موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه بررسی میزان توسعه یافتگی استان کرمانشاه با بکارگیری روشهای آماری و بررسی شاخص های
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه بررسی میزان توسعه یافتگی استان کرمانشاه با بکارگیری روشهای آماری و بررسی شاخص های
تعداد صفحه :
50
قیمت :
45000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول : کلیات
مقدمه
1 - 1- بيان مسئله
2 - 1- ضرورت تحقيق
3 - 1 – اهداف تحقيق
4 - 1- فرضيه هاي تحقيق
5- 1- پيشينه تحقيق
6- 1- روش هاي اجرايي تحقيق
فصل دوم : مبانی نظری و تئوریک
الف- مفاهيم مربوط به توسعه
1- الف- توسعه و سير تاريخي آن
2- الف- تعاريف رشد اقتصادي
3- الف- تعاريف توسعه
4- الف- روش هاي اندازه گيري توسعه
5- الف- ويژگي هاي توسعه نيافتگي
ب- دوگانگي و دوگانگي منطقه اي
1- ب- مفهوم دوگانگي
2- ب- نظريات دوگانگي
3- ب- دوگانگي منطقه اي
ج- برنامه ريزي و برنامه ريزي منطقه اي
1- ج- تعريف برنامه ريزي
2- ج – برنامه ريزي منطقه اي
3- ج- ابزارهاي بكارگيري برنامه ريزي منطقه اي
4- ج- برنامه ريزي منطقه اي در كشورهاي درحال توسعه
فصل سوم : اوضاع کلان اقتصادی و اجتماعی استان کرمانشاه
1 - 3 - آشنايي مقدماتي با استان كرمانشاه
2 – 3 - جمعيت ، اشتغال
3 – 3 – آموزش
4 – 3 - بهداشت و درمان
5 – 3 - تأمين اجتماعي و بهزيستي
6- 3 - فرهنگ و هنر
7 – 3 - ميراث فرهنگي و گردشگري
8- 3 - تربيت بدني
9- 3 - امور زير بنايي
10- 3 - امور توليدي
فصل چهارم : روش اجرای پژوهش
الف ) تکنیک تاکسونومی عددی
ب) روش تجزیه به مؤلفه های اصلی
فصل پنجم : شاخص های اقتصادی – اجتماعی
1 – 5 - تعریف شاخص
2- 5- نحوۀ تعیین شاخص ها و عوامل توسعه
3- 5- شاخص های بخش آموزش
4- 5- بهداشت و درمان
5- 5- بخش صنعت
6-5 - بخش کشاورزی
7- 5- بخش فرهنگ و امور مدیریتی
8- 5- بخش جمعیتی و خدمات رفاهی
9- 5- بخش راه و ارتباطات
مقدمه :
به منظور برنامه ريزي اقتصادي ، همگون و مناسب با ويژگي هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي هر منطقه ودر نتيجه ايجاد تعادل نسبي رشد و توسعه منطقه اي بررسي و شناخت وضعيت گذشته و موجود يكي از قدم هاي اساسي مي باشد . ايجاد تصاوير واقعي از شرايط، مشكلات و نتايج كارها در مناطق مختلف مي تواند اثرات مفيد و كار آمدي در تخصيص بهينه اعتبارات و حركت به سوي عدالت اجتماعي فراهم نمايد.
بدين منظور ابتدا به مجموعه اي از متغيرهاي مختلف كه بيانگر ابعاد گوناگون وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه مي باشد مورد نياز است. در اين مطالعه سعي شده تا متغيرها و شاخص هايي انتخاب شوند كه ضمن داشتن ارتباط مستقيم با سطح توسعه ، گوياي وضعيت هر فصل در شهرستان هاي استان نيز باشند . پس از تعيين متغيرها و شاخص ها ، به ابزار و شيوه هايي نياز است تا چگونگي توزيع اين متغيرها را در سطح مناطق مختلف تبيين نمايد . گزارش حاضر سعي دارد تا با استفاده از روش هاي و تكنيك هاي خاص اهداف فوق الذكر را مورد توجه و پيگيري قرار دهد.
1 - 1- بيان مسئله :
هر كشوري در راه توسعه تلاش مي كند، زيرا توسعه هدفي است كه اكثر مردم آن را ضروري مي دانند.
پيشرفت اقتصادي يكي از عوامل مهم توسعه است ولي تنها عامل نيست. توسعه جرياني چند بعدي است كه مستلزم تجديد سازمان و تجديد جهت گيري مجموعه نظام اقتصادي و اجتماعي كشور است. توسعه علاوه بر بهبود وضع درآمد ها و توليد آشكارا متضمن تغييرات بنيادي در ساختارهاي نمادي، اجتماعي، اداري و نيز طرز تلقي عامه و در بيشتر موارد حق آداب و رسوم و اعتقادات است. « بنابراين توسعه به مفهوم ارتقاء مستمر كل جامعه و نظام اقتصادي- اجتماعي به سوي زندگي بهتر يا انساني تر است . »
بررسي و كنكاش در حل مشكلات توسعه استان ها و مناطق، همچنين شناخت وضعيت حال حهت طراحي و پياده كردن ايده ها و طرح هاي جامع و كامل براي آينده يكي از اقدامات اساسي در راه پيشبرد توسعه و رشد اقتصادي است. و چيزي جز نگرش واقعي بر روي مسائل موجود نمي تواند رهگشاي اين امر باشد.
آغاز توسعه ملي بايستي پا به پاي توسعه اقتصادي- سياسي- اجتماعي- فرهنگي هر منطقه باشد. مسلماٌ بدون طرح توسعه منطقه اي نمي توان انتظار جامعيت و توسعه در سطح كلان را داشت. زيرادستيابي به عدالت اجتماعي در سطح كوچكتر و در مقياس كمتر باعث ايجاد آن در سطح كلان مملكت و ملي مي گردد. و اين راهي است براي دستيابي به طرح توسعه ملي در سطح كشور كه ابتدا بايستي در هر استاني درجه توسعه يافتگي و يا عوامل باز دارنده توسعه و توانايي- هاي بالقوه آن شناخته شود، تا زمينه تحقق آرمان عدالت اجتماعي مهيا گردد.
استان كرمانشاه به لحاظ موقعيت خاص و همچنين برخورداري از امكانات و زيرساخت ها، نقش مركزيت نسبت به استان هاي همجوار و قرار گرفتن در محور قطب هاي صنعتي از دير باز زمينه لازم براي رشد و توسعه را داشته است. اما به دلايل عديده از ظرفيت ها و قابليت هاي موجود استان به صورت بهينه استفاده نشده است.
ما در اين تحقيق بر آن هستيم كه با استفاده از شاخص هايي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم بيان كننده وجوه توسعه هستند و تكنيك ها آماري يعني روش تاكسونومي و تجزيه به مؤلفه هاي اصلي به اندازه گيري توسعه يافتگي هر يك از شهرستان ها و ميزان بهره مندي و استفاده آن ها از منابع و امكانات بپردازيم تا ضمن آگاهي از وضعيت و امكانات موجود هر يك از آن ها بتوان از نتايج حاصله جهت برنامه ريزي منطقه اي استان به برنامه ريزان و سياستمداران امر توسعه كمك نمائيم.
2 - 1- ضرورت تحقيق :
نابرابري هاي منطقه اي كه سبب رشد ناهمگون و نا متعادل ميان مناطق خواهد شد، به دلايل متعددي نظير دلايل تاريخي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي ... ايجاد مي شود . اقتصاد ما نيز از اين قاعده مستثني نيست. گرچه از شعارها و اهداف برنامه هاي عمراني قبل و بعد از انقلاب كاهش اين نابرابري ها بوده است، اما بر اساس مطالعات انجام شده نه تنها اين نابرابري ها كاهش پيدا نكرده بلكه بر شدت اين نابرابري ها نيز افزوده گرديده است.
علت اصلي اين مسئله ناشي از عدم شناسايي دقيق ابعاد نابرابري ها وسياست هاي اجرایي نامناسب براي رسيدن به اهداف مذكور بوده است. تغييرات متأثر از فعاليت هاي برنامه اي و غير برنامه اي خصوصاٌ اقدام هايي كه در سال هاي اخير انجام گرفته، وضعيت هاي متفاوت و ناهمگوني را در مناطق مختلف استان كرمانشاه موجب شده است.
لذا بررسي و شناخت وضعيت فعلي و طرح ايده- هايي براي آينده يكي از اقدام هاي مهم و اساسي براي پيشبرد رشد و توسعه اقتصادي- اجتماعي براي استان محسوب مي شود و آن چيزي كه ما را در جهت صحيح اين حركت قرار مي دهد، و نقش مؤثري براي ما ايفا مي كند، : « تدوين و پياده سازي ابعاد مختلف از واقعيت هاي جامعه مي باشد » .
..................

تحقیقهای مشابه
پروژه بررسی میزان توسعه یافتگی استان کرمانشاه با بکارگیری روشهای آماری و بررسی شاخص های
50 صفحه - 45000 تومان
بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
47 صفحه - 36000 تومان
تاثیر تبلیغات بر میزان فروش شرکت پارس خزر پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی
73 صفحه - 36000 تومان
بررسی میزان رفاه مالیات دهندگان در ایران پروژه مالی
51 صفحه - 21000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
بررسی وضعیت پروژه های عمرانی استان گیلان( از لحاظ زمان اجرا) در 5 سال گذشته
49 صفحه - 24000 تومان
بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
56 صفحه - 21000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
18 صفحه - 105000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 54000 تومان
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
86 صفحه - 45000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 45000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
115 صفحه - 54000 تومان
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دینداری پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
71 صفحه - 36000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و تجزیه تحلیل
39 صفحه - 18000 تومان
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
81 صفحه - 45000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
160 صفحه - 60000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
167 صفحه - 75000 تومان
مدیریت پروژه - فرآیند برنامه ریزی محدوده پروژه و ورودی های آن
6 صفحه - 3000 تومان
پروژه اثر بخشی پروژه های IT در صنعت
53 صفحه - 24000 تومان
اثر بخشی پروژه های IT در صنعت
47 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - چارچوبی در پیاده سازی رسمی مرحله شناخت شغلی پروژه های داده کاری 32
43 صفحه - 33000 تومان
lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
80 صفحه - 45000 تومان
برج میلاد - یکی از پروژه های عمرانی بعد از انقلاب
5 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 30000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 36000 تومان
سیستم های مدیریت محتوا پروژه فناوری اطلاعات
119 صفحه - 45000 تومان
تکنولوژی های نوین در کاهش آلاینده های خودرو پروژه مکانیک خودرو
149 صفحه - 36000 تومان
lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
50 صفحه - 30000 تومان
برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات پاورپوینت
29 صفحه - 9000 تومان
برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات
29 صفحه - 9000 تومان
شبکه های موبایل در سیستم های بیسیم - نسل سوم موبایل – پهنای باند – امنیت در شبکه های موبایل پروژه کامپیوتر
85 صفحه - 36000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی میزان بارش استان گیلان از سال 86 تا 89
9 صفحه - 18000 تومان
کار آماری بررسی تاثیر تبلیغات بر میزان فروش
22 صفحه - 105000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان گرایشات دینی دانشجویان رشته های کامپیوتر
62 صفحه - 45000 تومان
پروژه ارزیابی تاثیر وضعیت طبقه اجنتماعی افراد (بیمه گذاران) بر میزان تقاضای آنها بر بیمه های اشخاص
66 صفحه - 45000 تومان
پرسشنامه مربوط به بررسی میزان آسیب های اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن
4 صفحه - 3000 تومان
بررسی علل توسعه یافتگی چین
19 صفحه - 9000 تومان
طرح پیشنهادی توسعه خوشه صنعتی چای در شرق استان گیلان
24 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - توسعه مهارت های گوش دادن موسیقی با استفاده روشهای یادگیری فعال در دبیرستان 18
10 صفحه - 30000 تومان
عوامل مؤثر بر عدم توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی از نظر خبرگان صنعت بیمه همراه با جامعه آماری و بر طبقه اصول روش تحقیق
40 صفحه - 30000 تومان
کار آماری بررسی نقش بیمه در توسعه صنعت گردشگری
25 صفحه - 105000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری
20 صفحه - 120000 تومان
جریان سرمایه گذاری خارجی در کشور های توسعه نیافته
29 صفحه - 10500 تومان
نظام مدیریتی واقتصادی کشور های توسعه یافته
21 صفحه - 9000 تومان
چالش های شهر نشینی در کشورهای توسعه نیافته
10 صفحه - 9000 تومان
چالش های شهر نشینی در کشورهای توسعه نیافته
10 صفحه - 6000 تومان
آشنایی با بیمه توسعه و انواع بیمه های آن
13 صفحه - 6000 تومان
بانک های توسعه چند جانبه
13 صفحه - 6000 تومان
ویژگی های ظرفیت هوازی در حال توسعه ی کودکان 8 تا 10 ساله
10 صفحه - 6000 تومان
پروژه مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی استان گیلان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
91 صفحه - 60000 تومان
توانمندی های اقتصادی استان کردستان در زمینه های آب و کشاورزی و منابع طبیعی
25 صفحه - 7500 تومان
توانمندی های اقتصادی استان کردستان
25 صفحه - 6000 تومان
پروژه بررسی بازار صنعت بیمه ای استان به تفکیک رشته های بیمه
100 صفحه - 45000 تومان
بررسی توانمندی های گردشگری استان شیراز
31 صفحه - 15000 تومان
بررسی و تاثیر سهم و نقش واحد های خصوصی مسکونی در اسکان گردشگران با تاکید بر دو استان مازندران و گیلان
33 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته گردشگری و جهانگردی نقش جاذبه های کرمانشاه در جذب توریسم
84 صفحه - 48000 تومان
پروژه اصول پرورش قارچهای خوراکی (دکمه ای - صدفی) و روشهای مبارزه با بیماری های قارچی
64 صفحه - 45000 تومان
بررسی راه و روشهای تبلیغات انتخاباتی نمانیده های مجلس شورای اسلامی
14 صفحه - 6000 تومان
بررسی را و روشهای تبلیغات انتخاباتی نماینده های مجلس شورای اسلامی
13 صفحه - 6000 تومان
بررسی راه و روشهای تبلیغات انتخاباتی نمانیده های مجلس شورای اسلامی
12 صفحه - 3000 تومان
پروژه شبکه های عصبی انواع آنها و روشهای نوین در شبکه های عصبی
127 صفحه - 48000 تومان
کار آماری بررسی تاثیر مشارکت والدین در برنامه های اموزشی
35 صفحه - 105000 تومان
کار آماری بررسی سبک های مقابله با استرس و تاب آوری در دانشجویان
21 صفحه - 105000 تومان
کارشناسی روانشناسی مقایسه سرسختی روانشناختی و سبک های هویت در بین دانشجویان دختر و پسر همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
89 صفحه - 54000 تومان
مطالعه شاخص های مکانیزاسیون کشت برنج در منطقه چلو نصر تالش
16 صفحه - 9000 تومان
مطالعه شاخص های مکانیزاسیون کشت برنج در منطقه سیار محله تالش
12 صفحه - 9000 تومان
مطالعه شاخص های مکانیزاسیون منطقه آباتر صومعه سرا
17 صفحه - 10500 تومان
تعیین شاخص های کیفی در میوه ازگیل
29 صفحه - 10500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شاخص های B-tree و حافظه های پنهان CPU23
41 صفحه - 70500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شاخص های مدیریتی برای ارزیابی و سنجش عملکرد مسئولیت عمومی
37 صفحه - 51000 تومان
حکمرانی خوب و شاخص های آن پلان بندی شده.docx
47 صفحه - 36000 تومان
بررسی شاخص های مهم عمان
11 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک شاخص ترکیبی جدید از تامین منبع انرژی در سیستم های صنعتی دارای ساختار تولیدی توزیع شده 22
8 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت پایداری با حمایت از هوش کسب و کار : ادغام شاخص های اجتماعی – محیطی و بافت سازمانی 8
14 صفحه - 42000 تومان
بررسی شاخص های کشور آلمان و اندونزی
13 صفحه - 6000 تومان
بررسی شاخص های کشورپاکستان
5 صفحه - 3000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007