موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : اقتصاد زیر زمینی _ اقتصاد ایران
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
اقتصاد زیر زمینی _ اقتصاد ایران
تعداد صفحه :
8
قیمت :
2000 تومان

چکیده
دراین مقاله،ارتباط متقارن میان اقتصاد زیرزمینی ومالیات ها در ا یران، با ا ستفا ده ازتحلیل ها ی هم انبا شتگی ومدل تصحیح خطا مورد مطا لعه قرار می گیرد.براساس نتایج به دست آمده،اقتصاد زیرزمینی به شیوه ای متقارن نسبت به افزایش وکاهش مالیات های مستقیم واکنش نشان می دهد ؛ اما چنین نتیجه ای درباۀ مالیات های غیر مستقیم صادق نیست .وجود واکنش متقارن اقتصاد زیرزمینی به تغییرات مالیات های مستقیم ،به این معنی است که بنگاه ها در ایران سرعت مشابهی را در فراز از مالیات های مستقیم هنگام افزایش آن ها و ورود به اقتصاد رسمی هنگام کاهش این مالیات ها از خود نشان می دهند.
C22;H26;O17:JEL طبقه بندی
کلیدواژه:اقتصاد زیر زمینی،اقتصاد ایران، عدم تقارن
1-مقدمه
طی دهۀ 1970،بسیاری از اقتصاد های غربی به طور غیرمنتظره ای در برهه هایی از زمان دچار بیکاری شدید،نرخ رشد بطئی و نرخ های تورم بالا شدند.اختلاف بین مشاهدات واقعی از اقتصاد کلان ونظریه های وضع شده برای تبیین آن ها،موجب سر خوردگی علم اقتصاد شد واین احساس را به وجود آورد که اقتصاد کلان در یک حالت بحرانی قار دارد. به هر حال فقدان هر گونه علت مشخص برای این بیماری های اقتصادی شدید به سربرند و نتوانند موقعیت و وضعیت حاکم را توضیح دهند.
درسال 1989،ادگارفایگ،فرضیه ای به نام" اقتصاد مشاهده نشده"را برای توضیح علت گسترش شکاف بین واقعیات اقتصادی مشاهده شده ونظریه های اقتصادی ارایه کرد. این فرضیه اظهار می دارد که شاید این واقعیات اقتصادی اند که نیاز به دوباره نگری دارند،نه نظریه های اقتصادی .براساس این فرضیه،رشد یک اقتصاد مشاهده نشده سبب اختلال در سیستم اطلاعات رسمی شد وموجب ایجادچنین تعارضاتی میان تئوری اقتصادی ومشاهدات واقعی ازاقتصاد کلان می شود. وقتی که فعالیت های اقتصادی از بخش مشاهده شده به بخش مشاهده نشده انتقال یابند ، بعضی از نشانگرها ی اقتصادی مثل نرخ های رشدواقعی ،بیکاری وبهره وری،ممکن است کم تر از اندازۀ واقعی نشان داده شوند .انجام فعالیت های اقتصادی که براساس قوانین و مقررات ممنوع اعلام شده اند ،فرار ازپرداخت مالیات ،عوارض گمرکی ،هزینه های تأمین اجتماعی وسایر مطالبات دولتی ،مخفی ماندن از کنتر های رعایت قیمت ،سهمیه بندی ها،استانداردها و... انگیزۀ اصلی برای انجام چنین پنهان کاری هایی است .به علاوه این ،پدیده با دامنۀ متنوعی از موضوعات اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی مرتبط است ،که از آن جمله می توان به فرار مالیاتی ،شکاف مالیاتی ،کسر بودجه ،تداوم فقر ،بیکاری ،مهاجرت از روستا به شهر ،توزیع درامد ،رشد وتوسعه،رفاه ،پول شویی ،فساد اقتصادی ،سطح محدودیت های قانونی حاکم برفعالیت های اقتصادی و سیستم حسابداری ملی و چگونگی عملکرد آن اشاره کرد.
وجود یک ارزش افزودۀ محاسبه نشده ، سبب می شود که آمار حساب های ملی کم تر از مقدار واقع شود. در این حالت، ظرفیت های مالیاتی قابل تشخیص نیستند .حتی اگر بتوان براردی واقع بینانه از ظرفیت مالیاتی به دست آورد،باز هم امکان مالیات گیری از پخش غیر رسمی وجود ندارد. بنابراین ،کارایی سیستم مالیاتی پایین خواهد آمد. از سوی دیگر، اقتصاد دانان ارتباط میان نرخ های مالیات ومیزان فرار ملیاتی یااندازۀ اقتصاد زیر زمینی را اپبات کرده اند.
اعتقاد عمومی براین است که نرخ های بالای مالیات ،از دلایل اصلی تقویت ورشد اقتصاد زیرزمینی اند. از یک سو، نرخ های با لاترمالیات موجب قوی تر کردن انگیزۀ ورود به اقتصادزیرزمینی وفرار مالیاتی می شوند و از سوی دیگر،
سطوح بالای فعالیت زیر زمینی افزایش فشار هزینه های دولت وپرداخت های انتقالی را سبب می شوند وبرای افزایش درامد دولت،به نرخ های بالای مالیات نیاز است . در ایران کمبود مالیات ها وپایین بودن سهم آنها در بودجۀ کشور ؛ از مهم ترین مشکلات است که دولت با آن روبه رو است.همچنین با توجه به شواهد موجود،حجم این پدیده در کشور روبه گسترش است .بنابراین ؛ضروری است که رابطۀمیان اقتصاد زیرزمنینی و مالیات در ایران به صورت دقیق تر بررسی شود. موضوع این تحقیق،بررسی واکنش متقارن اقتصاد زیر زمینی به تغییرات مالیلت در ایران است سطوح بالاتر مالیات سبب انگیزۀ بیشتر ورود به فعالیت های اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی است، اما به هر حال تضمینی وجود ندارد که تغییرات مالیات اثری متقارن بر فعالیت های اقتصادی زیر زمینی داشنه باشد.از این رو در حالی که بنگاه ها برای گریز از بار مالیاتی افزایش یافته،به بخش زیر زمینی حرکت می کنند ، ممکن است کاهش نرخ های مالیات (در صورتی که این بنگاه ها کشف نشوند) تاثیر کمی بر فعالیت های اقتصاد زیر زمینی داشته باشد.
در بخش دوم این مقاله،مبانی نظری وشواهد تجربی وهم چنین دلایل پیدایش وگسترش این پدیده مرور می شود.در بخش سوم،با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی ،تقارن یا عدم تقارن واکنش اقتصاد زیر زمینی به افزایش یا کاهش مالیات ها بررسی ودر بخش چهارماز مباحث مذ کور نتیجه گیری می شود.
2.مروری بر مبانی نظری وتجربی
ارتباط نظری وتجربی میان اقتصاد زیرزمینی و نرخ های مالیا تی و این که چرا افراد و بنگاه ها به فعالیت های اقتصاد زیرزمینی می پر دازند را می توان از دو دید گاه خرد وکلا ن اقتصاد مورد بر رسی قرار داد.
دید گاه خرد
در چار چوب فرایند تصمیم گیری عقلائی،افراد وبنگاه ها منابع مورد انتظار از فعالیت های غیر قانونی را با هزینه های مورد انتظار مقایسه کرده ومنافع خالص آن را با منافع حضور در فعالیت های قانونی مقایسه می کنند. در حالت فزونی اولی ،مشارکت در تولید پنهان انتخاب می شود. پژوهش گران متعددی تلاش کرده اند تا با در نظر گرفتن جنبه های جزایی و عدم اطمینان مرتبط با آن ها، رفتار انسان ها در این حیطه،به ویژه در مورد فرار از مالیات را بررسی و تحلیل کنند.
نخستین تجربه وتحلیل فرار از مالیات توسط الینگام و سندمو در سال 1972 انجام شد.فرار از مالیات به عقیده آرو با اقتصاد ریسک و عدم اطمینان بی ارتباط نیست. برای مثال الم ودیگران(1992) نشان داده اند که چگونه با افزایش ریسک(کشف تقلب)،رعایت مقررات مالیاتی افزایش می یابد. هم چنین تانزی وشام(1993)عنوان کرده اند که چگونه عواملی هم چون ماهیت بخش(کشاورزی وصنعت و بازرگانی)،نوع سازندگی تولید (کوچکی یا بزرگی بنگاه )،نوع کارگزار اقتصادی (به صورت حقوق بگیر یا خویش فرما )واخلاق اجتماعی،فرارمالیاتی را تحت تأثیرقرارمی دهند. بیشتر مدل های ساخته شده در این زمینه،مربوط به فرار از مالیات بر درامده بوده اند که در آن افراد بدون توجه به اصول اخلاقی، ریسک گریز بوده ودر راه به حداکثر رساندن سودشان عمل می کنند .
دیدگاه کلان
پژوهش های با رهیافت کلان ،بیشتر تلاش داشته اند تا رابطه بین متغیر های کلان (شرایط حضور دولت در عرصه اقتصاد )را با روند اقتصاد زیرزمینی ،بررسی کنند. یکی از موصوعات جالب در این زمینه، آثار ضد انگیزشی مالیات در منحنی معروف لافراست. در جا چنین استدلال می شود که چون مالیات بردرامد ، پاداش نسبی کار را در مقا یسه با مطلو بیت نهایی کار به استراحت تغییر می دهد ، افزایش نرخ های مالیات سبب کا هش انگیزۀ کارمی شود .درمورد ارتباط کل درامد مالیاتی ونرخ مالیات،افزایش نرخ مالیات تا سطح مشخصی به سود دولت است ،اما پس پس ازگذ شتن ازاین نقطه ،درامد مالیاتی تابعی کاهنده ازنرخ مالیات خوا هد بود.درتجریه وتحلیل مذ کور،فرض شده است که استراحت،جانشین کار وپرداخت مالیات می شود،ولی امکان فرار از مالیات ،احتمال دیگری است که باید مورد بررسی قرارگیرد. واد، اثر فرار مالیات بر منحنی لافر راازطریق معرفی یک منحنی فرار از مالیات درطرف عرضۀ مدل کلان مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است .دراین مدل ،معرفی تابع فرارازمالیات ،سبب شده که ازنرخ مالیات بهینه (ودرنتیجه،درامد کل مالیاتی)کاسته شود .نتیجه آن که ،اگر فرارازمالیات رادر نظر نگیریم ممکن است منحنی لافر نرخ بالاتری ازمالیات رامشخص کند. هانسون،در مطالعۀ نظری خود ،آثار بخش غیررسمی را برنرخ بهینۀ مالیاتی مورد تجزیه تحلیل قرار میدهد.تانزی( 1980)،مالیات ها ومحدویت ها را دو عامل اصلی اصلی ایجاد اقتصاد زیر زمینی
می داند وبر تأثیر قابل توجه وضع مالیات های خاص در هرکشور ( مالیات بر درامد در آمریکا ، مالیات تأمین اجتماعی وارزش افزوده در اروپا و مالیات بر نجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه) در گسترش این پدیده،تأکید می کند.
فری و وک هانمان (1984و1983)،بار تحمیل شده توسط بخش دولتی بر افراد(شامل بارمالیاتی و بار قانون گذاری یا اعمال محدودیت های قانونی)،بیکاری و سطح توسعه یافتگی پایین تر را به عنوان عوامل پیدایش اقتصادی پنهان بر شمرده وبه این فهرست فرهنگ مالیاتی را می افزایند و در مورد کشورهای صنعتی به آزمون می گذارند.
گیلز،تذر و ورکنه (1999)،علل غمدۀ پیدایش فعالیت زیر زمینی و فرار مالیاتی را،بارهای مالیاتی بالا و فزاینده،تورم و کاهش استانداردهای اخلاقی ذکر می کنند.
اشنایدر(2000)، در بررسی عوامل مؤثر بر اقتصاد سایه ای در 18 کشور صنعتی غرب، به بار مالیاتی مستقیم وغیرمستقیم و مقرات دولتی ، به عنوان علل اقتصادی و اخلاق مالیاتی ومیزان گرایش مردم به دولت ،به عنوان علل غیراقتصادی اشاره می کند. اشنایدر وانست (2000)در مرور ادبیات موضوع,عوامل مؤثر بر اقتصاد سایه ای را شامل بار مالیاتی، بار تامین اجتماعی،شدت وچگونگی اجرای مقررات, پرداخت های اجتماعی (نظیر حمایت های درآمدی،بیمه بیکاری و...)عوامل بازار کار (نظیر کاهش در ساعت کار ، نرخ بیکاری)وعوامل مربوط به خدمات بخش دولتی (نظیر کارآیی دولت کیفیت بروکراسی، فساد و...) می دانند. ..................

تحقیقهای مشابه
اقتصاد زیر زمینی _ اقتصاد ایران
8 صفحه - 2000 تومان
اقتصاد زیر زمینی- اقتصاد خاکستری
15 صفحه - 3000 تومان
تحلیلی بر اقتصاد ایران
16 صفحه - 4000 تومان
تاریخچه اقتصاد مهندسی و کاربرد ریاضی در علم اقتصاد
21 صفحه - 4000 تومان
ایران و اقتصاد شبکه ای
8 صفحه - 3000 تومان
تحلیل اقتصاد صنعت ورزش ایران
20 صفحه - 5000 تومان
فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی
21 صفحه - 4000 تومان
کاربرد ریاضی در سازمانها ، اقتصاد ، زندگی روزمره
14 صفحه - 3000 تومان
بررسی تحولات جهانی شدن در اقتصاد و بازار کار رسمی و غیر رسمی
30 صفحه - 7000 تومان
رابطه اقتصاد با دامپروری
7 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین شهر ها و اقتصاد cities and economies
7 صفحه - 14000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن ، دانش و اقتصاد از مارتین آلبرو جامعه شناس sociology basics
14 صفحه - 28000 تومان
پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
35 صفحه - 14000 تومان
تاثیر بحران مالی -اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران
12 صفحه - 4000 تومان
نقش کشاورزی در توسعه اقتصاد گیلان
5 صفحه - 2000 تومان
کشاورزی در اقتصاد گیلان
15 صفحه - 5000 تومان
تاثیر ارامنه یهودیان در اقتصاد دوره ی صفویه
21 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
71 صفحه - 30000 تومان
شیوه تولید و اقتصاد در عصر ساسانی
19 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - دیدگاه امنیت تجارت الکترونیک در اقتصاد دیجیتالی 7
13 صفحه - 33800 تومان
و نقش آن در اقتصاد ایران R&D تحقیق و توسعه و
33 صفحه - 10000 تومان
جایگاه سینما در ارتباط با سیاست و اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران
9 صفحه - 4000 تومان
سینمای جهان - ایران و جایگاه سینما در ارتباط با اقتصاد و سیاست
18 صفحه - 6000 تومان
تحليل اقتصاد صنعت ورزش ايران
19 صفحه - 5000 تومان
نقش نفت و آثار سیاستهای دولت در اقتصاد ایران
31 صفحه - 7000 تومان
ایران و اقتصاد شبکه ای
5 صفحه - 2000 تومان
مدیریت تولید شبکه ای بر اقتصاد جدید
4 صفحه - 2000 تومان
تاثیر سهمیه بندی بنزین در اقتصاد کشور
21 صفحه - 5000 تومان
تاثیرات اقتصاد بر انقلاب ایران
20 صفحه - 5000 تومان
چرا در اقتصاد ایران رکود تورمی رخ می دهد؟
13 صفحه - 5000 تومان
بحران مالی جهان دلایل آن و تاثیر آن بر اقتصاد ایران
30 صفحه - 8000 تومان
پروژه مالی جسابداری بررسی نقش مالیات در اقتصاد ایران
55 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خطر سیستمیک منابع اقتصاد کلان در بخش بانکی در پنج کشور جدید عضو اتحادیه اروپا
13 صفحه - 26000 تومان
شوک نفتی در اقتصاد ایران
10 صفحه - 4000 تومان
با توجه به نام گذاری سال 1390 به نام سال جهاد اقتصادی و عامل اقتصاد فرهنگی
6 صفحه - 4000 تومان
عامل اقتصاد فرهنگی و سال جهاد اقتصادی
6 صفحه - 3000 تومان
علل تورم در اقتصاد ايران
22 صفحه - 6000 تومان
سال جهاد اقتصادی و عامل اقتصاد فرهنگی
6 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - منحنی اقتصاد سایه¬ای کوزنتز 25
21 صفحه - 42000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حدود اقتصاد اواخر دوران باستان و اوایل اسلام
14 صفحه - 28000 تومان
تاثیر وقف بر اقتصاد اسلامی
24 صفحه - 10000 تومان
نقش خودرو سازي در اقتصاد ايران
23 صفحه - 12000 تومان
نقش خودرو سازي در اقتصاد ايران
23 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد فرضیه بازار کسری برای تحلیل دنباله زمانی اقتصاد عظیم 67
22 صفحه - 44000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نوآوری در شرکت های اقتصاد اجتماعی 15
13 صفحه - 26000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه مشاركت بين اقتصاد دانشگاهي و محيط تجاري ، اجزاء جهت گيري بازاريابي دانشگاهي مدرن 13
6 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقتصاد سیاسی تحریم های اقتصادی آمریکا بر علیه کره ی شمالی : گذشته، حال و آینده 30
22 صفحه - 44000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - غلبه بر وابستگی ، خلق یک اقتصاد مقاومتی 12
5 صفحه - 10000 تومان
اتحادیه اروپا در اقتصاد جهانی
25 صفحه - 6000 تومان
اقلیم و تاثیر آن بر زندگی و کشاورزی و اقتصاد فایل بصورت پاورپوینت
43 صفحه - 10000 تومان
نقش سازمان ASEAN در اقتصاد جهانی اس آن
22 صفحه - 6000 تومان
جایگاه اقتصاد ایران در ا قتصاد بین الملل
23 صفحه - 6000 تومان
ضریب جینی و آمار آن در اقتصاد ایران
18 صفحه - 5000 تومان
بررسی و مقایسه اقتصاد ایران و جهان
20 صفحه - 4000 تومان
تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد در دولت 9 و 10
15 صفحه - 4000 تومان
تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد در دولت 9 و 10 پاورپوینت
32 صفحه - 5000 تومان
بیانات مقام معظم رهبری در اقتصاد مقامتی در خصوص وزارت ورزش
10 صفحه - 3000 تومان
اقتصاد اسلامی و مقایسه آن با اقتصاد غربی و سوسیالیستی
19 صفحه - 5000 تومان
اقتصاد رسانه – اقتصاد رسانه های غربی و ایران
9 صفحه - 3000 تومان
اقتصاد اسلامی و مقایسه آ ن با اقتصاد غربی و سوسیالیستی
33 صفحه - 5000 تومان
تفاوت بین اقتصاد اسلامی و غربی
19 صفحه - 4000 تومان
شهر زیر زمینی نوش آباد کاشان
7 صفحه - 3000 تومان
آبهای زیر زمینی فایل بصورت پاورپوینت
88 صفحه - 16000 تومان
بهره برداری از منابع آبهاب سطحی و زیر زمینی در کشاورزی فایل بصورت پاورپوینت
161 صفحه - 30000 تومان
بهره برداری از منابع آبهاب سطحی و زیر زمینی در کشاورزی فایل بصورت پاورپوینت
161 صفحه - 34000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007