موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه رشته حسابداری بررسی مراحل و روشهای بودجه
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته حسابداری بررسی مراحل و روشهای بودجه
تعداد صفحه :
61
قیمت :
24000 تومان

فهرست مطالب
تاریخچه بودجه در ایران
ضرورت بودجه و بودجه نویسی
کلیات ، مفاهیم و تعاریف بودجه
مفهوم بودجه
تعاریف بودجه
بودجه ومدیریت دولتی
بودجه و نظام اداری
بودجه و برنامه ریزی:
بودجه و بخشهای برنامه
مرحله تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه
تهیه و تنظیم بخشنامه بودج
مرحله ابلاغ بخشنامه بودجه
جهت گیری هاو راهبردهای اساسی لایحه بودجه کل کشور
چگونگی ارسال بودجه پیشنهاد
مرحله اول : تشخیص
مرحله دوم: نامين اعتبار
مرحله سوم: تعهد
مرحله چهارم: تسجيل
مرحله پنجم: صدور حواله
مرحله ششم : نظارت مالي
مرحله هفتم: پرداخت (هزینه)
نظارت و کنترل بر حسب عامل هدف
نظارت و کنترل بر حسب عامل (مراحل پرداخت وخرج)
تاریخچه تفریغ بودجه درایران :
تفریغ بودجه در قانون اساسی
تفریغ بودجه در قانون محاسبات عمومی
تفریغ بودجه در قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب
تفریغ بودجه در قانون دیوان محاسبات کشور
دلایل عدم تهیه تفریغ در سالهای گذشته
رابطه صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور و تفریغ بودجه
گزارش تفریغ بودجه
ارائه گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات
1- نظام بودجه نویسی
2-اهداف نظارتي
3- نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
4- اعتبارات خارج از مشمول
5- ارز تعهدات خارجي
6- خصوصي سازي
7- اوراق مشاركت
8- وجوه اداره شده
9- اشتغال
10- تفرقه:
11- نسبتها
12- منابع
تاریخچه بودجه در ایران
قبل از مشروطیت نظارت مردم در حداقل بوده است و شاه در رأس حکومت قرار داشت ؛ به طوری که در دوران سلطنت پادشاهان صفوی تمام درآمدها و عوایدکشور در اختیار شاه بود و تمام مخارجی به فرمان وتصویب شخص او صورت می گرفت.
خزانه دولت و آنچه از مالیاتهای گوناگون و عواید مستقیم و غیر مستقیم ودرآمدهای رسمی یا اتفاقی به خزانه وارد می شد، به شخص شاه تعلق داشت و میان عواید دولت و سلطنت تفاوتی نبود.
مردم صاحب مجلس و پارلمان نبودند . شاه نام وزیر دفتر(وزیرمالیه) را مأمور می ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند. در هر استان وشهری مسئول دولت به نام مستوفی بود که دفاتری به نام کتابچه داشت. بودجه مرکزوشهرستانها به وسیله مستوفیان تهیه می گردید. بودجه هر شهرستان عنوان کتابچه آن شهرستان راداشت. مسئول هر کتابچه در مرکز یک نفر مستوفی بود و ممکن بود یک مستوفی کتابچه چند شهرستان راتهیه کند. این مستوفیان عده ای کارمند داشتند که به (میرزاقلم دان) مصطلح بودند و کارشان ثبت و نگهداری دفاتر بود. . رئیس مستوفی ها، مستوفی الممالک بود که وزیر مالیه بود.
باانقلاب مشروطه، در زمینه بودجه قوانینی رواج یافت که عمدتاً از قوانین بودجه فرانسه نشأت می گرفت . بر طبق قانون اساسی و متمم آن ظاهراً مجلس محور قدرت قرار گرفت و تصویب بودجه به مجلس واگذار شد.
درایران اولین بودجه کشور را به روش جدید، پس از مشروطیت، مرحوم صنیع الدوله هدایت وزیر مالیه در سال 1298 هجری شمسی تهیه نود وچون نامبرده قبل از پیشنهاد بودجه به مجلس شورای ملی در دوره دوم مورد سوء قصد قرار گرفت، وزیر بعد از او بودجه تهیه شده بنام او را به مجلس بود، دارای مقدمه مفصلی است که اصول مربوط به تهیه تربیتی را برای نمایندگان وعموم مردم تشریح کرده است.
دراین بودجه، مخارج بین وزارتخانه های مختلف به شرح جدول زیر تقسیم مي شد. خصوصیات بودجه سال 1289 غیرعمرانی بودن هزینه ها وکسری فوق العاده زیاد(6/78درصد کل درآمد) آن بود. تا سال 1336 در بودجه کل کشور، تنها بودجه وزارتخانه ها و ادارات دولتی منعکس می شد. اما پس از این سال، بودجه بنگاه ها و شرکت های دولتی، سازمان برنامه، شرکت های تابع وزارت صنایع و معادن (سابق) و شرکت ملی نفت به لودجه کل کشور اضافه شد.
تا سال 1343 بودجه ایران توسط وزارت دارایی(وزارت مالیه وقت و وزارت امور اقتصادی ودارایی کنونی) براساس پیشنهاد وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و بررسی هزینه سنوات گذشته ونیاز آینده آنها تهیه می شد.
بدین ترتیب لایحه بودجه سال 1344 کل کشور، از طرف برنامه، به صورت برنامه ای تنظیم و برای اولین بار بودجه برنامه ای به تصویب قوه مقننه رسید و ازآن پس این شیوه بودجه نویسی به تدریج روند تکاملی خود را پیمود و برنامه های جاری برنامه های عمرانی که شالوده آن از سال 1327 ریخته شده بود ، تلفیق گردید.
دراسفند ماه 1351 قانون برنامه و بودجه کشور به تصویب قوه مفننه رسید و به موجب آن دفت رمرکزی بودجه به شکل سابق منحل گردیدد و به (سازمان برنامه و بودجه) تغییر نام داد. بعد از انقلاب ، از سال 1365 بودجه ارزی نیز پیوست لایحه بودجه تقدیم مجلس شد. در سال 1366 قانون محاسبات عمومی جددی باتوجه به شرایط بعد از انقلاب یه تصویب رسید.
ضرورت بودجه و بودجه نویسی
بودجه بندی را فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود می دانند مجموع کوشش هایی که صرف تدوین بودجه و تخصیص منابع می شود به منظور (حداکثر استفاده) از منابعی است که معمولاً در حدکفایت نمی نمایند و به اصطلاح اقتصادی (کمیاب) ضرورت دارد به نحوی از هر یک از منابع محدود استفاده گردد که درتبدیل کل منبع به پول بتوان گفت با حداقل هزینه، حداکثر استفاده به عمل آمده است.
کلیات ، مفاهیم و تعاریف بودجه
زمینه اصلی عملکرد بودجه ، دولتها هستند و آشنایی با زمینه های تکوین وظایف دولت لازمه شناخت بودجه دولتی است . از این رو بحث را با بررسی این زمینه ها آغاز کرده، به هنگام بحث راجع به بودجه، تکیه بر دولت را به چند دلیل موجه می دانیم:
1- از نظر تاریخی دولت نخستین شخصیتی است که تن به نظم بودجه ای داده است.
2- بودجه دولت از لحاظ حجم بزرگترین بودجه تنظیمی است و بدین لحاظ مسائلی که درآن مطرح می شود بیشتر و گاهی پیچیده تر از سایر بودجه هاست.
3- محدودیت دولت به هنگام اجرای بودجه معمولاً بیشتر از افراد و موسسات خصوصی است و اجرای بودجه تابع مقررات دقیقتری است.
مفهوم بودجه
واژه بودجه در فارسی از زبان فرانسه و د رفرانسه نیز از زبان انگلیسی اقتباس شده است.
علت این امر این است که رویه تنظیم بودجه و به تصویب رساندن آن در پارلمان ، ابتدا از کشور انگلستان شروع شده است.
واژه بوژه که یک واژه فرانسوی قدیم است به کیف چرمی اطلاق می شده است که وجوه نقد را درآن نگهداری می کنند. درانگلستان کیف چرمی که محتوی صورت مخارج مورد نیاز پادشاه بود توسط خزانه دار وی، که بعداً وزیر دارایی نامیده شد، برای تصویب وجوه موردنیاز پادشاه عرضه می شد . آن کیف (باجت) نامیده شد وبتدریج اطلاق اصطلاح بودجه از کیف به محتویات آن تغییر یافت.
به عبارت دیگر، صورتحسابهای مزبور بتدریج در یک صورتحساب واحد گنجانده و تحت عنوان(باجت) در انگلیس (بودژه) در فرانسه به کار رفت ودرسایر زبانها نیز مورد استفاره قرارگرفت. قبل از انقلاب مشروطه درایران چنین واژه ای در زبان فارسی بکار نرفته است؛ پس از آن چون قانون ساسی ایران بیشتر داز قانون اساسی بلژیک و فرانسه اقتباس شد، این واژه نیز همواره قوانین مالی فرانسه ترجمه و وارد قانون محاسبات عمومی ایران گردید.
تعاریف بودجه
دیدگاهها، نظریه ها وتعاریف به زمان ومکان مربوط می شوند.دیدگاهها و تعاریف در مورد بودجه متأثر از نظریه های اقتصادی در مورد دولت است و دیدگاههای موجود در این زمینه نیز تحت تأثیر شرایط متفاوت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع است.
تعاریف بودجه در سیر تکوینی بودجه شکل گرفته اند. به طور کامل درمیان انواع تعاریفی که از بودجه به عمل آمده سه دسته عمده رامی توان تشخیص داد:
الف- تعاریفی که بر جنبه سیاسی بودجه تأکید می ورزند.
دراین دسته تعاریف، ریشه اصلی تنظیم بودجه را باید درعامل سیاسی جستجو کرد. بودجه بعد از تشکیل حکومتهای پارلمانی شکل گرفت؛ یعنی از زمانی که حق نظارت مردم به صورت کنترل درآمدها و هزینه های دولت از طریق ساز و کار های نمایندگی تحقق یافت.
درانگلستان نمایندگان می خواستند درآمدها وهزینه های دولت را کنترل کنند ومایل نبودند بدون رضایت آنها مالیات وضع شده، یا بدون کنترل آنها از اموال عمومی خرج شود.
بدین سبب بود که بتدریج درآمدها وهزینه های دولت در سندی تنظیم شد وتصویب پارلمان ضرورت پیداکرد؛ تا آنجا که در قرن نوزدهم اراده قانونگذار در تنظیم و اجرای بوجه از ضروریات دموکراسی شناخته شد.
در تعاریفی که دراین دوره شکل گرفت لودجه یکی از اصلیترین جریانات سیاسی جامعه فرض شد و نظارت وکنترل بر اجرای آن به صورت یکی از موثرترین و مفیدترین ابزار تفکیک قوای سه گانه و کنترل این قوا توسط یکدیگر درآمد.
اهمیت نهادن وتأکید بر نقش ساسی بودجه باعث گنجاندن آن دراغلب قوانین اساسی حکومتهای پارلمانی وتصویب قوانین و مقررات مربوط به نحوه عملکرد بودجه تحت عنوان (قانن محاسبات عمومی) در اولین دوره های قانون گذاری شده است.
..................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته حسابداری بررسی مراحل و روشهای بودجه
61 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری روشهای توزیع سود سهام
84 صفحه - 45000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری بودجه و نحوه بودجه ریزی در بیمارستان پورسینا
20 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
50 صفحه - 27000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
65 صفحه - 36000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 18000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 45000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 54000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 66000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 30000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 90000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 42000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 30000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 27000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 30000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 24000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 30000 تومان
تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه حسابداری تراز آزمایشی و سود و زبان بصورت اکسل excell
2 صفحه - 15000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 30000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 36000 تومان
مفروضات و اصول حسابداری پروژه مالی
51 صفحه - 21000 تومان
طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
32 صفحه - 15000 تومان
امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
81 صفحه - 21000 تومان
اصول و مفروضات حسابداری پروژه مالی حسابداری
76 صفحه - 36000 تومان
تاثیر نرخ نرخ ارز بر بودجه پروژه حسابداری
59 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
45 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
70 صفحه - 30000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
84 صفحه - 45000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
47 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
79 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری با عنوان انبار و انبارداری و مدیریت انبار
147 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته حسابداری برآورد توان مالی خانوارهای شهری
110 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری در مورد پول ارز بانکداری
107 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
51 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری مالی
69 صفحه - 30000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در سازمان تعاون روستایی
31 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته حسابداری - قرار داد پیمانکاری
39 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری - سیستم حقوق و دستمزد
90 صفحه - 27000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
97 صفحه - 30000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری در فرمانداری - سیستم حقوق و دستمزد
37 صفحه - 18000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری -حسابداری در پست - تهیه شده مطابق با اصول روش تحقیق
55 صفحه - 21000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان
63 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
65 صفحه - 30000 تومان
پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
43 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
65 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
29 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
10 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری
108 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری (کاربرد نمونه گیری در حسابداری)
45 صفحه - 18000 تومان
پروژ رشته حسابداری طراحی یک سیستم جامعه حقوق و دستمزد
78 صفحه - 36000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در شرکتهای تعاونی مسکن
152 صفحه - 54000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
61 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری - سیستم حسابداری پیمانکاری برای شرکت هایی که فعالیت ساختمانی انجام می دهند
26 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
86 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی نظام کد گذاری کالاها
41 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تجزیه و تحلیل حسابداری در اداره بهزیستی
62 صفحه - 27000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
12 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
22 صفحه - 13500 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
35 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته مالی حسابداری شرکتهای پیمانکاری همراه با فرم ها و جدول
34 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 27000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری در سازمان بیمه تامین اجتماعی
121 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری آموزش نرم افزار کاراسیستم نرم افزار مدیریت پخش شرکتها با تمام امکانات
94 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
55 صفحه - 27000 تومان
پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
43 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری راه های افزایش سرمایه مالی در بانکها
110 صفحه - 48000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در شرکت ساختمانی
30 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
86 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
28 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
64 صفحه - 36000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
55 صفحه - 30000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
82 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
60 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
50 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
107 صفحه - 54000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری برسی هموار سازی سود
114 صفحه - 45000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری موسسه خیریه نابینایان با دستهای شکوفا
43 صفحه - 21000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در شرکت بام پارسیان
42 صفحه - 21000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
118 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
56 صفحه - 24000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری آموزش و پرورش ناحیه یک رشت
142 صفحه - 42000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
122 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
56 صفحه - 24000 تومان
آشنایی با رشته حسابداری و فرصتهای شغلی
18 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
47 صفحه - 21000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
9 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته حسابداری طبقه بندی هزینه ها
95 صفحه - 36000 تومان
پروژه انبارداری رشته حسابداری همراه باتوضیحات نرم افزار انبار
55 صفحه - 21000 تومان
کاراموزی رشته حسابداری کمیته امداد امام خمینی
27 صفحه - 15000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری بیمارستان حشمت
36 صفحه - 15000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در دانشگاه بهداشت
44 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
18 صفحه - 9000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
18 صفحه - 10500 تومان
گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
32 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
46 صفحه - 21000 تومان
پروژه کار آموزی رشته معماری: اصول و ضوابط طراحی و مراحل اجرایی ساختمان بتنی
21 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
59 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر روشهای بالا بردن آمار بازدید سایت - روشهای معرفی سایت با موتور جستجوگر google
186 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار روشهای هوشمند در امنیت شبکه
133 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
153 صفحه - 75000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پیوند الگوها در بررسی حسابداری مدیریت: نقش رویکرد روشهای ترکیبی 11
6 صفحه - 18000 تومان
نقش حسابداری و حسابرسی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
24 صفحه - 9000 تومان
شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
30 صفحه - 10500 تومان
شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
17 صفحه - 7500 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
95 صفحه - 36000 تومان
پروژه حسابداری بودجه و کنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
117 صفحه - 36000 تومان
بودجه و مراحل بودجه بندی
11 صفحه - 4500 تومان
بودجه و مراحل بودجه بندی
13 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007