موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه بررسی مبادلات تجاری میان ایران و چین و راهکارهای اصلاحی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه بررسی مبادلات تجاری میان ایران و چین و راهکارهای اصلاحی
تعداد صفحه :
68
قیمت :
24000 تومان

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مزایا و منافع تجارت آزاد
شرایط اقتصادی چین و موارد خاص سیاست های تجارت آزاد و حمایتی در قبال این کشور
3. نقض تعهدات تجارت آزاد در روابط دو طرفه تجارت چین
4. آمار و اطلاعات تجارت خارجی میان ایران و چین
1-4. بررسی آمار و اطلاعات واردات از چین
1-1-4. آمار واردات از چین
2-1-4. تحلیل حقوق ورودی اخذ شده از ورود کالاهای چینی
3-1-4. جایگاه 10 قلم کالایی عمده وارداتی از چین در طبقه بندی های کالایی
4-1-4. جایگاه چین در میان طرف های عمده واردیاتی ایران
2-4. بررسی آمار و اطلاعات صادرات به چین
1-2-4. آمار صادرات به چین
2-2-4. جایگاه اقلام عمده صادراتی به چین در طبقه بندی کالایی
3-2-4. جایگاه چین در میان طرف های عمده صادرات ایران
3-4. بررسی رابطه مبادلات تجاری میان ایران و چین
4-4 ورد غیر رسمی و قاچاق محصولات چینی به داخل کشور
جمع بندی و نتیجه گیری
پیشنهادها و راهکارها
منابع و مآخذ
چکیده
یکی از راهکارهای رشد و توسعه اقتصادی کشورها که به تخصیص بهینه منابع و توزیع آن در ابعادی فراتر از مرزهای جغرافیایی می انجامد استفاده از مزایا و منافع تجارت و بازرگانی است که در برخی موارد از آن به عنوان عامل محرک و تسریع کننده رشد اقتصادی تعبیر می شود.
با این حال همواره میان سیاست های برون نگر و درون نگر اقتصادی، نگاهی متفاوت به تجارت و آثار آن بر اقتصاد شده است. همین تعارض دیدگاه منجر به بروز سیاست های حمایتی در کشورها شده و برخی کشورها تلاش کرده اند با رویکرد حمایت از تولیدات داخلی ورود کالا به داخل کشور را محدود کنند و همین اقدامات نیز موجب پیدایش سازمان های جهانی برای حمایت از تجارت آزاد و رفع موانع تجاری پیش روی کشورها شده است.
به هر حال وضع سیاست حمایتی اهدافی را دنبال می کند که در رأس آن حمایت از تولید داخلی، حفظ سطح اشتغال و کسب درآمدهای بودجه ای قرار دارند. با این حال در تبیین این سیاست ها توجه به عمل متقابل کشورهای طرف تجاری جهت جلوگیری از آسیب های احتمالی و انزوا در محیط بین الملل ضروری است.
این گزارش با توجه به مشکلاتی که در بازار عرضه و تقاضای کالاهای داخلی به واسطه حضور پررنگ کالاهای چینی به وجود آمده است به بررسی حجم، ساختار و ترکیب واردات از چین و صادرات به چین پرداخته است.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که ارزش واردات از چین و صادرات به این کشور در سال های اخیر افزایش یافته است. گسترش مبادلات تجاری با این کشور موجب افزایش رتبه آن کشور در میان کشورهای مختلف طرف صادرات و واردا ت شده که تبعات آن گسترش نقش و جایگاه چین در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور و از طرف دیگر نگاه به بازار داخلی آن به عنوان یک هدف صادراتی است.
بررسی ترکیب مبادلات تجاری با چین نشان می دهد که ایران صادر کننده مواد خام و اولیه معدنی و شیمیایی با قیمت های نازل به چین ( 13 سنت به ازای هر کیلو در سال 1379 و 26 سنت به ازای هر کیلو در سال 1387) و وارد کننده انواع ماشین آلات و تجهیزات صنعتی با ارزش افزوده و قیمت بالا ( حدود 71 سنت به ازای هر کیلو در سال 1379 و دو دلار و پنج سنت به ازای هر کیلو در سال 1387 ) است و ادامه این روند به جای اینکه بیشتر به دفع فضای کسب و کار و گسترش تولید و اشتغال ایران باشد به نفع اقتصاد در حال گسترش چین است.
این مطالعه با بررسی راهکارهای مختلف عنوان می کند که راهکار جلوگیری از ادامه این روند محدودیت تجارت با اعمال سیاست های حمایتی نیست، بلکه باید ضمن رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار انگیزه های موجود برای صادرات مواد دارای ارزش افزوده کم را حذف کرد و با اعمال سیاست های تنظیمی مانند لزوم رعایت حقوق معنوی و تطابق علائم تجاری و استفاده از بازرسی های قبل از حمل مانع بروز آسیب های ناشی از ورود کالاهای چینی بی کیفیت و خروج کالاهای مواد اولیه و واسطه ای از کشور شد.
مقدمه
کشورهای مختلف برای رسیدن به اهدافی مانند رشد و توسعه اقتصادی، افزایش تولید، حفظ سطح اشتغال، افزایش درآمد سرانه، موازنه تجارت و حفظ ذخایر ارزی خود در کنار سیاست های تجاری به سیاست های حمایتی نیز توجه کرده اند.
بخش عمده سیاست های حمایتی در دنیای امروز با تشکیل سازمان های جهانی حامی تجارت آزاد در چارچوب های تعریف شده و محدود انجام می شود. ابزار قابل قبول و اصلی برای سیاست های حمایتی وضع سیاست های تعرفه ای است. به همین دلیل کشورها با استفاده از اطلاعات و ویژگی های اقتصادی خویش به تنظیم نظام و سطوح تعرفه ای مناسب اقدام می کنند تا بتوانند در صحنه مبادلات بین المللی بیشترین منافع را برای کشور خود به دست آورند و کمترین هزینه ها را متحمل شوند.
بعد از دهه 1920 میلادی اقتصاد جهانی توجه ویژه ای به تجارت داشت و در طول این سال ها سیاست های تجاری دستخوش تغییرات فراوانی شد. این تغییرات در دهه های اول این قرن بیشتر دستخوش بروز جنگ های جهانی بوده است. این جنگ ها پیامدهای اقتصادی نامساعدی مانند نابودی زیرساخت های اقتصادی، کاهش سطح تولید، کسری گسترده تر از تجاری، افزایش بیکاری، بروز تورم های فزایند و ... را در پیش داشت. در سال های بعد از جنگ کشورها با نگاهی درون گرا به داخل کشور سعی داشتند تا به رفع مشکلات داخلی بپردازند. بنابراین حمایت گرایی را در رأس سیاست های تجاری قرار داده و سعی می کردند بیشترین حمایت را از تولیدات داخل به عمل آورده و ورود کالا به داخل کشور خود را محدود کنند.
بعد از اصلاح زیرساخت ها و دستیابی به سطوح تولید انبوه دیگر تقاضای داخلی پاسخ گوی تولیدات و عرضه گسترده کالاهای آنها نبود و تولیدکنندگان به بازارهای وسیع تری، برای فروش محصولات تولیدی نیاز داشتند. از این رو این بار سیاست های آزادسازی تجاری را در دستورکار قرار دادند تا بتوانند از حداکثر ظرفیت اقتصادی خود بهره برداری کنند.
در کشور ما نیز باید اتخاذ سیاست های آزاد سازی ویا حمایت گرایی شایع منافع ملی کشور باشد. برای دستیابی به این مهم هر چند لازم است که جهت سیاست کل تجاری برای همه مبادلات تجاری با کشورهای مختلف و در سطوح و در سطوح مختلف کالایی یکسان باشد، ولی می توان از ابزارهای مختلف با توجه به شرایط و ساختار تولیدی کشور استفاده کرد. برای مثال با توجه به ترکیب تولید کشور می توان به اتخاذ سیاست های تشویقی برای مبادله با برخی کشورها و برخی کالاهای خاص پرداخت و در برخی موارد نیز به اتخاذ سیاست های تعرفه ای محدودیت هایی ایجاد کرد.
مزایا و منافع تجارت آزاد
اگر سیاست های تجاری را به صورت یک طیف در نظر بگیریم یک طرف آن از سیاست های آزادسازی و طرف دیگر سیاست های حمایتی است.
تجارت آزاد فضای تجاری بین المللی است که دولت در آن دخالت نمی کند. در این حالت، تجارت بر مبنای تقسیم کار بین المللی و براساس مزیت نسبی انجام می شود. در این شرایط تخصیص بهینه منابع در سطح جهانی صورت گرفته و درآمد حداکثر می شود.
قانون مزیت نسبی که توسط ریکاردو مطرح شده است، نشان می دهد که تجارت حقی در حالی که یک کشور در تولید تمام کالاها نسبت به کشور مقابل با عدم مزیت مطلق و کارایی کمتر مواجه است می تواند سودمند باشد. مطابق این قانون کشور باید در صادرات کالایی تخصیص پیدا کند که عدم مزیت مطلق کمتری دارد.
منافع تجارت را می توان در مواردی متعدد و متنوع برشمرد:
1- منافع ناشی از تئوری تجارت ( منافع اقتصادی بیشتر برای کشورهایی با ساختارهای متفاوت قیمتی نسبت به حالت بدون تجارت ).
2- منافع ناشی از تئوری هزینه های نسبی ( تخصص گرایی در تجارت )،
3- حصول دسترسی به کالاهای سرمایه ای، ماشین آلات و مواد خام و اولیه،
4- انتقال فناوری،
5- انتقال سرمایه،
6- مقابله با انحصار و گسترش رقابت،
7- افزایش رفاه ( تعیین حداقل کالای مورد نیاز برای دستیابی به سطح معینی از رفاه اجتماعی براساس منحنی بی تفاوتی اجتماعی و مرز برگسن ).
در بررسی عواید حاصل از تجارت به عنوان مهم ترین اثر می توان به افزایش در مصرف بر اثر تخصص پیدا کردن در تولید و تجارت اشاره کرد. این موارد براساس نظریه های عواید حاصل از تجارت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. این نظریه ها به طور کلی روابط اقتصادی بین المللی را هدف مطالعه قرار داده و نشان می دهد کشورهایی که در کالاهایی مشخص دارای تفاوت های قیمتی ساختاری هستند می توانند به جای انزواطلبی و استفاده از سیاست خودکفایی، بازدهی اقتصاد خود را با انجام تجارت به حداکثر برسانند. یعنی سطح مصرف خود را ضمن کاهش هزینه بالا ببرند. ادامه این روند موجب تخصص گرایی در تولید می شود. ..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007