موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : تحقیق و توسعه و R&D و نقش آن در اقتصاد ایران
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
و نقش آن در اقتصاد ایران R&D تحقیق و توسعه و
تعداد صفحه :
33
قیمت :
15000 تومان

چکیده
هزینه تحقیق و توسعه و پیشرفت تکنولوژی باعث کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و رشد صادرات می شود. تکنولوژی‌های جدید موجب تقویت جابجایی عوامل تولید و ایجاد تنوع بیشتر در تولیدات می باشد. علاه بر آن، تکنولوژی باعث تغییر هزینه نسبی تولید و نیز افزایش مزیت نسبی بنگاه ها و در نهایت کشورها می‌شود. هزینه تحقیق و توسعه و نوآوری و تکنولوژی های جدید به بنگاههای اقتصادی اجازه می‌دهد توان تولیدی خود را ارتقاء بخشند که این امر نیز منجر به رشد ظرفیت، کاهش هزینه، افزایش کیفیت و افزایش سرعت در تحویل کالا می شود ویژگی برجسته ایده ها و نوآوریها این است که رقابت پذیر نیستند. برای مثال، با دستیابی به روش جدید، دیگران به راحتی می‌توانند آن را بکار گیرند. بدون اینکه این مساله سبب منع استفاده کنندگان اولیه شده باشد بنابراین، این قبیل مقولات تنها یک بار تولید شده و به راحتی قابل تکثیرند. همین ویژگی سبب ایجاد مزایای خارجی می گردد که منعکس کننده شرایط بازده صعودی به مقیاس و بازار غیررقابتی است. البته چنانچه تولیدکنندگان بتوانند در استفاده از نوآوری و ایده‌های جدید محدودیت ایجاد نمایند (مانند حق اختراع)، درجه و میزان مزایای خارجی آن کاهش می یابد.
در این مقاله اهمیت تحقیق وتوسعه (R&D) بر رشد ارزش افزوده از طریق مدلهای رشد درونزا توضیح داده می‌شود و ضمن بررسی مدل رشد درونزای رومر، یک مدل ریاضی برای رشد اقتصادی ایران ساخته و اثر تحقیق و توسعه، سرریزهای حاصل از تحقیق وتوسعه، نیروی کار، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی بر اساس آزمون انجام شده به روش حداقل مربعات معمولی برآورد گردیده است. با توجه به تاثیر مدیریت نوآوری بر بهبود تحقیق وتوسعه سپس به بررسی اثر مدیریت نوآوری پرداخته شده است. هدف این مقاله بررسی تاثیر تحقیق وتوسعه(R&D) در سطح کلان کشور و مدیریت نوآوری در سطح سازمان جهت دستیابی به رشد اقتصادی است. با توجه به نتایج بدست آمده و تاثیر مثبت تحقیق و توسعه (R&D) بر رشد اقتصادی کشور، به نحوة مدیریت نوآورانه در یک نمودار شبکه‌ای در سازمانها به منظور دستیابی به رشد اقتصادی می‌پردازیم
واژگان کلیدی:
تحقیق و توسعه(R&D)، رشد درونزای اقتصاد، سرمایه انسانی، نوآوری، الگوی اقتصادی
مقدمه
در الگوهای رشد کلاسیک جدید، علیرغم اینکه موتور رشد اقتصادی فنآوری می‌باشد، اما فنآوری به شکل یک متغیر برونزا در الگوها منظور شده است. رومر در سال 1986 بطور اساسی مقوله دانش از طریق تحقیق و توسعه را فرموله کرد. بر مبنای تحلیلهای وی، ایده های جدید و نوآوری، فن‌آوری تولید را بهبود بخشیده و سبب می شود با میزان مشخصی از نهاده ها، سطح تولید بیشتری حاصل شود.
در این مدلها ارتباط رشد اقتصادی با تکنولوژی در نظر گرفته می شود. در مدل رشد نئوکلاسیک، سطح تکنولوژی با نرخ پیشرفت فنی نشان داده می‌شود که برونزا در نظر گرفته شده است و نرخ رشد اقتصادی و موجودی سرمایه را معین می‌سازد. در حالیکه در مدل رشد درونزا تکنولوژی در چارچوب بازارهای رقابت انحصاری ،به صورت درونزا تعیین می‌گردد. مدلهای رشد درونزا درصدد هستند جایگاه تکنولوژی را در رشد درونزا تعیین نمایند. در این راستا اولین مدل رشد درونزا توسط رومر و لوکاس مطرح گردید که تکنولوژی را به عنوان یک کالای عمومی محض در نظر گرفتند.در مدل مذکور اقتصاد شامل سه بخش است
• ..................

تحقیقهای مشابه
و نقش آن در اقتصاد ایران R&D تحقیق و توسعه و
33 صفحه - 15000 تومان
سینمای جهان - ایران و جایگاه سینما در ارتباط با اقتصاد و سیاست
18 صفحه - 9000 تومان
چرا در اقتصاد ایران رکود تورمی رخ می دهد؟
13 صفحه - 7500 تومان
جایگاه اقتصاد ایران در ا قتصاد بین الملل
23 صفحه - 9000 تومان
بررسی و مقایسه اقتصاد ایران و جهان
20 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین شهر ها و اقتصاد cities and economies
7 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن ، دانش و اقتصاد از مارتین آلبرو جامعه شناس sociology basics
14 صفحه - 42000 تومان
پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
35 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - دیدگاه امنیت تجارت الکترونیک در اقتصاد دیجیتالی 7
13 صفحه - 50700 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خطر سیستمیک منابع اقتصاد کلان در بخش بانکی در پنج کشور جدید عضو اتحادیه اروپا
13 صفحه - 39000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - منحنی اقتصاد سایه¬ای کوزنتز 25
21 صفحه - 63000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حدود اقتصاد اواخر دوران باستان و اوایل اسلام
14 صفحه - 42000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد فرضیه بازار کسری برای تحلیل دنباله زمانی اقتصاد عظیم 67
22 صفحه - 66000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نوآوری در شرکت های اقتصاد اجتماعی 15
13 صفحه - 39000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه مشاركت بين اقتصاد دانشگاهي و محيط تجاري ، اجزاء جهت گيري بازاريابي دانشگاهي مدرن 13
6 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقتصاد سیاسی تحریم های اقتصادی آمریکا بر علیه کره ی شمالی : گذشته، حال و آینده 30
22 صفحه - 66000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - غلبه بر وابستگی ، خلق یک اقتصاد مقاومتی 12
5 صفحه - 15000 تومان
نقش کشاورزی در توسعه اقتصاد گیلان
5 صفحه - 1000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش اثر بخشی یک سیستم اطلاعات منابع انسانی در شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران یک ارزیابی تجربی19
29 صفحه - 39000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مطالعات بر روی ماهیان آبسنگی در آبهای مرجانی جزایر ایران در خلیج فارس 2
3 صفحه - 1000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازارها ، تاجران و تجارت در ایران باستان
9 صفحه - 27000 تومان
بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
42 صفحه - 30000 تومان
بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
68 صفحه - 30000 تومان
مجازاتهای سالب حیات در ایران قصاص ، اعدام و قتل تحقیق حقوقی
23 صفحه - 12000 تومان
بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
46 صفحه - 21000 تومان
بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
47 صفحه - 21000 تومان
حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
102 صفحه - 45000 تومان
شناخت it و توسعه آن در ایران
10 صفحه - 6000 تومان
لجستیک در کشورهای توسعه یافته و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه
17 صفحه - 7500 تومان
جایگاه ایران در گردشگری جهان با نگرش خاص به پياده سازي گردشگري الكترونيك در توسعه طرحهای گردشگری روستایی
92 صفحه - 42000 تومان
نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایران روش تحقیق
14 صفحه - 7500 تومان
بررسی فساد اداری ایران و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پاورپوینت
16 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سلامت ، ورزش و توسعه 4
56 صفحه - 156000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل بانک اطلاعات متنی، از طریق داده کاوی به منظور فعال سازی سریع فرایند بهبود - توسعه - محصول 30
39 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثيرات يكپارچگي بازاریابی در زمان توسعه محصول جدید و مزیت رقابتی 40
15 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش کارآفرینی: دستورالعمل هایی برای توسعه الگوی پورتوریکوی دانشگاه 7
7 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی ثابت طبق مرتب کردن کارها: علت دوام توسعه گرایی گسسته 23
11 صفحه - 33000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حمایت توسعه دموکراتیک پس از تنش 40
11 صفحه - 33000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - درک توسعه یک سیستم آموزشی جامع بخش آموزش دانشگاه منچستر – انگلستان 7
16 صفحه - 48000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رویکرد فازی (نادقیق) در جهت گزینش سهام پروژه¬ی تحقیق و توسعه (R&D) 13
20 صفحه - 60000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - توسعه بیانیه دورنما و تبلیغی 17
12 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مالیات¬های بر ارزش افزوده در کشورهای رو به توسعه و ناپایدار 37
32 صفحه - 96000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - فعالیت تحقیق و توسعه و بازده مورد انتظار در انگلستان
20 صفحه - 60000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - به عنوان نیروی محرکه انرژی تجدید پذیر برای توسعه پایدار در ترکیه 25
7 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
15 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - توسعه مهارت های گوش دادن موسیقی با استفاده روشهای یادگیری فعال در دبیرستان 18
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - فناوری کاربردی سرامیک (سفالسازی) / توسعه و تجاری کردن محصول سرامیک 21
11 صفحه - 33000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت توسعه تولید جدید : یک چارچوب تکاملی 46
32 صفحه - 96000 تومان
پرسشنامه اثربخشی سیستم تحقیق و توسعه در سازمان کارآفرین (Cornwall Jeffrey and Perlman Baron) (کورنوال و پرلمن)
3 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه پاسخگویی محلی - جهانی (David Hussey) (دیوید هوسی)
2 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007