موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : جهانی شدن از نظر اسلام و پيامدهاي فرهنگي آن
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
جهانی شدن از نظر اسلام و پيامدهاي فرهنگي آن
تعداد صفحه :
33
قیمت :
9000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
اسلام جهاني شدن و پيامدهاي فرهنگي آن
مقدمه
مبحث اول، جهاني شدن و پيامدهاي آن
مبحث دوم: اسلام و جهاني شدن
مبحث سوم: جامعة جهاني (آينده جهاني شدن)
مبحث چهارم: جهاني‌نگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
مبحث پنجم: وظيفه ما در مقابل پيامدهاي فرهنگي جهاني شدن
نتيجه‌گيري
منابع و ماخذ
يادداشت‌ها
اسلام جهاني شدن و پيامدهاي فرهنگي آن
چكيده: ما در زماني زندگي مي‌‌كنيم كه با تحولات جهاني پيچيده‌اي روبرو هستيم و پديده‌هاي فكري جديدي ما را احاطه كرده‌اند كه در بسياري از زمينه‌ها اين پديده‌ها و تحولات ما را با چالش‌هاي مختلفي مواجه ساخته‌اند. از جمله اين پديده‌هاي فرهنگي معاصر‌، پديده و فرآيند جهاني شدن مي‌‌باشد كه از نتايج دوران مدرنتيه توسعه و پيشرفت فن‌آوري اطلاعات است. پديده جهاني شدن بدليل تأثيرات فراواني كه بر فرهنگ اقتصاد و سياست كشورها و ملتها داشته و دارد از اهميت بسياري برخوردار مي‌‌باشد به همين جهت در اين مقاله سعي شده است تا به كمك روش توصيفي – تحليلي ابعاد و زواياي پديده جهاني شدن و ديدگاه اسلام در برابر آن مورد تحقيق و بررسي بيشتر قرار بگيرد.
مقدمه
تغيير وتحولات دو قرن اخير چهره جهان را يكسره دگرگون ساخته و حتي سرعت تحولات در سالهاي اخير به گونه‌اي بوده است كه جهان امروز با جهان يك دهه پيش نيز تفاوتهاي بسياري دارد برخي نظريه‌پردازان علوم اجتماعي مشخصه اصلي تحولات دو قرن اخير را در كوچكتر شدن جهان مي‌‌دانند گروهي از آنان با رويكردهاي متأثر از علوم ارتباطات از دهكده جهاني سخن مي‌‌گويند و گروهي ديگر هم صدا با علماي سياست واژه جهاني شدن1 و جامعه جهاني را به كار مي‌‌ببرند جهاني شدن بعنوان يكي از جريان‌هاي مسلط فكري عصر ما از مهمترين پديده‌هاي فرهنگي معاصر به شمار مي‌‌آيد. اين پديده زمينه چالش‌هاي فراواني را در عرصه فرهنگ و تمدن بشري فراهم ساخته است. تأثير امواج اين جريان فكري به خصوص در سه حوزه فرهنگ اقتصاد و سياست بر كسي پوشيده نيست. با توجه به تأثيرات جهاني شدن و پيامد‌هاي مثبت و منفي آن در اين مقاله كوشيده‌ايم تا ابتدا به مفهوم جهاني شدن و ويژگي‌ها و پيامدهاي آن پرداخته و در ادامه بحث با بهره‌گيري از برخي از آيات قرآن كريم موضع اسلام پيرامون اين پديده را مرور خواهيم نمود. البته آنچه در اين مقاله خواهد آمد برداشت و فهم نگارنده از آيات و روايات اسلامي نسبت به اين موضوع است. در مبحث سوم راههاي تحقق جامعه جهاني از ديدگاههاي مختلف بحث خواهد شد. در مبحث چهارم اشاره‌اي به موضوع جهاني نگري از منظر قانون اساسي خواهيم داشت و در مبحث پنجم به بيان وظيفه جامعه اسلامي در قبال پديده جهاني شدن خواهيم پرداخت.
مبحث اول، جهاني شدن و پيامدهاي آن
الف- مفهوم جهاني شدن و ويژگي‌هاي آن
جهاني شدن چيست و چه تعريف قابل قبولي مي‌‌توان از آن ارائه داد، تاكنون تعاريف مختلفي از اين مفهوم ارائه شده است كه اين خود نشان از عدم توافق كلي ميان محققين علوم اجتماعي و سياسي بر روي چيستي اين مفهوم مي‌‌باشد. در يك تعريف ساده مي‌‌توان جهاني شدن را حاصل گسترش روابط و تعاملات اقتصادي، سياسي و فرهنگي ميان دولتها و جوامع با يكديگر دانست واژه جهاني شدن و جهاني‌سازي براي توصيف مرحله بين‌المللي شدن ارتباطات چه از طريق وسايل ارتباط جمعي و چه از طريق مبادله و انواع پيامها به كار رفته است. (فرهنگ علوم سياسي، صفحه 422) جهاني شدن فرآيندي متنوع و قدرتمند است كه در جنبه‌هاي فرهنگي، اقتصادي، نظامي، سياسي، ورزشي و غيره جامعه جهاني در حال به وقوع پيوستن است. جان تالينسون در تعريف جهاني شدن مي‌‌گويد: جهاني شدن در فرآيند توسعه سريع پيوندهاي پيچيده ميان جوامع فرهنگها، نهادها و افراد در تمامي نقاط جهاني معنا پيدا مي‌‌كند و هاروي جهاني شدن را متضمن دو عنصر فشردگي در زمان و مكان و كاستن از فاصله‌ها مي‌‌داند (مجله انديشه صادق، شماره 5، مقاله جهاني شدن خطر يا رويا الزام يا انتخاب، غلامرضا گودرزي)
وازن و يشارد جهاني شدن را حاصل تلاش دراز مدت براي تركيب مجموعه‌اي از ابعاد جهاني زندگي با اقتصاد، سياست و فرهنگ ملتها مي‌‌داند (مجله انديشه صادق، شماره 5، مقاله مقدمه‌اي بر جهاني شدن، داود كياني). ..................

تحقیقهای مشابه
جهانی شدن از نظر اسلام و پيامدهاي فرهنگي آن
33 صفحه - 9000 تومان
اقتصاد و جهانی شدن و رابطه آن با فرهنگ
17 صفحه - 7500 تومان
بررسی تحولات جهانی شدن در اقتصاد و بازار کار رسمی و غیر رسمی
30 صفحه - 10500 تومان
پروژه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی با موضوع جهانی شدن و فرهنگ
100 صفحه - 54000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن ، دانش و اقتصاد از مارتین آلبرو جامعه شناس sociology basics
14 صفحه - 42000 تومان
رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقشی را ایفا می نماید
7 صفحه - 6000 تومان
رسانه های ارتباط جمعی و جهانی شدن فرهنگ
5 صفحه - 4500 تومان
رابطه بی حجابی و جهانی شدن فرهنگ - روش تحقیق
37 صفحه - 24000 تومان
رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقشی را ایفا می نماید
11 صفحه - 9000 تومان
رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقش آفرینی می کنند
6 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی 23
16 صفحه - 48000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و تجارت 19
16 صفحه - 48000 تومان
پرسشنامه جهانی شدن و فرهنگ زنان
4 صفحه - 9000 تومان
تاثیر جهانی شدن بر میراث معنوی فرهنگی
8 صفحه - 4500 تومان
نژاد و قومیت در جهانی شدن سیاست و قدرت روش تحقیق حقوق
31 صفحه - 15000 تومان
جنگ جهانی اول و پیامدهای آن در ایران
15 صفحه - 6000 تومان
نقش سازمان ASEAN در اقتصاد جهانی اس آن
22 صفحه - 9000 تومان
شورای امنیت و بد نام شدن آن و چکار کند تا از این بد نامی نجات یابد
13 صفحه - 7500 تومان
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران
5 صفحه - 4500 تومان
اصول آداب و معاشرت از نظر اسلام و سایر ادیان
12 صفحه - 4500 تومان
جايگاه و نقش قدرت نرم فرهنگي در سياست خارجي و تأثير آن بر روند تحولات جهاني
19 صفحه - 10500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007