
. 3-1.پیش بینی هزینه سفرزمینی
4-1 پيش بيني هزينه سفرهوایی
5-1رزرواسیون.
فصل دوم
1-2.طراحی بسته سفر
2-2.بسته سفرزمینی
3-2.بسته هوایی.
4-2.اطلاعات کلی شناخت مقصد.
5-2.طراحی وبرنامه ریزی یک سفریکروزه.
6-2.عملیات درحین انجام سفر.
7-2.پیامک.
8-2.وب سایت
9-2.بنرتبلیغات شهری.
10-2.تبلیغات.
11-2.بروشورتبلیغی..
12-2.فرم نظرخواهی مسافران.
13-2.برنامه سفراجراشده..
فصل سوم
3-1.عملیات درحین انجام تور..
فصل چهارم
1-4منابع..
« چكيده »
چکیده
((استان خوزستان درجنوب غربی ایران قراردارد ومرکزاین استان ،شهراهوازمی باشدودرمجاورتش ازشمال شرقی استان لرستان وشمال غربی استان اصفهان استان ایلام وچهارمحال بختیاری وخلیج فارس واستان کهکلویه وبویراحمدوکشورعراق واقع است.))
آب وهوای مختلفی دارددربعضی نقاط این استان مثل شهرهای آبادان وخرمشهرو...نیمه بیابانی وآب وهوای استپ گرم که نواحی شمال دزفول و...رادربرمی گیرد.وسعت این استان 64236کیلومترمربع وجمعیت آن 3746772نفرمی باشدوتقسیمات آن 16شهرستان ،29شهر،36بخش،112دهستان و3880آبادی مسکونی قراردارد.
ازلحاظ فرهنگ ومذهب ودامپروری وکشاورزی صنایع ومعادن ومشخصات جغرافیایی درادامه مطالب توضیحاتی داده خواهدشد.
مقدمه
امروزه صنعت گردشگری در دنیا، یکی از منابع مهم درآمد ور در عین حال از عوامل موثر در تبادلات فرهنگی بین کشورهاست و به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان، حائز جایگاه ویژه ای است از این رو بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده، در پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید خود از این فعالیت بین المللی اند. کشور ما نیز با قدمت تاریخی چندین هزارساله و منابع فراوان و غنی جذب گردشگر، می تواند در این رقابت جهانی فعالانه شرکت کند و از این منبع سرشار، سهمی شایسته و در خور داشته باشد. البته پر واضح است که موفقیت در این عرصه و دستیابی به منافع مادی و غیر مادی حاصل از آن مستلزم درک پدیده گردشگری، شناخت ابعاد و آثار آن و همچنین آشنایی با مدیریت صحیح موسسات و دستگاههای، متولی صنعت گردشگری است، مدیریتی که با جدیدترین دستاوردهای علمی هماهنگ باشد.
در زمان انقلاب صنعتی از سال 1750 تا 1850 میلادی، پایه و اساس گردشهای دسته جمعی به مفهوم امروزی به وجود آمد، ولی سیستم توزیع محصولات و خدمات جهانگردی که امروزه وجود دارد، ریشه در فعالیتهایی دارد که توسط ((توماس کوک)) انگلیسی به عمل آمد و می توان آن را منشاء گردشهای دسته جمعی کنونی دانست.
با استفاده ا تجربیات شرکتهای خدمات مسافرتی در اروپا، نخستین آژانس جهانگردی ایران به نام آژانس ((ایرانتور)) در شهر تهران ، در سال 1319 خورشیدی تاسیس شد، این آژانس در شروع فعالیت خود فقط گشت هایی برای علاقه مندان به اسکی ترتیب می داد.
جهانگردی واژه ای است فارسی به مفهوم ((جهان گردنده وآنکه دراقطارعالم بسیارسفرکند.)) جهانگردی ظاهرا معادل سیاحت عربی وتوریسم فرانسوی است.سیاحت درعربی به معنای زیادسفرکردن است وسیاح یامعادل فارسی آن ،جهانگرد،کسی است که زیادسفرمی کند.اما درزبان رایج فارسی، ازنظرکمی ،تفاوتی میان جهانگردی ،کسی است که زیادسفرمی کندامادرزبان رایج فارسی ازنظرکمی تفاوتی میان جهانگردی ومسافرت یاسفروجوددارد.
یعنی اغلب فارسی زبانان جهانگردی رامترادف بازیادسفرکردن می دانند. درحالی که واژه های سفرومسافرت به سفرهای کوتاه مدت دوریانزدیک نیز مربوط می شود.هم اکنون باوجوداینکه درزبان فارسی گفتاری ونوشتاری استفاده ازواژه های جهانگردی وجهانگردبه جای سفرومسافرت ومسافرمرسوم است ،به کاربردن واژه های جهانگرد وجهانگرد به جای سفرومسافرت ومسافرمرسوم است، به کاربردن واژه های مزبوردرگفتگوی میان مردم چندان نیست وبیشترمردم ترجیج می دهند واژه های مسافرت سفرومسافررابه کاربرند. هرچندواژه های سفر،مسافرت ومسافرریشه عربی دارند،امانسبت به واژه جهانگردی رایج ترهستند وبارمعنایی بیشتری دارند. مفاهیم سفرعبارتنداز:بقیه سپیدی روزبعدازفروشدن آفتاب وسپیدی صبح ،صلح کردن میان دوقوم ومیانجی گری وبیرون شدن ازشهرخودوبه محلی دیگررفتن :قطع مسافرت راهی که بپیمایند ازمحلی به محل دور:توجه دل به سوی حق تعالی .
شایددلیل اینکه سفربه معنای سپیدی صبح آمده است که بسیاری ازناشناخته های ذهن آدمی (تارکی ها،مجهولات)درباره نواحی ،سرزمین ها،طبیعت ،مردم و... شناخته می شود(روشنی ها،معلومات ).وانگهی ،سفر،نیکی ها وبدی های نهادآدمی راروشن می سازد.درمقابل واژه عربی تفرج ،درلغت نامه دهخدا معانی زیر آمده است :گشایش یافتن وازتنگی ودشواری بیرون آمدن
وخوشحالی .همچنین به نظراستاد دهخدا این واژه به معنای زیر آمده است :دراستعمال فارسی مجازا به معنای سیر وتماشا وخوشحالی کردن وگشادگی خاطر تنگدلان ،سیر وگردش نمودن جهت گشایش خاطر ،تماشا کردن .ولی امروزه این لفظ به گردش های کوتاه مدت وبه منظورهواخوری اطلاق می شود.
توریسم که واژه ای است فرانسوی ازریشه ((تور))گرفته شده است .توردرزبان فرانسه به معانی زیرآمده است:حرکت دورانی (چرخش)،عمل پیمودن ،طی کردن پیرامون ،سیرکردن ،گردش نمودن. 1-1فصل اول عملیات قبل ازسفر نقطه شروع عملیات قبل ازاجرای تورراباید عرضه بسته سفربه مشتریان دانست. اینک مشتری بسته سفرمورد نظرخودرا رزروکرده ووجه مربوطه رامطابق رویه اعلام شده ازسوی تورگردان خواهد پرداخت ومدارک لازمه درخصوص سفررادراختیارتورگردان قرارخواهدداد.به این ترتیب تورگردان عملیات ماقبل سفررابلپذیرش رزرواسیون مسافر،اخذمدارک لازم نظیرگذرنامه معتبر ودریافت وجه مربوطه طبق جدول زمانی اعلام شده خودآغاز می کند واطلاعات مربوطه راجهت نهایی کردن رزروجادرخط هوایی ،هتل،رستوران وجاذبه هایااجاره خودروهای حمل ونقل درمقصدوبه کارگماری راهنمایان بکارمی بندد. اوبه طورمستمرمشغول به هنگام کردن اطلاعات خودچه درخصوص سمت متقاضیان وعرضه کنندگان است.تهیه فهرست مسافران جهت ارسال به عرضه کنندگان (مثلادرخط هوایی برای صدوربلیط ودرهتل جهت اطلاع ازنحوه ترکیب مسافران دراتاق ها وتعیین هم اتاقی )،تعیین مسیرها،زمانبندی عملیات وآموزش راهنمایان ، تدارک اطلاعات موردنیازبسته سفرنظیردفترچه های راهنمای ذکرشده درفصل پنجم وهماهنگی نهایی باعرضه کنندگان عملیات دیگری هستندکه درقالب مرحله ماقبل اجرای تورازسوی تورگردان به مورداجراگذارده می شوند. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته جهانگردی و هتلداری بسته سفر - تور مسافرتی به ماسوله
86 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و هتلداری بسته سفر - سفر به اهواز
57 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و هتلداری برنامه ریزی بسته سفر تورگردانی
54 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و هتلداری - بسته سفر- پکیج مسافرتی تبریز
57 صفحه - 36000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه تور سفر- گزارش سفر به زاهدان - مربوط به رشته مسافرت و جهانگردی و هتلداری و توریسم
92 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و مسافرتی و توریسمی - پکیج - بسته سفر شهر کرمانشاه
141 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و مسافرتی و توریسمی - پکیج - بسته سفر کشور سوریه
53 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و مسافرتی و توریسمی - پکیج - بسته سفر شهر تبریز
99 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی پکیج مسافرتی - بسته سفر کاشان- رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
73 صفحه - 45000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 66000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و هتلداری- بسته سفر -پکیج مسافرتی اهواز
57 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و هتلداری- بسته سفر- پکیج مسافرتی زاهدان
89 صفحه - 42000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و هتلداری- بسته سفر- پکیج مسافرتی زنجان فایل به صورت پاورپوینت
189 صفحه - 45000 تومان
پروژه تور سفر- گزارش سفر به تبریز- مربوط به رشته مسافرت و جهانگردی و هتلذاری و توریسم
82 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی در دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته گردشگری و جهانگردی و هتل داری
41 صفحه - 24000 تومان
پکیج مسافرتی رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی استان البرز.docx
53 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی در مورد کشور ترکیه
81 صفحه - 45000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 18000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 45000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 30000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 90000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 42000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 30000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 27000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 30000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 24000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و توریسم بررسی گردشگری سلامتی و تندرستی در ایران
77 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و گردشگری بررسی و مطالعه هتل
134 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و گردشگری امکان سنجی توسعه گردشگر در جذب گردشگر در شهرستان ماسال
96 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و گردشگری بررسی تاثیر آژانس گردشگری بر گردشگری گیلان
99 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته گردشگری و جهانگردی - نقش جاذبه های شیراز در جذب توریسم
11 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته گردشگری و جهانگردی نقش جاذبه های کرمانشاه در جذب توریسم
84 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته گردشگری و جهانگردی نقش شهرداری صومعه سرا در جهانگردی
97 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته هتلداری - بررسی کیفیت خدمات در صنعت هتلداری و انتظارات مهمانان
39 صفحه - 27000 تومان
برنامه گزارش سفر به اهواز تشریح کامل مربوط به رشته مسافرتی و جهانگردی
54 صفحه - 21000 تومان
بررسی مدیریت دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته جهانگردی
30 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی وجهانگردی در دفتر مسافرتی
53 صفحه - 36000 تومان
پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
76 صفحه - 45000 تومان
پروژه برنامه ریزی تور مسافرتی تبریز رشته گردشگری
67 صفحه - 24000 تومان
مدیریت دفاتر خدمات مسافرتی - رشته گردشگری
32 صفحه - 15000 تومان
پکیج مسافرتی ایرانگردی جهانگردی و مسافرتی البرز
67 صفحه - 54000 تومان
پکیج مسافرتی ایرانگردی جهانگردی و مسافرتی سیستان و بلوچستان
54 صفحه - 45000 تومان
پکیج مسافرتی ایرانگردی جهانگردی و مسافرتی ورامین
84 صفحه - 54000 تومان
پکیج مسافرتی ایرانگردی و جهانگردی مسافرتی به کیش
88 صفحه - 54000 تومان
پکیج مسافرتی ایرانگردی و جهانگردی مسافرتی به زاهدان
89 صفحه - 54000 تومان
برنامه ريزي بسته سفر ( تور گرداني )-کارورزی
55 صفحه - 24000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007