موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : گزارش کارآموزی در اداره دارایی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
گزارش کارآموزی در اداره دارایی
تعداد صفحه :
50
قیمت :
24000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول
1ـ1. مقدمه
2ـ1. تاریخچه
تشکیل سازمان امورمالیاتی
اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم :
لغو معافیتهای مالیاتی نهادها و ارگانها :
تجمع عوارض :
3ـ1. شرح وظایف واهداف سازمان امور مالیاتی
نظام جامع مالیاتی :
هدف از وصول مالیات چیست ؟
4 ـ1. مأموریت و منشور اخلاقی سازمان
مأموریت سازمان :
منشور اخلاقی سازمان :
منشور صرفه جویی :
5ـ1. چشم انداز سازمان در برنامه توسعه اقتصادی، سیاسی،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران
چشم انداز جمهوری اسلامی ایران :
برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی :
سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی
امور اقتصادی :
امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی :
امور اجتماعی ، سیاسی ، دفاعی و امنیتی :
فصل دوم
1ـ2. مقدمه
2ـ2 . فعالیتهایی که سازمان انجام می دهد
تعریف مالیات :
انواع مالیات در ایران :
مالیاتهای مستقیم :
مالیاتهای غیر مستقیم :
مالیات بر ارزش افزوده :
سهم هر کس از مالیات چگونه تعیین می شود:
مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها :
رئیس امور مالیاتی :
رئیس گروه مالیاتی :
کارشناس ارشد مالیاتی :
کارشناسان و کاردانان مالیاتی :
ساختار و ویژگیها وقابلیت های سازمان :
شرح وظایف دفاترو ادارات کل زیرمجموعه معاونتهای سازمان امور مالیاتی
شورای عالی مالیاتی :
معاون فنی و حقوقی :
دفتر نظارت برهیأتهای حل اختلاف مالیاتی :
دفتر خدمات مالیاتی :
دفتر فنی مالیاتی :
دفتر برنامه ریزی:
معاونت عملیاتی:
دفتر امور تشخیص مالیات:
دفتر حسابهای مالیاتی:
دفتراطلاعات مالیاتی:
دفتر خدمات مودیان:
دفترمطالعات وتحقیقات مالیاتی:
فصل سوم
3ـ1. مقدمه
2ـ3. گزارش کاردردوره کارآموزی
3ـ3. نتیجه گیری وپیشنهادات
نتیجه گیری:
پیشنهادات :
فصل چهارم
1ـ 4. منابع :
فصل اول
1ـ1. مقدمه
در مسیر جریان توسعه اقتصادی داشتن نظام مالیاتی پویا عاملی برای از بین بردن تمرکز ثروت، توزیع مجدد درآمد در نهایت سوق دادن جریانهای مالی به سمت سرمایه گذاریهای مورد نیاز جامعه محسوب می شود. داشتن چنین نظامی مستلزم تربیت و تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص در رشته های مالیاتی وهمچنین آشنا کردن اقشار مردم با مکانیزم سیستم مالیاتی کشوراست. مالیات درتمام جوامع بشری از دیرباز رایج بوده به طوری که وصول آن به صورتهای مختلف برای دولتها اجتناب ناپذیر بوده است واکنون نیز موثرترین ابزار در دست هردولت برای ایفای وظایف خطیری که برعهده دارد در مالیه عمومی به شمارمی آید. در هردوره، نظام مالیاتی مبتنی بر ویژگیهای همان دوره برقراربوده ، که قواعد آن درطول تاریخ باپیشرفت تمدن ووقوع تحولات اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی تکامل یافته است و به شکل موجود درعصرحاضر متجلی شده ، تا آنجا که امروزه تقریبا درتمام کشورهای جهان پرداخت مالیات را به منزله مشارکت فرد فرد مردم در حکومت و به عنوان حق اجتماع نسبت به افراد می شناسد.
2ـ1. تاریخچه
ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات وامور مالی کشور دفاتر وسازمانهای مرتبطی داشتند. درزمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری بخود گرفت وسه نوع مالیات بنامهای اراضی، سرشماری وسرانه دریافت می شد. پس از ظهور اسلام در ایران و در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری وزیر طغرل ، دفاتر مالیاتی مجددا به فارسی نگارش یافت.
یکی از درآمدهای در زمان قاجار از تیول داری حاصل می شد و تیول داران کسانی بودند که زمینهای دولتی در اختیار انها قرار می گرفت وبا کمک کشاورزان از زمین بهره برداری می کردند و سالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه می پرداختند. هزینه های دربار، جنگها و مقرری ها از این محل تأمین می شد. در زمان امیرکبیر اصلاح گر بزرگ، بسیاری از این مقرری ها قطع و وصول مالیات که درآن زمان خراج نام داشت ، ضابطه مند شد اما با کشته شدن امیرکبیر روند اصلاحات متوقف و وضع به شکل سابق برگشت. قبل از مشروطییت شاهان تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان وتصویب شخص او صورت می گرفت. در آن زمان مردم صاحب مجلس وپارلما ن نبودند ، و شاه شخصی به نام وزیر دفتر ( وزیر مالیه ) مأمور می ساخت تا بودجه کشوررا تنظیم کند. در مرکز هراستان مستوفی مسئول امورمالیاتی بود. این مستوفیان عده ای کارمند داشتند که به آنان میرزا قلم دان میگفتند. رئیس مستوفی ها را مستوفی الممالک می گفتند که لقب وزیرمالیه بود.
پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285 ، اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت ایشان با همان روال سابق ادامه کار داده و به دستور وی محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال 1289 ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید. مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل ، گمرک و وصول عایدات بود پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ،محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت. در سال 1294 وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از : دایره وزارتی ، تشخیص عایدات و خالصه جات ومسکوکات ، خزانه داری کل و دیون عمومی و وظایف ، گمرکات ، محاکمات مالیه ، کمسیون
تطبیق حوالجات ، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمه اداری. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه گزارش کارآموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
60 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در ایران خودرو گزارش عیب و تعمیر ماشینها
35 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی - تلفن - مکان اداره مخابرات استان گیلان
63 صفحه - 24000 تومان
گزارش کاراموزی در اداره مخابرات رودبار
21 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی بررسی سیتم حسابداری
44 صفحه - 21000 تومان
پروژه کارآموزی در اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
26 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره دارایی
50 صفحه - 24000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی کارآموزی در اداره پست آستانه
38 صفحه - 24000 تومان
پروژه کارآموزی در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
22 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
32 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در اداری دارایی و مالیات
68 صفحه - 36000 تومان
پروژه کارآموزی در دارایی - مالیات
57 صفحه - 24 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007