تلگرام سایت تحقیق
شنبه 5 اسفند 1396
بازدید امروز : 2572 نفر

موضوع : گزارش کارآموزی در اداره دارایی
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
گزارش کارآموزی در اداره دارایی
تعداد صفحه :
50
قیمت :
8000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول
1ـ1. مقدمه
2ـ1. تاریخچه
تشکیل سازمان امورمالیاتی
اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم :
لغو معافیتهای مالیاتی نهادها و ارگانها :
تجمع عوارض :
3ـ1. شرح وظایف واهداف سازمان امور مالیاتی
نظام جامع مالیاتی :
هدف از وصول مالیات چیست ؟
4 ـ1. مأموریت و منشور اخلاقی سازمان
مأموریت سازمان :
منشور اخلاقی سازمان :
منشور صرفه جویی :
5ـ1. چشم انداز سازمان در برنامه توسعه اقتصادی، سیاسی،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران
چشم انداز جمهوری اسلامی ایران :
برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی :
سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی
امور اقتصادی :
امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی :
امور اجتماعی ، سیاسی ، دفاعی و امنیتی :
فصل دوم
1ـ2. مقدمه
2ـ2 . فعالیتهایی که سازمان انجام می دهد
تعریف مالیات :
انواع مالیات در ایران :
مالیاتهای مستقیم :
مالیاتهای غیر مستقیم :
مالیات بر ارزش افزوده :
سهم هر کس از مالیات چگونه تعیین می شود:
مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها :
رئیس امور مالیاتی :
رئیس گروه مالیاتی :
کارشناس ارشد مالیاتی :
کارشناسان و کاردانان مالیاتی :
ساختار و ویژگیها وقابلیت های سازمان :
شرح وظایف دفاترو ادارات کل زیرمجموعه معاونتهای سازمان امور مالیاتی
شورای عالی مالیاتی :
معاون فنی و حقوقی :
دفتر نظارت برهیأتهای حل اختلاف مالیاتی :
دفتر خدمات مالیاتی :
دفتر فنی مالیاتی :
دفتر برنامه ریزی:
معاونت عملیاتی:
دفتر امور تشخیص مالیات:
دفتر حسابهای مالیاتی:
دفتراطلاعات مالیاتی:
دفتر خدمات مودیان:
دفترمطالعات وتحقیقات مالیاتی:
فصل سوم
3ـ1. مقدمه
2ـ3. گزارش کاردردوره کارآموزی
3ـ3. نتیجه گیری وپیشنهادات
نتیجه گیری:
پیشنهادات :
فصل چهارم
1ـ 4. منابع :
فصل اول
1ـ1. مقدمه
در مسیر جریان توسعه اقتصادی داشتن نظام مالیاتی پویا عاملی برای از بین بردن تمرکز ثروت، توزیع مجدد درآمد در نهایت سوق دادن جریانهای مالی به سمت سرمایه گذاریهای مورد نیاز جامعه محسوب می شود. داشتن چنین نظامی مستلزم تربیت و تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص در رشته های مالیاتی وهمچنین آشنا کردن اقشار مردم با مکانیزم سیستم مالیاتی کشوراست. مالیات درتمام جوامع بشری از دیرباز رایج بوده به طوری که وصول آن به صورتهای مختلف برای دولتها اجتناب ناپذیر بوده است واکنون نیز موثرترین ابزار در دست هردولت برای ایفای وظایف خطیری که برعهده دارد در مالیه عمومی به شمارمی آید. در هردوره، نظام مالیاتی مبتنی بر ویژگیهای همان دوره برقراربوده ، که قواعد آن درطول تاریخ باپیشرفت تمدن ووقوع تحولات اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی تکامل یافته است و به شکل موجود درعصرحاضر متجلی شده ، تا آنجا که امروزه تقریبا درتمام کشورهای جهان پرداخت مالیات را به منزله مشارکت فرد فرد مردم در حکومت و به عنوان حق اجتماع نسبت به افراد می شناسد.
2ـ1. تاریخچه
ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات وامور مالی کشور دفاتر وسازمانهای مرتبطی داشتند. درزمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری بخود گرفت وسه نوع مالیات بنامهای اراضی، سرشماری وسرانه دریافت می شد. پس از ظهور اسلام در ایران و در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری وزیر طغرل ، دفاتر مالیاتی مجددا به فارسی نگارش یافت.
یکی از درآمدهای در زمان قاجار از تیول داری حاصل می شد و تیول داران کسانی بودند که زمینهای دولتی در اختیار انها قرار می گرفت وبا کمک کشاورزان از زمین بهره برداری می کردند و سالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه می پرداختند. هزینه های دربار، جنگها و مقرری ها از این محل تأمین می شد. در زمان امیرکبیر اصلاح گر بزرگ، بسیاری از این مقرری ها قطع و وصول مالیات که درآن زمان خراج نام داشت ، ضابطه مند شد اما با کشته شدن امیرکبیر روند اصلاحات متوقف و وضع به شکل سابق برگشت. قبل از مشروطییت شاهان تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان وتصویب شخص او صورت می گرفت. در آن زمان مردم صاحب مجلس وپارلما ن نبودند ، و شاه شخصی به نام وزیر دفتر ( وزیر مالیه ) مأمور می ساخت تا بودجه کشوررا تنظیم کند. در مرکز هراستان مستوفی مسئول امورمالیاتی بود. این مستوفیان عده ای کارمند داشتند که به آنان میرزا قلم دان میگفتند. رئیس مستوفی ها را مستوفی الممالک می گفتند که لقب وزیرمالیه بود.
پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285 ، اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت ایشان با همان روال سابق ادامه کار داده و به دستور وی محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال 1289 ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید. مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل ، گمرک و وصول عایدات بود پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ،محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت. در سال 1294 وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از : دایره وزارتی ، تشخیص عایدات و خالصه جات ومسکوکات ، خزانه داری کل و دیون عمومی و وظایف ، گمرکات ، محاکمات مالیه ، کمسیون
تطبیق حوالجات ، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمه اداری. ..................

تحقیقهای مشابه
گزارش کارآموزی در اداره دارایی
50 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی - تلفن - مکان اداره مخابرات استان گیلان
63 صفحه - 8000 تومان
گزارش کاراموزی در اداره مخابرات رودبار
21 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی بررسی سیتم حسابداری
44 صفحه - 7000 تومان
گزارش کارآموزی در اداری دارایی و مالیات
68 صفحه - 12000 تومان
گزارش کاراموزی در گلخانه پارک قدس رشت
6 صفحه - 1000 تومان
گزارش کاراموزی در پارک دانشجو رشت
13 صفحه - 1500 تومان
گزارش کاراموزی کارخانجات شیر و نوشابه زمزم
88 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی از تلویزیون
37 صفحه - 4500 تومان
پروژه گزارش کارآموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
60 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی در مرجع قضایی
64 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی در مرجع قضایی
64 صفحه - 9000 تومان
کارآموزی کامپیوتر گزارش در مورد سخت افزار کامپیوتر
88 صفحه - 6000 تومان
گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
385 صفحه - 20000 تومان
گزارش کارآموزی امور اراضی وابسته به جهاد کشاورزی
26 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی در مخابرات واحد کارگزینی
30 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی در امور اراضی وابسته به جهاد کشاورزی
27 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت کران اسکاپاسارگاد مربوط به سیستمهای اطلاعات مدیریت
60 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی بانک ملی موضوع آشنایی با بانک ملی و سیستم کارکرد آن
80 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی در سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری استان گیلان
36 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی در یک شرکت گاز
26 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری.....
70 صفحه - 7000 تومان
گزارش کارآموزی در شرکت تولید کاشی
26 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی در جهاد کشاورزی
25 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی در مرکز مخابرات بخش سوئیچینگ
23 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت...
50 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی در دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته گردشگری و جهانگردی و هتل داری
41 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی در نیروگاه سیکل ترکیبی پست برق
30 صفحه - 7000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
61 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی کارخانه پارس خزر به همراه معرفی فعالیتهای حسابداری کارخانه
61 صفحه - 9000 تومان
کارآموزی حسابداری شرح مختصری از گزارش کار حسابداری بنیاد 15 خرداد
7 صفحه - 2000 تومان
گزارش کار از محل کارآموزی از ایران خودرو
19 صفحه - 3500 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در مورد کارگاه تولیدی شن و ماسه
24 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی در بانک
10 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی در بانک کشاورزی
54 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی در روستا مربوط به رشته دامپزشکی
24 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی در نمایندگی شرکت بیمه ایران
32 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی در نیروگاه برق آبی
59 صفحه - 7000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
12 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
22 صفحه - 4500 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
35 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی کارخانه تولید لوازم خانگی پارس خزر
34 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی مربوط به درس تربیت بدنی پایه ی اول دبستان
17 صفحه - 3500 تومان
گزارش کارآموزی در دفتر خدمات ارتباطی
19 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی در شرکت کاشی خزر تشریح کامل و چارت
28 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه
37 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی در شرکت تبلیغاتی
51 صفحه - 8000 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر گزارش کار در شرکت
37 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی رشته عمران معماری ساختمان بتنی و فلزی از نقشه و پی تا سفید کاری
68 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی بانک - آشنایی با سیستم عملکرد بانک
16 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در ایران خودرو گزارش عیب و تعمیر ماشینها
35 صفحه - 8000 تومان
گزارش کاراموزی ساقه خوار نواری برنج
18 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی در کاخانه آجر و بلوک ماسه آهکی
20 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی وکالت - وکیل
41 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی در ایران خودرو مربوط به مکانیک خودرو
7 صفحه - 2000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
10 صفحه - 2500 تومان
گزارش کارآموزی رشته معماری - عمران
56 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی در بخش رنگرزی کارخانه با تشریح بخشهای مختلف رنگ کاری و کوره رنگ
7 صفحه - 2500 تومان
گزارش کارآموزی در مرکز پرورش جوجه و جوجه کشی
9 صفحه - 2500 تومان
گزارش کارآموزی معماری عمران تجهیز کارگاه مربوط به پل سازی
42 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی معماری عمران ساختمان فلزی
56 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری انبار فایل بصورت پاورپوینت
88 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی در شرکت غله و خدمات بازرگانی
15 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
28 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در آموزشگاه علمی
12 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
55 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
66 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت برنامه نویسی و گرافیکی
23 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی وکالت
161 صفحه - 20000 تومان
گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
37 صفحه - 10000 تومان
کارآموزی علوم تربیتی گزارش فیزیکی ، عاطفی، آموزشی مدرسه ابتدایی.docx
51 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی.docx
52 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی در دفتر خدمات ارتباطی
20 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 3000 تومان
گزارش کاراموزی در کارخانه رنگ سازی
54 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی بیمه شخص ثالث
84 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
69 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی بیمه معلم - شخص ثالث
98 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری تامین اجتماعی
66 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری شرکت چوب و نراد بندی
52 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری شرکت کاغذ ستاره گیلان
44 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی در جهاد کشاورزی
16 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی در کارخانه آب معدنی طبیعی سیلوانای ارومیه
52 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
43 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان امور تدارکات و قراردادها
29 صفحه - 7000 تومان
گزارش کارآموزی عکاسی
26 صفحه - 6000 تومان
گزارش کاراموزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران بخش معاونت فرهنگی
27 صفحه - 7000 تومان
گزارش کار آموزی در اداره بازرگانی کل استان گیلان
70 صفحه - 10000 تومان
گزارش کار آموزی در اداره بازرگانی کل استان گیلان قسمت حسابداری
73 صفحه - 9000 تومان
پروژه مهندسی نرم افزار شرح مختصر فعالیت های سیستم یک شرکت فروش کامپیوتر به همراه نمودار و دیاگرام
42 صفحه - 7000 تومان
گزارش کار آموزی تلفن - مکان اداره مخابرات استان گیلان
42 صفحه - 7000 تومان
گزارش کار آموزی در اداره پست
11 صفحه - 2500 تومان
کارآموزی اداره راه و ترابری حسابداری پیمانکاری
56 صفحه - 8500 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
47 صفحه - 8000 تومان
کارآموزی حسابداری انبار در اداره پست
51 صفحه - 8000 تومان
پروژه کارآموزی در اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
26 صفحه - 5000 تومان
کارآموزی رشته علوم تربیتی مشاوره فردی و مصاحبه با مراجعه کنندگان در اداره بهزیستی
15 صفحه - 4000 تومان
کارورزی در اداره آموزش و پرورش فومن
16 صفحه - 3000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی کارآموزی در اداره پست آستانه
38 صفحه - 8000 تومان
پروژه کارآموزی در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
22 صفحه - 6000 تومان
کارآموزی اداره برق استان گیلان بخش حسابداری
51 صفحه - 10000 تومان
کاراموزی اداره کل میراث فرهنگی بخش انبار
23 صفحه - 5000 تومان
کاراموزی بانک ملی اداره امور شعب
23 صفحه - 5000 تومان
کاراموزی اداره پست صومعه سرا مدیریت صنفی
30 صفحه - 7000 تومان
کارآموزی اداره برق فلکه گاز رشت
74 صفحه - 10000 تومان
کارآموزی حسابداری اداره صنعت و معدن
45 صفحه - 8000 تومان
کارآموزی حسابداری اداره فنی و حرفه ای استان گیلان
37 صفحه - 7000 تومان
کارآموزی در اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
38 صفحه - 8000 تومان
کارآموزی در واحد مالی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
72 صفحه - 8000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
118 صفحه - 12000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
122 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی در دارایی - مالیات
57 صفحه - 8 تومان
پروژه بررسی و تجزیه و تحلیل مشاغل اداره دارایی
70 صفحه - 14000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2018